İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini inceleyen ve tanzim eden hukuk disiplinidir. İş hukuku, sadece hizmet sözleşmesinden doğan ve bağımlı hizmet borcu altındaki iş ilişkilerini inceler. İş hukuku, hizmet akdi tarafları arasındaki ilişki ile birlikte sözleşme taraflarının her birinin üye olabileceği örgütler ve toplu iş sözleşme ve mücadelesini de düzenler. Bu itibarla iş hukuku; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ayrımda incelenir. Bunun yanı sıra toplu iş hukuku da sendikalar hukuku, toplu iş hukuku ve grev – lokavt hukuku olarak üç ayrı başlıkta değerlendirilir.

İş hukukuna tabi kişiler “işçi”, “işveren”, “işveren vekili” ve “alt işveren” olarak ifade edilir. İşçi, bir iş akdine dayanarak çalışan gerçek kişileri tanımlayan kavramdır. İşveren ise, bir iş akdine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşları ifade eden kavramdır.

İş hukukunun en mühim özelliklerinden birisi de işçi emeğinin suiistimal edilmesine mâni olmak suretiyle işçi haklarının korunmasıdır. Oldukça kapsamlı ve detaylı bir hukuk dalı olan iş hukuku, son derece sarih ve nettir. Bu sayede, işçi ve işverenlerin hakları ve yükümlülükleri, ihtilafa yer bırakmayacak biçimde düzenlenmiştir.

İş hukuku, işçi lehine sonuç veren birtakım emredici hükümleri haizdir. Söz konusu emredici hükümlerin işveren tarafından uygulanması ve bu hükümlere tabi olunması zaruridir. Söz gelimi, işçiye en az asgari ücret ödenmesine ilişkin hükümler emredici niteliktedir. İşçi ve işveren arasında yaşanan ihtilaf ve uyuşmazlıklar, iş hukuku sınırlarında kalmak ve işverenin haklarını ihlal etmemek kaydıyla işçi lehine çözümlenir.

İş Hukuku Blog Yazıları


İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı (İş Kanunu Madde 24)

İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı (İş Kanunu Madde 24)

İşverenle işçi arasındaki iş sözleşmeleri uyarınca tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin neler olduğu açıklanır. İşçi ya da işveren iş sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplere dayanarak sonlandırabilir. Bunun yanı sıra kanun sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesine olanak tanıyan haklı sebeplere de açıklık getirmektedir. İş Kanunu 24. Madde uyarınca işçi haklı bir sebebe dayanarak tek taraflı olarak […]
Devamını Oku
İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir?

İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir?

4857  sayılı İş Kanunu 24. Madde kapsamında işçi ve işveren arasında geçerli olan iş sözleşmelerinde işçi açısından haklı fesih nedenleri açıklanır. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sözlü ya da yazılı olmasının bir farkı bulunmazken her iki durumda da hukuki haklar geçerli olur.  İş Kanunu m. 24: Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın […]
Devamını Oku
İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İş Kanunu çalışma barışının düzenlenmesi ve devamı yönünde madde hükümleri içermektedir. Bu kapsamda kanuna istinaden işçi ve işverene ait çeşitli hak ve yükümlülükler bulunur. İş Kanunu’nun amacı işverenle bir sözleşmeye dayanarak çalıştırılan işçilere yönelik çalışma şartlarının yanı sıra çalışma ortamıyla ilgili hak ve sorumlulukları düzenlemektir.  Kanunda yer alan 4. maddedeki istisnalar hariç kalan tüm işyerlerine […]
Devamını Oku
İşten Ayrılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşten Ayrılan İşçinin Hakları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işvereni ilgilendiren konular üzerinde açıklama yapılır. İşçi ve işveren karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerini kanuna uygun olarak yerine getirmek zorundadır. İşverenle bir sözleşme uyarınca çalışan işçinin çalışma ortamı ve çalışma şartlarına yönelik hak ve sorumluluklar kanunda belirtilmektedir. İşçi bir iş yerinde sözleşme kapsamında çalışan gerçek kişidir.  İşçi Hakları […]
Devamını Oku
Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşçi ve işveren arasında düzenlenen iş sözleşmesi kapsamında karşılıklı olarak hak ve yükümlülükler bulunur. İş Kanunu uyarınca kanun koyucu tarafların haklarını güvence altına alır. Kanunların yanı sıra yargı kararları doğrultusunda haklı fesih nedenleri açıklanır. İş sözleşmeleri sonlandırılacağı zaman kural olarak belirli bir süre içinde tebligat yapılır. Haklı fesih nedenlerinin varlığı söz konusu olduğunda bildirime gerek […]
Devamını Oku
Bedelli Askerlik İçin İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Bedelli Askerlik İçin İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin işten ayrılması gerekli olduğunda kıdem tazminatı alıp alamayacağı merak edilenler arasında yer alır. İş Hukuku kapsamında işçi ve işvereni ilgilendiren hak ve yükümlülükler  düzenlenir. Taraflar arasında çalışma barışının sağlanması için İş Hukuku’na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda işçi ve işveren arasında düzenlenen iş akdine bağlı olarak koşulları sağlayan işçinin kıdem tazminatı alma […]
Devamını Oku
Kötüniyet Tazminatı Nedir ve Şartları Nelerdir?

Kötüniyet Tazminatı Nedir ve Şartları Nelerdir?

İşçi ve işveren arasında İş Hukuku’ndan doğan iş ilişkisi bulunur. İş Hukuku çalışma barışının sağlanabilmesi için gerekli olurken iş yaşamındaki düzenin tesis edilebilmesi için ona ihtiyaç duyulur. Kötüniyet tazminatı İş Kanunu’nda yer verilen bir konudur. İşverenin kötüniyetli olarak fesih süresine uymasına rağmen belirsiz süreli iş sözleşmesi uyarınca çalışan ve iş güvencesi olmayan işçinin zarara uğramasına […]
Devamını Oku
Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalıdır?

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalıdır?

Ücret alacağı işçinin en temel alacağı olarak kabul edilir. İşçi işverene karşı kendisine yüklenen görevleri yerine getirmekle sorumlu olurken bunun ifasının ardından da işverenden ücret alacağı hakkı doğar. İşçi ücreti giydirilmiş ücret ve net ücret olarak hesaplanır. İşçinin ücreti dışındaki para ve parayla ölçülebilen menfaatler giydirilmiş ücret olarak ifade edilir. İşçinin eline ulaşan ücret ise […]
Devamını Oku
SGK Primlerinin Eksik Yatması Halinde İşçinin Yapması Gerekenler ve Hakları Nelerdir?

SGK Primlerinin Eksik Yatması Halinde İşçinin Yapması Gerekenler ve Hakları Nelerdir?

SGK primleri işveren tarafından yatırılan ve işverenin asli yükümlülüğü altında olan bir işlemdir. Çalışanın hür iradesi ile de olsa bu primlerden feragat etme hakkı yoktur. İş Kanunu kapsamında işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmeleri uyarınca SGK primlerini işveren ödemektedir. İşveren işçiyi sigortalı çalıştırmak zorundadır. Süreli iş sözleşmesi ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri için […]
Devamını Oku
Zorla İstifa Ettirilen İşçi Ne Yapmalı?

Zorla İstifa Ettirilen İşçi Ne Yapmalı?

İşveren işçiyi işten ayrılması yönünde baskı altında bıraktığında ve zorla istifa etmesini istediğinde bu durum işveren açısından kusurlu bir hareket olarak kabul edilir. İşçinin zorla istifa dilekçesi imzalamak için baskı altına alınması, Mobbing uygulanmak sureti ile işçinin istifaya zorlanması söz konusu olsa dahi işçi işten çıkarılmış gibi haklarını alabilir. İşveren işçiyi istifaya zorladığında her halükarda […]
Devamını Oku
İşçiye Elden Ödeme Yapılması 2023

İşçiye Elden Ödeme Yapılması 2024

İşçiye elden ödeme yapılması birtakım hukuki sonuçlar doğurabilen bir uygulamadır. Böyle bir yol izlendiğinde işçinin maaşının bir kısmı bankadan bir kısmı da elden ödenir. Ayrıca ödeme sırasında maaşın tamamı da elden verilebilmektedir. İşveren bu usulü kullandığında sigorta primlerini gerçek ücretin altında gösterebilmekte ve bu durum hukuki sonuçları bakımından işçi açısından hak kayıplarına neden olmaktadır. İşçiye […]
Devamını Oku
İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi olarak adlandırılan çalışanlar bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişilerdir. İş görmenin karşılığında bir ücret ödemeyi üstlenen sözleşmeler ise iş sözleşmeleri olarak tanımlanır. İş sözleşmeleri yazılı olarak düzenlenebileceği gibi sözlü olarak da hazırlanabilir. Her iki sözleşme türünün birbirinden farkı bulunmamaktadır. İş Kanunu kapsamında bazı çalışanlar işçi olarak kabul edilmez. Bu sebeple de işten çıkarılmaları […]
Devamını Oku
Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası

Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası

Mobbing nedeniyle tazminat davası; en geniş tanımıyla, işyerinde mobbinge (psikolojik taciz) maruz kalan işçinin mobbing sebebiyle uğradığı zararın giderilmesi adına görev – yetki sahibi mahkemeye başvurmak suretiyle tazminat isteminde bulunmasıdır. Mobbing nedeniyle tazminat davasına ilişkin merak konusu hususları izah etmeden önce, Türk Hukukunda işyerinde psikolojik tacizin yerini ifade etmek, konu bütünlüğü açısından isabetli bir yaklaşım […]
Devamını Oku
İstanbul iş avukatı

İş Avukatı

İş avukatı; iş ve sosyal güvenlik hukukunda uzman ve yetkin olup iş hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda deneyim sahibi avukattır. İş hukuku; işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleme altına alan, işveren hak ve ödevleri ve işçi hak ve ödevlerini tanzim eden oldukça hacimli, kapsamlı ve katı kurallar barındıran hukuk disiplinidir. İşçiyi koruyan bir […]
Devamını Oku
Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, işçi ile işveren arasında sigorta primi, aylık prim ve hizmet belgesi gibi hususlarda uyuşmazlık sebebiyle ortaya çıkan davadır. Sıralanan durumlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışma alanına girmektedir. Dolayısıyla hizmet tespit davası; işveren, işçi ve SGK unsurlarını içinde barındırmaktadır. Hak kaybı yaşanmaması, telafisi güç zararlarla muhatap olunmaması adına İş Hukuku’na hakim yetkin bir avukattan […]
Devamını Oku
İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, işverenin keyfi olarak işçi çıkarması halinde işçinin, işçi haklarını düzenleme altına alan İş Kanunu’ndan doğan hakkı gereği başvurabileceği hukuk yollarındandır. İşveren, yalnızca belirli hallerin varlığında işçi çıkarabilir. Bu hallerin dışında bir nedene dayanarak işçinin işten çıkarılması durumunda işçi hakkını arayarak, makalemize konu teşkil eden dava sürecini başlatabilir. İşe İade Davası Nasıl Açılır? […]
Devamını Oku
İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşyerlerinde üretimin yapılması, memnuniyet sağlanması ve daha pek çok gereklilik, işçinin kavga etmesi, ağız dalaşında olması gibi sebeplerle bozulabilmektedir. Bu durum işyerinin itibar kaybına uğramasına, iş akışının bozulmasına sebep olabileceği için kanunda bununla ilgili bir düzenleme bulunur. İşte bu sebeple kavga eden işçinin işten çıkarılabilmesi hakkı doğabilir. Böylece işveren işçiyi işten çıkardığı için kıdem tazminatı […]
Devamını Oku
iş yerinde mobbing cezası

İş Yerinde Mobbing Cezası

Mobbing, kişinin gayri ahlaki ve haksız bir şekilde psikolojik baskı altına alınmasıdır. Haksız baskı olarak nitelendirilen mobing, iş ve işçi ilişkilerinde zaman zaman görülür. İşverenin işçisine karşı mobbing uygulaması, İş Kanunu ve iş akdine aykırı olarak haksız bir biçimde psikolojik baskı uygulamasını ve işçiyi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlamasıdır. İşçiye uygulanan mobbing, işçi […]
Devamını Oku
işçinin istifaya zorlanması

İşçinin İstifaya Zorlanması

İşverenler tarafından işçilere uygulanan baskı ve mobbing, ne yazık ki her geçen gün artmakta ve bununla ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Çünkü işçinin isteği olmadan istifa etmesi ve istifa etmeye zorlanması, işverenin ağır kusurlu halleri arasında yer alır. İşçinin ilerleyen dönemde farklı bir işe girerken problem çıkmasından endişe duyması sebebi ile bu zorunlu istifayı kabul […]
Devamını Oku
işverenin işçiye hakaret etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşveren ile işçi arasında hukuki düzenlemelere sebep olan pek çok olay yaşanmaktadır. Bu olaylarda haklı tarafın tespit edilebilmesi, adaletin sağlanabilmesi için İş Kanunu düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde işveren tarafından hakarete uğrayan işçilerin hakları korunmakta, olumsuz davranışlardan uzak kalmalarına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca işçiler, iş hayatında sahip olduğu haklarının farkında olmadıkları için, işverenlerin baskıları da artmaktadır. Bu […]
Devamını Oku
ücretsiz izin şartları

Ücretsiz İzin Şartları Nelerdir?

Çalışma hayatının getirdiği faktörlerden bir tanesi olan ücretli ya da ücretsiz izin, özellikle pandemi ile beraber çok tartışılan konular olmaya başladı. Pandemi sonrasında işyerlerinin hacimleri küçüldüğünden dolayı çalışanlarına maaş ödemek istememeleri, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sayısını da bir hayli artırdı. Tabi ki bu yalnızca işveren boyutlu da değil. Çeşitli sebeplerden ötürü çalışanların da ücretsiz izin […]
Devamını Oku