Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı

Miras avukatı; miras hukuku uyuşmazlıklarına hukuki danışmanlık, miras hukukundan doğan davalarda vekillik hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Miras hukuku ise, gerçek kişinin ölmesi veya hakkında gaip kararı verilmesi halinde mirasının kimlere, ne oranda intikal edeceğini düzenleme altına alan özel hukuk dalıdır. Miras hukukuna göre ölen kişi mirasbırakan sıfatını haizken, miras bırakanın ölümü ile birlikte geride bıraktığı tereke üzerinde hak sahibi olan kişiler, mirasçı sıfatını haizdir.

Miras Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Miras hukuku, miras bırakanın geride bıraktığı mal varlığının akıbetini düzenleyen kurallar bütününü içerir. Son derece kapsamlı, hacimli ve diğer hukuk dalları ile girift yapıya sahip olan miras hukuku üzerine uzmanlaşan avukatlar, miras avukatı olarak adlandırılır. Miras avukatı, kendisinden hukuk yardımı talep eden kişilere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle hak ve menfaat kaybı yaşanmadan mevcut uyuşmazlığın çözümünü sağlar. Miras avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali,
 • Mirastan feragat sözleşmesi,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Miras sözleşmesi,
 • Mirastan çıkarma ve mirastan yoksun bırakma davaları,
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi,
 • Mirasın taksimi,
 • Miras ortaklığının giderilmesi,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Terekenin tespiti ve yönetilmesi.

İstanbul Miras Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul miras avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk miras avukatları, miras hukuku üzerinde sahip olduğu uzmanlığı ve hukuki birikimini, kendisinden hukuk yarımı talep eden kişilerin istifadesine tahsis eden, hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermek suretiyle hak ve menfaat kaybı yaşanmasına mani olan hukukçudur. İstanbul miras hukuku avukatı olarak faaliyet gösteren AHD Hukuk avukatlarının müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

İstanbul’da Miras Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk miras hukuku avukatı; miras hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle avukatlık mesleğini icra eder. Miras hakkı sadece Türk Medeni Kanunu ile değil, Anayasa hükmü ile de düzenleme altına alınmıştır. Anayasa m.35, mülkiyet ve miras hakkını hüküm altına alır. Oldukça kapsamlı ve hacimli bir hukuk dalı olan miras hukuku;

 • Yasal mirasçı,
 • Atanan mirasçı,
 • Mirastan feragat,
 • Reddi miras ve iptali,
 • Saklı pay,
 • Saklı paya tecavüz,
 • Tenkis,
 • İstihkak,
 • Miras sözleşmesi ve iptali,
 • Vasiyetname ve iptali,
 • Yedek mirasçı,
 • Art mirasçı,

Başta olmak üzere birçok hususta düzenlemeler ihtiva eder. Miras hukuku, inceleme alanına giren kavram ve konuları düzenlemekle kalmaz, belirli şartlar ve özellikler de belirtir. Söz gelimi, kişinin mirasçı sıfatını haiz olabilmesi için kanunda öngörülen şartların karşılanıyor olması gerekir. Öte yandan hangi malların mirasa konu olacağı, terekenin kabulü veya reddi halinde ne gibi durumların söz konusu olacağı gibi bilumum miras hukuku konusu, etraflıca düzenlenmiştir.

Mirasbırakanın ölmesiyle birlikte mirasçıların terekeden faydalanabilmesi veya aralarında paylaşabilmesi için dava yoluna başvurması gerekmez. Taraflar, mirasın paylaşımını konu alan miras taksim sözleşmesi de imzalayabilir. Ancak mirasçıların sayıca fazla olması, hukuka aykırı taleplerin ileri sürülmesi veya bir başka mirasçıya ait hakka tecavüz edilmesi gibi birçok sebep dolayısıyla çeşitli uyuşmazlıklar yaşanabilir.

Mirasçılar arasında yaşanan ihtilafın mevzuat hükümleri çerçevesinde çözümü için miras avukatından yardım alınır. Miras hukuku uyuşmazlıkları nedeniyle hak, zaman ve menfaat kaybı yaşamamak adına sürecin ciddiyetle ve titizlikte takip edilmesinin yanı sıra; hatalı veya ihmali işlemlerden uzak durulması, başvurularda yasal sürelere bağlı kalınması ve engin hukuk bilgisi gerekir. Bu bakımdan, İstanbul miras avukatından alınacak hukuki yardım veya vekillik hizmeti oldukça yararlı olacaktır.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Türk Hukuk Sistemi, avukatların yalnızca belirli bir hukuk dalında dava almasını mecbur kılmaz. Avukatlar, diledikleri hukuk dalında uzmanlaşabilir ve uzmanlaştıkları alana dair dava kabul etme serbestisini haizdir. Uzman miras avukatı, miras hukuku üzerine çalışmalar yapan ve bu alanda deneyim kazanarak uzmanlaşan avukatları ifade etmek için kullanılır. Yaşanan miras hukuku uyuşmazlıklarında telafisi güç zararlar ve hukuki kayıplar yaşanmaması adına hukuk yardımı sağlayan miras avukatı, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra vekillik hizmeti vermek suretiyle miras davalarına vekalet etmektedir.

Miras Davalarında Avukat Önemi

Miras davalarında yetkin ve uzman bir avukat nezaretinde hareket edilmesi; dava dilekçesinin usulüne göre hazırlanması, davaya konu uyuşmazlığa göre hangi davanın açılması gerektiği, görev – yetki sahibi mahkeme, uyuşmazlık konusuna göre mevzuat ve Yargıtay kararlarının araştırılarak somut olaya tatbik edilmesi, sürecin etkin bir müdafaa kapsamında hızla ilerletilmesi ve arzu edilen müspet neticeye ulaşılmasını sağlar.

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınması ve mahkeme eliyle çözümlenmesi için hukuk tekniği ve bilgisi gerekir. Aksi takdirde hukuki kayıpların yaşanması muhtemeldir. Elbette kişi, herhangi bir avukat yardımı olmaksızın miras uyuşmazlıklarını dava edebilme yetkisini haizdir. Fakat uygulamada birçok örnek göstermektedir ki, deneyimli bir miras avukatından yardım almaksızın dava sürecinin takip edilmesi oldukça güç olacağından hak, zaman, maddiyat ve menfaat kaybı yaşanmaktadır.

Miras Avukatının Görev Alanına Giren Hukuki İşler

Miras avukatının görev alanına giren hukuki işleri ifade ederken, miras avukatının davalı veya davacıdan hangisine hukuki yardım sağladığına göre ikili ayrıma gitmek isabetli olacaktır. Avukat, davacının vekilliğini yapıyorsa, ilk olarak açılacak davanın konusu, türü ve vasfına göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili hükümlerine uygun olmak şartıyla bir dilekçe hazırlar. 

Dava dilekçesi, ileri sürülen iddiaların ispatlanması için mahkemeye ibraz edilen delilleri içermelidir. Davacı, dava dilekçesinde belirttiği iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, mahkemece davanın reddine karar verilir. İşbu sebeple miras avukatı, usulüne uygun bir dilekçe hazırlar. Dava sürecinde ise, müvekkili lehine karar elde edilmesi ve adilane bir yargılama gerçekleşmesi için etkin, efektif ve etkili bir savunma yapar.

İstanbul miras avukatı eğer davalı tarafa vekalet ediyorsa; davalı hakkında açılan davaya karşılık cevap dilekçesi hazırlamak suretiyle yöneltilen iddialara karşı müdafaada bulunur. Miras avukatı, davalı adına ibraz ettiği cevap dilekçesine sunduğu savunmaya ilave olarak savunmasını ispat etmek adına ve davacı iddialarını çürütmek amacıyla delil öne sürer. Dilekçe aşamasını takiben duruşmanın takibini gerçekleştirir.

Miras Avukatı Ücreti

Miras avukatı ücreti belirlenirken ilk olarak asgari ücret tarifesi referans alınır. Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktarın daha altında bir ücretlendirme uygulanması söz konusu değildir. Miras avukatı, kendisine tevdi edilen dava dosyasını değerlendirir ve dosyanın koşullarına göre bir ücret belirler. Bu itibarla vekillik ücretinin kesin bir miktarla ifade edilmesi yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Miras davaları takriben bir ila bir buçuk yıl arasında sürmektedir. Fakat davanın miras avukatı nezaretinde takip edilmesi, sürecin çok daha kısa sürmesine yardımcı olacaktır.
Kişi, davacı yahut davalı sıfatı ile miras davasını avukat tutmadan takip edebilir. Fakat, deneyimli bir miras avukatı ile yürütülecek miras davalarında hukuki kayıpların önüne geçilir.
Miras avukatı, vekilliğini üstleneceği davanın mevcut koşullarını ve iş yükünü göz önünde bulundurarak, asgari ücret tarifesinde öngörülmüş tutarın altında olmamak kaydıyla ücretlendirme uygular.
Şüphesiz, Türkiye’nin en iyi miras avukatlarının İstanbul’da olduğunu ileri sürmek, temellendirilmesi güç bir iddia olacaktır. Fakat, diğer illere kıyasla çok fazla sayıda miras avukatının bulunduğu kentte yetkin ve başarılı miras avukatlarına ulaşmak çok daha kolaydır.