Vergi Avukatı

İstanbul vergi avukatı

Vergi avukatı, vergi hukuku uyuşmazlıklarının çözümü adına hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti veren vergi hukuku üzerine ihtisaslaşmış avukattır. Vergi sistemini düzenleme altına alan mevzuatın oldukça hacimli ve kapsamlı olması, bu alana ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için uzman yardımını gerekli kılmaktadır. Vergi avukatı, işbu uyuşmazlıkların kısa sürede müspet yönde sonuçlanması adına gereken hukuki yardımı sağlar.

İstanbul vergi avukatı tarafından ifa edilen işleri, vergi avukatının işlevini ve önemini yakinen kavrayabilmek için vergi hukukuna değinmek yerinde olacaktır. Vergi hukuku; kamu harcamalarının karşılanması ve kamu hizmetlerinin noksansız yerine getirilmesi için gereken vergiyi, vergilerin özelliklerini, alınma yöntemlerini, yükümlüler ile maliye ilişkilerini ve bunların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen oldukça kapsamlı bir hukuk disiplinidir.

Vergi avukatı kavramı, bir uzmanlık alanını işaret eder ve vergi hukukunda uzmanlaşmış avukatlar için kullanılır. Söz konusu avukatlar; vergi hukuku ve vergi hukukunu hüküm altına alan kanunları bilir; hukuk bilgisi ve tekniğini kullanarak vergi hukuku uyuşmazlıklarında çözüm sağlar. Müvekkilinin hukuki ve maddi kayıp yaşamaması adına menfaati doğrultusunda çalışma yapan avukat, kısa sürede arzu edilen sonucun elde edilmesinde büyük önem taşır.

Vergi hukuku uyuşmazlıkları çoğunlukla mükellefler ile idare arasında yaşanan sorunlardan doğmaktadır. Uyuşmazlıkların çözümü ise, uyuşmazlığın vasfına ve tarafların yaklaşımına bağlı olarak yargı yoluyla veya uzlaşma prosedürüyle sağlanmaktadır. Uyuşmazlık çözümü için yürütülen uzlaşma prosedürü veya yargılama faaliyeti sürecindeki işlemlerde hataya veya ihmale düşülmesi, mükellefler aleyhine başka sorunları da beraberinde getirebilir.

Vergi hukuku uyuşmazlıkları nedeniyle ifade edilen menfi sonuçlar yaşanmaması için uzman en iyi vergi avukatı yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Zira vergi hukukuna uzman bir avukat, somut uyuşmazlığa konu teşkil eden vakayı değerlendirir ve ihtilafın hak kaybı yaşanmadan çözümlenmesi adına gereken çalışmayı sarf eder. Bu bakımdan, uyuşmazlıkların çözümünde deneyimli bir vergi avukatından yardım almak daima müspet sonuçlar doğuracaktır.

Vergi Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Vergi avukatı; kamu hizmetlerinin sürekliliği için kamu gücünü kullanılarak periyodik bir biçimde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti veren avukattır. Vergi hukuku uyuşmazlıklarında avukatı yardımını önemli ve elzem kılan en temel faktör; vergi sisteminin oldukça kapsamlı ve girift olması, dolayısıyla vergi mevzuatının hacimli olmasıdır. Uzmanlık gerektiren vergi uyuşmazlıkları, hatalı veya ihmali işlemlerde telafisi güç sonuçlara neden olabilir.

Uyuşmazlığın tarafı olan mükelleflerin hatalı veya ihmali işlemlerde bulunması halinde ilave cezalar söz konusu olabilir. Bu hususta vergi avukatından yardım alınmaması, ekstra yükümlülükleri de beraberinde getirebilir. Açıklanan sebepler dolayısıyla, vergi hukukunu ilgilendiren tüm iş, işlem, uyuşmazlık ve davada vergi avukatının ne denli önemli olduğu aşikardır. Vergi hukukunun açıkça anlaşılabilmesi için vergi hukukuna ilişkin bazı önemli tanımların bilinmesi gerekir:

 • Mali hukuk; kamu gelirlini, kamu adına yapılan harcamaları ve bütçeyi düzenleme altına alan hukuk disiplinidir.
 • Vergi hukuku; vergi, verginin doğması, vasfı ve niteliği, ortadan kalkması vs. hususları tanzim eden hukuk disiplinidir.
 • Kamu gelirleri; devlet eliyle yürütülen kamu hizmetlerinin devamlılığı için gereken bütçenin elde edilme yollarını ve elde edilen bütçenin tamamını ifade eder.
 • Vergi; vergilendirme yetkisini haiz kişi ve kurumlar tarafından talep dilen maddi yükümlülüğü ifade eder. Devletin eliyle ifa edilen kamu hizmetleri için gereken bütçenin sağlanması amacıyla kişilerin mali gücüne uygun olarak vergi alınır.

İstanbul’da Vergi Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da vergi avukatı hizmeti veren AHD Hukuk vergi avukatları; gerçek ve tüzel kişilerin vergi hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, vergi hukuku kurallarına dair hukuk aykırılık iddiaları ve bireysel vergilendirme işlemleri dolayısıyla yaşanan ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle müvekkilinin hukuki kayıp yaşamadan arzu ettiği sonuca ulaşması için gereken hukuki hizmeti verir. Buradan hareketle, vergi avukatı tarafından verilen hizmetler şunlardır:

 • Vergi hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı hizmeti,
 • Hukuka aykırı işlemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Vergilendirmeye ilişkin mükellef ve sorumluların yaşadıkları ihtilafların çözümü,
 • Vergi suçlarına ilişkin davaların takibi.

İstanbul’da vergi avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları, vergi hukuku uzmanlığı yanı sıra ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve borçlar hukuku gibi vergi hukuku ile doğrudan ilişkili hukuk dallarına ve işbu hukuk dallarını hüküm altına alan kanunlara hakimdir. Kamu maliyesi ve vergi muhasebesi gibi yan disiplinlere de hâkim olan AHD Hukuk vergi avukatlar, sahip olduğu tüm bilgi ve birikimini hukuk tekniği ile birleştirerek müvekkillerine en kapsamlı hukuki yardımı sağlamaktadır.

Vergi uyuşmazlıkları çeşitli yollarla çözümlenebilir. Uyuşmazlığın çözümü amacıyla tercih edilecek yol; zaman, masraf ve emek gibi hususlarda avantaj sağlamalıdır. En doğru uyuşmazlık çözüm yolunun belirlenmesi ve zaman kaybetmeden işlemlere başlanması için uzman ve deneyimli bir vergi avukatından destek alınması önemlidir. Vergi avukatı, uyuşmazlık çözüm yollarından olan uzlaşma, düzeltme, ceza indirimi, yargı yolu gibi çözüm yöntemlerinden hangisinin en verimli sonuç doğuracağını tespit eder ve müvekkil menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına başlar.

Vergi avukatı, vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari yollara müracaat edilmesi halinde, idari merciler tarafından talep edilecek belgelerin ve dilekçelerin hukuka uygun şekilde hazırlanması yahut yargı yoluna başvurulması halinde, usulüne uygun dava dilekçesi düzenlenmesi, ileri sürülen iddiaların ispat edilmesi için gereken ispat araçlarının belirlenmesi gibi sürecin gerektirdiği tüm işlemleri özenle ve dikkatle yürütür.

İstanbul Vergi Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul vergi avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk vergi avukatları tarafından sunulan hizmetler şunlardır:

 • Vergi davalarında dilekçelerin hazırlanması, dava takibi,
 • Uzlaşma komisyonu başvurularının hazırlanması,
 • Vergi idarelerine yapılacak idari başvuruların yapılması, sürecin takibi,
 • Vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali davalarının takibi,
 • Ödeme emrinin iptali davalarının takibi,
 • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü,
 • Vergi hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti,
 • Vergilendirmeye ilişkin mükellef ve sorumluların yaşadıkları ihtilafların çözümü.

Sıralanan uyuşmazlık ve davaların yanı sıra, vergi hukukunu ilgilendiren tüm avukatlık işlerinde hizmet vermektedir.

Vergi Avukatı Nasıl Olunur?

Vergi hukuku avukatı olabilmek için öncelikle avukat olmak gerekir. Avukat olmak içinse, hukuk fakültesinden mezun olmak ve yasal stajı başarıyla tamamlamak gerekir. Stajını tamamlayan avukatın avukatlık yapabilmesi için avukatlık ruhsatnamesi verilir. Bu şekilde avukat olan kişi, vergi hukuku üzerine çalışmalar yapar, bu alanda uzmanlaşır ve vergi hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarla deneyim kazandığı takdirde, vergi avukatı olarak adlandırılır.

En İyi Vergi Hukuku Avukatını Nasıl Bulabilirim?

En iyi vergi hukuku avukatı, vergi hukukuna hakim ve vergi hukukunu hüküm altına alan kuralları ihtiva eden kanunlar üzerinde uzmanlık sahibi olan avukattır. En iyi vergi avukatı, vergi hukukunu dair edindiği hukuki bilgi, birikim, müktesebat ve tekniğini müvekkillerinin istifadesine tahsis etmek suretiyle hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti verir. İstanbul’da vergi avukatı olarak hukuki yardım sağlayan AHD Hukuk avukatları, vergi hukukunu ilgilendiren işlerin tamamında gereken hukuki desteği sağlamaktadır.

Vergi Avukatı Ücretleri

Vergi avukatı ücreti, vergi avukatı tarafından yapılan hukuki yardımın karşılığı olarak avukat ve hukuk yardımı alan kişi arasında serbestçe belirlenen ücreti ifade eder. Vergi avukatı ve yardım alan kişi arasında belirlenecek ücrete getirilen tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Avukat, işbu tarifeyi ve somut dosyanın iş yükünü gözeterek ücretlendirmeye karar verir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi veri avukatından hukuk yardımı almak isteyen kişiler, tercih edeceği avukatın vergi hukuku ve vergi mevzuatına hâkim olmasına, emsal davalar ile deneyim kazanmış yetkin bir hukukçu olmasına dikkat etmelidir. İstanbul, uzman ve başarılı vergi avukatlarına ulaşılabilirlik açısından diğer kentlere göre daha avantajlıdır.
Vergi avukatınız, somut dosyanın vasfına göre genel veya özel vekaletname düzenlenmesi hususunda size rehberlik edecektir.
Vergi davalarının süresi, davanın görüldüğü mahkemenin iş yüküne ve dosyanın özelliklerine göre değişmektedir. Vergi avukatınız ile iletişim kurmak, somut dosyanın durumuna göre mahkeme sürecinin ne kadar zaman alacağına ilişkin bilgi almak en doğru yaklaşım olacaktır.