İstanbul Boşanma Avukatı

istanbul boşanma avukatı

Evlilik birliği, kanun koyucunun düzenlediği hükümlere göre kurulduğu gibi evlilik kurumunun sona ermesi de yine TMK ile düzenlenen hükümlere göre gerçekleşir. Tarafların durumuna göre anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı biçimde gerçekleşen boşanma, tarafların hatalı veya ihmali işlemleri yapması halinde telafisi güç zararları beraberinde getirebilir. Bu süreç, taraflar ve bilhassa çocuklar üzerinde ciddi yıpratıcı etkileri ihtiva eder. Bu bakımdan, sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına uzman desteğine başvurulur. Hukuki müktesebatı ve birikimi ile kişilere bu süreçte destek veren kişi ise İstanbul boşanma avukatı ve anlaşmalı boşanma avukatıdır.

Boşanma Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

Boşanma davaları, eşlerin uzlaşı durumuna göre anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Boşanma hukukunda anlaşmalı boşanma davasında eşler, boşanma ve varsa çocukların velayeti ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmaları halinde görev – yetki sahibi mahkemede görülür. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürer ancak dijital ortamlarda paylaşılan veya sosyal çevreden edinilen bilgiler ışığında ilerlendiği takdirde hem süreç uzar hem de telafisi güç zararlar doğar. Bu nedenle, sürecin muntazam bir biçimde ilerlemesi için İstanbul boşanma avukatı ile iletişim kurmak ve kendisinden hukuki yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı boşanma avukatı davalarda oldukça önemli görev üstlenen boşanma davası mahkeme avukatı, çekişmeli boşanma davasında da son derece önemli görev üstlenir. Çekişmeli boşanma davası, boşanma konusunda mutabık olmayan veya boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçlarında uzlaşı sağlayamayan eşler tarafından açılır. Çekişmeli boşanma davası açılması halinde boşanma sebebinin dava dilekçesinde hukuk nosyonu ve üslubu ile kaleme alınarak net biçimde ifade edilmesi önemlidir.

Dava sürecinde, hâkimin, ileri sürülen iddiaların hakikat olduğuna kanaat getirmesi için dava dilekçesinde ifade edilen vakıaların ispat edilmesi ve en doğru hukuki zemin üzerinde temellendirilmesi gerekir. Bu da ancak emsal davalarla deneyim kazanmış yetkin bir boşanma avukatı eliyle hazırlanan dilekçe ile mümkündür. Bu şekilde hazırlanan dava dilekçesi sayesinde kişi, hem arzu ettiği müspet neticeyi elde edebilecek hem de dava neticesindeki nafaka, tazminat gibi kalemlerin miktarında menfaati doğrultusunda hüküm tesis edilmesini sağlayabilecektir.

İstanbul’da Boşanma Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk, Aile Hukukuna hâkim boşanma avukatları ile müvekkillerinin elde etmek istediği netice üzerine en doğru yol haritasını belirler. Müvekkili üzerine derin fikir paylaşımları yapmak ve somut olayın koşulları ve özellikleri üzerine derin analiz yapmak suretiyle sürecin seyri ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunur. Bu itibarla, AHD Hukuk çatısı altında avukatlık hizmeti veren boşanma avukatları, müvekkillerinin talep ve beklentisine göre sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlar.

Boşanma davalarında başarılı sonuç elde etmek için belirleyici husus, emsal davalarla deneyim kazanmış bir avukat nezaretinde ilerlenmesidir. Sosyal bir olgu olan boşanma konusunda tecrübeli boşanma avukatı, müvekkili tarafından kendisine aktarılan bilgiler ışığında, Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır.

Boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığı, kendisine anlatılan olaylardan aşağıdaki boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Zira sebebin doğru tespiti, arzu edilen sonuca ulaşılabilmesi için son derece önemlidir. Çünkü hâkim, davacının ileri sürdüğü boşanma sebebi doğrultusunda dava incelemesi yapacaktır. Bu bakımdan, gerek sebeplerin en doğru şekilde ifade edilmesi gerekse davaya hazırlık sürecinin başarıyla tamamlanması adına İstanbul boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

AHD Hukuk boşanma avukatlarınca verilen hukuki hizmetler şu şekildedir:

İstanbul Boşanma Avukatı Olarak Baktığımız Davalar

İstanbul boşanma avukatı tarafından takip edilen davalar şu şekildedir:

Boşanma Avukatının Boşanma Davasındaki Rolü

Boşanma avukatı, eşler arasında yaşanan ihtilaflar ve anlaşmazlıklar nedeniyle eşlerin boşanma sürecindeki maddi ve manevi yıpranmalarını en aza indirgemek, süreci takip ederek istenilen neticeye ulaşmak adına mesai sarf eder. Önüne gelen somut olayı değerlendirebilmek ve en doğru yol haritasını çizebilmek için pek çok bilgi toplayan boşanma avukatı, davanın etkili bir biçimde yürütülerek mahkeme nezdinde müvekkili menfaatine karar verilmesi için çalışır.

Boşanma avukatı, boşanma davasında yalnız boşanma hususunda değil, aynı zamanda mal paylaşımı, nafaka ve tazminat kalemlerinde de müvekkilinin menfaatlerinde doğrultusunda faaliyet gösterir. Hakkın temini ve müvekkilinin menfaatini koruyan boşanma avukatı, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle zaman, para ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçer.

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye

Evlilik birliğinden beklenen yararı elde edemeyen ve boşanma davası açmak isteyen kişiler, İstanbul boşanma avukatı tavsiyesi arar. Zira, bu süreçte telafisi güç zararların yaşanmaması adına uzman desteği almak isabetli olacaktır. Davanın en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan avukat, somut olayın gerektirdiği şekilde hazırlığını yaparak sürecin yıpratıcı etkilerini en aza indirger. Boşanma sürecinde taraflar arasındaki iletişim kanallarını açarak tarafların ve çocukların madden ve manen zarar görmesine mâni olan boşanma avukatı, dava vekilliği hizmeti yanı sıra sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği hususunda hukuki danışmanlık hizmeti de verir.

En iyi boşanma avukatı; müvekkilinin hukuken, madden, manen ve zaman açısından kayıp yaşamaması için gerekli hukuki desteği veren; Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve Aile Hukuku düzenlemelerine hakimiyeti sayesinde elde ettiği bilgi ve birikimi mevcut dosyaya tatbik ederek arzu edilen sonuca en kısa sürede ulaştıran avukattır. Mesleki yeterliliği ve becerileri azami düzeyde olan en iyi boşanma avukatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verir.

Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı ile açılacak boşanma davası, dava dilekçesi ile görev – yetki sahibi mahkemeye başvurmak suretiyle açılır. Avukat vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi somut olayın şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için yasada düzenleme altına alınan boşanma sebeplerinden en az birinin mevcudiyeti aranır. Şayet eşler, boşanma ve boşanmanın ekonomik neticeleri ve varsa ortak çocukları hakkında uzlaşma gösterebiliyorlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açarak çok daha kısa sürede boşanabilirler.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı vasıtasıyla açılabilecek boşanma davalarında nafaka ile birlikte tazminat talebi de mümkündür. Eşlerden birinin diğerine kıyasla daha az kusurlu olması veya hiç kusurunun olmaması halinde tazminat talebinde bulunulabilir. Tazminatı miktarının belirlenmesinde gözetilecek unsurlar ise şu şekildedir:

  • Tarafların sosyal ve mali durumları,
  • Boşanma davasına sebep olan kusurların taraflar açısından dereceleri,
  • Mevcut ekonomik koşullar,
  • İhlal edilen ve beklenen menfaat ile kişilik haklarına yapılan saldırının değerlendirilmesi,

Şeklindedir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri, avukat ile hukuki yardım talep eden kişi arasında serbestçe belirlenir. Avukatı, önüne gelen somut olayın iş yükünü, özelliklerini ve koşullarını değerlendirerek bir ücret belirler. Ücretin serbestçe belirlenmesine getirilen tek sınırlama ise asgari ücret tarifesidir. Her yıl baro tarafından belirlenen bu tarifede öngörülen ücretin altında bir miktar üzerinde anlaşılması mümkün değildir. Ancak, öngörülen ücretin üzerinde bir miktarda anlaşılabilir.

Boşanma davasında avukat ücretinin yanı sıra birtakım yargılama giderleri de mevcuttur. Kişi, boşanma davası açarken harç ödemesi yapmak zorundadır. Kimi davalarda maktu harç söz konusu olurken kimi davalarda da nispi harç söz konusudur. Söz gelimi; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde ifade edilen dava değerine göre harç tutarı belirlenir. Öte yandan tebligat giderleri, bilirkişi ya da keşif bedeli ve müzekkere yazımında posta gideri gibi çeşitli masraflar söz konusu olduğu için mahkeme veznesine gider avansı yatırılmalıdır.

Hızlı Boşanma Avukatı

Boşanma süreci ne kadar uzarsa, taraflar ve özellikle çocuklar üzerindeki yıpratıcı psikolojik etkileri o denli ağır sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler, boşanma davasının bir an önce tamamlanmasını arzu eder. Bu isteğin bir sonucu olarak, hızlı boşanma avukatı arayışına girerler. Hızlı boşanma avukatı, gerekli hazırlığını yaptıktan sonra boşanma davasının zaman kaybı yaşanmadan tamamlanması adına gereken hukuki desteği sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Avukatıyla Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

anlaşmalı boşanma avukatı

Evlilik kurumunu sona erdirme hususunda uzlaşan, çocukların velayeti ve boşanmanın mali sonuçlarında mutabık kalan eşler, anlaşmalı boşanma davası açmak suretiyle tek celsede boşanabilir. Boşanmanın mali sonuçlarına, çocukların velayet hakkına ve velayet hakkının bırakılmadığı eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin niteliğine dair hazırlanacak boşanma protokolüne göre boşanmaya hükmedileceği için protokolün deneyimli ve yetkin bir aile hukuku avukatı tarafından hazırlanması en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde telafisi güç durumlarla karşılaşılması muhtemeldir.

İstanbul boşanma avukatının deneyimi, bilgi ve birikimi doğrultusunda hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların aleyhine sonuç doğuracak herhangi bir düzenlemenin önüne geçilir. Nitekim hâkim, taraflarca ibraz edilen protokolü yerinde bulmalıdır. Hâkim, işbu protokolü uygun bulmadığı takdirde anlaşmalı boşanmaya hükmetmeyecektir. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak çok elzem görülmese de ifade ettiğimiz üzere bilhassa protokolün uygun bir biçimde hazırlanması başta olmak üzere avukat yardımı oldukça mühimdir.

Eşlerden biri, uzman boşanma avukatına vereceği vekaletname ile anlaşmalı boşanma davasının avukat aracılığıyla açılmasını sağlayabilir. Ancak görev – yetki sahibi mahkemede açılacak anlaşmalı boşanma davasının reddedilmemesi için, Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan şartların karşılanıyor olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • Evlilik birliğinin 1 yılı tamamlamış olması,
  • Tarafların birlikte mahkemeye müracaat etmesi veya taraflardan birinin açtığı davanın diğeri tarafından kabul edilmesi,
  • Tarafların hâkim huzurunda iradelerini özgürce beyan etmesi,
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün hâkim tarafından uygun bulunması.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti

Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti, boşanma avukatından hukuk danışmanlığı veya dava vekilliği hizmeti alacak kişi ile avukat arasında serbestçe tayin edilir. Boşanma avukatı, ifa edeceği hizmete karşılık ücret belirlerken asgari ücret tarifesi ile bağlıdır. Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan daha az bir tutar üzerinde anlaşma sağlanması mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davası avukatı ücreti konusunda fikir sahibi olabilmek için tavsiye niteliğinde yayınlanan tarifeye göz atmak yararlı olacaktır. Ancak avukat ücretine dair net bir bilgi edinebilmek için mutlaka avukatınızla görüşmeniz ve talep edeceğiniz hizmeti ifade etmeniz gerekir.

İstanbul Boşanma Avukatı İletişim ve Telefon Numarası

İstanbul boşanma avukatı olarak iletişim için https://www.ahddurakhukuk.com/iletisim/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davaları, tarafların bizzat açabileceği ve takip edebileceği davalardandır. Ancak uygulamada görülmektedir ki; boşanma avukatı olmaksızın takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemlerden ötürü hak kaybı yaşanmaktadır. Bu tür zararlarla muhatap olmamak adına boşanma davasını uzman bir avukat ile birlikte yürütmek çok daha isabetli olacaktır.
Boşanma avukatı, somut olayın özellikleri ve koşullarını değerlendirerek mevcut dosyanın kendisine getireceği iş yükünü de göz önünde bulundurmak suretiyle ücret belirler. Kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenen vekillik ücretine getirilen tek istisna, asgari ücret tarifesidir. Asgari ücret tarifesinde ifade edilen ücretin altında bir miktar üzerinde anlaşma sağlanması mümkün değildir.
Boşanma davası açman isteyen kişinin adli yardıma gereksinim duyması halinde, bulunduğu il barosunda veya adliyesine giderek adli yardım talebinde bulunabilir. Bu takdirde, ilgili için baro tarafından avukat görevlendirilir.
En hızlı açılan ve sonuçlanan boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasıdır. Genellikle tek duruşma ile sonuçlanan anlaşmalı boşanma davası; boşanma, boşanmanın ekonomik sonuçları ve varsa müşterek çocukların durum hususunda eşlerin anlaşması ile açılan davadır.
Boşanma davası; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde yürütülür. Davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi açılacağı, istinaf ve temyiz süreci, bilirkişi ve tanık durumu, delillerin değerlendirilmesi ve sürecin uzman bir avukatla birlikte yürütülüp yürütülmeyeceği gibi etkenler, boşanma dava süresine etki eder. Mahkemenin iş yükü gibi harici faktörler de sürecin ne zaman sonuçlanacağında önemlidir. Bu hususta net bir zaman ifade etmek mümkün değildir. Bu nedenle avukatınız ile görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Taraflardan birisinin ikamet adresi ya da tarafların son altı ayda birlikte yaşadıkları müşterek konutun bulundu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Aile mahkemesi ise görevli mahkemedir. Aile mahkemesi bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.
Boşanma sebepleri, 4721 Sayılı TMK md.161 ve devamında hüküm altına alınmış ve genel boşanma sebepleri ile özel boşanma sebepleri olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir.
Türkiye’nin sayıca en fazla avukatı İstanbul’dadır. Oldukça yoğun nüfusa ev sahipliği yapan şehirde, çok sayıda boşanma avukatı mevcuttur. Türkiye’nin en iyi boşanma avukatının kesinlikle İstanbul’da olduğunu ifade etmek şüphesiz gerçek dışı olacaktır. Ancak diğer illere kıyasla çok sayıda avukat bulunması, çok başarılı avukatlara ulaşılabilirlik açısından, İstanbul’u ayrıcalıklı kılmaktadır.
Anlaşmalı boşanma davası, dosya takibi için avukatın şart koşulduğu bir dava değildir. Kişi, avukat yardımı olmaksızın pekâlâ dava açabilir. Fakat bilhassa anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında veya hazırlanan protokolün düzenlenmesinde, deneyimli ve yetkin bir boşanma avukatından hukuk yardımı almak, telafisi güç kayıpların önüne geçeceği gibi zaman ve maddi kayıp yaşanmasına da mâni olacaktır.