İcra Avukatı

İstanbul icra avukatı

İcra avukatı, icra hukuku üzerine uzmanlık kazanmış, hukuki danışmanlık ve vekalet hizmetini daha çok icra hukuku alanında icra etmiş avukattır. Zira avukat, hukukun herhangi bir alanında kendini geliştirebilir ve o alan üzerinde çalışma yapabilir. Daha çok icra hukuku üzerinde çalışma yapan avukatlar, halk arasında icra avukatı olarak isimlendirilir. Esasında, Türk Hukuk Sisteminde avukatlık mesleği yasal bir branşlaşma ihtiva etmez. Ancak halk arasında genel kabul bu yöndedir.

İcra takibi avukatı; gerçek veya tüzel kişilerin alacağının hukuken tahsili, hukuk danışmanlığı verdiği ya da vekaletini üstlendiği kişi borçlu ise dosya adına görüşmeler yapması, icra takipleri, haciz ve rehin gibi icra hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki işlem adına mesleğini icra etmektedir. İstanbul icra avukatı tercihinde bulunulurken, uzmanlık ile birlikte deneyime dikkat edilmelidir. Zira, emsal davalarla tecrübe kazanmış bir icra avukatı ile bu alanda deneyim kazanmamış bir avukatından alınacak hukuki yarar, şüphesiz eşit olmayacaktır.

İcra Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

İcra avukatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve İcra – İflas Hukuku üzerine uzmanlaşan, daha çok bu alandan doğan davalara vekalet ederek deneyim kazanan ve elde ettiği hukuki birikimi kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin istifadesine tahsis ederek mesleğini icra eden avukattır. İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti veren icra avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İcra hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti,
 • İcra hukuku davalarında dava takip hizmeti,
 • İcra takibi işlemleri,
 • Alacağın tahsili işlemleri,
 • Kredi ve finans kiralama sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Haciz işlemleri.

İstanbul İcra Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul icra avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk icra avukatı, kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere, hukuki sorunlar karşısında pratik çözüm üretme kabiliyetini kullanarak gereken hukuki yardımı sağlar. Hak ve menfaat kaybı yaşanmaması için edindiği tüm hukuki bilgi ve birikimi müvekkilinin ve danışanının istifadesine tahsis eden AHD Hukuk icra avukatı; düzenli ve detaycı çalışma anlayışını kullanarak somut uyuşmazlığın en kısa sürede çözümlenmesi sağlar. İstanbul icra avukatı olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

İstanbul’da İcra Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk icra takibi avukatı, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın veya uyuşmazlığın durumuna göre evleviyetle hukuki yol haritası belirler. İcra hukuku uyuşmazlıklarında, icra takibi başlatmadan evvel, alacaklı ve borçlunun durumunu gözetir ve somut şartlar dahilinde, mevcut uyuşmazlığın çözümü açısından gerekli görüşmeleri sağlar. İcra ve iflas hukuku oldukça hacimli, kapsamlı ve diğer hukuk dalları ile ilişik bir hukuk dalıdır. Bu itibarla, icra avukatı tarafından icra edilen işler oldukça fazladır. Ancak, İstanbul icra avukatı tarafından icra edilen işlerden bazılarını sıralamak gerekirse;

 • Takibe yahut borca itiraz prosedürünün işletilmesi,
 • Haczin kaldırılmasına dair işlemler,
 • İlamlı, ilamsız veya kambiyo senetlerine özgü icra takibi hazırlanması,
 • Ödeme emri düzenlenmesi,
 • Satış ihalelerine dair işlemler,
 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi suretiyle alacak takibi,
 • Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda borçlu hakkında haciz işlemlerinin başlatılması,
 • Hacze konu malların satışa konulması ve alacağın tahsili,
 • Borçlu hakkında iflas davası açılması, davanın takibi ve alacağın tahsili,
 • İcra takibi sürecinde; istihkak, menfi tespit ve istirdat davası gibi açılması gerekli davaların açılması ve takibi,
 • İcra suçlarında icra ceza mahkemesine başvuruda bulunmak suretiyle tazyik hapis talebi ve sürecin gerektirdiği diğer işlemlerin icrası.

İcra Hukuku Avukatı

İstanbul icra avukatı, kişilerin icra ve iflas hukuku uyuşmazlıklarında hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti verir. Borçlular veya alacaklılar, mevcut uyuşmazlıkları dolayısıyla hak kaybı yaşamamak, telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalmamak adına avukat yardımına başvurmalıdır. Zira icra hukuku, oldukça teknik bir alandır. Kişi, hatalı veya ihmali bir işlem nedeniyle büyük hak kaybı yaşayabilir.

En İyi İcra Avukatı ile Çalışmak Önemli Midir?

İcra ve iflas hukuku uyuşmazlıklarında hukuk yardımına başvuracağınız icra avukatının deneyimli olması, uyuşmazlığın hızlı ve etkin bir biçimde çözüme kavuşturulması adına önemlidir. Hukuki tecrübesi, emsal davalarla kazandığı deneyim, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir avukat; kendisinden hukuk yardımı alan kişilerin hak kaybı yaşamaksızın kısa sürede çözüm elde etmesini sağlar. Bu bakımdan pek çok kişi, en iyi icra avukatı yönünde araştırmalar yaparak başarılı bir avukat bulmak ve hukuki ihtilafın sağlıklı bir şekilde çözülmesini sağlamak ister.

İcra uyuşmazlıklarında sık yapılan hatalardan birisi de avukatlık ruhsatını haiz olmayan, icra konularında danışmanlık hizmetini sağladığını ileri süren kişi veya kurumlardan yardım almaktır. Hukuk bilgisi ve meslek tecrübesi olmayan bu tür mecralardan alınacak danışmanlık, telafisi mümkün olmayan çok ağır zararların yaşanmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, icra uyuşmazlıklarında evleviyetle yetkin ve uzman bir icra avukatına başvurmak ve kendisinden yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

İcra Avukatı Ücreti

İcra avukatı tarafından sağlanan hukuki hizmetler, diğer tüm mesleklerde olduğu gibi ücrete tabidir. Avukat, herhangi bir ücret almadan dava vekilliği yahut hukuki danışmanlık hizmeti veremez. Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretin daha altında bir ücret karşılığında hizmet veremez.

Asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla avukat ve kendisinden hukuk desteği alacak kişi, hizmete karşı ödenmesi gereken avukatlık ücreti üzerinde serbestçe uzlaşır. İcra avukatı tarafından talep edilecek ücretin net bir biçimde öğrenilebilmesi için, hakkında hukuk yardımı alınacak uyuşmazlığın avukat tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişi, icra hukuku uyuşmazlıklarında avukat tutmak mecburiyetinde değildir. Ancak, uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenebilmesi, hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla hak kaybı yaşanmaması adına avukat yardımı almak oldukça önemlidir.
İcra; borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu edimi ifa etmemesi halinde, alacaklının müracaatı üzerine adli merciler eliyle yürütülen görevdir.
Bir alacağın ifası için borçlunun malına, parasına ya da aylığına icra dairesi tarafından el konulmasıdır.
Ülke nüfusunun kahir ekseriyetine ev sahipliği yapan İstanbul, icra avukatı sayısı bakımından en zengin ilimizdir. Bu bakımdan, en iyi icra avukatına ulaşılabilirlik, diğer illere kıyasla daha kolaydır.