İş Avukatı

İstanbul iş avukatı

İş avukatı; iş ve sosyal güvenlik hukukunda uzman ve yetkin olup iş hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda deneyim sahibi avukattır. İş hukuku; işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleme altına alan, işveren hak ve ödevleri ve işçi hak ve ödevlerini tanzim eden oldukça hacimli, kapsamlı ve katı kurallar barındıran hukuk disiplinidir. İşçiyi koruyan bir yaklaşım gösteren bu hukuk dalı, işverenin ticari yaşamını sağlıklı bir biçimde yürütmesini sağlar. İş mahkemesi avukatı olarak da bilinen iş avukatı, hukuki danışmanlık ve dosya takibi hizmeti vermek suretiyle mesleğini ifa eder.

İş Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Türk Hukuk Sisteminde avukatlık mesleği, yasal branşlaşma olmaksızın icra edilir. Bir diğer ifade ile iş avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı gibi branş ifade eden kavramlar, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılsa dahi hukuk literatüründe ve yasal zeminde karşılık bulmaz. Ancak, avukatların tercih ettikleri herhangi bir hukuk dalında uzmanlaşmasına engel bir düzenleme de mevcut değildir. Bu nedenle, avukatlar tercih ettikleri herhangi bir hukuk dalında uzmanlaşabilir.

Söz gelimi, iş hukuku üzerine uzmanlaşan avukatlar iş avukatı, iş mahkemesi avukatı veya iş hukuku avukatı olarak adlandırılır. Bu adlandırmaların hukuki bir karşılığı olmasa dahi, günlük dilde sıkça kullanılması dolayısıyla makalemizde de iş avukatı ifadesi kullanılacaktır. İş avukatı, iş hukuku uyuşmazlıklarında vekalet ettiği kişinin haklarını müdafaa etmek suretiyle uyuşmazlığın lehte çözümlenmesini sağlar. İş hukukunun son derece hacimli ve kapsamlı bir hukuk dalı olması dolayısıyla iş avukatının ifa ettiği işler de oldukça fazladır. Ancak iş avukatının ifa ettiği başlıca işler şunlardır:

 • Toplu iş sözleşmeleri,
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili,
 • Hizmet tespiti davaları,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazalarından kaynaklı alacak davaları,
 • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları,
 • İşçi ve taşeronlar arası uyuşmazlıkların çözümü,
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü,
 • SGK prim davaları.

İstanbul’da İş Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İş hukuku davalarının avukat ile takibi şart değildir. Fakat uygulamada, avukatsız dosya takibinin neden olduğu telafisi güç birçok hukuki ve maddi kayıp örneği mevcuttur. İstanbul’da iş avukatı hizmeti veren AHD hukuk avukatları; başta iş hukuku olmak üzere ilgili hukuk dallarında yetkinlik sahibi uzmanlar olup iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların pratik ve etkili çözümü için hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti vermektedir.

AHD Hukuk iş mahkemesi avukatı; kendisinden hukuk yardımı talep eden, vekalet ettiği kişi ve kişilerin haklarını müdafaa ederek mevcut uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesi adına hizmet verir. Bu doğrultuda, gerekli hukuki prosedürün takip edilmesi ve yürütülmesi adına özenle çalışır. Bu sayede, hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla hukuki, maddi ve manevi kayıpların yaşanmasına mâni olarak hukuk sürecinden beklenen faydanın ve kararın hasıl olmasına yardımcı olur.

İstanbul iş avukatı hizmeti veren AHD Hukuk avukatları; iş hukukunu hüküm altına alan kanunlar kapsamında işçi ve işverenler için vekalet ve hukuki danışmanlık sağlar. Vekaletini üstlendiği tarafın hak ve menfaat kaybı yaşamaması, mevcut uyuşmazlığın kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve hak ihlali halinde tazmin edilmesi için gerekli prosedürü işletir. İş hukukunu ilgilendiren bilumum hukuki işte dava takibi ve danışmanlık sağlayan AHD Hukuk iş avukatları;

 • İş akdinin feshi sürecinde fesih bildirimi hazırlanması,
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sendikal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı talepli davaların açılması ve dava takibi,
 • Şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • İş kazası dolayısıyla tazminat ve ceza davalarının takibi,
 • Mobbing davası açılması ve dava takibi,
 • Kötüniyet davası açılması ve dava takibi,
 • İşe iade davası açılması ve dava takibi,
 • İşçi ve iş yeri güvenliği hususunda kanunlar kapsamında danışmanlık verilmesi,
 • İş Kanunu’ndan kaynaklı uyuşmazlıklara dair dava açılması ve dava takibi hizmeti verir.

AHD Hukuk iş avukatları; işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmelerinin tarafların hak ve menfaatlerine uygun şekilde hazırlanması, sözleşmenin uygulanması ve sözleşmesin uygulanması dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların çözümünü sağlar. İş mahkemelerinde görülen tüm davalarda görev alan iş hukuku avukatı, vekaletini üstlendiği tarafın hak kaybı yaşamaması ve dava neticesinde arzu ettiği neticeyi elde etmesi adına hizmet verir.

İş hukukunu ilgilendiren davalar, teknik davalar olup sağlıklı bir biçimde takip edilebilmesi için hukuki bilgi, birikim ve müktesebata gereksinim duyulur. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla telafisi mümkün olmayan zararlar yaşanması muhtemeldir. İşbu sebepten ötürü profesyonel yardım sağlayan AHD Hukuk iş avukatları; hukuk yardımı sağladığı kişiyi bilgilendirir, haklarını müdafaa eder ve menfaatini gözetir.

İş Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Hukuk çatısı altında hizmet veren iş avukatları; müvekkilleri lehine hüküm tesis edilebilmesi için gereken yol haritasını belirler ve çalışmasını bu doğrultuda şekillendirir. İş hukuku alanında yaşanabilecek uyuşmazlıklar oldukça fazla ve çeşitlidir. Bu bakımdan, iş avukatı olarak verilen hizmetler de son derece fazladır. İş avukatı olarak verile başlıca hizmetler şunlardır:

 • Kıdem tazminatı dava takibi,
 • İhbar tazminatı dava takibi,
 • İşe iade dava takibi,
 • Haklı sebeple fesih yapılabilmesi amacıyla istifanın hukuki çerçevede gerçekleşmesi,
 • Alacak davası açılması ve dava takibi,
 • Grev ve lokavt nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İş sözleşmesi hazırlanması,
 • Fazla mesai ödenmemesi halinde gereken prosedürün işletilmesi,
 • SGK kaynaklı hukuki sorunların çözümü,
 • İhtarname ve ihbarnamelerin süresi içinde ve hukuka uygun olarak gönderilmesi,
 • İş kazası tazminatı davası açılması ve dava takibi,
 • Sendikal tazminat davası açılması ve dava takibi,
 • Kötüniyet davası açılması ve dava takibi,
 • Zorunlu arabuluculuk faaliyeti.

İş hukuku avukatı tarafından verilen hizmetler bunlarla sınırlı değildir. İş hukukundan doğan bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunar. İş hukukuna ilişkin şirketlere verilen hukuki danışmanlık hizmeti oldukça önemlidir. Zira bir şirket için en mühim husus, ticari faaliyetlerinde herhangi bir problem yaşanmıyor oluşudur. Ancak zaman zaman hukuki ihtilaflar yaşanabilmektedir.

Yaşanan hukuki ihtilafların şirket lehine çözümlenmesi, gelecekte hukuki uyuşmazlık yaşanmaması adına gereken danışmanlık hizmetinin alınması için uzman ve deneyimli bir iş avukatından yardım alınması, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır. Danışmanlık hizmeti; hak düşürücü süreleri, ileri sürülebilecek delilleri, takip edilmesi gereken prosedür vs. her türlü hukuki bilgilendirmeyi tazammun eder.

İş Avukatı Ücretleri

İş avukatı tarafından yerine getirilecek iş hukuku davalarında avukatlık ücreti; işçi ile avukat ya da işveren ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Ücret serbestisine getirilen tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenerek yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. İşbu tarifede belirtilen ücretlerin altında ücretlendirme uygulanması söz konusu değildir. İş mahkemesi avukatı tarafından talep edilecek ücreti net olarak öğrenmek için avukatınız ile görüşmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin yanı sıra baro tarafından yayınlanan bir ikinci liste daha vardır. Bu liste tavsiye niteliği taşır ve dolayısıyla bağlayıcı değildir. Fakat ücretler hakkında fikir sahibi olmak için tavsiye niteliğinde yayınlanan tarifeye göz atabilirsiniz. İş avukatı, kendisine verilen dosyanın özelliklerini, koşullarını ve iş yükünü değerlendirir ve asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretten daha az olmamak kaydıyla avukatlık ücretini belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi iş avukatı, başta iş hukuku ve iş kanunu olmak üzere sair hukuk dallarına ve mevzuata hâkim, iletişimi güçlü, stratejik düşünebilen ve pratik çözüm üretme becerisine sahip olan avukattır. Bu tür başarılı iş avukatlarına ulaşmak, sayıca çok fazla avukatın yaşadığı İstanbul’da oldukça kolaydır.
İş mahkemesinde görülen davalar genellikle uzun zaman almayan davalardır. Süreyi etkileyen en temel faktörler; mahkemenin iş yükü, dosyanın iş avukatı marifetiyle takip edilip edilmediği ve somut uyuşmazlığın koşullarıdır.
İşçilik alacakları davası; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti gibi tazminat ve ücret alacakları talebiyle açılan davalardır.