Islah Harcı Hesaplama

Islah harcı hesaplama aracımız ile hesaplamalarınızı güvenle yapabilirsiniz. İlgili alanların doldurulmasının ardından yapmanız gereken tek şey hesapla butonuna basmak olacaktır. Hesaplama işlemi ise kısa sürede gerçekleşirken güvenli bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

Islah sonrası ödeyeceğiniz harç miktarının ne olduğunu merak ediyorsanız dijital ortamda bu hesaplama işlemini yapabilirisiniz. Bunu gerçekleştirmek için yapmanız gereken tek şey sizden istenen verileri ilgili alanlara girmenizdir.

Islah Harcı Nasıl Hesaplanır?

Islah harcı hesaplaması dijital ortamda güvenle yapılabilen bir işlemdir. Davalı taraflardan biri usul işlemini değiştirdiğinde harç ödemesi yapar. Islah harcı yapılan bu ödemeye denmektedir. Islah sonucu davanın miktarı ya da talep konusunun miktarı artış gösterirse artan kısmı ilgilendiren harç ödemesi ıslah harcı olarak tanımlanmaktadır.

Islah dilekçesi verildiğinde bunun kabulü için ıslah harcı ödenmiş olmalıdır. Islah harcı hesaplaması yapabilmek için ıslah edilecek toplam miktarın bilinmesi gerekir. Bu miktarın binde 68,31’nin 1/4’ü mahkemeye ödenir.

Dava açan taraf davasını bedel açısından ıslah etmek istediği takdirde dava başında mahkemeye yatırılan harcın tahkikat aşaması sonlanana dek artırılan bedelin binde 68,31’inin 1/4 oranı hesaplanarak mahkeme veznesine yatırılması halinde dava ıslah edilmiş olacaktır.

Yargılamada tahkikat aşaması sonlanana dek ıslah harcı yatırılabilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında ıslah yapılabilmesi mümkündür. Davanın değeri, delilleri, konusu veya türü bir defaya mahsus olmak üzere karşı taraf rızasına bakılmaksızın değiştirilebilmektedir. Bu işlem ıslah olarak adlandırılır.

Islah Nedir?

Davanın değeri, delilleri veya konusu ve türü bir kez olmak kaydı ile karşı taraftan rıza alınmadan değiştirileceği zaman ıslah harcı ödenir. Dava açıldığında öncelikle dilekçeler aşaması söz konusu olmalıdır. Dilekçelerin verilmesinden sonra gelen aşama ön incelemedir. Tahkikat aşaması ön incelemenin devamında gelirken tahkikat sürecinde taraf dilekçelerinde yer alan vakıaların doğruluğu araştırılır. Tahkikat aşamasının bir sonraki adımı ise sözlü yargılama ve hüküm verilmesidir.

Dilekçeler verildikten sonra taraflar davaya ilişkin iddia ve savunmalarını değiştirememektedir. Bununla birlikte ıslah kurumu vasıtası ile taraflara bir hak tanınmaktadır. Dilekçelerin verilmesi aşamasından sonra iddia ve savunmanın değiştirilmesi mümkün olmamakla beraber bunun tek istisnası ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati olmaktadır.

Islah Yapılması

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca 176-182 maddeler arasında yer alan hükümler kapsamında yapılan düzenlemeler ıslah yapılması ile ilgilidir. Buna göre aynı davada yer alan tarafların her biri ıslah yapabilme hakkına sahiptir.

Taraflar usul işlemlerine yönelik olarak bir kereye mahsus olmak kaydı ile kısmen ya da tamamen ıslah yoluna gidebilmektedir. Usul Hukuku kapsamında değerlendirilen bu konu iddia ve savunmaların genişletilmesi söz konusu olduğunda devreye girmektedir.

Islah yapılmasının amacı ise yargılama aşamasında süre ve şekil eksikliklerinin sebep olabileceği maddi hak kayıplarının önüne geçmektir. Taraf usul işlemleri ıslahın konusunu oluşturmaktadır. Taraflara bir kereye mahsus olmak kaydı ile tanınan bu hak kapsamında yaptıkları usul işlemleri tamamen ya da kısmen ıslah edilebilir.

Islah Nasıl Yapılır?

Islah yapılması için tahkikatın sona ermesine kadar süre vardır. Sözlü veya yazılı olarak yapılabilen ıslah, mahkemeye yöneltilir. Bu işlem tek taraflıdır ve açık bir irade beyanını yansıtır. Dava tamamen ya da kısmen ıslah edilebilir. Dava dilekçesi verildikten sonra yapılan ıslah, davanın ıslahı olurken dava dilekçesi verildikten sonra yapılan ıslah herhangi bir usul işleminin ıslahı ile ilgilidir.

Dava tamamen ıslah edildiğinde dava dilekçesinin verilmesinin ardından yapılan tüm usul işlemleri iptal olur. Kısmen ıslah edilen bir davada ise kısmen ıslah edilen işlemlere konu olan ve öncesinde yapılmış olan işlemler yapılmamış kabul edilmektedir. Tam ıslahta eski dava ortadan kalkarken yeni dava açılması söz konusu olmaktadır.

Islah ile Yapılabilecekler İşlemler

Islah işlemi tamamen ya da kısmen yapılabilmektedir. Islah ile yapılabilecekler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Davacı dava dilekçesinde yer verilen dava nedenini değiştirebilir.
 • Eksik olan vakıaların ıslah yoluna gidilmek sureti ile tamamlanması mümkündür.
 • Dava konusundaki değişiklik ıslah ile sağlanabilir.
 • Davalıya ait cevap dilekçesi ıslah yolu ile değiştirilebilir.
 • Yeni delil gösterileceği zaman ıslah yoluna gidilebilir.
 • Zamanaşımı defin de ıslah yapmak sureti ile ileri sürülebilmektedir.

Islah ile Yapılamayacak İşlemler

Islah ile yapılabilecek işlemlerin yanı sıra yapılamayacak işlemler de bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Islah sonucunda taraflar değiştirilememektedir.
 • İkinci tanık listesinin istenmesi ıslahla mümkün değildir. 
 • Cevap dilekçesinde yer verilmeyen ilk itirazların ıslah yolu ile ileri sürülmesi mümkün değildir. 
 • Cevap dilekçesi ile karşı tarafa açılmayan dava ıslah yolu ile açılamamaktadır.
 • Islah ile maddi hukuk işlemleri yapılamamaktadır.
 • Açık biçimde irade beyanı kapsamında terk edilen haklar için ıslah yolu kullanılamamaktadır.

Islahın Şartları

Islah yapılacağı zaman koşulların sağlanması gerekir. Tek taraflı bir irade beyanı olan ıslahta mahkemenin ya da karşı tarafın kabulüne bakılmamaktadır. Islahın şartları aşağıdaki gibidir:

 • Sözlü veya yazılı biçimde ıslah yapılabilir.
 • Sözlü yargılamada ıslah yapılamamaktadır.
 • İddia ve savunmaya yönelik genişletme yasağı başladığı andan itibaren tahkikat bitene dek ıslah yapılabilir.
 • İstinaf ve temyiz aşamasına geçildikten sonra ıslah yapılamamaktadır.
 • Önceden ıslah yapılmış ise yeniden ıslah yapılamaz.
 • Islah taraflara bir kereye mahsus olmak kaydı ile tanınmış olan bir haktır.
 • Islah ile yapılan istemin harca tabi olması halinde harcın ödenmesi gerekirken aksi durumda ıslah yapılmamış sayılmaktadır.

Islah yoluna giden taraf, ıslaha bağlı olarak geçersiz olan işlemler için yapılacak yargılama giderlerini ve karşı taraftaki kişinin uğrama ihtimali olan ya da uğrayacağı zararları hakimin takdir yetkisine bağlı olarak belirlenecek teminat karşılığında mahkeme veznesine yatırır. Bu bedel bir haftalık süre içinde mahkeme veznesine yatırılmak zorundadır. 

Islah Gerekmeyen Haller

Islah gerekmeyen haller söz konusu olduğunda aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Mahkeme re ’sen inceleme yapacaksa iddia ve savunmanın genişletilmesi yönünde yasağa tabi olmayan konularda ıslaha gerek olmaz.
 • Dava açıldıktan sonra ve cevap dilekçeleri de verilmesinin ardından ortaya çıkan olaylar ileri sürülecekse ıslah yoluna gidilmez.
 • Hukuki sebepler değiştirileceği zaman ve genişletilmesi için ıslah yoluna başvurulamamaktadır.
 • Dava dosyasında açık yazı hataları veya hesap yanlışlıkları söz konusu ise ıslah yoluna başvurulmasına gerek olmaz.
 • Talep sonucu azaltılacağı zaman da ıslah yoluna gerek yoktur.
 • Tenkis davası söz konusu ise talep sonucu artırılmak istendiğinde ıslah yoluna gidilmesi gerekli değildir.

Islahın yapılma amacı yargılama sürecindeki süre ve şekil eksikliklerinin yol açabileceği maddi hak kayıplarını engellemektir. Bu işlemlerin konusunu taraf usul işlemleri oluşturmaktadır. Taraflara bir kereye mahsus olmak üzere yaptıkları usul işlemlerini tamamen ya da kısmen ıslah etme hakkı tanıyan bu işlemde taraflar kendi usul işlemlerini ıslah edebilmektedir.

Usul sözleşmeleri iki taraflı usul işlemidir. Bu sözleşmeler ıslah ile geçersiz hale gelmemektedir. Islah yolu ile yapılabileceklerin yanı sıra yapılamayacak işlemler de bulunur. Davanın ve savunmanın genişletilmesi yasağının istisnai olarak ortadan kalkmasını sağlayan ıslah ile taraflar yapmış oldukları usul işlemlerini düzeltebilmektedir. Bu düzeltme kısmen olabileceği gibi tamamen de yapılabilir.

Islah harcı hesaplanacağı zaman hesaplama aracı kullanılarak gerekli veriler ilgili alanlara girilerek bu hesaplama işlemi kısa sürede yapılabilir.