Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma davaları aile birliği sonlandırılmak istendiğinde Aile Mahkemesi’ne açılması gereken dava türleri arasındadır. Taraflar aile birliğini kurduklarında bunun sürekli olması amaçlanır. Bazı durumlarda eşlerin çeşitli sebeplere dayalı olarak anlaşmazlığa düşmesi ayrılık kararı almalarına sebep olabilir.

Aile toplumun en küçük yapı birimidir. Devlet aracılığı ile de korunan aile her toplumda önemli kabul edilir. Toplumun gelişimi ve varlığının sağlıklı bir biçimde sürebilmesi sağlıklı aile yapısı ile mümkündür. Bu sebeple devlet aile birliği kurulurken kişi iradesine müdahale etmemekle beraber ayrılık kararı alınması durumunda kişi iradesini tek başına yeterli bulmaz.

Bu kapsamda da aile birliği sonlandırılmak istendiğinde Aile Mahkemesi kanalı ile bu işlemlerin resmi yoldan yapılmasını uygun bulur. Boşanma davası açmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası şeklinde ilerleyeceği zaman hukuki destek alması gerekir. Bu durumda da bir Anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile hukuki sürecin takibi daha sağlıklı olur.

Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlanırken eşler bu dava öncesinde bir araya gelerek ortak kararlarını anlaşmalı boşanma protokolüne kaydeder. Çekişmeli boşanma davalarında ise ayrılma sebebi genel ve özel nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında tanık beyanlarına, delillere gerek olabileceğinden dava süreci daha uzundur. Bu davalarda ayrılık kararı verilmesinin ardından ayrıca maddi ve manevi tazminat talepleri  de eşler arasında ortaya çıkabilmektedir.

Çoğu zaman çekişmeli boşanma davalarında velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple hukuki destek alınması, tarafların boşanma davaları sırasında bir boşanma avukatı ile temsil edilmesi önem taşır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Boşanma davaları anlaşmalı olabileceği gibi çekişmeli olarak da görülebilen davalardır. Anlaşmalı boşanma davasının bir özelliği de kısa sürede sonuçlanması olurken dava öncesinde tarafların aralarında anlaşma sağlaması söz konusudur.

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davası sırasında talep edilir. Mahkemeye sunulması gereken bu belge boşanma davası dilekçesi ile verilir. Anlaşmalı boşanma davası söz konusu ise eşler dava öncesinde bir araya gelir ve evliliğin sonlanmasının yaratacağı hukuki sonuçlar üzerinde ortak karar alır.

Bu süreçte davanın sonucunda çocukların durumunun ne olacağı, velayetin kimde kalacağı, mal paylaşımı, ortak konutun akıbeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi çok sayıda konu üzerinde ortak karar alınarak bu kararlar anlaşmalı boşanma protokolüne işlenir.

Tarafların bu protokolde ortak irade beyanlarının olması gerekir. Birlikte imzalanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye dilekçe ile sunulur. Anlaşmalı boşanma protokolü sözlü olarak da beyan edilebilir. Bu durumda ise zapta geçirilmesi gerekir.

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken hukuki destek almalıdır. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra protokolde kararlaştırılan kararlar resmilik kazanacağından dava öncesinde hak kaybı yaşanmaması için profesyonel bir avukatlık hizmeti almak her açıdan fayda sağlar.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan irade beyanlarını hakim mahkeme sırasında dinlemek isteyebilir. Bu durumda da tarafları tek tek ya da birlikte dinlemek isteyecektir. Hakimin tarafları dinlemek istemesi bazı durumlarda iradelerinin baskıya maruz kalıp kalmadığını anlamak içindir.

Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolü, hazırlandıktan sonra mahkemeye sunulmaktadır. Bu protokolde yer verilecek kararlar için hukuki destek alınacağı zaman anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşülmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma avukatı profesyonel anlamda hukuki süreci yönetebilecek kişidir. Avukatlık hizmeti kişi haklarının korunması ya da savunulması gerekli olduğunda önemli hale gelmektedir. Bir avukat her davaya bakabilme kabiliyetinde olan kişidir. Anlaşmalı boşanma avukatı veya çekişmeli boşanma avukatı ile temsil edilmek hak kayıplarının engellenmesi için gereklidir. Bu sayede ileride karşılaşılma ihtimali olan her tür hukuki problem de ortaya çıkmadan önce bertaraf edilmiş olur.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tutmak Gerekir mi?

Boşanma davalarında anlaşma veya çekişmeye bağlı olarak dava görülmesi söz konusudur. Anlaşmalı boşanma davası avukatları anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanma sürecinde taraflara hukuki destek vererek karşılaşılabilecek sorunları engeller.

Bunun yanı sıra tarafların hak kayıplarının engellenebilmesi, çocukların daha az zarar görmesi, eşlerin ortak bir noktada buluşması yönünde de hukuki bilgisi ile destekleyici olur. Bir avukattan profesyonel anlamda destek alınması her zaman için avantaj yaratır.

Boşanma davaları avukat tutmadan da açılabilir. Kişi mahkeme sürecini kendisi takip edebilir. Mahkemeye sunulacak dava dilekçesinin hazırlanması ya da anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması süreçlerinde de kişi avukat desteği almadan hareket edebilir. Bununla birlikte avukattan hukuki destek almamanın çok sayıda olumsuz sonucu vardır.

Öncelikle dilekçelerin ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması gerekli olduğunda hukuki bir dille belgeler hazırlandığından anlaşılması güçtür ve kavram kargaşası yaşanarak yanlış bilgiler beyan edilmesine neden olabilir.

Hatalı, eksik ya da yanlış bilgi verilmesi hak, zaman ve maddi kayıpların oluşmasında etkendir. Öncelikle dava süreci uzayabileceği gibi davanın reddi de söz konusu olabilir. Buna ilaveten hak kaybı yaşanması geri döndürülemez sonuçların ortaya çıkması da söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Yardımı Almak Neden Önemlidir?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat yardımı almak hak kaybı yaşanmaması açısından önerilir. Hukuk bilimsel bir disiplin olduğundan kendine özgü dili ile anlaşılması zordur. Bu sebeple hukuki konulardan avukatlık hizmet alınması daima avantaj yaratır.

Kişi haklarının korunması ya da savunulması gerekli olduğunda bunun hukuki kaideler dikkate alınarak usulüne uygun şekilde yapılması gerekir. Bu sebeple avukatlık hizmeti her birey için yaşamda zaman zaman ihtiyaç duyulan bir çalışma alanıdır.

Boşanma davaları için de geçerli olan bu durum özellikle anlaşmalı boşanma davalarında daha da öne çıkar. Anlaşmalı boşanma davaları başlangıçta kolay bir dava türü imiş gibi görünse de sonuçları bakımından eşlerin karşılaşabilecekleri sorunları önceden öngörmesi zordur.

Avukatlık hizmeti söz konusu olduğunda bu süreç sorunsuz aşılabilir. Öncelikle bir avukat deneyimi ile tarafların karşılaşabilecekleri sorunların önceden çözüme kavuşturulması yönünde yardımcı olabilir. Bu sayede tarafların zarar görmesi engellenirken davanın kısa sürede sonuçlanması ve varsa çocukların da hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması ve üstün yararlarının gözetilerek ailenin zarar görmesinin engellenmesi sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti belirlenirken davanın kapsamına, avukatın iş yüküne ve bu dava için harcanacak mesaiye bakılması gerekir. Her davanın süreci, kapsamı ve iş yükü birbirinden farklıdır. Bu sebeple bir dava hakkında net bir ücretlendirmeden söz edilebilmesi için dava dosyasının ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.

Bu incelemenin ardından bir avukatlık ücreti tespit edilebilir. Boşanma davası açılmak istendiğinde öncelikle anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası konusunda karar verilmelidir. Bu noktada eşler arasında yaşanan problemlere bağlı olarak sonuç ortaya çıkar.

Eşlerin asgari müştereklerde ortak karar alabildikleri hallerde açılabilen anlaşmalı boşanma davası süreç bakımından daha kısa olan ve genellikle tek celsede sonuçlanabilen bir dava türüdür. Boşanma davası anlaşmalı şekilde açılacağı zaman alınacak avukatlık hizmetine bağlı olarak ücretlendirme davadan davaya değişiklik gösterebileceğinden net bir ücret hakkında konuşmak yanıltıcı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Demektir?

Anlaşmalı boşanmak, psikolojik açından son derece yıpratıcı etkileri olan ve özellikle çocuklar üzerinde menfi etkilerde bulunan boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi, çekişmeli boşanmaya kıyasla daha isabetli bir yaklaşımdır. Fakat anlaşmalı boşanma avukatı marifetiyle tek duruşmada, çok kısa sürede tamamlanacak anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenen şartların karşılanıyor olması gerekir. Söz konusu şartlar, işbu kanunda şu şekilde hüküm altına alınmıştır:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları, 4721 sayılı Kanunda düzenleme altına alınmıştır. Bir üst başlıkta da ifade edildiği üzere, işbu Kanunun 166.maddesinde ifade edilen anlaşmalı boşanma şartları şu şekilde sıralanabilir:

Evlilik birliğinin en az bir yıldır devam ediyor olması gerekir. Evlilik birliğinde bir yıllık süre şartını sağlamayan evliliklerin anlaşmalı boşanma ile sona ermesi mümkün değildir. Bu tür evlilikler, ancak çekişmeli boşanma davasıyla sona erdirilebilir.

Eşler, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında uzlaşmalıdır. Eşler, söz konusu hususların hiçbirinde ihtilafa düşmemelidir. Taraflar, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkındaki uzlaşmayı, anlaşmalı boşanma protokolüyle somutlaştırmalı ve protokolü imza altına almalıdır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli kalemlerinden biri olan anlaşmalı boşanma protokolünün anlaşmalı boşanma avukatı marifetiyle düzenlenmesi, sürecin olumlu seyri açısından en doğru yaklaşım olacaktır.

Eşler, duruşmaya bizzat katılmalıdır. Zira hakim, duruşmada tarafları bizzat dinleyecek ve eşlerin anlaşmalı boşanma protokolündeki düzenlemelerde uzlaşıp uzlaşmadığını soracaktır. Ardından, tarafların irade beyanlarını özgür iradeleriyle verdikleri yönünde kanaate ulaşacaktır. Zira hakim, tarafların hür iradeleriyle beyanda bulundukları kanaatine sahip olmadığı takdirde boşanma kararı vermeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı ile Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açarak mevcut evlilik birliğinin kısa sürede sona ermesi sağlanabilir. Ancak, bunun için anlaşmalı boşanma şartlarının karşılanıyor olması gerekir. Bu davanın açılması için, hazırlanacak dava dilekçesiyle birlikte görev – yetki sahibi mahkemeye başvurmak gerekir. İşbu davada görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağına yanıt arayan eşler, son altı ay beraber yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesine, boşanma talepli dava dilekçesiyle başvurmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak, özellikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken hukuki kayıp yaşamamak için emsal davalarla deneyim kazanmış, aile hukuku üzerine ihtisaslaşmış anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir: 

  • Çocuk üzerinde kimin velayet hakkı vardır?
  • Nafaka talebi var mıdır?
  • Mal paylaşılması talebi var mıdır?
  • Maddi ve manevi tazminat talebi var mıdır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanma davasının en önemli unsurlarındandır. Eşler, evlilik birliği süresince yaşadıkları sorunların, problemlerin, anlaşmazlıkların tamamını dilekçede belirtmek durumunda değildirler. Boşanma dilekçesinin usul yönünden eksiksiz hazırlanması yeterlidir. Dava dilekçesinde usul ve esas yönünden hataya düşmemek için anlaşmalı boşanma avukatına başvurmak, avukatın hukuki bilgisinden istifade etmek, oldukça önemlidir.

Boşanma, eşler ve özellikle çocuklar üzerinde maddi ve manevi yıpratıcı etkileri olan zorlu bir süreçtir. Bu süreçte doğru karar vermek, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına hatalı veya ihmali işlemlerden kaçınmak ve bilinçli hareket etmek, boşanma sürecinin kişide yaratacağı psikolojik etkiler nedeniyle zordur. Bu bakımdan, anlaşmalı boşanma avukatından hukuk yardımı almak, dava öncesinde danışmanlık talep etmek, söz konusu olumsuzluklarla baş başa kalmamak adına isabetli bir davranış olacaktır.

Çeşitli web sitelerinde paylaşılan anlaşmalı boşanma dilekçe örnekleri veya taslaklarından kopya etmek suretiyle boşanma davası dilekçesi hazırlamak, uygulamada sıkça yapılan ve telafisi güç kayıplara sebebiyet verilen hatalardandır. Bu nedenle, somut durumun gerçekleri, özellikleri ve koşulları gözetilerek eşlere özgü boşanma dava dilekçesi hazırlamak gerekir. Aksi takdirde, örnek taslaklar üzerinden hareket etmenin getireceği zararları telafi etmek, son derece zor olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilmesi için boşanmanın tüm mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Söz konusu uzlaşma, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak suretiyle belgelenmeli ve imza altına alınmalıdır. Anlaşmalı boşanmanın en mühim kalemlerinden ve şartlarından olan protokol, tarafların hak ve menfaatini zedeleyemeyecek düzenlemelerle kaleme alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların uzlaşması ve düzenlemesi gereken hususlar şunlardır:

Anlaşmalı boşanma protokolünün ihtiva ettiği hususlarda yapılacak hatalar, eksiklikler veya ihmaller nedeniyle boşanma davası uzayabilir ve hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine karar verilebilir. Bu itibarla, protokol nedeniyle hukuki ve zaman yönünden kayıp yaşamamak adına, protokol hazırlanırken profesyonel yardım almak, uzman bir anlaşmalı boşanma avukatının desteğine başvurmak, son derece faydalı sonuç verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları zaman yönünden mukayese edildiği takdirde, anlaşmalı boşanma davalarının çekişmeli boşanma davalarına kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanacağını ifade etmek mümkündür. Oldukça kısa sürede tamamlanan anlaşmalı boşanma davası süresini olabildiğince kısaltmak için hukuki prosedürün eksiksiz yürütülmesi gerekir. Prosedürün özenle takip edilmesi, eksiksiz yürütülmesi ve mümkün olan en kısa sürede boşanma kararı verilmesi için anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak, oldukça önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücretleri

Anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri, avukat yardımına başvuracak kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Bu serbestliğe getirilen tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Bu tarife göre anlaşmalı boşanma avukatı vekalet ücreti alt sınırı 9.200 TL + KDV’dir. 

İşbu tarifede tayin edilen ücretin altında bir ücret üzerinde anlaşma sağlanamaz. Anlaşmalı boşanma avukatının talep edeceği ücret, somut dosyanın iş yüküne ve koşullarına göre değişeceği için ücretlendirme hakkında net bilgi almak isteyen kişilerin boşanma avukatı ile iletişim kurması gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin avukat yardımı olmaksızın bizzat takip edebileceği davalardandır. Bu davada avukat tutma mecburiyeti yoktur. Ancak, uygulamada birçok örnekten de anlaşılacağı üzere, anlaşmalı boşanma avukatı olmaksızın takip edilen boşanma davalarında taraflar, telafisi güç hak ve menfaat kaybı yaşamaktadır. Bu itibarla, hukukun ve menfaatin korunabilmesi adına, emsal davalarla deneyim kazanmış bir avukatın desteğine müracaat etmek, son derece yararlı olacaktır.

Tek Celsede Boşanmak

Tek celsede boşanmak, şartların mevcut olması halinde çekişmeli boşanma davasında da mümkün olsa da anlaşmalı boşanma ile çok daha kolay gerçekleşebilir. Bu nedenle, tek celsede boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmesi gerekir. Fakat anlaşmalı boşanabilmek için, anlaşmalı boşanma koşullarının karşılanıyor olması şarttır. Öte yandan, başarılı bir anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak, tek celsede boşanma ihtimalini yükseltecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var mı?

Pratik ve görece basit prosedürü ile daha hızlı boşanmaya olanak tanıyan anlaşmalı boşanma, boşanmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sürecin uzamadan tamamlanmasın sağlamak isteyen eşlerce tercih edilir. Bu davada anlaşmalı boşanma avukatı tutmak şart olmasa da sürecin müspet yönde seyri ve hukuki kayıpların önlenmesi adına gerekli ve önemlidir. Gelecekte yaşanması muhtemel sorunların henüz doğmadan izale edilmesi için avukat yardımının önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Başta İstanbul adliyesi olmak üzere, Türkiye’nin birçok adliyesinde müvekkillerimize yardımcı oluyoruz. 

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili dilekçe ve dava dosyasını hazırlıyoruz. Anlaşma protokolünün hazırlanmasında taraflara yardımcı oluyoruz.

Anlaşmalı boşanma davalarının temel dayanağı olan Türk Medeni Kanunu mevzuatını detaylı olarak incelemek için, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da mıdır?

En iyi anlaşmalı boşanma avukatının İstanbul’da olduğunu ileri sürmek mümkün değildir; ancak, çok sayıda boşanma avukatının bulunduğu İstanbul, diğer kentlere kıyasla uzman bir avukat bulma noktasında daha avantajlıdır.

Anlaşmalı boşanma avukatı gerekli mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında hak, menfaat, maddiyat ve zaman açısından kayıp yaşamamak, telafisi güç zararlarla baş başa kalmamak adına, emsal davalarla deneyim kazanmış bir avukattan yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri ne kadar?

Barolar birliği tarafından belirlenen asgari ücrete göre, anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri güncel olarak 9.200 TL civarındadır. Bu ücretlerin üst sınırını avukatlar dilediği gibi belirleyebilir. 

En iyi anlaşmalı boşanma avukatını nasıl bulabilirim?

En iyi anlaşmalı boşanma avukatlarından hizmet almak için bizleri hemen arayın.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı ne yapar?

Müvekkilleri adına anlaşma protokolü hazırlar. İlgili mahkemelerde anlaşmalı boşanma davalarını açar. Taraflar arasında arabuluculuk görevini yerine getirir. 

Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Aile mahkemeleri anlaşmalı boşanma davaları da dahil olmak üzere tüm aile hukuku işlerinde yetkili ve görevlidir.