İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama aracımız ile gerekli verileri istenen alanlara girdiğinizde kısa sürede ve en doğru sonuçları elde edebilirsiniz. Sitemizde yer alan işsizlik maaşı hesaplama aracımızda yer alan ilgili boşlukları doldurduktan sonra hesapla butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

İşsizlik maaşı hesaplama yapacağınız zaman hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücret tutarının brüt miktarının %80’ini geçemez. İşsizlik ödeneği verilirken çalışanın çalışma süresi dikkate alınır. Bu ödenek başvuruları takiben başvurulan ayın sonuna kadar sonuçlandırılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin koşulları sağlaması gerekir. Bu kapsamda da hizmet akdi sonlanmadan öncesindeki son 120 gün hizmet akdine tabi olunmalıdır. Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son üç yıllık sürede en az 600 günün işsizlik sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Hizmet akdi feshedildikten sonra 30 gün içinde şahsen veya internet kanalından İŞKUR’a başvurulması gerekir. Sigortalıya ait son dört ayın prime tabi kazançları dikkate alındıktan sonra günlük ortalama brüt kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır.

İşsizlik ödeneği aylık asgari ücret tutarının brüt miktarının %80’ini geçemez. Bu ödeneğin bir diğer özelliği de damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesintisine tabi olmamasıdır. Sigortalı işsizleri ilgilendiren işsizlik ödeneği kanunlarda belirlenen sürede ödenir. Bu ödenek belirli bir miktarları ve bu oran da kanun aracılığı ile tayin edilmektedir.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı şartları sağlandığında sigortalı işsizler için kanunda belirlenmiş olan süre ve miktarlarda bir ödeme yapılır. Bu maaşın brüt asgari ücret tutarının %80’ini geçmediği görülmektedir. İşsizlik maaşı alınacağı zaman hizmet akdinin sonlanmasından önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve hizmet akdi feshedilmeden önce son 3 yıllık sürede en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödemiş olmak gerekir.

Ayrıca bir diğer koşul da hizmet akdi, feshedildikten sonraki 30 günde İŞKUR’a şahsen müracaat edilmesi ya da internet kanalı ile bu işlemlerin tamamlanmış olmasıdır. İşsizlik maaşı almak isteyen kişi koşulları sağladığı takdirde her iki yoldan birini tercih edebilir.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Maaşı

İşyerinde çalışma süreleri geçici olarak azaltıldığında ya da durdurulması söz konusu olduğunda 3 ayı aşmayacak biçimde sigortalı çalışanlara çalışma yapamadıkları dönemde gelir sağlamak üzere yapılan uygulama kısa çalışma ödeneğidir.

Bu ödeme yapıldığında işsizlik ödeneği süresinden düşülür. Bunun mahsup edilip edilmeyeceği yönündeki kararı da Cumhurbaşkanı vermektedir. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı farklı iki uygulamadır.

Askerlik Sonrası İşsizlik Maaşı

İşten ayrılan kişinin ayrılma nedeni askerlik olduğunda hizmet akdi feshedildikten sonra 30 günlük sürede başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Askerlik gerekçesi ile işten ayrılmada bu sürenin terhis olduktan sonra başladığı görülür.

Kişi eğer askere gitmeden önce işsizlik ödeneği almış ise muvazzaf askerliğin dışındaki herhangi bir sebeple silah altına alınan işsizlere yönelik işsizlik ödeneğinin ödenmeye devam edilmesi bu haller devam ettiğinde durdurulmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınmaktadır?

Hizmet akdi feshedildikten sonrasında 30 günlük sürede İŞKUR’a başvurulması işsizlik maaşı alınabilmesi için gereklidir. Başvuru şahsen fiziki ortamda yapılabilir. Bunun yanı sıra başvuru online olarak da ilgili internet kanalı üzerinden gerçekleştirilebilir. İşsizlik maaşı alma koşulları sağlandığı takdirde bu maaş alınabilir. Kanunlarda yer verilen şartları taşıyanlar işsizlik maaşı alabilir.

www. iskur.gov.tr adresi başvurunun yapılabileceği online mecradır. 30 günlük süre içinde başvurulması gerekirken mücbir sebepler dışında 30 günlük sürede başvurulmadığı takdirde başvuru için gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşını almak isteyenlerin kendi istekleri dışında ve kusurları olmadan işsiz kalmış olması gerekir. Bunun yanı sıra hizmet akdi sonlanmadan önceki 120 günlük sürede hizmet akdine tabi olan ve hizmet akdinin feshi yapılmadan önceki son 3yıllık sürede en az 600 gün süreye tabi olarak işsizlik sigorta primi ödeyenler alabilir.

Bu durumda olan kişilerin hizmet akdi feshedildikten sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekir. Bu başvuru şahsen olabileceği gibi online olarak da yapılabileceğinden her iki yoldan birini tercih ederek başvuru yapılması uygun olur.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik maaşı olarak adlandırılan ödenekler başvuru yapılmasının ardından başvuruları izleyen ayın sonuna kadar yatırılmaktadır. Her ayın 5’inde işsiz kişinin kendisine ödenen bu ödenek banka hesap numaralarına yatırılmaktadır. Hesap numarasının eksik ya da yanlış olması durumunda da PTT Bank vasıtası ile ödemeler ilgili kişilerin hesabına aktarılır.

En Düşük İşsizlik Maaşı Miktarı

Bir işçi en az 4 ay çalıştığında işsizlik ödeneği alma ile ilgili koşulları taşıyor ise son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu durumda günlük ortalama brüt kazancının %40’ı alınır. İşsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücret brüt tutarından %80’inin geçmeyecek biçimde hesaplanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Süreyle Yatar?

İşsizlik maaşı alınırken hizmet akdinin feshedilmesinden önce son 3 yıllık sürede 600 gün sigortalı olmak kaydı ile çalışan ve işsizlik sigorta primi ödeyen sigortalı işsizler  180 gün işsizlik maaşı alır. İşçi 900 gün sigortalı çalışmış ise ve işsizlik sigortası primini de ödediği takdirde 240 gün işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşçinin 1080 gün sigortalı biçimde çalıştığı şartlarda ve işsizlik sigorta primi de ödemişse 300 gün işsizlik ödeneği alabilmektedir. İşsizlik maaşı olarak yapılan ödeme sigortalı çalışanın kendi kusuru dışında işten çıkarılması halinde talep edilebilmektedir. İş sözleşmesi sona ermeden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak da gerekir.

İşsizlik Maaşı Alamayanlar

İşsizlik maaşı alınabilmesi için koşulların sağlanması gerekir. İşsizlik sigortası kapsamında olmayanlar işsizlik maaşı alamamaktadır. Bunun yanı sıra memurlar , Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca çalışanlar, Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi olanlar işsizlik maaşı alamamaktadır.

Bağ-kura bağlı çalışanlar, hizmet akdi uyarınca çalışmayanlar, Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi çalışanlar, Yüksek Öğretim Personel Kanunu uyarınca çalışanlar da bu haktan yararlanamamaktadır. Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlülerin ve meslek lisesi ya da yükseköğrenimde staja tabi olan öğrencilerin de işsizlik maaşı alması söz konusu olamamaktadır.

Buna ilaveten askerlik hizmetini er ya da erbaş olarak yapanlar ve yedek subay okulunda eğitim alan öğrenciler de işsizlik ödeneği hakkından yararlanamamaktadır.

İşsizlik ödeneği hesaplaması yapılırken bazı kesintiler olur. Bu kesinti yalnızca damga vergisi üzerinden yapılırken bunun haricinde herhangi bir vergi kesintisi söz konusu olmamaktadır. İşsizlik maaşının nafaka borçları dışında haczedilmesi de mümkün olmaz. Ayrıca Başkasına devredilmesi de mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Ödenirken Durum Değişikliğinde Ne Yapılmalıdır?

İşsizlik maaşı ödemesi yapılırken ortaya çıkabilecek durum değişikliği halinde 15 gün içinde en yakın İŞKUR’a müracaat edilmek sureti ile bildirim yapılmalıdır. Adres değişikliği, yurt dışına çıkma, yeni bir işte çalışmaya başlama durum değişiklikleri iki örnek olabilecekler arasında yer alır.

Fazladan işsizlik maaşı alan ve kusuru sebebi ile bu durum oluşan kişiden yapılan fazla ödemelerin yasal faizleri ile geri alınması söz konusu olacağından bu hususa dikkate edilmesi gerekir. Ayrıca, bahse konu ödeneğe ilişkin iş ve işlem takibinde iş avukatı desteğinden istifade edilmesi de kişi lehine olacaktır.