İcra ve İflas Hukuku

Borcunu eda etmeyen borçludan borcun, alacaklının istemi üzerine devlet eliyle ve zorla taşınır ve taşınmaz mal varlıklara el konmak suretiyle borcun tahsil edilmesini konu edinen hukuk dalı icra hukukudur. İflas ise borçlarını ifade etmeyen kişi ya da kuruluşların borçlarının bir kısmından ya da tamamından kurtulma isteminde bulunabilecekleri kanuni bir süreci ifade eder. İflas hukuku da bu sürece ilişkin kuralları düzenler.

İflas, yargı bölgelerinin çoğunda genellikle borçlu kişi tarafından başlatılan mahkeme süreci ile başlanır ve uygulanır. Ancak iflasın, borcunu ödeme imkânı olmayan kişi veya kuruluşların sahip olduğu tek yasal statü değildir. İcra; ilamlı ve ilamsız icra olmak suretiyle iki türe ayrılır. İlamlı icra takibi, icra takibinin mahkeme kararı neticesinde başlatılması olup ilamsız icra takibi ise doğrudan icra dairesine başvurularak başlatılan takibi ifade eder.

İcra ve iflas hukuku alanına giren bazı davaları sıralamak gerekirse:

  • İtirazın iptali davaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • Tahliye davaları,
  • Ecrimisil davaları,
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
  • Borca itiraz ve istihkak davaları,
  • Maden haciz davaları,
  • İhalenin feshi davaları,
  • İhtiyati haciz davaları.

İcra ve İflas Hukuku Blog Yazıları


Hacze İştirak Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hacze İştirak Nedir ve Nasıl Yapılır?

Borçlu kişinin birden fazla alacaklısı varsa ve sahip olduğu mallar bu borçlarını karşılamaya yetmiyorsa hacze iştirak uygulanır. Borçlu kişi borcunu ödeyeceği zaman alacaklıların alacağı tüm mal varlıklarından karşılanabilir nitelikte ise bu hacizli mal varlıkları satılarak alacaklıların borcu ödenir. Borcu karşılamaya yetmeyen hacizli mallar söz konusu olduğunda ise hacze iştirak gündeme gelmektedir. Hacze iştirak iki şekilde […]
Devamını Oku
Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir?

Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir?

Ticari faaliyetlerde ödeme kanalı olarak para dışında kıymetli evraklar kullanılabilmektedir. Kıymetli evraklar arasında yer alan çek ödeme emri niteliğine sahiptir. Kıymetli bir evrak olması ve ödeme emri niteliği taşıması sebebi ile çek ticari faaliyetler sırasında sıklıkla tercih edilen bir ödeme aracıdır. Kişi adına çek düzenlendiğinde çekle birlikte bankaya giden kişi bu çeki kendi adına tahsil […]
Devamını Oku
Ödenmeyen Senetlerin Tahsili Nasıl Yapılır?

Ödenmeyen Senetlerin Tahsili Nasıl Yapılır?

Ticari faaliyetler sırasında çeşitli ödeme yöntemlerinden yararlanılabilir. Ticari faaliyetlerde borç alacak ilişkisinde bono olarak bilinen ve senet olarak da tanımı yapılan kıymetli evraklar ödeme kanalı olarak kullanılacağı zaman Türk Ticaret Kanunu uyarınca şekil şartına uygun olarak düzenlenmiş olması koşulu aranır. Borç ilişkisinde kullanılan kıymetli evraklar arasında yer alan senetlerin üzerinde yazan vade tarihi ödemenin yapılacağı […]
Devamını Oku
İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası

İpoteğin kaldırılması (fekki) davası, ipoteğin kaldırılması istemiyle açılan davanın uygulamadaki ismidir. İpoteğin kaldırılması (fekki) davası farklı deyişlerle de ifade edilmektedir. Örneğin, ipoteğin fekki davası, ipotek şerhinin kaldırılması istemine ilişkin dava, tapu kaydındaki ipoteğin fekki davası veya ipoteğin iptali davası deyimleri, ipoteğin kaldırılması (fekki) davasının uygulamada ifade ediliş biçimlerinden bazılarıdır. İşbu dava, yolsuz durumdaki ipotek hakkında […]
Devamını Oku
İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra takibi alacaklı kişinin borçludan alacağını tahsil edemediği durumlarda başvurulan hukuk yoludur. İcra müdürlükleri aracılığı ile başlatılabilen icra takibi alacağın tahsil edilmesini sağlar. İcra takibi işlemlerinde hukuki destek alınması önerilir. Bu nedenle de bir avukatla çalışmak her zaman için yarar sağlar. İcra davası açılırken ilamlı ya da ilamsız icra takibi için neler yapılması gerektiği doğru […]
Devamını Oku
İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinde; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İtirazın iptali davası, borçlu tarafından yapılan itirazın geçersiz kılınması, itiraz ile birlikte duran ilamsız takibe konu alacağın […]
Devamını Oku
Eda Davası Nedir?

Eda Davası Nedir?

Eda davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. İşbu düzenlemeye göre; mahkemeden, davalının, bir şeyi vermesi, yapması ya da yapmaması talep edilir. Kanun koyucu, m.105 düzenlemesiyle, hukuk uygulaması açısından oldukça mühim olan ve uygulamada sıkça kendisine başvurulan bir dava türü olan, eda davalarına dair genel bir tanımda bulunmuştur. Eda davası, 6100 sayılı Kanun’un […]
Devamını Oku
İstirdat Davası (Geri İsteme Davası)

İstirdat Davası (Geri İsteme Davası)

İstirdat davası (Geri isteme davası); borçlu olmadığı halde, hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle ödeme yapan kişinin görev – yetki sahibi mahkemeye başvurarak yaptığı ödemenin kendisine iade edilmesi talebiyle açtığı davadır. Haksız yere ödeme yaptığını düşünen kişi, istirdat davası açmak suretiyle mahkemeden bu ödemesini talep edebilir. Uygulamada sıkça karşılaşılan davalar arasında yer alan istirdat davasına geri […]
Devamını Oku
Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası; icra takibi suretiyle alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son beş yıl içinde menkul ve gayrimenkul mallarına dair mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarrufların iptal edilmesi istemi ve amacıyla açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açılır. İşbu dava, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 277. ve devamı maddelerinde […]
Devamını Oku
Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, iddia edilen bir hukuki ilişkinin veya hakkın gerçekte var olmadığının tespit edilmesi talebiyle ve amacıyla açılan davadır. Menfi tespit davası, davalı tarafından mevcudiyeti ileri sürülen hukuki ilişkinin aslında olmadığının mahkeme kararıyla tespit edilmesi ve hüküm altına alınması için açılır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 106.maddesinde tespit davalarını düzenlemiştir. Menfi tespit davası, işbu […]
Devamını Oku
İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi davası, icra müdürlüğünde hukuka aykırı olarak yapılan ihalenin feshedilmesi istemiyle açılan davadır. İhalenin feshi davası, bir malın icra ya da satış memurluğu eliyle yapılan ihale satışının, icra mahkemesi tarafından usule uygun yapılıp yapılmadığının denetilmesi amacıyla görülen davadır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.134’te düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre, ihalenin feshi davasına neden […]
Devamını Oku
İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra dosyası, borçlunun borcunu ödemesi için uyarı niteliğindedir. Borçlu ise hakkında oluşturulan icra dosyasının kapanmasını ister. Bu nedenle borcunu ödeyerek, hakkında açılan dosyanın kapanmasını sağlayabilir.  İcra dairesine başvuruda bulunarak ve ödeme yapılarak, icra dosyasının kapanması sağlanabilir.  Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı? Eğer söz konusu icralık olan borç, icra dairesine ödenirse dosya kapatılır ve tekrar […]
Devamını Oku
icra takibinin iptali ve ertelenmesi

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi

İcra takibi sırasında gerçekten borçlu olan tarafın başvuracağı hukuki çare kalmadığında ve takip kesinleştiğinde borçlunun borcunu ödemesi için kolaylık sağlayan bir kanun hükmü bulunmaktadır. Borçlu borcun ana ve faizlerinin ve masrafların itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika ile ispat ederse takibin iptal yahut talikini her zaman […]
Devamını Oku
İstanbul iflas avukatı

İflas Avukatı

İflas avukatı; iflas hukukunu ilgilendiren her türlü hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmalığı veya dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. İflas avukatı; ticari işlemler dolayısıyla doğan borç ve alacakların tahsili adına gereken hukuk prosedürünü yürütür, konkordato, iflas takibi vs. işlemleri takip eder, itiraz davası gibi dava takibi işlerini ifa eder. […]
Devamını Oku
İstanbul icra avukatı

İcra Avukatı

İcra avukatı, icra hukuku üzerine uzmanlık kazanmış, hukuki danışmanlık ve vekalet hizmetini daha çok icra hukuku alanında icra etmiş avukattır. Zira avukat, hukukun herhangi bir alanında kendini geliştirebilir ve o alan üzerinde çalışma yapabilir. Daha çok icra hukuku üzerinde çalışma yapan avukatlar, halk arasında icra avukatı olarak isimlendirilir. Esasında, Türk Hukuk Sisteminde avukatlık mesleği yasal […]
Devamını Oku
alacak davası

Alacak Davası

Ticarette çok sık karşılaşılan dava türlerindendir. Alacak davası, HMK’da düzenlenmiştir ve detaylandırılmıştır.  Alacak Davası Nedir?  Alacak, bir kimsenin yapmış olduğu alışveriş sonrasında elde ettiği ama henüz alamadığı mal ya da parayı ifade eder. Bu kapsamda açılan davalara da alacak davası adı verilir. Kanunda alacak türleri sıralanmıştır:  Senetler, Tahviller, İpotekli alacaklar, Borç senetleri, Avanslar, Peşin ödenen […]
Devamını Oku
İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak, kelime anlamı itibariyle ‘’hak etme, hak ediş’’ anlamına gelmektedir. İstihkak Davası bir mal üzerine hak iddia etme üzerine yürütülür. Uygulamada, istihkak özelinde yaşanan uyuşmazlıkların pek çoğu, haciz ve miras sebebiyle açılan istihkak davaları ile çözümlenir. İstihkak konusu mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup bu davalarda, İcra ve İflas Hukuku’na hakim bir avukattan hukuki yardım alınmadığı […]
Devamını Oku
ihtiyati haciz nedir

İhtiyati Haciz

İcra iflas kanununda kanun koyucu, alacaklının haklarını korumak adına ihtiyati haciz kavramını ortaya çıkarmıştır. Bunu yapmasındaki amaç ise alacaklının mağdur olmasına engel olmaktır.  İhtiyati Haciz Nedir? Borçlu olan kişinin borcunu ödememek için bazı girişimlerde bulunmasını engellemek amacıyla alından tedbir, hukuk dilinde ihtiyati haciz olarak adlandırılır.  Şartları Nelerdir? Mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararının verilebilmesi için bazı […]
Devamını Oku
adli para cezası

Adli Para Cezası Nedir? Ödenmezse Ne Olur?

Bir suç işlendiğinde, bu suçun karşılığı olarak verilebilecek cezalardan biri olan adli para cezası, yalnızca mahkemeler tarafından verilebilmektedir. Mahkemeler dışında olan tüm devlet kurumlarının verdikleri cezalar ise idari para cezası statüsünde yer alır. Hafif ve orta düzey suçlarda hükmedilen bu cezanın miktarı hakim tarafından belirlenir. Peki, adli para cezası nedir? Ödenmezse ne olur? Bu konulardan […]
Devamını Oku