İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra dosyası, borçlunun borcunu ödemesi için uyarı niteliğindedir. Borçlu ise hakkında oluşturulan icra dosyasının kapanmasını ister. Bu nedenle borcunu ödeyerek, hakkında açılan dosyanın kapanmasını sağlayabilir. 

İcra dairesine başvuruda bulunarak ve ödeme yapılarak, icra dosyasının kapanması sağlanabilir. 

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı?

Eğer söz konusu icralık olan borç, icra dairesine ödenirse dosya kapatılır ve tekrar açılmaz. İcra dosyası borcu zamanaşımı süresinden dolayı kapanmışsa, tekrar açılma ihtimali vardır. Çünkü Borçlar Kanununa göre her alacak için 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Alacaklı borcundan tamamen vazgeçmişse ve bunu icra dairesine bildirmişse, icra dosyası tamamen kapanır ve bir daha açılmaz.

İcra Takibi Ne Zaman Düşer?

İlamsız icra takiplerinde, icra avukatı ya da alacaklının kendisi tarafından yapılan başvurudan birkaç gün sonrasına kadar icra takibi düşer. Yani alacaklı olan kişi avukatı vasıtasıyla ya da kendisi bizzat icra dairesine başvuruda bulunarak borcundan vazgeçmiştir.

İlamlı icra takiplerinde ise mahkemenin sona ermesinden ve borcun ödenmesinden birkaç gün sonrasına kadar icra takibi düşer.

İcra dairesi ya da mahkemesi tarafından borçluya tebliğe iletilen tutar, net tutar değildir. Yani sadece borcun kendisidir. Ancak ödenmesi gereken; avukat vekalet ücreti, icra masrafları ve diğer ödemelerin de borçlu tarafından yapılması gerekir. 

Borçlu, icra dairesine giderek kapak hesabı talep edebilir. Kapak hesabında, borçlunun icra dosyasını kapayabilmesi için yapması gereken tüm ödemeler yer alır.

Ayrıca icra takibinin düşmesi ile ilgili 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 78’inci maddesinde:

  • Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibarenbir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
  • Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
  • Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
  • Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez.”

İbareleri yer almaktadır.

İcra ve iflas kanunu mevzuat metnini, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf bağlantısından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

Alacaklı olan taraf, alacağından vazgeçtiğinde icra dosyası doğrudan kapanır. Daha doğrusu alacaklı olan kişi icra dairesine giderek, alacağından vazgeçtiğini bir dilekçe ile bildirir. Dilekçenin işleme konmasının ardından birkaç güne sonrasına kadar icra dosyası kapatılmış olur. 

Eğer borçlu olan kişi, icraya konu olan borcunu avukata ödemişse, avukat icra dairesine borcun ödendiğine daire bir yazı sunar. Yazının işleme alınmasından birkaç gün sonra, icra dosyası kapatılır. Bazı durumlarda bu süre 1 haftayı bulmaktadır.

Borçlu borcunu doğrudan icra dairesine öderse o zaman icra dosyası birkaç gün sonra kapanacaktır. 

İbraname ile İcra Dosyası Kapatma

Alacaklı olan taraf avukatı aracılığıyla ya da doğrudan icra dairesine giderek, borcundan vazgeçtiğini beyan eder. Bu işleme ibra adı verilmektedir. Alacaklının borcundan feragat ettiğini bildirmesinin ardından icra dairesi ibraname hazırlar. Böylelikle ibraname yoluyla icra dosyası kapatılmış olur.

İcra Dosyasının Düştüğü Nasıl Öğrenilir?

İcra dosyasının düşmesi ile ilgili bilgiyi birkaç yoldan öğrenebilirsiniz. İlki alacaklı tarafın avukatı ile görüşerek, dosyanın düşüp düşmediğinin öğrenilmesidir. İkinci yol ise icra takibi yapan icra dairesine giderek, icra dosyanızın düştüğünü teyit edebilirsiniz. 

Sonuncu yol ise e-devlet üzerinden dosyanın düşüp düşmediğinin kontrol edilmesidir. 

Ayrıca, takipsizlikten düşen icra dosyası zamanaşımı konusunu da e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra dosyasında alacaklının bir yıl süre ile herhangi bir işlem yapmaması, icra dosyasının arşive kaldırılması sonucunu doğurur. Bu durum, uygulamada “icra dosyasının düşmesi” olarak adlandırılır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, ödeme (icra) emrinin tebliğini takiben bir yıl içinde kullanılmayan haciz isteme hakkı düşer.
İcra dosyası; icra dairesine bizzat gidilerek borcun ödenmesiyle, bir avukat ile anlaşarak haricen tahsil yoluyla ve UYAP vatandaş portalı üzerinden online ödeme yapmak suretiyle kapatılabilir.
İcra dosyası açık demek, borcun ödenmediğini ifade eder.
Borçlu tarafından usulüne göre ödenmek suretiyle kapatılan icra dosyasının yeniden açılması mümkün değildir. Ancak, borcun ödenmesine karşın icra dosyası kapanmamışsa somut olayın özelliklerine göre farklı seçenekler söz konusudur. Borçlu, borcunu tamamen ifa ettiği gösterir belgeyle takibin iptali istemiyle mahkemeye müracaat edebilir. Son olarak, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda avukat yardımına başvurmanın en doğru yaklaşım olacağını belirtelim.
Borçlu hakkında borcu sebebiyle takip başlatıldığı ve icra dosyası açıldığı takdirde, borcun, ya süresi içinde ifa edilmesi ya da borca itiraz edilmesi gerekir. Aksi halde, icra işlemi kesinleşir ve kesinleşen icra takibinin ardından borçlunun mallarına haciz konulabilir. Dolayısıyla, somut olayın özellikleri ve koşulları dahilinde değerlendirme yapılması ve borçlu adına en avantajlı yolun belirlenmesi adına icra hukuku avukatından yardım almak yararlı olacaktır.
İcra takibine konu borcun, faiz, masraf, vekalet ücreti, harçlar vs. tüm fer’ ileri ile birlikte icra dairesine ödenmesi halinde dosyasının anında kapatılması gerekir. Şayet borç, icra dairesi kanalıyla değil de doğrudan alacaklıya ya da alacaklının avukatına ödeme yapmak suretiyle ifa edilmişse, icra dosyasının kapanması için icra dairesine bildirimde bulunulmalı ve borcun ödendiği, takibin sonlandırılması gerektiği belirtilmelidir. Usulüne uygun ifa edilen borç hakkında takibe devam edilirse, takibin iptali istemiyle yargı yoluna başvurulabilir.