Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 142’inci maddesinde hükme bağlanan “Nitelikli Hırsızlık” başlığı altında düzenlenmiştir. Farklı bir deyişle, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu, hırsızlık suçunun nitelikli halidir. Dolayısıyla, öncelikle hırsızlık suçunun düzenlendiği madde metnini paylaşmak gerekir. TKC md.141:

“Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere hırsızlık, kişilerin mal varlığını hedef alan suç tipidir. Kanun koyucu, hırsızlık suçu düzenlemesi ile mülkiyet hakkını ve zilyedin malı elinde bulundurma hakkını koruma altına almaktadır. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçuna ilişkin merak konusu hususlara değindiğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu Cezası

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu; zilyedinin rızası olmaksızın bir başkasına ait taşınır bir malın, faile veya bir başkasına fayda temin etmek amacıyla bulunduğu yerden bilişim sistemleri marifetiyle alınmasıdır. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun cezası ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Belirttiğimiz üzere, bilişim sistemi kullanmak suretiyle hırsızlık yapmak, nitelikli hırsızlık suçuna sebebiyet verir. Örneğin, hesap sahibinin rızası olmaksızın bir başkasına ait banka hesabına internet üzerinden erişim sağlanması ve hesaptaki paranın bir başka hesaba transfer edilmesi bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçuna örnek teşkil eder. Bahse konu suçun ispatında;

  • Bilişim sistemine girilen IP adresinin tespiti,
  • Tespit edilen IP numarasının statik mi yoksa dinamik mi olduğunun belirlenmesi,
  • Modem yardımıyla internete erişim sağlanmışsa, modemin kablosuz bağlantı fonksiyonuna sahip bir modem olup olmadığının ve dışardan üçüncü bir kişinin internet bağlantısı ile erişim erişemeyeceğinin saptanması,
  • IP numarasının kopyalanması, kablosuz veya kablolu bağlantı ile internet hattına erişilerek havale işlemi yapılmasının mümkün olup olmadığı hususları araştırılır.

Hırsızlık Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezası; ceza muhakemesini yerine getiren mahkemece, hükümlünün belirli miktarda parayı Devlet hazinesine ödemesine hükmedilmesini gerektiren, ceza hukuku yaptırımıdır. Hırsızlık suçundan dolayı sanık sıfatını haiz kişi hakkında hükmedilen hapis cezasının, belirli hallerde adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Fakat, nitelikli hırsızlıkta farklı bir sonuç söz konusu olur.

Nitelikli hırsızlık sebebiyle verilen hapis cezası, ceza miktarı sebebiyle adli para cezasına çevrilemez. Ancak, teşebbüs, etkin pişmanlık, sanığın yaşının küçüklüğü vb. sebeplerden dolayı cezada indirim yapılması halinde adli para cezasına çevrilebilir. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu da hırsızlık suçunun nitelikli hali olduğu için aynı prosedür uygulama alanı bulacaktır.

Hırsızlık Suçunda Erteleme

Ceza muhakemesini yürüten mahkemece yürütülen yargılamada, suç isnadı altında bulunan kişinin suçlu olduğu tespit edilmiş ve ilgili hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olsun. Erteleme kararı, ilgili hakkında hükmedilen hapis cezasının, ceza infaz kurumunda infazından şartlı olarak vazgeçilmesi sonucunu doğurur. Basit ve nitelikli hırsızlık suçları nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

Hırsızlık Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), CMK md.231’de düzenlenmiş bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. HAGB kurumu, sanık hakkında hükmedilen cezanın belirli bir denetim süresi zarfında sonuç doğurmaması, denetim süresi zarfında kasten bir suç işlenmediği ve yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesi sonucunu doğurur.

Hırsızlık suçu dolayısıyla hakkında hapis cezasına hükmedilen sanığın, 2 yıl veya daha az bir hapis cezasına mahkum edilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunda indirim sebepleri nedeniyle cezada indirim olmadığı takdirde, ceza miktarı sebebiyle HAGB kararı verilemez.

Hırsızlık Suçunda Şikayet Süresi

Hırsızlık suçuna ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri re’ sen yapılır. Ancak, TCK md.144’te düzenlenen, suçun hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi amacıyla ya da paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi durumunda, hırsızlık suçunun soruşturulması ve kovuşturulması işlemleri re’ sen takibe tabi değildir.

Ayrıca, TCK md.146’da düzenlenen kullanma hırsızlığı ve TCK md.167/2’de düzenlenen haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri, aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derece kayın hısımları zararlarına olacak şekilde işlenen hırsızlık suçunda da soruşturma ve kovuşturma işlemleri re’ sen takibe bağlı değildir.

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı

Ceza hakimi tarafından re ‘sen gözetilen zamanaşımı, fail hakkında yargılama yapılamaması ve dolayısıyla cezalandırılamaması sonucunu doğuran ceza hukuku kurumudur. TCK md.66’da dava zamanaşımı, TCK md.68’de ceza zamanaşımı düzenlenmiştir. Yasada dava zamanaşımı için öngörülen sürenin geçmesiyle birlikte kamu davası açılamaz; açıldığı takdirde davaya devam edilmeyecek kamu davası düşer.

Hırsızlık suçu sebebiyle 5 yıldan fazla 20 yıldan az hapis cezasına hükmedilmesi gerekiyorsa dava zamanaşımı süresi olarak 15 yıl; 5 yıldan daha az bir hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilmesi gerekiyorsa dava zamanaşımı süresi olarak 8 yıl öngörülmüştür. Ayrıca, hırsızlık suçunun takibi şikayete bağlı olmadığı için şikayetten vazgeçilmesi durumunda davanın düşmesi sonucu doğmayacaktır.

Hırsızlık Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma; suç sebebiyle mağdur olan ile suç şüphesi altında bulunan kişinin anlaşması ve sonuçta ceza yargılamasının son bulmasıdır. Özellikle belirtmek gerekir, uzlaşma ile şikayetten vazgeçme farklı kurumlardır. Basit hırsızlık suçu (temel hal) ve paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde yahut hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenen hırsızlık suçunda uzlaşma mümkündür.

Hırsızlık suçunda uzlaşma prosedürünün uygulanabileceği durumlarda, suçun gece vakti işlenmesi halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmaz. Nitekim, Yargıtay, bu olasılıkta uzlaştırma hükümlerinin uygulama alanı bulamayacağını belirtmiştir. Ayrıca, cezası itibariyle oldukça ağır ve mühim bir suç olan hırsızlık suçunda deneyimli bir ceza avukatından yardım alınması en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin, özgür iradesiyle, işlediği suç sebebiyle pişman olması ve suç sebebiyle oluşan olumsuzlukları gidermesi ve adalete katkı sunması sayesinde birtakım ceza indirimlerinden yararlanmasına olanak tanıyan ceza hukuku kurumudur. Hırsızlık suçunun soruşturma evresinde pişmanlık gösterilmesi ve zararın giderilmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun faili hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Hırsızlık Suçu Şikayete Tabi midir?

Hırsızlık suçunun takibi şikayete bağlı değildir.

Hırsızlık Suçunda Şikayetten Vazgeçilebilir mi?

Şikayetten vazgeçilebilir; ancak, şikayetten vazgeçme kamu davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Hırsızlık Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Hırsızlık suçuna ilişkin yargılama, suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesinin görev alanına girer.

Hırsızlık Suçu Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Hırsızlık suçu nedeniyle 5 yıldan fazla 20 yıldan az hapis cezasına hükmolunması gerekiyorsa dava zamanaşımı süresi 15 yıl; 5 yıldan daha az bir hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunması gerekiyorsa dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak düzenlenmiştir.