Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu md.102’de düzenleme altına alınmıştır. Cinsel saldırı suçu genellikle tecavüz suçu olarak bilinir. Oldukça ağır cezai yaptırım gerektiren cinsel saldırı suçu; basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve cezayı ağırlaştıran nitelikli haller olarak üç farklı ayrımda düzenlenmiştir.

Cinsel ilişki düzeyine gelmemiş fakat cinsel unsurlar ihtiva eden eylemler ile mağdurun bedenine temas edilmesi ve mağdurun vücut – cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesi, basit cinsel saldırı suçunu meydana getirir. Sarkıntılık düzeyinde kalan fiiller, basit cinsel saldırı suçunun en hafif cezasını gerektiren halidir. Nitelikli cinsel saldırı suçu ise cinsel ilişki seviyesine varan eylemleri ifade etmektedir.

Cinsel Suçlar Nelerdir?

Cinsel saldırı suçlarına ilişkin önemli hususları izah etmeden önce, konunun daha net anlaşılabilmesi için diğer cinsel suçları kısaca ifade etmek isabetli olacaktır. Zira, gerçekleştirilen cinsel fiillerin tamamı cinsel saldırı suçunu meydana getirmez.

  • Çocuğun cinsel istismarı suçu: TCK md.103’te düzenlenmiştir. Çocuğun cinsel istismarı suçu; on beş yaşını doldurmamış çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışı ve on beş ile on sekiz yaşa arasındaki çocuklara karşı rızası dışında tehdit, cebir, hile ve sair hallerde işlenen eylemleri ifade eden suç tipidir.
  • Cinsel taciz suçu: TCK md.105’te düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu; beden teması olmadan cinsel unsurlar içeren eylemler ile mağdurun rahatsız edilmesidir.
  • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu: TCK md.104’te düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; on beş ile on sekiz yaş arasındaki çocuklar ile çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesidir.
  • Cinsel saldırı suçu: TCK md.102’de düzenlenmiş olup makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Basit Cinsel Saldırı | Sarkıntılık | Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçunun basit hali; TCK md.102/1’de düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre, cinsel unsurlar içeren davranışlarla bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmek, cinsel saldırı suçunun basit şeklini meydana getirir. Bu suç ile cinsel ilişki seviyesine ulaşmayan fiiller cezalandırılmaktadır. Cinsel ilişkiye girme hali olduğu takdirde, yani mağdurun bedenine organ ya da cisim sokulması hali, aşağıda etraflıca ifade edildiği üzere nitelikli cinsel saldırı suçunu meydana getirir. Basit cinsel saldırı suçunda da nitelikli cinsel saldırı suçunda da mağdura temas şartı bulunur.

Basit cinsel saldırı (sarkıntılık) suçunun cezası ise aynı kanunun md.102/1’inde ifade edilmiş olup; en az beş yıl ve en fazla on yıl olmak üzere hapis cezasıdır. Şayet suç, sarkıntılık olarak cereyan etmişse, faile hükmedilecek hapis cezasının alt sınırı iki yıl üst sınırı ise beş yıl olacaktır. Somut olayın değerlendirilmesiyle birlikte söz konusu yasal ceza aralıkları arasında bir süre, hapis cezasına hükmedilecektir.

Nitelikli Cinsel Saldırı | Tecavüz | Suçu ve Cezası

Nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) suçunun düzenlendiği TCK md.102/2’ye göre; herhangi bir kişinin vücuduna organ ya da bir cisim sokulması sonucunda mağdurun vücut ve cinsel dokunulmazlığının ihlali söz konusu olur ve suçun temel şekline göre daha ağır ceza yaptırımı gerektiren nitelikli dokunulmazlık suçu meydana gelir. Nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası; en az on iki yıl hapis cezasıdır.

Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları

Cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. Bu nedenle, faili açısından özgü suç tipinde değildir. Suçun mağduru ise ergin kişilerdir. Şayet on sekiz yaşından küçük kişilere karşı cinsel eylemde bulunulursa, somut olayın koşullarına göre cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçu söz konusu olacaktır. Cinsel saldırı suçları kasten işlenebilir. Suçun düzenlendiği madde metninden anlaşılacağı üzere failin özel bir saik taşıması gerekmez ancak basit cinsel saldırı suçu için failin cinsel duygularını tatmin etmek maksadıyla hareket etmesi gerekir. 

Cinsel Saldırı Suçlarında Şikâyet ve Zamanaşımı

Cinsel saldırı suçlarının sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ve cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi durumunda suçun takibi şikâyete tabi kılınmıştır. Bu nedenle, cinsel saldırı fiilinin gerçekleştirilmesinin ardından geçen altı aylık süre içinde şikâyet hakkının kullanılması gerekir. Cinsel saldırı suçunun diğer işleniş şekillerinin tamamında ise mağdur şikâyeti aranmaz, suça ilişkin soruşturma ve kovuşturmaya resen başlanır. Bu nedenle, bu suçlar için şikâyet süresi yoktur ancak on beş yıllık dava zamanaşımı süresi mevcuttur.

Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs ve İştirak

Fail, cinsel saldırı suçunu işlemeye karar verdikten sonra elinde olmayan sebepler nedeniyle suç teşkil eden fiilleri tamamlayamaz ise, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kalması söz konusudur. Teşebbüs halinde ise faile cezada indirim yapılarak ceza verilir. Cinsel saldırı suçuna iştirak da mümkündür. İştirak halinde ise TCK genel hükümleri çerçevesinde yardım etme ve azmettirme cezalarına hükmedilir.

Adli Para Cezasına Çevirme, HAGB ve Cezanın Ertelenmesi

Cinsel saldırı suçunda faile alt sınırdan ceza verilmesi ve cezayı azaltan nitelikli hallerin mevcut olması halinde bir yıl ya da daha az bir cezaya hükmedilirse, faile hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Cinsel saldırı suçu nedeniyle HAGB hükümlerinin işletilmesi halinde faile beş senelik denetim süresi tanınır. Söz konusu süre içinde kasıtlı bir suç işlemeyen fail, cinsel saldırı suçunu hiç işlememiş kabul edilir. Cezanın ertelenmesi kararı verildiği takdirde ise faile bir ila üç yıl arasında denetim süresi tanınır ve failin bu süre içerisinde kasıtlı bir suça karışmaması beklenir. Bu tür bir durumda cezası infaz edilmiş gibi sonuç doğar.

Avukat Desteği ve Görevli Mahkeme

TCK md.102/1’de düzenlenen suç hakkında gerçekleştirilecek yargılamada asliye ceza mahkemesi görevli olup diğer tüm cinsel saldırı fiillerine ilişkin yargılamalar, ağır ceza mahkemesi eliyle yürütülür. Cinsel saldırı suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinin son derece dikkatli, titiz ve ciddiyetle takip edilmesi gerekir. Bu nedenle, ceza hukuku ve ilgili alanlara hâkim bir İstanbul ceza avukatından hukuki yardım alınması, sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülerek arzu edilen sonuca ulaşması açısından en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuğun cinsel istismarı suçu, Cinsel taciz suçu, Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Cinsel saldırı suçu.
Cinsel saldırı fiillerine ilişkin yargılamalara bakmakla görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olup yalnızca TCK md.102/1’de hüküm altına alınan suça ilişkin yargılama, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.
Nitelikli cinsel saldırı suçunu işleyen kişi hakkında en az on iki yıl süre ile hapis cezasına hükmolunur.