Hırsızlık Suçu Avukatı

Hırsızlık Suçu Avukatı İstanbul

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. Maddeleri hırsızlık suçu ile ilgilidir. Hırsızlık suçu avukatı ise bu kanun maddelerine dayanarak müvekkillerinin mağduriyetini gidermeye çalışır. Ya da müvekkillerinin masumiyetini kanıtlamaya çalışır. 

Hırsızlık Suçu Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

En iyi hırsızlık suçu avukatı, Türk Ceza Kanunu konusunda uzman ve ceza davalarında deneyimli olan hukuk fakültesi mezunu kişidir. 

Hırsızlık suçu avukatı; mesleği, deneyimi ve uzmanlığı gereği aşağıdaki hırsızlık suçu ile ilgili olan konulara ve davalara bakar. 

Basit Hırsızlık Suçu ve Davası

Türk Ceza Kanunu Madde 141’de hırsızlık suçu: 

“Hırsızlık

Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

Olarak tarif edilmiş ve bu suça verilecek olan ceza belirtilmiştir. Bu kanun maddesine göre basit hırsızlık suçu, başkasına ait olan taşınır bir malın kişiden habersiz olarak alınmasıdır.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 142 ve devamında nitelikli hırsızlık suçu: 

“Nitelikli hırsızlık

Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) (…) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”

Hırsızlık suçunu nitelikli yapan unsurlar, yukarıda sıraladığımız kanun maddelerinde açıkça ifade edilmiştir. 

Eğer çalınan taşınır mal kamuya aitse, hırsızlık suçu nitelikli hale gelir. Eğer hırsızlık suçu işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığı ihlal edilmişse yine ortada nitelikli bir durum vardır. 

Ayrıca yukarıda sıraladığımız ilgili kanun maddelerinde hırsızlık suçunun cezası da belirtilmiştir. 

Hırsızlık Suçunun Oluşabilmesi İçin Hangi Şartların Gerçekleşmesi Gerekir?

Aşağıdaki şartlar gerçekleştiği takdirde hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır: 

 • İlgili kanunlarda belirtildiği gibi taşınabilir bir mal olmalıdır. 
 • Taşınır malın zilyetliğinin başkasına ait olması gerekir. 
 • Taşınır malı çalan kişinin kendisine ve başkasına yarar sağlama amacı taşıması gerekir.

Hırsızlık suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu mevzuatı ile ilgili detaylı bilgileri, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf bağlantısından elde edebilirsiniz. 

Hırsızlık Suçu Avukatı Tavsiye

İyi bir ceza avukatı bulabilmek için, avukatın özelliklerini bilmeniz gerekir. Alanında uzman ve deneyimli hırsızlık suçu avukatı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

 • Alanında uzman olmalıdır. 
 • Ceza davalarında deneyimli olmalıdır. 
 • Analitik düşünebilmelidir. 
 • Müvekkillerine her konuda yol göstermeli ve yardım edebilmelidir. 
 • İyi bir uzlaştırmacı olmalıdır.

En İyi Hırsızlık Suçu Avukatı

Alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak için bizleri hemen arayabilirsiniz. 

Hırsızlık Suçu Hukuku Hizmeti

Ceza davaları ile ilgili hizmetlerimizden yararlanmak için bizleri arayabilirsiniz. Ayrıca danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Hırsızlık Suçu Avukatı Ücretleri

Hırsızlık suçuyla ilgili davalara bakan avukatların en alt ücret sınırı 9.200 TL’dir. Bu ücret Barolar Birliği tarafından tavsiye niteliğinde yayınlanmıştır. Üst sınırı ceza avukatı dilediği gibi belirleyebilir. 

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık müdafiliği ücreti 25.300 TL’dir. Mağdur vekilliği ücreti ise 19.500 TL’dir. 

Hırsızlık Suçu Davaları Masrafları

Kural olarak yargılama giderleri haksız çıkan tarafa ödetilir. Ancak bazı durumlarda her iki tarafında haklı çıkma ihtimali bulunur. Bu durumda kusur oranına göre yargılama giderleri taraflara paylaştırılır. 

Hırsızlık suçu davalarında dava bitene kadar yargılama giderleri alınmaz. Davayı kaybeden taraf mahkeme masraflarını öder. Dava bitene kadar yargılama giderleri değişeceğinden dolayı, bu konuda net bir rakam vermek mümkün değildir. 

Eğer haksız çıkan tarafın mahkeme masraflarını ödeyecek durumu yoksa bu durumda mahkeme masrafları hazineden karşılanır.

Hırsızlık Suçu Avukatının Hırsızlık Davalarına Etkileri

Uzman ve deneyimli bir avukat sayesinde kişiler mağduriyetlerini giderebilirler. Haksız yere suçlanan kişiler de deneyimli avukat sayesinde masumiyetini kanıtlayabilirler.

Deneyimli hırsızlık suçu avukat sayesinde zamandan ve paradan kazanabilirsiniz.

Hırsızlık Suçu Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

İstanbul adliyesi ve diğer adliyelerde, Asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri, fikri ve sınai ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ve çocuk mahkemesi, ceza davalarına bakar. İkinci derece yargı merci ise Yargıtay ceza daireleridir.

Hırsızlık Suçu Avukatı Hizmetini AHD Durak Hukuk Bürosu Nasıl Vermektedir?

İstanbul hukuk bürosu olarak, müvekkillerimiz adına kapsamlı dava dosyası hazırlarız. Hırsızlık davaları savcılar tarafından açıldıktan sonra müvekkillerimiz adına müdahil oluruz. 

Dava delillerini ve bilirkişi raporlarını inceleyerek, müvekkillerimiz adına gerekli olan itirazları yaparız. 

İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara itiraz ederek, bir üst mahkemeye davanın taşınmasını sağlarız ve süreci sonuna kadar takip ederiz.

Hırsızlık Suçu Avukatı ile Hırsızlık Suçu Davası Nasıl Açılır?

İstanbul avukat ile hırsızlık suçu davası açılamaz. Ceza ve ağır ceza davalarını açma yetkisi mahkemelere aittir. İddia makamı savcılıktır. Savcı iddianameyi hazırlar ve mahkemeye gönderir. Mahkeme ise davanın açılıp açılmayacağına karar verir.

Hırsızlık Suçu Davaları Ne Kadar Sürer?

Uygulamada ortalama olarak ceza davaları 2-3 yıl arası sürer. Bazı durumlarda dava süresi uzayabilir. 

Delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları, dava sürecine etki eden unsurlardır. 

Hırsızlık Suçu Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Durak hukuk bürosu olarak aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize sağlarız: 

 • Soruşturma ve ifade alma aşamasında müvekkillerimize nezaret ederiz. 
 • Müvekkilimiz adına savcılık makamına ve mahkemelere gerekli başvurularda bulunuruz. 
 • Müvekkilimizi dava süreçleri hakkında bilgilendiririz. 
 • Müvekkilimiz adına ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara itiraz ederek, davayı Yargıtay Ceza Dairesine taşırız. 
 • Müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veririz. 
 • Ceza davasına konu olan bazı suçlarda arabuluculuk hizmeti sağlarız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hırsızlık suçu avukatı ücretleri ne kadar?

Avukatlık ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için bizleri hemen arayabilirsiniz.

En iyi Hırsızlık suçu avukatını nasıl bulabilirim?

Alanında uzman ve deneyimli en iyi ceza avukatları ile çalışıyoruz. Yardım almak için bizleri hemen arayın.

Hırsızlık suçu avukatı ne yapar?

Müvekkili adına savunma yapar. Ceza davalarında müvekkilini savunur. Sorgulama ve ifade alma işlemlerinde müvekkiline nezaret eder.

Hırsızlık suçu davalarında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri, fikri ve sınai ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ve çocuk mahkemesi, ceza davalarına bakar. İkinci derece yargı merci ise Yargıtay ceza daireleridir.