Miras Kalan Taşınmazlarda Tapu İntikal İşlemleri 2024

Miras Kalan Taşınmazlarda Tapu İntikal İşlemleri 2023

Miras intikali külli intikale dayalı bir uygulamadır. Mirasçılar külli halef olarak kabul edilir. Yaslara göre bir kişinin taşınmazları ve tüm varlığı ölümün gerçekleşmesi ile birlikte ya da tamamen başka kişilere geçer. Tapu gibi devirler için ise bazı işlemler gerekli olur. Miras intikalinin gerçekleşmesi için mirasçılardan birinin ilgili Tapu müdürlüğüne, tapu intikal başvurusunda bulunması şartı aranır.

İntikal işlemlerinin başlatılması için tüm mirasçıların başvurmasına gerek yoktur. Herhangi bir mirasçı bu başvuruyu üstlenebilir. Bir mirasçının başvurusu tüm mirasçılara intikal işlemin gerçekleşmesini sağlayabilir. Miras kalan taşınmazlarla ilgili işlemler her yıl olduğu gibi 2024 yılı içinde belirlenmiştir.

Miras İntikali Nedir?

Miras bırakanın malvarlığının tereke adı ile mirasçılara kalmasını ifade eder. Miras bırakanın ölümü üzerine, sahip olduğu haklar mirasçılarına kalır. Böylece artık borçları da dahil olmak üzere tüm varlıkları mirasçılarının sorumluluğundadır. Miras intikali bedelsiz bir iktisaptır.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali; tapu sicilinde kayıtlı olan malikin ölümü halinde miras hakkı mahkeme ya da noterden alınmış veraset (mirasçılık) belgesi ile belirtilen mirasçılar adına tescil edilmesi işlemidir. Bu tescil sayesinde tapuda doğrudan mirasçılara intikal işlemi yapılır.

Miras intikali için mirasçılardan biri ya da tümünün ilgili Tapu müdürlüğüne gerekli belgeler ile başvuru yapması gerekir. Bu başvuru üzerine Tapu Müdürlüğü’nce intikal işlemleri gerçekleştirilir ve miras intikali yapılır. Günümüzde internet üzerinden e-devlet aracılığı ile de başvuru yapılabiliyor.

Tapuda Miras İntikali

Mirasın veraset ilamında belirtilen mirasçılara intikal işlemine miras intikali denir. Miras intikali bedelsiz bir iktisap şekli olup, mirasçılardan birinin ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurusu ile başlar. Bir mirasçının başvuru yapması ile birlikte miras, tüm mirasçılara intikal eder.

Mirasçıların tapuda miras intikal işlemi başlatabilmesi için önce söz konusu taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğunu gösteren veraset ilamı yani “mirasçılık belgesi” sunması gerekir. Veraset ilamı, noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden alınabilir.

Veraset ilamının alınmasından sonra tapu işlemleri için taşınmazın bulunduğu il ya da ilçede ilgili belediyeye gidilmesi gerekir. Taşınmazın emlak vergisi borcu olmadığı ve rayiç bedelini gösteren belge alınmalıdır. Emlak vergi borcu bulunan taşınmazın vergi borcunun ödenmesi gerekir.

Bir sonraki adımda veraset ve intikal vergi dairesine gidilmesi gerekir. Veraset ve intikal vergisi ödendikten sonra ilişiğinin kesildiğine dair belge alınmalıdır. Her istenen eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra gerekli tüm belgeler ile mirasçılar tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Böylece kendi adlarına taşınmazın tescilini isteyebilirler.

Başvurunun tamamlanması ile birlikte tapu sicil müdürlüğü tarafından intikal işlemleri gerçekleştirilir. Mirasçılar yani yeni malikler adına yeni bir tapu düzenlenir. Miras kalan taşınmazın tapu harcı bulunmaz. Tapu Müdürlüğü tarafından yalnız 2024 yılı için belirlenmiş olan 1.609,552 TL döner sermeye ücreti talep edilir.

Miras Kalan Taşınmazın 2024 Yılı İntikal Ücreti Nedir?

Miras intikali herhangi bir ücrete tabi olmayan bir işlemdir. Ancak, miras kalan taşınmazın vergi borcu gibi herhangi bir borcu varsa mutlaka ödenmesi gerekir. Dolayısı ile miras kalan tapuyu üzerine alma ücreti söz konusu değildir.

2024 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi şu şekildedir;

Matrah  Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı

İlk 1.700.000 TL için                                      %1

Sonra gelen 4.000.000 TL için                       %3

Sonra gelen 8.700.000 TL için                       %5

Sonra gelen 17.000.000 TL için                     %7

31.400.00 TL’yi aşan kısım için                     %10

Miras İntikali İçin Tapuda Hangi Belgeler İstenir?

Miras intikali işlemlerinin yapılması için bazı prosedürler vardır. Bu prosedürler için çeşitli belgeler talep edilir. Bu belgeler şu şekildedir;

 • İntikali talep edilen taşınmazın varsa tapu senedi, tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge ya da mirasçılardan birinin sözlü beyanı.
 • İntikal talebinde olan mirasçı ya da miras avukatı gibi yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği ve T.C. Kimlik Numarası,
 • Veraset ilamının yani mirasçılık belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Talepte bulunan mirasçının intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar vesikalık fotoğrafı. Özellikle son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm. büyüklüğünde olmalıdır.
 • Tebligat üzerine yapıştırılmak üzere pul,
 • Veraset ve İntikal Vergilerinin ödendiğine dair belge,
 • Taşınmaz ile iilgili belediyeden Emlak Vergisinin ödendiğine dair belge istenen evraklar arasındadır.

Miras Kalan Tapuyu Üzerine Alma Nasıl Yapılır?

Mirasın veraset ilamında yer alan mirasçılara intikal etmesine “miras intikali” adı verilir. Miras intikali bedelsiz bir iktisap şekli olup mirasçılardan herhangi birisinin ilgili Tapu Müdürlüğüne bu yönde müracaat etmesi yeterlidir. Mirasçılardan herhangi birisinin müracaatı üzerine miras, mirasçıların tamamına intikal eder. Bu işlemin yapılabilmesi için mirasçılık belgesi yani veraset ilamına gerek duyulur.

Veraset ilamının ardından taşınmazın bulunduğu il veya ilçedeki belediyeye müracaat etmek icap eder. Taşınmaza ait emlak vergisi borcu olup olmadığı ve rayiç bedeli gösterir belge istenir. Şayet emlak vergi borcu varsa öncelikle borç ifa edilmelidir. Sonrasında veraset ve intikal vergi dairesine başvurmak gerekir. Veraset ve intikal vergisi ödenmek suretiyle ilişiğin kesildiğine ilişkin belge istenmelidir.

İfade edilen iş ve işlemlerin tamamı eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra Tapu Müdürlüğüne başvurmak gerekir. Mirasçılar gerekli belgelerin tamamıyla Tapu Müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle taşınmazın kendi adları namına tescil edilmesini istemelidir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurması kafidir.

Tapuda İntikal ve Satış İşlemleri

Mirasçıların kendilerinden istenen evraklar ile tapu müdürlüğüne müracaat etmesi ile mirasın tapuda doğrudan mirasçılara intikal etmesi işlemi gerçekleştirilir. Şartların yerine getirilmesi halinde Tapu Müdürlüğü mirasçılar adına tapu çıkarır. Mirasçı tek bir kişi ise yeni tapu tek mirasçı adına düzenlenir. 

Bu durumda mirasçı ilgili taşınmaza tek başına malik olur ve taşınmaz üzerinde dilediği gibi tasarrufu sağlayabilir. Taşınmaz üzerinde birden fazla mirasçı olabilir. Böyle bir durumda ise mirasçılar ortak tapuda hak sahibidir. Mirasçılar elbirliği mülkiyetine sahip olur. Elbirliği mülkiyeti hükümleri gereğince hiçbir mirasçı taşınmaz üzerinde tek başına tasarruf sağlayamaz. Dolayısı ile bir mirasçı taşınmazı tek başına herhangi bir kimseye devretme hakkına sahip değildir. Mirasçının tek başına taşınmazı satması mümkün değildir.

Tapu İntikal Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tapuda intikal başvurusu sürecini adım adım ifade etmek gerekirse;

 • İlk olarak mirasçıların ilgili gayrimenkul üzerinde pay sahibi olduğunu gösterir belgeye yani veraset ilamına gerek duyulur. Veraset ilamı için noterlik ya da sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmelidir.
 • Veraset ilamının alınmasını takiben taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurulur. İlgili taşınmaza ilişkin vergi borcu olmadığını gösterir belge alındıktan sonra veraset ve intikal vergi dairesine müracaat edilir.
 • Veraset ve intikal vergisi ödenmek suretiyle ilişiğinin kesildiğine ilişkin belge alınır.
 • Mirasçılar tapu müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle ilgili gayrimenkulün kendi adlarına tescil edilmesini isteyebilir.

Tapu İntikal İşlemleri Nelerdir?

Tapuda gerçekleştirilecek intikal işlemleri genel hatlarıyla bir üst başlıkta sıralandığı gibidir. Fakat somut olayın koşulları ve özelliklerine göre farklı işlemlerin yerine getirilmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla, bu süreçte yetkin ve deneyimli bir taşınmaz hukuku avukatından danışmanlık almak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması bakımından önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

E-Devlet’ten üzerinde miras intikali yapılabilir mi?

Günümüzde veraset ve intikal işlemleri internet yoluyla e-devlet üzerinden yapılabilir. İntikal işlemlerinin başlatılabilmesi için kişinin TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme girerek başvuruda bulunması gerekir. Buna göre, miras intikali işlemlerinin ilgili kuruma müracaat ederek ya da e-devlet üzerinden yapılabileceği söylenebilir.

Tapu intikali ve satışı aynı anda yapılabilir mi?

Mirasçılar oybirliğine vardığında satış işlemi gerçekleştirilebilir. Tapu intikal ve satış işlemleri aynı anda yapılamasa da aynı gün içerisinde yapılabilir. İlk olarak intikal işlemi ardından satış işlemi yapılır. Yani intikal yapılmadan satış işlemi yapılamaz. Hiç kimse kendine ait olmayan bir şeyi başkasına devretme hakkına sahip değildir.

Mirasçının birden fazla olması halinde miras kalan taşınmazın tapusu nasıl alınır?

Mirasçılar arasında oybirliğinin sağlanması halinde, miras paylaşma sözleşmesine ve verilen mahkeme kararına dayanarak miras kalan taşınmazın tapusu mirasçılar tarafından alınabilir. Bu durumda miras kalan taşınmazın tapusunu üzerinde alma süresi anlaşmazlıklar ve uzlaşmalar göre değişiklik gösterebilir. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı zaman dava yoluna başvurulur. Dava yolu ile miras paylaşımı 1,5 yıl kadar sürer.

Miras intikali için avukata ihtiyacım var mı? 

Türk Medeni Kanunu’na göre miras hukuku, kişinin ölümü ile birlikte geride bıraktığı terekesinin mirasçılara intikalini içerir. Miras intikali sürecinde yaşanan uyuşmazlıklara miras davası denir. Miras hukuku içerisinde yer alan miras davalarını miras avukatı yürütür. Miras intikali ve mirasın paylaşılması oldukça dikkat edilmesi gereken süreçlerdir. Bu davalarda yanlış ve eksik bir işlem yapılması halinde hak kayıpları yaşanabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple miras intikali sürecinde iyi bir avukat desteği almanızda yarar var.

e – Devlet Üzerinden Tapu İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

e – Devlet kapısı üzerinden tapu intikali işlemleri için webtapu.tkgm.gov.tr adresine erişim sağlanmalı ve tapu intikali için öngörülen talimatlar yerine getirilmelidir.