Osmanlı Tapuları Geçerliliği

Osmanlı Tapuları Geçerliliği

Osmanlı zamanına ait tapu sahiplerine sahip olan kişilerin en çok merak ettiği noktalardan biri Osmanlı tapularının geçerli olup olmadığıdır. Osmanlı dönemine ait tapular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Cumhuriyet tapusuna çevrilebilir. Ancak, bunun için belli bir süre tayin edilir.

Osmanlı tapusunun geçerli olacağı 10 yıllık hak düşürücü süre belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararlar kapsamında, tapu sahipleri dedelerinden, ninelerinden kalma Osmanlı tapulu gayrimenkuller için dava açabilir. Bu kişiler, kadastro çıkmasının ardından 10 yıl içinde dava açıp parasını alma hakkına sahiptir.

Osmanlı Tapularının Günümüzde Geçerli Midir?

Osmanlı tapusuyla kullanılan bir gayrimenkulün, kadastro çalışmaları sırasında kimin adına olduğunu tespiti büyük öneme sahiptir. Dedenizden sizin kullanımınıza kalan 1850 tarihli Osmanlı tapusunun 1960 yılında yapılan kadastro çalışmalarında kimin adına yazılmış olduğunun büyük önemi vardır. Bu durum iki ihtimalle değerlendirilebilir.

Birinci ihtimalde; Türkçe olarak hazırlanmış yeni tapu, Osmanlı tapusundaki hak sahibi kişi adına yazılmış olabilir. Bu durumda da Osmanlı devleti zamanında yaşamış dedenizin hakkının korunduğu söylenebilir. Osmanlı tapusunun yer bazında gayrimenkule uygulandığını belirledikten sonra, tapu sahibi kişinin yasal mirasçılarını gösteren veraset ilamı ile tapuda intikal işlemi yapılır.

İkinci ihtimalde ise; Türkçe olarak hazırlanan yeni tapu, üzerindeki fiili işgalci ya da hiç tanımadığınız 3. bir kişi adına yazılmış olabilir. Böyle bir durumda Osmanlı devleti zamanında yaşamış dedenizin tapusu kendisine verilmemiştir. Yeni tapu oluşturulan kişi için yapılacak birçok hukuki işlem vardır.

Osmanlı Tapusu ile Nasıl Dava Açılır?

Osmanlı döneminden kalma gayrimenkul tapu sahipleri tapularını, Cumhuriyet tapusuna çevirebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararlar kapsamında, mirasçıların bu tapular için dava açması gerekir. Osmanlı tapulu gayrimenkullerde kadastro çıktıktan sonra 10 yıl içerisinde sahipleri hakkını alabilir. Söz konusu esaslar Medeni Kanuna göre şu şekildedir.

Olağan zamanaşımı 

Madde 712.-“ Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.”

Olağanüstü zamanaşımı 

Madde 713.- “Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.”

Osmanlı Tapularının Geçerliliği ve İntikali İçin Hangi Mahkemede Dava Açılır?

Osmanlı tapuları kadastro ve tapulama işlemleri ile dedeniz, nineniz üzerine kaydedilmişse noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden dava açmanız gerekir. Bu dava sürecinde mirasçılar tespit edilir. Mirasçıların tespit edilmesinden sonra tapuda intikal işlemleri yapılır.

Osmanlı Tapularının İntikal Ettirilebilmesi İçin Neler Gereklidir?

Osmanlı tapusunun hak sahibi olan kişi adına tescil edilmiş olması halinde, aile büyüğünün hakkı korunmuş olur. Böyle bir durumda intikal işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için takip edeilmesi gereken bir süreç vardır. Bu sürece göre;

  • İlk olarak Osmanlı tapusu Türkçeye çevrilmelidir. Taşınmazın yer aldığı il, ilçe, mahalle bir bilgiler net olarak görülebilir. Tapu kaydının yapıldığı tarih, sıra, malik bilgileri, cilt numaraları çeviri ile tespit edilir.
  • Bir sonraki adımda ilgili tapu müdürlüğü vasıtası ile Osmanlı tapu kütüklerinin nerede olduğu bilgisine ulaşılır. Tapu müdürlüğü bünyesindeki zabıt kaydı kütükleri ile ilgili araştırma yapılır. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ya da ilgili tapu müdürlüğünden bu kayıtlara ulaşılabilir.
  • Tapuya dair cilt bulunduktan sonra Osmanlıca diline hakim uzman bilirkişi aracılığı ile aile büyüğüne ait tapunun ciltteki sayfası belirlenir.
  • Ciltte yer alan ilgili sayfada aile büyüğüne ait tapunun bilgileri bulunduğunda, mülk sahibi olarak da aile büyüğü görünüyorsa Osmanlı tapusunun hangi parselde revizyon gördüğü değerlendirilmelidir.
  • İlgili parsel, kadastro işlemlerimde aile büyüğü adına tescil edilmiş olarak görülüyorsa, bu kişiler hak sahibidir. Bu durumda tapu sahibi olan kişinin yasal mirasçıları Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı almalıdır. Böylece ilgili tapu müdürlüğünde intikal işlemi yapılabilir.

Osmanlı Tapularının Fiili İşgalci Ya Da Üçüncü Şahısa Tescil Edilmesi Durumunda Neler Gereklidir?

Kadastro işlemlerinde tapu kaydı fiili işgalci ya da bilinmeyen üçüncü şahıs adına tescil edilmiş ise; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda belirtildiği gibi kadastro tespiti ilan edildikten sonra itiraz hakkı doğar. Bu hak, 30 gün içerisinde ilgili kişilerin Kadastro Mahkemesi’ne başvuru hakkıdır. 30 günlük ilan süresinin bitmesiyle askıdaki isimler kesinleşmiş olur. İtiraz edilmesi durumunda kesinleşen kadastro tespitine karşı, kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılması gerekir.

Kadastro tutanağına konu olan hakların, sınırlama ve tespitlerin kesinleştiği günden itibaren 10 yıl geçmesi durumunda, kadastrodan önceki hukuki sebepler baz alınarak itiraz yapılamaz, dava açılamaz.

Osmanlı Tapusu Tescil Davası Kimler Arasında Açılır?

Osmanlı tapusu tescil davası; hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine ya da varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçıları arasında açılır. Davanın konusu, mahkeme tarafından gazeteyle bir defa ve taşınmazın olduğu yerde en az üç defa ilân olunur. Son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde  itiraz eden olmazsa ya da davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescil kararı alır. 

Osmanlı Tapusu Tescil Davası Avukat Seçimi

Osmanlı Tapusu Tescil Davası başvuru ile başlar. Bu başvurunun örneği vekiliniz tarafından hazırlanır. Böylece başvuru konusunda endişeniz kalmaz. Dava sürecinde doğru Miras avukatından hizmet almak, süreci çok daha kolay geçirmenizi sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Osmanlı tapusunun geçerlilik süresi nedir?

Osmanlı tapusunun hak düşürücü geçerlilik süresi 10 yıldır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı bu karar kapsamına tapu sahipleri dedelerinden, ninelerinden kalan Osmanlı tapulu gayrimenkuller için kadastro çıkmasının ardından 10 yıl içerisinde dava açıp parasını ya da arazisini alabilir.

Osmanlı tapusu tescil davası ne kadar sürer?

Kadastro müdürünün onaylaması ile kesinleşen tutanaklar, kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları kütüklere işlenir. Kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilecek şekilde en geç 3 ay içinde tapu kütük kaydına alınır. Süreç belgelerin doğrulanmasına bağlı olarak değişebilir.

Osmanlı tapusu tescil davası için bir avukat tutmak zorunda mıyım?

Sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için Osmanlı tapusu tescil davasında avukat tutulması tavsiye edilir. Avukat aracılığı ile işlemler daha hızlı takip edilir. Bilgilendirmeler çok daha güvenilir olur.

Osmanlı tapusu tescil davası nerede açılır?

Aile büyüğüne ait Osmanlı tapusunun, fiili işgalcisi varsa ya da bilinmeyen 3. bir şahıs adına tescilinin tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılır. Kadastro tespitinin kesinleşmesi durumunda  10 yıl içerisinde aile büyüğünün gerçek hak sahibi olduğunu ispat edilmesi gerekir.

Ücretsiz Osmanlı tapusu tescil davası açılır mı?

Osmanlı tapusu tescil davasının ücretsiz açılması mümkün değildir. Osmanlı tapusu tescil davası açılmasında, mahkemeye harç yatırılması gerekir. Yatırılacak olan harç tutarı her sene yetkili merciler tarafından belirlenir.