Darp Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusu, ne yazık ki darp edilen kişilerce merak konusudur. Darp, bir kişiyi kasten yaralamaya yönelik bir eylem olup maalesef sıkça yaşanmaktadır. Darp fiiline maruz kalan mağdur, yaşadığı olayın ruh halinde yarattığı hüzün, korku ve şaşkınlık sebebiyle ne yapması gerektiği hususunda tereddüt yaşar; çoğu zaman, mağduru olduğu darp eylemine karşı nereye, nasıl bir başvuruda bulunması gerektiğini bilmez. Bu bakımdan, darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusuna yanıt arar.

Darp mağduru, yaşadığı olay ile ilgili ilk olarak darp edildiğini belgelemelidir. Zira, suç teşkil eden fiil hakkında başvurulacak hukuk yolu, evleviyetle darp raporu üzerinden ilerler. Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusuna yanıt niteliği taşıyan makalemizin dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz. Darp raporu sonrası hukuki ve cezai sürecin etkin bir biçimde takip edilmesi adına deneyimli bir ceza hukuku avukatından yardım alınmasının en doğru yaklaşım olacağını belirtelim.

Darp Raporu Nedir?

Kasten yaralama fiilinin kesici veya delici herhangi bir alet kullanılmadan işlenmesi, pratikte “darp” olarak karşılık bulur. Darp raporu, darp edildiğini ileri süren kişinin gerçekten darp edildiğinin belgelenmesi amacıyla ilgili merciler marifetiyle düzenlenir. Darp raporu, darp mağduru kişide darp izleri mevcutsa darp izleri, izlerin ve yaralanmaların niteliği, darp fiilinin kişideki etkisi vs. hususları içerir. Darp raporu, ilk etapta adli rapor ya da adli geçici rapor şeklinde düzenlenir.

Darp Raporu Ne İşe Yarar?

Darp raporu ile yaralanmanın mevcut olup olmadığı, yara yeri ve şekli, yaranın büyüklüğü ve çapı, darp edilen kişi üzerinde yaranın bıraktığı etki gibi bilgilerin belge altına alınmasını sağlar. Özellikle belirtmekte yarar var; darp raporu, darp eyleminin nasıl oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilgi içermez. Darp fiilinin oluş şekli, varsa tanık beyanı veya başkaca deliller vasıtasıyla açıklığa kavuşturulur. Özetle, darp raporu, darp fiilinin gerçekleştiğinin ispatı açısından son derece önemlidir.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp raporu, ancak kamu ya da özel hastaneler marifetiyle düzenlenir; sağlık ocakları ya da aile hekimlerinin darp raporu düzenleme yetkisi bulunmaz. Dolayısıyla, darp rapor talebi için sağlık ocaklarına ya da aile hekimlerine başvurmak vakit kaybına neden olacaktır. Darp edilen ve darp edildiğini belge altına almak isteyen kişi, kamu hastanelerine veya özel hastanelere başvurabilir. Kişi, kendisine en yakın hastanenin acil servisine müracaat ederek vakit kaybetmeden darp raporu edinebilir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusuna yanıt arayan darp mağduru, kendisine en yakın kolluk kuvvetine başvurmak suretiyle darp edildiğini ifade ettiği takdirde, polis veya jandarma nezaretinde en yakın hastaneye sevk edilir. Sevk edilen hastanede darp raporu düzenlenebilmesi için öncelikle muayene işlemi yapılır. Kolluk kuvvetine başvurmadan, doğrudan kamu veya özel hastaneye başvurarak darp raporu almak da pekala mümkündür.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp raporu talebi için herhangi bir yasal süre düzenlenmemiştir; bu bakımdan, darp mağduru olduğunu ileri süren kişi, kamu hastanesine veya özel hastaneye başvurarak rapor talebinde bulunabilir. Fakat, darp fiili üzerinden belirli bir süre geçmesi halinde fiilin vücuttaki etkileri de kuvvetle muhtemel gideceğinden, olay üzerinden çok fazla zaman geçmeden, ivedilikle hareket etmek çok daha yararlı olacaktır. Aksi takdirde, darp fiiline maruz kalındığının ispatı güçleşecektir.

Darp Raporu Geçerlilik Süresi

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusu ile birlikte, darp raporunun geçerlilik süresi de merak konusudur. Darp raporu alındıktan sonra raporun tabi olduğu herhangi bir geçerlilik süresi düzenlenmemiştir. Somut durumun özellikleri ve koşullarına göre, darp raporu geçerliliğini her zaman korur. Özellikle vurgulamakta yarar var; kasten yaralama ve kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi hallerde şikayet süresi, dava zamanaşımı gibi yasal süreleri gözetmek gerekir.

Darp Edildim, Darp Sebebiyle Dava Açabilir Miyim?

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusunun yanıtını izah etmiş bulunuyoruz. Usulüne uygun şekilde darp raporu alan kişi, darp raporu sonrası süreçte ne yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini merak eder. Süreci ifade etmeden önce belirtmekte yarar var; bu noktada en doğru ve sağlıklı olan yaklaşım, yetkin bir ceza avukatına başvurmak ve hukuk desteği talep etmektir. Hatalı veya ihmali işlemlerin zemin hazırlayacağı hak kayıplarından korunmanın en etkili yöntemi, avukat yardımıdır.

Darp edilen ve darp edildiğini belgeleyen, yani darp raporu alan kişi, darp raporu ile birlikte cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayet veya suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunu takiben cumhuriyet savıcısı marifetiyle iddianame hazırlanır ve ceza davası açılır. Ceza davası sonucunda hükmedilecek cezanın dayanağı ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86’ıncı maddesidir. Faile hükmedilecek ceza, işlenen suçun vasfına ve mağdura verilen zarara göre farklılık gösterecektir.

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Darp fiilinin mağduru, maruz kaldığı darp nedeniyle tazminat davası da açabilir. Darp eyleminden dolayı yaşanan olumsuz olay ve uğradığı zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası yoluna gidebilir.

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Darp raporu, düzenlendikleri ilk etapta adli rapor ya da geçici adli rapor şeklinde düzenlenir. Rapor, darp eyleminden dolayı gerçekleşen yaralanmanın tıbbi boyutuna dair doktor görüşü içerir. Olayın oluşuna ya da darp fiilinin kesinlikle işlendiğine dair herhangi bir bilgi, görüş içermez. Bu itibarla, ceza yargılamasında darp raporunun tek başına delil olarak kullanılması mümkün değildir. Zira işbu rapor, darp eyleminin gerçekleştiğine dair kesinlik ifade etmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Darp fiiline maruz kalan mağdur, kamu hastanesine veya özel hastaneye başvurmak suretiyle darp raporu talep edebilir.
Darp raporu almak için de alınan darp raporunun geçerliliği için de herhangi bir süre düzenlenmemiştir.
Evet, özel hastanelerin veya kamu hastanelerinin acil servisleri üzerinden darp raporu alınabilir.
Evet, darp raporu yalnızca kamu hastaneleri üzerinden değil, özel hastanelerden de pekala alınabilir.
Darp edilen kişi hakkında düzenlenen darp raporu, fail hakkında adli para cezasına hükmedilebilmesi için yeterli değildir. Darp raporu alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına şikayet/ihbarda bulunmak suretiyle suç hakkında önce soruşturma, ardından kovuşturma başlatılması sağlanmalıdır. Adli para cezasına ancak kovuşturmanın neticesinde hükmedilebilir.
Darp raporu için geçerliliği bakımından herhangi bir yasal süre düzenlenmemiştir. Kanun koyucu, darp raporunun geçerliliğini süre açısından sınırlama altına almadığı için rapor sahibi dilediği zaman darp raporunu kullanabilir.