Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma Suçu ve Cezası

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası

Yağma suçları arasında sayılan Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası kanun koyucu tarafından basit veya nitelikli haline göre farklı cezalara konu olur. Senedin yağmalanması için fiil işlenirken cebir ya da tehdidin varlığına bakılır.

Mağdur, şiddet, tehdit veya baskı altında tutularak senet imha edildiğinde, alındığında yağma suçu ortaya çıkar. Bu fiil işlenirken maddi bir karşılığa binaen hareket edilmesi gerekir. Senet zorla imzalatıldığında, imha edildiğinde Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu oluşur.

Yağma (Gasp) Suçu ve Zorla Senet İmzalatma Suçu

Yağma suçunun birleşik bir suç olması ona özgü bir durumdur. Yağma suçu kendi içinde birden fazla suçu barındırabilir. Birleşik suçlarda fail her bir hukuka aykırı eylemi için ayrı ayrı cezalandırılmaz. Yağma suçunda da aynı durum geçerli olurken fail yağma suçuna verilen cezaya maruz kalır. Zorla senet imzalatma suçu da yağma suçu olarak kabul edilir.

Yağma suçunda kişinin elindeki malın zorla alınması, zorla senet imzalatılması, senede el koyulması, cebir ve tehdit kullanılarak senedin imhası gibi eylemlerle karşılaşılabilir. Yağma suçu malvarlığına karşı suçlar kapsamında yer alır.

Zorla senet imzalatma suçu işlendiğinde tehdit unsurunun mağdur üzerinde korkutucu bir etki bırakması söz konusu olur. Mağdurun failin tehditlerini yerine getirme konusunda yetersiz kalacağını biliyor olması suçun oluşmasına engel teşkil eder.

Zorla senet imzalatma suçu işlenirken nitelikli halde bu suçun ortaya çıkması durumunda faile verilecek cezada artışa gidilmesi kaçınılmaz olur. Özellikle vurgulamakta fayda var ki tehditle senet imzalatma suçuna dair soruşturma ve/veya kovuşturma evrelerinde uzman bir ceza avukatı yardımına başvurmak, oldukça yararlı olacaktır.

Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma Suçu Nedir?

Zorla senet imzalatma fiili irade sakatlığına yol açar. Bu suç gasp suçu olarak kabul edilirken senedin zorla imzalatılması senedi geçersiz hale getirmektedir. Zorla senet imzalatma suçu yağma suçu olarak değerlendirilir. Yağma suçunda mağdurun malvarlığı değerlerine haksız bir eylem gerçekleştirilmektedir. Bu eylem cebir ve tehdit kullanılarak ortaya çıkar.

Hırsızlık suçu ve gasp suçu arasındaki ortak nokta başkasına ait bir malın alınması olurken yağma suçunda başkasına ait bir malın alınmasının yanı sıra cebir ve tehdit unsuru da ortaya çıkmaktadır. Yağma suçu ile korunan hukuki değer; vücut dokunulmazlığı, zilyetlik, mülkiyet ve kişi özgürlüğüdür.

Ceza muhakemesi uyarınca delil serbestliği ilkesinden yararlanılır. Bu kapsamda yargılama sırasında fiilin işlenip işlenmediği, kimin tarafından işlendiği gibi soruların yanıtları hukuki değer taşıyan delillerle ispatlanmalıdır. Olgu ve olaylar ispatlanacağı zaman bunların neler olduğunun belirlenmesi kadar hangi delillerle ispatlanacağı da önemlidir.

Cebir veya tehdit kullanmak sureti ile mağdura yönelik gerçekleştirilecek eylemler zorla senet imzalatma suçunu oluşturduğunda 6-10 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Zorla senet imzalatma suçu işlenirken bazı hallerin varlığı verilecek cezada artışa gidilmesine yol açar. Bu hususlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Silah zoru ile zorla senet imzalatma,
  • Failin kendisini tanınmayacak hale getirmesi,
  • Birden fazla kişi ile zorla senet imzalatılması,
  • Mağdurunun kendisini bedenen ve ruhen savunamadığı durumlardan yararlanılarak zorla senet imzalatma,
  • Suç örgütleri aracılığı ile bu suçu işleme,
  • Suç örgütüne fayda sağlamak amacı gütme,
  • Gece vaktinde suçu işleme.

Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma Cezası

Yağma (gasp) suçu kapsamında kabul edilen Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu basit ya da nitelikli olarak işlenmesine göre cezalandırılmaktadır. Suç basit hali ile 6-10 yıl aralığında değişen sürede hapis cezasına neden olur.

Suçun nitelikli olarak işlenmesi cezada artışa yol açarken bu durumda 10-15 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası verilebilmektedir. Nitelikli hallerle ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de nitelikli hallerin ortaya çıkması yönünde birden fazla fail varsa suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan az olamaz.

Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma, Yağma Suçu Kapsamında Şartlar

Hırsızlık suçu ve yağma suçu arasında ortak nokta başkasına ait malın alınmasıdır. Başkasının malın zilyedi olduğu hallerde bu suç ortaya çıkabilir. Zilyedin elinden malı alındığında da her iki suç oluşmaktadır. Zilyetlik malın üzerindeki fiil hakimiyeti ifade ederken mülkiyetten daha geniş bir kavram olarak kabul edilmektedir.

Senet yağması olarak adlandırılan suç da TCK 148. Madde kapsamında düzenlenmiştir. Senedin cebir ve tehdit kullanılmak sureti ile alındığı hallerde yağma suçu ortaya çıkmış kabul edilir. Tehdit ile bir kimse korkutulabilir. Kişinin iç huzurunu bozmaya yönelik bir eylem olan tehdit serbest hareket etme özgürlüğüne yönelik de bir eylemdir. Tehdit suç kabul edilen bir davranıştır.

Cebirden kasıt ise bir kimsenin herhangi bir şeyi yapması ya da yapmaması yönünde zor kullanılmasıdır. Hırsızlık suçu ile yağma suçu arasındaki fark bu noktada ortaya çıkar. Hırsızlık suçunda cebir ve tehdit uygulanmaz ve mağdurun zilyedindeki mal rızası dışında alınır. Yağma suçunda ise mağdurun zilyedindeki malın alınması sırasında cebir ve tehdit unsurları kullanılır.

Yağma suçunda mağdura yöneltilen bir tehdit söz konusudur. Kişinin özgürlüğü, mal varlığı değerleri, vücut dokunulmazlığı cebir ve tehdit yolu ile zarara uğradığında yağma suçu işlenmiş olur. Basit yağma suçu 6-10 yıl aralığında cezaya hükmolunabilen suçlar arasında yer alır. Senet yağması da suçun basit şeklidir.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Fail zararı tazmin ettiğinde, suç ortaklarının ya da suça azmettirenin ismini verdiğinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilmektedir. Yağma suçunu işleyen dava açılmadan önce etkin pişmanlıkta bulunduğunda cezada yarı oranda indirim yapılır.

Dava açıldıktan sonra hüküm açıklanmadan etkin pişmanlıkta bulunan failin cezası 1/3 oranında düşürülür. Bu suç şikâyete tabi değildir. Şikâyetten vaz geçme ceza davasını düşürmeyeceğinden kamu davası olarak dava görülmeye devam eder. Dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. Yargılamayı Ağır Ceza Mahkemesi yapar.

Yağma Suçunda Malın Değerinin Azlığı

Yağma suçuna konu olan malın değerinde azlık söz konusu ise suçu işleyene verilecek ceza 1/3 ve 1/2 oranında indirilebilir. Malın ekonomik değeri çok azsa bu uygulamadan yararlanılmaktadır. Yargıtay kararları incelendiğinde yağma suçunu işleyen kişi daha fazlasını alabilecekken almıyor ve daha azını alıyorsa malın değerinin azlığı gerekçesine göre hareket edilebilmektedir.

Yağma suçunda bir hukuki ilişkiye dayanarak alacağı tahsili amacı güdülürse suçun niteliğine bakılır ve faile ceza verilirken tehdit ya da kasten yaralama suçu üzerinden yaptırım uygulanır.

Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma Yargıtay Kararları

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin zorla (tehditle) senet imzalatmaya dair 24.03.2021 tarihli kararı şu şekildedir:

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I- Sanık … hakkında hukuki alacağın tahsili amacıyla silahla tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin, infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanık … müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 

II- Sanık … hakkında hukuki alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama, sanıklar … ve … hakkında hukuki alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usûl ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. 

Ancak;

Mağdur …’in, yanında arkadaşları olan tanıklar … ve … bulunduğu esnada sanık …’a ait sanık …’nın sevk ve idaresindeki araca çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, tanıklar … ve …’in yardım çağırmak için ayrıldıktan sonra olay yerine mağdur …’in arkadaşları olan mağdurlar … ve … ile sanıklar …’nın ve …’ın arkadaşı sanık …’nın gelerek sanıklar ile mağdurların konuşmaya başladıkları, sanıkların mağdur …’e meydana gelen hasar nedeniyle “senet imzalayacaksın” dedikleri, mağdur …’ın senet imzalatma işine olumsuz yanıt vermesi üzerine sanık …’nın mağdur …’ın kafasına sopayla vurup, diğer sanıkların da tekme ve tokat atarak mağdur …’ı darp ettikleri, mağdur …’ın kafası kanayınca hastaneye gitmek üzere olay yerinden ayrıldıktan sonra sanıkların mağdurlar … ve …’e ellerinde sopalar bulunurken aracın üzerine senetler koyarak “sigorta şirketi ödeme yapmazsa diye bu senetleri imzalayacaksınız, başka çareniz yok, etrafınız sarılı” demeleri üzerine mağdurlar … ve Selim’in iki adet senedi imzaladıkları, olayda; 

1- Hukuki ilişkinin tarafı olmayan sanıklar … ve …’nın eylemlerinin bir bütün halinde silahla, birden fazla kişi ile birlikte, gece vakti yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hukuki alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından hüküm kurulması,

2- Sanık … ile el ve iş birliği içerisinde hareket eden sanık … hakkında hukuki alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/3-e madde ve fıkrası ile de; uygulama yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilerek noksan ceza tayini, 

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar …, … ve …’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanıkların ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının gözetilmesine, 24/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası Nedir?

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu cebir ve tehdit kullanmak sureti ile senedin imzalatılması, mağdurun elinden alınması ya da imha edilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu suç yağma suçu kapsamında değerlendirilir. Nitelikli olarak işlenen yağma suçunda verilen cezada artışa gidilir. Gasp (yağma) suçuna basit hali ile 6-10 yıl aralığında hapis cezası verilebilmektedir.

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası Şikâyete Tabi mi?

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu şikâyete tabi suçlar arasında değildir. Bu suç işlendiğinde savcılık resen olayı haber alır almaz harekete geçer. Şikâyetten vaz geçilmesi davanın düşmesine yol açmaz. Dava kamu davası olarak görülmeye devam eder.

Senet Yağması Nedir?

Cebir ve tehdit kullanılarak bir borç senedinin alınması ya da borç senedini hükümsüz kılacak fiillerin ortaya çıkması senet yağması olarak adlandırılır. Bu durumda da gasp (yağma) suçu kapsamında hareket edilir.

Zorla Senet İmzalatılması Suç mu?

Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu kanunda yağma suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Zorla senet imzalatmak suçtur. Cebir ve tehdit kullanılarak senedin zorla imzalatılması gasp suçu uyarınca yargılama yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Yağma Suçu Nasıl İspatlanır?

Yağma suçu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülür. Ceza davalarında delil serbestliği ilkesine göre hareket edilir. Bu kapsamda da hukuka uygun olan deliller yargılama sırasında dikkate alınır. Kamera görüntüleri, parmak izi, sanık ikrarı, tanık beyanları yağma suçu ispatında kullanılabilecek delillerden bazılarıdır.

Yağma Suçunda Hafifletici Sebepler Uygulanır mı?

Yağma (gasp) suçu alacağın tahsilatı amacı ile işlendiğinde hafifletici neden olarak kabul edildiğinden bu tür bir durumla karşılaşıldığında yargılama sırasında dikkate alınır.