Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı Davası

Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı Davası

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı davası, mobbinge maruz kalan kişi tarafından mobbing uygulayana karşı tazminat istemiyle açılan davadır. Mobbing (psikolojik taciz) sebebiyle açılan davalar farklı hukuki yararları konu edinebilir. Farklı hukuki yararların söz konusu olduğu mobbing davalarından en yaygın olanı, mobbing sebebiyle açılan tazminat talepli davalardır. Psikolojik tacize maruz kalan kişi, manevi tazminat istemiyle mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı davası açabilir.

Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing (psikolojik taciz), işçi – işveren uyuşmazlıklarına sıklıkla konu olur. Mobbinge maruz kalan işçi, işvereni aleyhine tazminat talebiyle dava yoluna gidebilir. Mobbing (psikolojik taciz) davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen hususlara uygun bir dava dilekçesiyle görev – yetki sahibi mahkemeye başvurularak açılır. Dava dilekçesi, müspet mahkeme ilamının elde edilmesi adına son derece önemlidir. Dilekçenin iş hukuku avukatı marifetiyle hazırlanması en doğru yaklaşım olacaktır.

Mobbing (Psikolojik Taviz) Davasında İspat

Mobbingin ispatı hususunda özel bir düzenleme mevcut değildir. Bu itibarla, iş mahkemelerinde geçerli ispat kurallarına uymak suretiyle hukuka uygun ve elverişli her türlü ispat aracından yararlanılarak psikolojik tacizin (mobbing) varlığı ispat edilebilir. Mobbing ispatında en etkili delil, tanık beyanıdır. Mobbingin ispatında nasıl hareket edilmesi gerektiğinden yargılama sürecinin takibine değin hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına avukat yardımı almak icap eder.

Mobbing (Psikolojik Taviz) Davası Açma Süresi

Yargıtay yerleşik uygulamaları dikkate alındığında mobbing (psikolojik taviz) sebebiyle açılacak davalarda iki yıllık süre öngörülmüştür. Mobbing kapsamında değerlendirilen davranışları takiben iki yıl içinde görev – yetki sahibi mahkemede dava açılması gerekir. Özellikle vurgulamak gerekir ki, herhangi bir ispat aracı ibraz edilmeden açılan davaların – süresi içinde açılmış olsa dahi – reddine karar verilir. Mobbing sebebiyle işverene ayrıca suç isnadında bulunulacağı zaman, tazminat davasının yanı sıra ayrı bir ceza davası açılmalıdır.

Mobbing (Psikolojik Taviz) Davası Neye Açılır? Görevli – Yetkili Yargı Organı

Mobbing (psikolojik taciz) davalarında görevli yargı organı iş mahkemesidir. Mobbing sebebiyle cezai sorumluluk söz konusuysa, suç tipine göre değişmekle birlikte asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesinde ayrı bir ceza davası açılacaktır. Fakat, maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan mobbing davaları, iş mahkemelerinin görev alanına girer. İş yerinin bulunduğu yer mahkemesi veya işverenin ikametgahında bulunan iş mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Mobbing Davası Tazminat Miktarı Ne Kadar?

Mobbing davasında hükmolunacak tazminat miktarı; mobbingi oluşturan eylem, tutum ve davranışların icra ediliş biçimi, gelişimi ve özellikleri, psikolojik tacize maruz kalınan süre gibi çeşitli etkenlere göre belirlenir