Tazminat Avukatı

İstanbul tazminat avukatı

Tazminat avukatı; tazminat hukuku üzerine uzmanlaşmış, daha çok tazminat davaları üzerine çalışmalar yapmış ve bu surette deneyim kazanmış avukatları ifade etmek için kullanılır. Tazminat, haksız fiil nedeniyle haksızlığa uğrayan kişinin, tazminat hukuku hükümleri uyarınca zararının giderilmesidir. Tazminat; maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki türe ayrılır.

Hukuka aykırı eylem nedeniyle haksızlığa uğrayan kişinin yaşadığı maddi ve manevi kayıp, hukuk düzeni tarafından koruma altındadır. Hukuk, söz konusu zararın giderilmesi için tazminat kurumunu düzenlemiştir. Tazminatı konu alan hukuk dalı ise, tazminat hukukudur. Halk arasında tazminat davası avukatı olarak isimlendirilen avukatlar da tazminat hukuku üzerine uzmanlık sahibi hukukçuları işaret eder.

Tazminat Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Tazminat avukatı; tazminat hukuku üzerine uzmanlaşan ve tazminat hukuku iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Haksız eylemden dolayısıyla yaşanan zararların tazmini amacıyla gereken hukuki desteği sağlayan tazminat avukatı; tazminat talep edenin hukuki temsilini üstlendiği gibi aleyhinde tazminat istenen kişinin de hukuki temsilini üstlenebilir. Tazminat avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Trafik kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Malpraktis dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşmelerden doğan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada kusurlu eş aleyhine maddi ve manevi tazminat davası,
 • Haksız işgalden doğan ecri misil talepleri,
 • İş kazaları dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
 • İftira, hakaret vs. eylemlerden ötürü maddi ve manevi tazminat davası.

İstanbul Tazminat Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul tazminat avukatı olarak mesleğini icra eden AHD Hukuk tazminat avukatları; tazminat hukukundan doğan her türlü iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki yardım sağlamak suretiyle müvekkillerinin hak ve menfaatini müdafaa eder. Edindiği hukuki bilgi ve birikimi müvekkillerinin istifadesine tahsis eden AHD Hukuk tazminat avukatları, somut olayın kısa sürede ve müspet yönde çözümlenmesi adına gereken hukuk desteğini sağlar. Bu bağlamda, İstanbul tazminat avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

İstanbul’da Tazminat Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

Tazminat davası açmak ve zararın tazmin edilmesini talep etmek yahut hakkında açılmış tazminat talepli davada müdafaa edilmek isteyen kişi mutlaka deneyimli bir tazminat avukatından vekillik hizmeti almalıdır. AHD Hukuk tazminat avukatı, yaşadığı hukuka aykırı eylem nedeniyle zararının tazmin edilmesi için kendisine başvuran müvekkilini etraflıca dinler, somut olaya ilişkin tüm bilgilere vakıf olduktan sonra çalışmasına başlar.

Hukuka aykırı fiil sebebiyle zarar gören kişi adına açılacak tazminat davasının hangi konu dahilinde olduğunu gözeterek hukuki yol haritası belirleyen tazminat avukatı, açılacak dava ile davacıdan talep edilecek tazminat miktarını, müvekkilinin yaşadığı zarar ve menfaati doğrultusunda belirler. Ardından müvekkili adına hukuk mücadelesi verir.

Uzman tazminat avukatı; tazminat davasının hangi mahkemede açılacağı ve ne kadar tazminat talep edileceği hususunu tespit ettikten sonra, usulüne uygun dava dilekçesi hazırlar. Avukat tarafından hazırlanacak dava dilekçesinde iddialar, talepler ve deliller yer alır. Başlayan dava sürecini, deneyimi ve bilgi – birikimi ışığında kontrollü bir şekilde yürüterek davanın arzu edilen yönde ve kısa sürede tamamlanması adına mesleğini icra eder.

Deneyimli tazminat avukatı, mahkeme kararı verildikten sonra gerekli hallerde üst mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz yoluna gider. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından, hakkında tazminat ödenmesine hükmedilen davalının icra takibine konu edilmesini ve tazminatın tahsilini sağlar. Bu sayede, tazminat miktarı eksiksiz tazmin edilir.

Tazminat avukatı, hakkında tazminat davası açılan davalılara da vekillik hizmeti sağlar. Vekaletini üstlendiği kişi hakkında açılmış davada, ileri sürülen iddialara yanıt vererek müvekkili adına savunma yapar. Müdafaa kapsamındaki beyanların delille desteklenmesini ve karşı tarafın iddiaların çürütülmesini sağlayarak davanın istenilen yönde sonuçlanması adına çalışmalar yapar.

Tazminat Avukatının Rolü ve Önemi

Türk Hukuk Sisteminde müdafaa makamının temsili olan avukatlar, hukukun herhangi bir alanında uzmanlaşma ve uzmanlaştıkları alanda avukatlık faaliyeti icra etme hakkını haizdir. Avukat, aile hukuku üzerine çalışmalar sarf eder, daha çok aile hukuku uyuşmazlıklarında vekillik hizmeti verirse, boşanma avukatı olarak isimlendirilir. Tazminat avukatı da tıpkı boşanma avukatı gibi, avukatın uzmanlık alanını ifade eder.

İstanbul tazminat avukatı, haksızlığa uğrayan ve bu nedenle zarar gören kişinin zararını tazmin edebilmek amacıyla maddi veya manevi tazminat davası açmak suretiyle hukuk yardımı sağlar. Usulüne uygun hazırladığı dava dilekçesi ve dilekçeye ek delillerle birlikte görev – yetki sahibi mahkemeye başvurur ve davanın takibini sağlar.

Tazminat davalarına konu zararın türü oldukça farklı olabilir. Davaya konu olay, bu yönüyle mevzuatın farklı hükümleri ile ilgili olabilir. Adil bir yargılama neticesinde hakkın tam teslimi için mevzuata ve ilişkili hukuk dallarına hâkim olmak gerekir. Uygulamada birçok kişi, maddi ve manevi tazminat davasını münferit takip ettiğinde çeşitli hak kayıpları yaşamaktadır. Zira bu dava oldukça teknik ve hukuk bilgisi gerektiren davalardandır.

Kişi, zararının tam anlamıyla tazmin edilebilmesi için gerekli iddiaları delilleriyle ve ilgili yasa hükümleri ile mahkemeye ibraz etmede yetersiz kalır. Bu bakımdan, Tazminat avukatı gözetiminde ve yardımında ilerlemek, çeşitli hak kayıplarının yaşanmasına mâni olacağı gibi, sürecin kısa zamanda tamamlanmasını da sağlar.

Tazminat Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukukumuzda, tazminat talepli dava sayısı ve çeşidi oldukça fazladır. Bu bakımdan, tazminat avukatının baktığı davalar da hayli fazla ve kapsamlıdır. Ancak uygulamada sıkça karşılaşılan tazminat davalarına örnek vermek gerekirse, şu şekilde sıralanabilir;

 • Sözleşmelerin ihlali nedeniyle tazminat davaları,
 • İş kazası neticesinde tazminat davaları,
 • İş akdinin ihlali dolayısıyla tazminat davası,
 • Markaya tecavüz dolayısıyla tazminat davası,
 • Nişanın bozulması nedeniyle tazminat davası,
 • Boşanma dolayısıyla tazminat davası,
 • Trafik kazalarından dolayı tazminat davaları,
 • Haksız tutukluluk veya gözaltı nedeniyle tazminat davası,
 • Doktor hatası dolayısıyla tazminat davası.

Tazminat Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Tazminat davası, mutlaka avukatla takip edilmesi gereken davalardan değildir; kişi, tarafı olduğu tazminat davasında pekâlâ avukatsız bulunabilir. Fakat tazminat avukatı; dava dosyasına sunulacak dilekçelerin usul ve muhteviyat açısından hukuka uygun olmasını, duruşmaların takip edilmesini, etkin ve etkili bir savunma icra ederek arzu edilen sonuca kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Bu yönüyle, tazminat avukatı tutmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Tazminat Avukatı Ücreti

Türkiye Barolar Birliği her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlar. İşbu tarifede, avukatların asgari çalışma ücretleri belirlenir. Avukat, tarifede belirlenen ücretin altına hizmet veremez. Bu bakımdan, tazminat avukatı ücreti söz konusu olduğunda asgari ücret tarifesi ile tüm avukatların bağlı olduğu bilinmelidir. Ancak bu bağlılık asgari bir bağlılıktır. Bir diğer ifade ile, avukat ücretlerinin alt limiti belirlenir; üst limite dair herhangi bir sınırlama yoktur. Tazminat avukatı, somut dosyayı etüt eder ve asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla ücretlendirme uygular.

Sıkça Sorulan Sorular

İşçi, rızası dışında izne çıkarılamaz. İşçinin onayı alınmadan izne çıkarılması halinde tazminat alınabilir.
Aldatma, sadakat yükümlülüğüne aykırı bir eylem ve aldatılan eşin kişilik haklarına saldırı vasfı taşır. Dolayısıyla tazminata konu edilebilir.
Emeklilik şartlarını haiz ve kendisine aylık bağlanan işçi, bu nedenle işyerinden ayrıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanır.
En iyi tazminat avukatının mutlak surette İstanbul’da mevcut olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Ancak, Türkiye’nin başka illerine göre çok daha fazla sayıda tazminat avukatının mevcut olduğu İstanbul, başarılı ve yetkin birçok tazminat avukatına ev sahipliği yapmaktadır.