Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

İnsan sosyal yaşamın içinde hukuki haklara sahip olarak yaşar. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda kişinin haklarının korunabilmesi için hukuk kuralları devreye girmektedir. Günümüzde özel hayatın gizliliği ihlali dijital kanallar kullanılmak sureti ile yapılabilmektedir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda kullanılan dijital kanallar sebebi ile suç nitelikli hale gelmektedir. Bu kasamda da TCK 134/2 uyarınca nitelikli hallerin varlığı durumunda öngörülen cezalar uygulanır. Bu suça verilen cezalar bireyin özel hayatının gizliliğinin korunabilmesi için düzenlenmektedir.

Özel hayat, kişiye aittir. Başkasının bilmediği ve bilinmesi gerekmeyen bu alan kişiye özgü olması ile öne çıkar. Kişinin rızası dışında bu alana yapılacak her tür müdahale de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur.

İzinsiz fotoğraf paylaşımı basın ve yayın yoluyla yayımlandığında TCK 134/2 uyarınca cezalandırılır. Bu durumda kişiye ait görüntü ve sesleri basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı biçimde ifşa edene yönelik cezalar uygulanır.

İzinsiz fotoğraf paylaşımı yapılırken dijital kanallar üzerinden bu ifşa gerçekleştiğinde sanık hakkında verilen cezada artışa gidilir. Basın yayın araçlarının suç işlenirken kullanılması günümüzde dijital kanallar üzerinden yapılmaktadır. Sosyal medya bu kapsamda öne çıkan önemli bir mecradır.

Uygunsuz fotoğraf paylaşımı sosyal medya kanalları üzerinden birçok platformdan yapılabilir. YouTube, Facebook, Instagram ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinden görüntülü ve yazılı içeriklerin paylaşılması oldukça kolaydır.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma TCK 134/2 Görüntü ve Seslerin İfşa Edilmesi Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda suçu nitelikli hale getiren durumlardan biri de görüntü ve seslerin ifşasıdır. Gizli bir şeyin açığa çıkarılması anlamına gelen ifşa kavramı söz konusu olduğunda uygunsuz fotoğrafların başkasına gösterilmesi de bu kapsamda değerlendirilir.

Bu suç işlendiğinde başkasının duyması veya görmesi dikkate alınmaz. Burada önemli olan görüntülerin başkasının görebileceği şekilde ifşa edilmiş olmasıdır. İfşa edilmiş olan görüntülerin mağdurun rızası ile ya da rızası dışında da elde edilmiş olması mümkündür.

İfşa sırasında görüntülerdeki kişinin anlaşılabilir olması gerekir. Suçun oluşması için ifşa yeterli görülür ve başkaca bir zararın doğup doğmadığına bakılmaz. İfşa için kullanılan aracın da bu suçu işlemeye elverişli olması gerekir. Kullanılan aracın elverişsizliği suçun oluşmasına engel teşkil eder.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezayı Artıran Nedenler

Özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde suça verilen cezada artışa yol açan nedenler bulunur. Bazı özel hallerin varlığı durumunda bu konu gündeme gelir. Suç bir kamu görevlisi tarafından işlenmiş ise ve kendisine verilen yetki kötüye kullanılarak suç gerçekleştiğinde verilecek ceza yarı oranda artırılır.

Belli bir mesleğin ya da sanatın sağladığı kolaylıklar suçun işlenmesinde kullanılırsa verilen cezada yarı oranda artışa gidilmesi söz konusu olur. Bu suçun tüm şekilleri şikâyete tabi olurken şikâyet süresi mağdurun fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 aydır.

Şikâyete tabi bir suç olan özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunda uzlaştırma müessesesinden yararlanılır. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında başvurulabilen uzlaştırma prosedüründe anlaşma sağlanamadığı takdirde soruşturmaya ya da yargılamaya devam edilir.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Suçu ve Cezası

Uygunsuz fotoğraf paylaşma suçu ve cezası özel hayatın gizliliğini ihlal etme sebebi ile ortaya çıkar. Bu suçun koruduğu hukuki değer özel hayatın ve aile yaşamının mahremiyetinin korunmasıdır.

Suçun faili herkes olabilmektedir. Suçun faili herkes olabileceği gibi mağduru da herkes olabilir. Özel hayat kişinin başkalarından uzakta geçirdiği ve kimsenin şahit olmadığı alanları kapsamaz. Özel hayatın kapsamında herkesin bilmediği ve bilmesi istenmeyen bilgi ve özel hayat olayları da yer alır.

Kişinin kamuya açık bir alanda bulunması onun özel hayatının gizliliğinin ihlaline izin verdiği anlamına gelmez. Bu sebeple kamuya açık alanlarda kişiye ait görüntü, ses kaydı gibi verilerin alınması, ifşa edilmesi kişinin rızası dışında gerçekleştiğinde suç kabul edilmektedir.

Kişiye ait kayıtlar ifşa edildiğinde, başkaları ile basın yayın yolu ile paylaşıldığında suçun ağırlaştırılmış hali olan nitelikli hali ortaya çıkar. Bu durumda da verilecek cezada artışa gidilir. Suçta manevi unsur genel kasıt olurken saikin önemi bulunmaz. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu en yaygın şekli ile internet ortamında işlenir. Suç bu hali ile nitelikli olarak işlenmiş kabul edilir.

Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi de suçun nitelikli hale gelmesine sebep olur. Suç belli bir meslek veya sanatın sağlayacağı kolaylık aracılığı ile işlendiğinde de nitelikli halinden söz edilmesi gerekir. Bu suça istinaden ön görülen ceza 1-3 yıl aralığında hapsolur.

Ses ve görüntülerin kaydedilmesi sureti ile suç işlendiğinde 2-6 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Ses ve görüntülerin ifşası içinse 2-5 yıl aralığında hapis cezası öngörülür. Oldukça ağır ceza yaptırımı öngörülen bu suça ilişkin yetkin ve başarılı bir ceza avukatı yardımına başvurmak, oldukça yararlı olacaktır.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Cezanın Ertelenmesi

Bir hapis cezasına hükmedildiğinde hükmolunan cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vaz geçildiğinde ceza ertelemesi söz konusu olur. Bu durumda sanığın iyi halli olarak sosyal yaşamın içinde yer alması gerekir.

Özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde ve sanığa bu sebeple bir cezaya hükmolunursa cezanın ertelenmesi kurumundan koşulların sağlanması durumunda yararlanılabilmektedir.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve HAGB

Adli para cezaları hapis cezası ile ya da tek başına uygulanabilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden sanık için koşullar sağlanmışsa cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi söz konusu olur. HAGB kararı ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır.

Uygunsuz fotoğraf paylaşımı yapan sanık özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemiş olacağından sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında sanık hakkında hükmolunan ceza denetim süresi içerisinde infaz olunabilir.

Bu süreçte koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sanık için koşullar sağlanmışsa hakkında HAGB kararı verilebilir. Sanık denetim süresi içerisinde cezası infaz edilirken kendisine tanımlanan yükümlülüklere uyar ve iyi halli olursa denetim süresi sonunda sanık hakkında hükmolunan ceza ortadan kalkar.

Sıkça Sorulan Sorular

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Cezasına HAGB Kararı Verilebilir mi?

Uygunsuz fotoğraf paylaşma suçu için öngörülen cezaya istinaden sanığın koşulları sağlaması durumunda HAGB kararı verilebilir. Bunun yanı sıra erteleme ve adli para cezasına çevrilme de koşullar sağlanmışsa mümkündür.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Suçu Nedir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olan uygunsuz fotoğraf paylaşma suçu için öngörülen ceza suçun niteliğine bağlı olarak değişebilir. Bu suç nitelikli olarak işlenirse verilen cezalarda yarı oranda artış olur.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşma Suçu Şikâyete Tabi mi?

Uygunsuz fotoğraf paylaşma suçu özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde oluşur. Bu tür suçlarda şikâyete bağlı olarak hareket edilir.