Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulur Mu ve Nasıl Bozulur?

Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulur Mu ve Nasıl Bozulur?

Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mu ve nasıl bozulur? sorusu, ilgili hakkında hükmedilen hapis cezasının temyiz edilmesi ve Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nin ceza kararını onaması ve ilgili hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde merak edilen hususlardan biridir. Kesinleşmiş hapis cezalarının bozulup bozulamayacağı, eğer bozulabilirse nasıl hareket edilmesi gerektiği hususları, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerce merak konusudur.

Kişi hakkında ceza mahkemesince verilen hapis cezası kararı temyiz edilmez ya da temyiz edilir ve fakat Yargıtay tarafından onanırsa ceza mahkemesinin hükmettiği hapis cezası kararı kesinleşir. Ceza kararının kesinleşmesi, hükmün infazını gerektirir. Üç yılı geçen mahkumiyetlerde, ilgiliye tebligat yapılmaksızın yakalama kararı çıkarılarak kolluk kuvvetleri marifetiyle yakalanması ve hapis cezasını infaz etmek üzere ceza infaz kurumuna sevki sağlanır.

İzah edilen süreçte olduğu gibi hakkında hükmedilen hapis cezası kararının kesinleşmesi halinde, ilgilinin hapis cezasına itirazı mümkündür. Yapılacak itirazla birlikte kişi hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezasının kaldırılmasına ve infazın durdurulmasına karar verilebilir. İtirazın ardından mutlak surette müspet sonuç alınacağı yönünde kanaat oluşmamalıdır; ancak, alanında ihtisas sahibi bir ceza hukuku avukatı marifetiyle somut olaya özgü çözümler düşünülerek hareket edildiğinde, müspet sonuç elde edilmesi muhtemeldir.

Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mu ve nasıl bozulur? başlığı altında izah edilen itiraz için yetkin bir ceza avukatından yardım alınması son derece önemlidir. Neden son derece önem teşkil ettiğini somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse; bir kişi hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliği ile mahkumiyet kararına hükmedilmiş olsun. Örnekteki karar, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, iki üye hakim ve bir Cumhuriyet Savcısı iştirakiyle verilir.

Ardından, söz konusu karar temyiz edilmiş olsun. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temyiz incelemesinde itirazları yerinde görmemiş ve kararı onayarak dosyayı Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’ne göndermiş olsun. Bu aşamada ise bir Ceza Dairesi Başkanı ve dört hakim olmak üzere toplamda beş hakim tarafından karar verilir. Bu merciden de oy birliği ile mahkumiyet kararının onanmasına karar verilmiş olsun. Bu aşamadan sonra, Yerel Mahkemece sanık hakkında hükmolunan mahkumiyet kararı kesinleşmiş olur.

Yerel mahkemece verilen hapis cezası kararının kesinleşmesi halinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay İlgili Ceza Dairesine “Onama” kararının kaldırılması amacıyla itirazda bulunması talebinde bulunulabilir. İfade edilen örnek durumdan da anlaşılacağı üzere oldukça kapsamlı ve sıkı prosedüre bağlanmış ciddi bir süreç söz konusudur. Bu nedenle, Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mu ve nasıl bozulur? sorusunun yanıtı, mutlak olmamakla birlikte uzman bir ceza hukuku avukatı yardımıyla mümkündür.

Kesinleşmiş Hapis Cezalarına Nasıl İtiraz Yapılır?

Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mu ve nasıl bozulur? sorusunu yanıtladıktan sonra, itiraz prosedürünün Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ilgili lehine işletilebilmesi için başvuruda mühim hususları izah etmek gerek. Buna göre;

  • Başvuru, temyiz incelemesi için hazırlanan dilekçede ileri sürülenlerden ibaret olduğu takdirde müspet sonuç alınması zordur. Zira, daha önceki aşamalarda ileri sürülen hususlar zaten değerlendirilmiş ve reddedilmiştir. Dolayısıyla, bu başvuruda ileri sürülen noktaların daha güçlü hukuki zeminler üzerine temellendirilmesi gerekir.
  • İnternet araştırması yapılmadığı takdirde birçok dilekçe taslağına ulaşılabilir. Bu tür örnek taslakları doldurmak suretiyle dilekçe düzenlemek pek faydalı sonuçlar vermeyecektir.
  • Sunulacak dilekçenin içeriğinin daha önce dilekçelerle çelişmemesi, tutarlı olması gerekir. Sıralanan hususlardan da görüleceği üzere, etkili ve güçlü bir dilekçe yazımı için avukat yardımına başvurmak hem dilekçe hem de dilekçe sonrası sürecin seyri adına oldukça yararlı olacaktır.

Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mı ve nasıl bozulur, kesinleşmiş hapis cezalarına nasıl itiraz yapılır ve itiraz sürecinde, özellikle dilekçede dikkat edilmesi mühim hususlar izah edilmiş durumda. Bu noktada, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına ceza avukatı yardımı almanın önemi unutulmamalı, sürecin olumsu seyri adına başarılı bir avukat yardımına başvurulmalıdır.

Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Nasıl Bozulur?

İlk derece ceza mahkemesince hükmedilen hapis cezası kararının kesinleşmesinden sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay İlgili Ceza Dairesine başvurmak suretiyle “Onama” kararının kaldırılması talebinde bulunmak mümkündür. Fakat, onama kararının kaldırılması talebi ve sonrası süreç, ceza hukuku, ceza muhakeme hukuku ve infaz hukuku bakımından ileri hukuk bilgisi ve tekniği gerektirir. Dolayısıyla, bu hususta deneyimli bir ceza avukatının yardımına başvurmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Mahkumiyet Nedir?

Mahkumiyet, sözcük anlamı itibariyle “hüküm giymiş olma durumu” demektir. Mahkumiyet, sanık hakkında adli para cezasına veya hapis cezasına hükmedilmesidir. Adli para cezası veya hapis cezası verildiğini gösterir karara ise mahkumiyet kararı denir. Mahkumiyet kararı, 5271 sayılı yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir:

“Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.”

Mahkumiyet Kararı Nedir?

Mahkumiyet kararı, sanık hakkında adli para cezasına veya hapis cezasına hükmedildiğini ifade eder. Buradan hareketle, sanığa isnat edilen suçun ispat edilmiş olması halinde verilen hüküm çeşidine “mahkumiyet kararı” denir. Mahkumiyet kararına uygulamada mahkumiyet hükmü de denir. Ceza yargılaması sonunda suçun fail tarafından işlendiğine ilişkin kesinlik olması halinde “mahkumiyet kararı” verilir.

Kesinleşmiş Hapis Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kesinleşmiş hapis cezasına itiraz; Türk Ceza Kanununa ya da Ceza Muhakemesi Kanununa sonradan ilave edilen ve sanık lehine sonuç veren bir düzenleme olması, yargılamada ya da yargılama neticesi verilen kararda usulsüzlük tespit edilmesi, yargılamanın yenilenmesini gerektirecek bir yeni delilin vb. durumların söze konu olması gibi durumlarda ileri sürülebilir.

Kesinleşmiş hapis cezasına itiraz bilhassa mükerrer hapis cezası bulunan hükümlünün, cezasının tamamını infaz etmemesi adına infazın durdurulması amacıyla müracaat edilen bir yoldur. Bu yola başvuru yapılabilmesi için kesinleşmiş hapis cezasına itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. İşbu dilekçenin usul ve esas bakımından hukuka uygun olması içinse uzman avukat yardımı alınması son derece faydalı olabilir.

Ayrıca, hükmün kesinleşmesinden sonra uzlaşma konusu da merak edilmektedir. Devam eden yargılamaların yanı sıra infaz tamamlanmış olsa dahi kesinleşmiş mahkumiyet kararları hakkında da uzlaşma prosedürünün uygulanabileceğinin Yargıtay tarafından kabul edildiğini belirtmek gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili hakkında hükmedilen hapis cezası kararı, olağan kanun yollarının (istinaf veya temyiz) tüketilmesi ile birlikte kesinleşir. Kesinleşen hüküm, infaz edilmek üzere infaz savcılığına gönderilir. İnfaz savcılığı ise kesinleşmiş hükmün muhtevasına göre hükmü infaz eder.
Kesinleşen hapis cezasına itiraz edilebilir. İtiraz prosedürü, ileri hukuk tekniği ve bilgisi gerektirir. Bu nedenle, itirazın avukat marifetiyle yapılması ve sürecin takip edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.
İnfaz edilsin ya da edilmesin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen uzlaştırma koşullar mevcutsa uzlaştırma mümkündür.
Hükümlülerin ceza infaz kurumların kabul işlemleri 5275 sayılı Kanun’un 20. maddesinde; “Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz defterine kaydedilen ilâmdaki cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır. Çağrı kâğıdı, hükümde gösterilen adrese tebliğ edilir. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir. Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilir.” şeklinde düzenleme altına alınmıştır.
Cezai içtima hususunda nasıl bir yol izleneceği, somut dosyanın özellikleri, koşulları ve dinamikleri çerçevesinde belirlenir. Bu nedenle, söze konu hususta deneyimli bir ceza ve infaz hukuku avukatından danışmanlık almak en sağlıklı yaklaşımdır.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin ne kadar süre ceza infaz kurumunda kalacağı hususunca, infaz hukuku bakımından deneyimli ve yetkin bir avukattan danışmanlık alınması en doğru yaklaşımdır. Zira somut dosya incelenmeksizin kesin ve net bir zaman ifade etmek isabetli olmayacaktır.
Yargıtay onama kararı verdiği takdirde karar kesinleşir. İlgili hakkında hükmedilen ceza kararı kesinleşmiş olur ve cezanın infazına başlanması icap eder.
Cezası infaz edilmesi icap eden hükümlü hakkında C. Savcısı tarafından infaz amaçlı yakalama emri düzenlenmesi söze konu olabilir.
Belirli koşullarda kesinleşmiş cezaya itiraz edilebilir.
C. Başsavcılığı infaz bürolarına müracaat etmek suretiyle hakkınızda bir hüküm olup olmadığını ve ilamın infaz safhasına gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.