Kesinleşmiş Hapis Cezalarını Bozan Avukatlar

Kesinleşmiş Hapis Cezalarını Bozan Avukatlar

Kesinleşmiş hapis cezalarını bozan avukatlar, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve fakat kesinleşmiş mahkumiyet kararının bozulması adına avukat yardımına başvurmak isteyen kişilerce merak konusudur. Öncelikle, kesinleşmiş hapis cezasının bozulup bozulamayacağı hususunu izah etmek gerek. Sanık hakkında hükmedilen hapis cezası, temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nin ceza kararını onaması halinde kesinleşir.

Kesinleşen hapis cezası, hükmün infazını gerektirir. Fakat, ceza kararı kesinleşmiş olsa dahi hapis cezasına itiraz mümkündür. Hemen belirtmek gerekir ki, hapis cezasına itiraz edilmesiyle birlikte, kesinleşmiş hapis cezasının mutlak surette bozulacağı anlaşılmamalıdır. İtirazın etkili ve güçlü bir hukuki zemin üzerine temellendirilmesi, itirazın müspet yönde sonuçlanma olasılığını artırır. Bu nedenle, ceza hukuku üzerine ihtisaslaşmış deneyimli bir ceza avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Nedir?

Kesinleşmiş hapis cezasının infazının ertelenmesi, ilgilinin gerek sosyal ve ekonomik gerekse özel yaşamını düzenlemesi amacıyla belirli bir süre kazanmasını temin eden infaz hukuku kurumudur. İlgili, söz konusu sürenin tamamlanmasını takiben cezasını infaz etmek üzere ceza infaz kurumuna girmek durumundadır. İnfazın ertelenmesi ise malullük, gebelik, hastalık yahut sair kişisel sebepler dolayısıyla talepte bulunulması halinde ilgili hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ceza infaz kurumunda infazının ertelenmesidir.

Ceza Erteleme ile İnfaz Erteleme Arasındaki Fark

İnfaz erteleme ve ceza erteleme birbiriyle karıştırılan ve fakat birbirinden farklı iki ceza ve infaz hukuku kurumudur. Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının cezaevi dışında denetimli bir şekilde infaz edilmesine ceza erteleme; hakkında kesinleşmiş hapis cezasının cezaevinde infaz edileceği tarihin ertelenmesine ise infaz erteleme denir. İnfazın ertelenmesi şartları, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 17. maddesinde düzenleme altına alınmıştır.

İnfazın Ertelenmesinin Mümkün Olmadığı Haller Nelerdir?

İnfazın ertelenmesinin mümkün olmadığı haller Ceza İnfaz Kanunu m.17/6’da düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
  • Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
  • Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar hakkında uygulanmaz.

Ceza Hukukunda Yaptırım

Ceza hukukunda yaptırım başlığı altında ilk olarak “ceza” kavramını incelemek gerekir. Kuralların suç kabul ettiği bir eylemde bulunanın hayatına, hürriyetine, mallarına karşı kanunların öngördüğü yaptırıma ceza denir. Cezanın başlıca işlevleri; ödetme, önleme ve ıslahtır. Cezalar; hapis cezası, para cezası, yaşama son verme, vücuda zarar verme veya fail tarafından bir şeyin yapılması şeklinde tezahür edebilir. Fakat Türk Ceza Kanunu’nda hayata ya da bedene yönelik cezalar söz konusu değildir.

TCK, suç teşkil eden fiile karşılık yalnızca hapis cezası veya adli para cezası öngörmüştür. Hapis cezaları ise kendi içinde üçe ayrılır. Bunlar; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezasıdır. Türk Ceza Hukuku’nda suç karşısında öngörülen bir diğer ceza ise adli para cezasıdır. Adli para cezası ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.52’de düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, 5237 sayılı Kanun m.52/1:

Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kasten işlenmiş suçlar sebebiyle hükmedilen hapis cezasının bir yıl ve altında olması halinde; taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.
Kesinleşen hapis cezasına itiraz edilebilir. İtiraz, mutlak müspet sonuç doğurmamakla birlikte, somut dosyanın muhtevasına göre olumlu neticelenebilir.
Kasten işlenen suçlarda en fazla bir yıl hapis cezası adli para cezasına çevrilir. Taksirle işlenen suçlara ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.
Olağan kanun yollarının (istinaf veya temyiz) tüketilmesiyle birlikte mahkumiyet hükmü kesinleşir. Kesinleşen mahkumiyet hükmü ise infaz edilmek üzere infaz savcılığı bürosuna gönderilir. İnfaz savcılığı, kesinleşen hükmü infaz eder.