Danıştay’a İtiraz Dilekçe Örneği

Danıştay’a İtiraz Dilekçe Örneği

Danıştay’a itiraz dilekçe örneği, Danıştay dava daireleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması istemli kararlara karşı itiraz edileceği zaman gereksinim duyulan dilekçedir. Danıştay’a itiraz dilekçe örneği İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına ibraz edilerek Danıştay dava dairelerince verilen yürütmenin durdurulması talepli kararlara itiraz edilebilir. İtirazı incelemekle görevli merci, dosyanın kendisine gelişini takiben yedi gün süre ile dosya hakkında karar vermek durumundadır.

Danıştay’a itiraz dilekçe örneği ile Danıştay dava daireleri tarafından verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara karşı İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına yapılacak itiraz üzerine verilen kararlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.27/7 uyarınca kesindir. Hemen belirtmek gerekir ki, aynı gerekçeler nedeniyle bir ikinci kez yürütmenin durdurulması talebinde bulunulamaz. Bu husus, 2577 sayılı Kanun m.27/10’da hüküm altına alınmıştır.

Danıştay’a İtiraz Dilekçe Örneği İndir

Danıştay’a itiraz dilekçe örneği aşağıda paylaşılmıştır. Ancak, Danıştay’a itiraz dilekçe örneği üzerinden hareket etmek yerine; müspet sonuçlar alabilmek, usul yönünden eksiksiz ve muhteviyatı itibariyle muntazam bir dilekçe ile başvuruda bulunmak çok daha faydalı olacaktır. Söz konusu nitelikleri haiz bir dilekçe içinse deneyimli bir idare hukuku avukatından yardım almak icap eder.

… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İTİRAZ EDEN DAVACI: Ad Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                                   : Av. Ad Soyadı

Adres

DAVALI                                 : Davalı İdari Kurumun Adı

KONU                               : … İdare Mahkemesi’nin 2022/… E. sayılı ve …/…/2022 günlü yürütmenin durdurulmasının reddi kararına karşı itirazlarımızın kabulü ile dava konusu taleplerimize dair yürütmenin durdurulması kararının verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                 : …

HUKUKİ NEDENLER   : 1982 T.C. Anayasası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili tüm sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER        : Dava dilekçemizde ileri sürülen ve Sayın Mahkemenizce de re ‘sen dikkate alınacak her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve re ’sen rastlanacak sair nedenlerle;

… İdare Mahkemesinin …/…/2022 günlü ve 2022/…. E. sayılı yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair karara ilişkin itirazlarımızın kabulüne,

Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına,

karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/2022

Davacı Vekili

Av. AD SOYADI