Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

Devlet kurumlarında çalışmak üzere başvuru yapan kişilerin devlete karşı olan sadakati araştırılacağı zaman güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Memur olarak çalışacakları ilgilendiren bu araştırmada kişi hakkında çeşitli bilgilere bakılır

Memuriyete alım yapılırken bakılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bilgileri kamu kurumlarına alım yapılırken de uygulanmaktadır. Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından memuriyete ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarda da bu tür araştırmalar daha titizlikle yapılmaya başlanmıştır.

Kişi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacağı zaman işe başvurularda bazı koşullar aranır. Bunlar arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuçlar almak da yer alır. Güvenlik soruşturması söz konusu olduğunda kişi hakkında bakılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydı,
 • Kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı,
 • Kişiye yönelik tehdit olup olmadığı,
 • Başvuru sahibi hakkında verilmiş olan mahkeme kararları,
 • Başvuru sahibinin memurluktan çıkarma cezası alıp almadığı,
 • Başvuru sahibinin yabancı devletlerle olan bağı,
 • Müracaat edenin terör örgütleri ile bağının olup olmadığı,
 • Kişinin ahlaka, adaba aykırı davranışlarının olup olmadığı, varsa kötü alışkanlıkları.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hukuki Dayanak

Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru alımı yapılırken kişilerin hangi özellikleri taşıması gerektiği yönünde alınan kararlara yer verilir. Kişilerin taşıması gereken genel ve özel şartların neler olduğu 657 sayılı kanun uyarınca ve 48. Madde kapsamında açıklanmaktadır.

Bu kanunda bahsedilen genel şartların 8. Maddesine eklenen arşiv araştırması-güvenlik soruşturması yapılmış olma koşulu yapılan düzenleme ile geçerli olmuştur. Bu kapsamda memuriyete alım yapılacağı zaman güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunlu hale gelmiştir.

Memur statüsünde olanların yanı sıra kamu işçilerini de ilgilendiren bu araştırmalar diğer statüdeki çalışanları da zamanla ilgilendirir olmuştur. Bunda etkili olan unsur ise 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmelerdir.

Bu darbe girişiminin ardından memuriyete alımların yanı sıra, kamuda çalışacak olanların ve diğer statüdeki çalışanların da haklarında araştırma yapılması gereği hasıl olmuştur. Her kurum bu araştırmayı kendi iç mevzuatı kapsamında yapmaktadır.

Güvenlik Soruşturması Kapsamında Dikkate Alınmaması Gereken Hususlar

Mevzuatlarda güvenlik soruşturması kapsamında hangi bilgilere bakılacağı açıkça belirtilmiş olsa da idarenin yetkisini kullanması durumunda bunun sınırlarını genişlettiği görülmektedir. İdarenin hukuka aykırı biçimde hareket etmesine sebep olan ve dikkate alınmaması gereken bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Adayın kendisi hakkında araştırma yapılması gerekirken tek başına anne, baba ve kardeşe bakılarak karar verilmesi,
 • Kişinin çekirdek ailesinin dışındakilere karşı araştırma yapılması,
 • Kişi hakkında verilen HAGB kararına dayanılarak soruşturmanın olumsuz sonuçlanması,
 • Kişinin boşanmış olması,
 • Kişinin 18 yaşın altındayken işlemiş olduğu suçların sonuçlarına dayanılması,
 • Adayın eğitim gördüğü yerdeki araştırmalara tek başına dayanılarak soruşturmanın olumsuz neticelenmesi,
 • Kişi hakkında daha önce açılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmış olmasına rağmen araştırma sırasında bunun sonuca olumsuz yansıtılması,
 • Başvuru sahibinin geçmişte bir takım kurum ve kuruluşlar hakkında şikayetçi olması, katılan sıfatı ile yer alması,
 • Başvuru sahibine ait kişisel borçlar, icra takibine uğramış olması,
 • Adayın daha önce bir ceza davasına katılmış olması ve bu davadan beraat etmesine rağmen araştırma sonucuna bunun olumsuz yansıtılması.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik soruşturması kanunla düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. 7315 sayılı kanun kapsamında soruşturmanın temel ilkelerinin neler olduğu belirlenmiştir. Güvenlik soruşturması devlet kurumlarında memur olmak isteyenlerle kamuda çalışmak isteyenler hakkında yapılan araştırma sonuçlarını ihtiva eder.

Bu kapsamda da kişinin adli sicil kaydı, hakkındaki mahkeme kararları, memurluktan çıkarılma cezası alıp almadığı gibi bilgiler incelenir. Bu araştırmada sırasında araştırma yapılan kişinin tek başına aile fertlerine bakılmaz.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli Mülki İdare Amirliği soruşturma yetkisine sahiptir. Yapılan soruşturmanın değerlendirilmesi için de güvenlik komisyonu kurularak inceleme yapılır.

Güvenlik soruşturmasının sonuçlarını etkilemeyecek durumlardan biri kişi hakkında 18 yaşın altındayken işlediği suçların olumsuz sonuçlarıdır. Bunun yanı sıra şahsi borçlar, icra takibine konu olan araştırmalar da dikkate alınmamaktadır.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Devlet memuru olmak isteyenlerin öncelikle KPS’den yeterli puanı alması gerekir. Daha sonra aday memuriyet başvurusu yaptığında ya da bir kamu kurumuna başvurduğunda kendisinden istenecek bazı belgeler olur.

Kamu kurumlarında çalışmaya aday olanların eğitim durumu, KPS puanı, yaşı gibi birtakım kriterler göz önünde bulundurularak atama yapılır. Kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması da devlet memuru olmak isteyenlerin geçmek zorunda olduğu bir aşamadır.

Güvenlik soruşturmasını Millî İstihbarat Teşkilatı, Mahalli Mülki İdare Amirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü yapmaya yetkilidir. Araştırmanın sonuçlarını da kurulan komisyon değerlendirir.

Soruşturma sırasında adayın birtakım bilgileri incelenir. Bunlar arasında adli sicil kaydı, kişinin yabancı devletlerle bağı, kişi hakkındaki mahkeme kararları gibi çeşitli konular yer alır. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda kişinin kamuda çalışmasında sakınca görülmez. Bu soruşturma kamuda çalışmaya aday olanların devlete karşı olan sadakatinin tespitini amaçlar.

Başvuru sahibi öncelikle güvenlik soruşturması formu doldurur. Belge çalışmaya aday olan kişi tarafından doldurulmaktadır. Güvenlik soruşturması formu doldurulduktan sonra ilgili kuruma teslim edilir.

Formda yer alan kişisel bilgilere istinaden yapılan araştırmanın ardından değerlendirme komisyonu sonuçları inceler. Sonucun olumlu olması halinde süreç devam eder. Güvenlik soruşturması ilk kez memur olmak isteyenlerin veya yeniden memuriyet hakkını kullanacak olanların tabi olduğu bir araştırmadır.

Soruşturma yapılırken gizlilik ilkesine göre hareket edilmektedir. Soruşturma gizli yapıldığı için sonucu ilgili kişiye bizzat iletilir. E-devlet gibi uygulamalar üzerinden soruşturma takibi yapılamamaktadır.

Güvenlik Soruşturması Süresi

Güvenlik soruşturmasının yapılması ilk kez memur olacakları ya da yeniden memuriyete ataması yapılacak kişileri ilgilendirmektedir. Bu soruşturma kapsamında kamuda çalışmak isteyen kişilerin devlete karşı olan sadakat bağı anlaşılmak istenir.

İlgili kurum başvuru sahibi hakkında bir talep oluşturduğunda müracaat edenin güvenlik soruşturması formu doldurmasının ardından hakkında soruşturma ilgili birimlerce yapılır. Yapılan soruşturmayı değerlendirme komisyonu sonuçlandırır.

Bu soruşturma yaklaşık olarak 60 gün içinde tamamlanır. Gizli yapılan soruşturmadan alınacak sonuç, adayın memur olup olamayacağı yönünde önemli bir kriterdir. Aday, soruşturma sonucundan memnun kalmadığı takdirde yasal haklarını kullanabilir.

Bu durumda da İdare Mahkemesi kanalı ile başvuru yapılır. Soruşturma yapılacağı zaman sürenin uzaması ya da kısalması üzerinde etkisi olan unsurlar bulunur. Araştırma hangi kurum tarafından yapılacaksa o kurumun iş yüküne bağlı olarak sürelerde değişiklik olabilmektedir.

İdare Mahkemesi’ne başvuru gerçekleştirecek adayın kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 60 günlük yasal süresi içinde müracaatını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılması da öneme haizdir.

Güvenlik Soruşturması – Arşiv Araştırması

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin başvuru sürecinde bazı aşamaların geçilmesi gerekir. Başvuru sürecinde dikkate alınan pek çok kriter vardır. Bunlar arasında; ilgili kişinin eğitim durumu, KPSS puanı, hakkında yapılan güvenlik soruşturması-arşiv araştırması değerlendirmesi gibi konular yer alır.

Güvenlik soruşturması-arşiv araştırması devlet memurluğu ve kamu personeli alımları sırasında başvurulan bir incelemedir. Bu inceleme ile başvuru sahipleri hakkında detaylı bilgi edinilmiş olur. Devlet kurumlarında çalışabilmek için bu araştırmaların olumlu sonuçlanması zorunludur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığında başvuru sahibi işe alınmaz. Kişinin hukuki haklarından biri de bu araştırmalar olumsuz sonuçlandığında itiraz edebilme hakkıdır.

Başvuru sahibi İdare Mahkemesi kanalı ile güvenlik soruşturması-arşiv araştırması sonuçlarına itiraz edebilir. Bu durumda da yasal sürecin takip edilmesi gerekir. Kişiye tebliğ edilen sonucun ardından 60 gün içinde dava açılabilir.

15 Temmuz darbe girişimini ardından kamuya personel alımlarında FETÖ terör örgütü ile bağlantıların dikkate alındığı görülmektedir. Son yıllarda yapılan güvenlik soruşturmalarında bu husus daha dikkatli incelenmektedir. Olumsuz sonuçlanma nedenleri arasında son dönemlerde bu konu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Son yıllarda kamu kurumlarına ve devlet memuriyetine yapılan iş başvurularında güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilen durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Kişi hakkında verilen HAGB kararları,
 • Ceza davası sebebi ile yargılanmak,
 • FETÖ ile iltisaklı aile bireyleri,
 • Bank Asya ile geçmişte çalışmış olmak,
 • FETÖ kurumlarında geçmişte eğitim almış olmak.

Kişinin kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı, adli sicil kaydının durumu, kişinin yabancı devletlerle olan ilişiği, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere iştirak edip etmediği, sır saklama becerileri, hakkında herhangi bir mahkumiyet kararının olup olmadığı gibi hususlar güvenlik soruşturmasından anlaşılabilir.

Güvenlik Soruşturması 1. Derece Akrabaya Bakılır mı?

Güvenlik soruşturmasında kişinin kendisi hakkında araştırma yapılır.  Tek başına birinci derece akrabalar incelenmez. Araştırma sırasında kişi hakkında verilmiş mahkeme kararları, adli sicil kaydı, kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı gibi bilgiler incelenir.

Bununla birlikte birinci derece akrabalar arasında terör örgütleri ile bağlantısı olanlar varsa veya suç örgütleri ile bir ilişki söz konusu ise bu bilgiler inceleme sırasında dikkate alınacaktır. İdareye tanınan yetki kapsamında bazı durumlarda soruşturmanın sınırları genişletilebilmektedir.

Kanunda soruşturmanın sınırları açıkça belirtilmiş olmasına rağmen bazı durumlarda idare yetkisini kullanmakta ve sınırları genişletmektedir. Bununla birlikte somut olaya dayanmayan, hukuki dayanağı olmayan soruşturmalar hakkında açılacak idari davalarda bu hususlar dikkate alınır.

Kanaate göre karar vermek, somut bilgilere ve belgelere dayanmamak, hukuki dayanağı olmayan kararlar vermek söz konusu ise kişiler yasal haklarını kullanarak dava açabilmektedir. İdari dava açacak olan kişilerin bu durumda idarenin yaptığı keyfi davranış söz konusu ise ispat etmesi gerekecektir.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Sorgulanır?

Güvenlik soruşturması kişi hakkında birtakım bilgilerin araştırıldığı bir çalışmadır. Bu çalışma yapılırken ilgili kurumlar gizli bir inceleme yapar. Araştırmanın gizliliği sebebi ile de sorgulama yapılamaz.

Sonuç belli olduktan sonra ilgili kişi bilgilendirilir. Bu tür soruşturmalar ilgili kurumun iş yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık olarak 60 günlük süre içinde tamamlanır. Sonuç belli olduktan sonra da hakkında araştırma yapılan kişiye bilgi verilir.

Memuriyete aday olanlarla yeniden memuriyet başvurusu yapanları ilgilendiren bu soruşturma kapsamında çeşitli konularda araştırma yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması e-devletten sorgulama yapılamayan bir çalışmadır.

Güvenlik Soruşturması E-Devlet Sorgulama

Güvenlik soruşturması e-devlet sorgulama imkânı bulunmaz. Bu soruşturmanın sonucu incelemeyi yapan ilgili kurum tarafından başvuru sahibine tebliğ edilerek bildirilir. İlgili kişi tebligatı aldıktan sonra sonuca itiraz etmek isterse yasal süresi içinde başvuru yapmalıdır.

Soruşturmayı yapan ilgili kurum kişi hakkındaki bilgilere ulaşabilmek için diğer kurumlarla yazışmalar yapar. Bunun yanı sıra yazışmaların sonuçlanma sürelerinde de değişiklik olması kurumların iş yüküne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Güvenlik soruşturması sonuçlanma süresi bu nedenle belirli bir zaman aralığında gerçekleşmektedir.

Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sonuç olumsuzsa ilgili kişiye yapılan tebligatta ne sebeple olumsuz sonuç alındığı açıklanmamaktadır. Bu soruşturmanın yalnızca sonucu açıklanır. Bu soruşturmanın bir kez olumsuz şekilde sonuçlanması sonraki soruşturmalardan da aynı sonucun elde edilmesine sebep olur.

Arşiv Araştırması Nedir?

Arşiv araştırması ilk kez memur olacaklara ya da yeniden memuriyete aday olanlara yapılır. Bu araştırma kapsamında da kişi hakkında bazı bilgiler incelenir. Arşiv araştırmasını kolluk kuvvetleri yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da işe alımları sırasında haklarında arşiv araştırması yapılmaktadır. Arşiv araştırmasında bakılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydı,
 • Memuriyete müracaat edenin hakkında kolluk kuvvetleri tarafından arama olup olmadığı,
 • Başvuru sahibinin soruşturma, kovuşturma geçirip geçirmediği ve bu konuya yönelik olgular,
 • Kişi hakkında verilmiş varsa memuriyetten çıkarılma kararları,
 • Kişi hakkında bir tehdit olup olmadığı.

Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Genel Bilgiler

Arşiv araştırması da güvenlik soruşturması da ilk kez memur olacaklar ya da yeniden memuriyete ataması yapılacaklar için uygulanan bir araştırmadır. Bu kişilerin devlet kurumlarında çalışmaya uygun olup olmadıklarını anlamak için yapılan araştırmalar neticesinde işe alımlarına karar verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olanlar için de bu araştırmalar ilgili kurum tarafından talep edilir.

Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak bazı bilgiler incelenmektedir. Arşiv araştırmasını kolluk kuvvetleri yaparken güvenlik soruşturmasını Millî İstihbarat Teşkilatı, Mahalli Mülki İdare Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmaktadır.

Güvenlik soruşturmasını değerlendirme komisyonu sonuçlandırır. Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak bazı ilaveler yapılır. Güvenlik soruşturması kapsamında arşiv araştırmasına ilaveten yapılan incelemeler şunlardır:

 • Memuriyet başvurusu yapan ilgili kişinin yabancılarla ve yabancı devletlerle olan bağı,
 • Memuriyet başvurusu yapan kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olup olmadığı.

Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması kişinin devlet memurluğunda ve kamuda çalışması yönünde bir güvenlik tehdidinin olup olmadığını anlamak üzere yapılmaktadır. Kişi kamuda görev alacağı zaman Anayasaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve kanunlara ne derece bağlı merak edilir. Bu merak devletin güvenliğinin sağlanması ve korunması içindir.

Bu tür araştırmalar yapılırken orduya alınacaklar, emniyet ve istihbaratta çalışacak personeller için daha sıkı şekilde çalışılmaktadır. Arşiv araştırması ile kişi hakkında devlet kayıtlarında bir aramanın olup olmadığı, adli sicil kaydının ne durumda olduğu, kamu görevi yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir kaydının olup olmadığı araştırılmaktadır.

Güvenlik soruşturması yapılacağı zaman kişinin arşiv bilgileri incelenirken buna ek olarak bakılan başka konular da olur. Kişinin suç örgütleri ya da terör örgütleri ile iltisak, irtibat içinde olup olmadığı, ahlaki ve kişisel bilgileri, sır saklama becerileri, kamuda çalışmaya uygunluk taşıyıp taşımadığı kayıtların yanı sıra farklı araştırma yöntemleri kullanılarak incelenir.

Arşiv Araştırması Güvenlik Soruşturması Kim Yapar?

Arşiv araştırması kolluk kuvvetlerince yapılan bir araştırmadır. Bu araştırma sırasında kişinin sicil kaydı incelenir. Halk arasında sicil kaydı sabıka kaydı olarak da bilinmektedir. Arşiv araştırması daha genel bir bilgi edinme metodu olurken güvenlik soruşturmasında yapılan incelemeler daha kapsamlıdır. Kişinin kaydının bulunduğu ikamet adresi ve fiili olarak bulunduğu ikamet adresi incelenir.

Kişinin kimlik bilgilerinin doğruluk derecesi, uyruğu, yabancı devlet uyruğuna girip girmediği, adli sicil kaydının durumu, hakkında bir arama yapılıp yapılmadığı, kişiye yönelik herhangi bir tehdidin varlığı araştırılır.

Buna ek olarak terör örgütleri ile irtibat, iltisak içinde olup olmadığı, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında bir ceza alıp almadığı, şeref ve haysiyete aykırı davranışlarının olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı bir yaşam biçiminin olup olmadığı araştırılır.

Yabancılarla olan ilişkilerinde bunun derecesi, nedeni araştırılmaktadır. Kişinin yakınları ve birinci derece akrabaları direkt olarak incelenmezken kişi bu ortamda yaşadığı için kişinin içinde yaşadığı ortamın incelenmesi sırasında varsa bu konudaki olumsuzluklar dikkate alınmaktadır.

Bazı meslek grupları özel nitelik taşır. Bu mesleklere yapılacak atamalar sırasında ise adayın yakınlarının da dikkate alınması söz konusu olmaktadır. İdare kendisine tanınmış olan takdir yetkisini kullanmak sureti ile bazen araştırmanın sınırlarını genişletebilmektedir.

Kanunda yer alan ve bazı meslek gruplarına işe alım yapılırken incelenen yakınlar; Astsubay Meslek Yüksekokulları yönetmeliği kapsamında anne, baba, kardeş, kendisi ve velisi olmakla beraber idare takdir yetkisi dahlinde bu sınırı genişletebilmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği uyarınca da yakın olarak kişinin kendisi ve evli ise eşi incelenirken yine idare takdir yetkisini kullanarak bu sınırları genişletebilmektedir.

Arşiv Araştırması-Güvenlik Soruşturması Niteliği

Arşiv araştırması-güvenlik soruşturması niteliği bakımından resmi bilgi ve belgelere dayanmak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler kurumlar aracılığı ile elde edilmiş olmalıdır. Resmi ve hukuki değer taşıması gereken bu bilgi ve belgelerle ilgili olarak Danıştay kararları da bu doğrultudadır.

Bu bilgilerin bir kısmı elde edilirken kanaat söz konusu olacağından hukuki delil olarak değerlendirilmeleri hukuk devleti ilkeleri açısından sakıncalı bulunmaktadır. Bu raporlar hazırlandıktan sonra kişilere yönelik doğrudan değerlendirme yapılması ve işleme konması temel hak ve menfaatler açısından aykırılık teşkil eder. 

Arşiv Araştırması Güvenlik Soruşturması Süreci

Arşiv araştırması güvenlik soruşturması süreci ilk olarak açık ve kapalı kaynaklardan bilgi edinilmesi ile başlar. Bu bilgiler daha sonra tasnif edilerek yorumlanır. Daha sonra da soruşturma talebini oluşturan kuruma bildirim yapılır.

Personelin istihdamı hangi kurumda yapılacaksa o kurum bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonu ilgili kişiye yönelik olarak hazırlanan bu raporları değerlendirdikten sonra bir karar verir.

Karar aşamasında hakkaniyet ilkelerine, keyfiyetten uzak bir bakış açısına göre hareket edilmeli ve somut veriler ışığında bilgiler değerlendirilmelidir. Kişi hakkında elde edilen bilgiler güncel olmasının yanı sıra hukuki açıdan da değer taşımalıdır. Somut verilerle inceleme yapılması gerekir ve kanaate dayalı karar vermek de doğru değildir.

Soruşturmanın olumsuz sonuçlandığı durumlarda ilgili kişilerin İdare Mahkemesi’ne müracaat ederek karara itiraz etme hakları bulunduğundan değerlendirme sürecinde somut verilerin olması, hukuka uygun karar verilmiş olması ayrıca önem taşıyacaktır.

Güvenlik Soruşturması – Arşiv Araştırması Sonuca İtiraz 

Güvenlik soruşturması-arşiv araştırması sonuca itiraz işlemi yapılacağı zaman yargı yoluna başvurulur. Bu hak kişilere tanınmıştır. Güvenlik soruşturması-arşiv araştırması yapılırken somut delillere dayanmamak, kanaate göre karar vermek, keyfi hareket etmek, hakkaniyet ilkeleri dışına çıkmak yargı yoluna başvurulduğunda kişiye haklarının iadesine sebep olur.

Bu sebeple de inceleme yapılırken hassasiyet gösterilmesi zorunludur. Hakkında araştırma yapılan kişi olumsuz bir sonuçla karşılaştığı takdirde bu karara itiraz edebilir. İlgili kişinin, İdare Mahkemesi yargı yoluna başvuracağı zaman müracaat etmesi gereken mercidir.

İdari yargıda dava açmak isteyenlerin tebliğ tarihini esas alması hak kaybı yaşanmaması açısından önem arz eder. Memuriyet başvurusu yapan ilgili kişiye kurum tarafından güvenlik soruşturması-arşiv araştırması sonucu olumsuz olarak tebliğ edildikten sonra tebligat tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde itiraz hakkı kullanılabilir.

Dava açılacağı zaman yürütmenin durdurulması yönünde talep oluşturulması kişinin hak kaybı yaşamasını engeller. İdare avukatından destek almak sürecin doğru yönetilebilmesi açısından ise öneme haiz olur.

Güvenlik soruşturması- arşiv araştırması hukuk devleti ilkelerine uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda bağımsız idare mahkemelerince kararın ortadan kaldırılması söz konusu olacaktır.

İtiraz sürecinde hatalı veya ihmali bir iş sebebiyle telafisi güç kayıplar yaşamamak adına avukat yardımına başvurmak, yetkin bir idare hukuku avukatından hukuki destek almak en doğru ve sağlıklı yaklaşımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yürütülen kişinin yabancı devletler ile ilişkisi bulunup bulunmadığı, terör örgütleri ile bağı olup olmadığı, milli güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumları vs. araştırılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nasıl Yapılır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgiliye ait arşiv kaydından kişinin hayatını sürdürdüğü çevresine kadar geniş çaplı bir inceleme işi olup, belirli bir kurum veya makamın istemi üzerine yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması – istisna haller mevcut olmakla birlikte – takriben 1 – 2 ay sürede tamamlanır.