Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu; Türk Ceza Kanunu md.188’de düzenlenen fiillerin işlenmesine fiil öncesinde, fiilin işlenmesi esnasında ya da fiilden sonra asıl faile yardım etmek suretiyle gerçekleşir. Bir diğer ifade ile, TCK md.188’de tanzim edilen fiilleri icra etmeden bu fiillerin gerçekleştirilmesine yardımda bulunan kişi, uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunu işler.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçuna ilişkin bir örnek ifade etmek gerekirse; uyuşturucu maddenin transfer edileceği yol üzerinde polis olup olmadığını araştıran ve uyuşturucu maddeyi nakledene haber veren kişi, haber verme fiili nedeniyle uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunu işler.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım suçunda önemli olan husus; failin, uyuşturucu maddenin taşınması, temin edilmesi, paketlenmesi veya yüklenmesi gibi eylemlere iştirak etmeden ya da uyuşturucu maddeye ortak olmadan, Türk Ceza Kanunu’nun 39.madddesi çerçevesinde yardımda bulunması gerekir. İşbu suç açısından, yardım edilen maddenin esrar, kokain, bonzai, eroin, ecstasy yahut bir başka madde olması önemli değildir. Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme fiillerine örnek vermek gerekirse:

 • Uyuşturucunun nakli sırasında belirli bir noktada gözcülük yapmak,
 • Madde alıcısı ile satıcısını buluşturmak,
 • Uyuşturucu maddenin bedelini ödemek amacıyla kendi hesabından para göndermek,
 • Uyuşturucunun geldiğini kullanıcılara haber etmek,
 • Maddeyi transfer edecek aracın şoförü ile mal sahibini tanıştırmak,
 • Uyuşturucu maddenin nakliyesi için tır dorsesine gizli bölme yapmak.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçunun Unsurları

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme eylemi farklı şekillerde gerçekleşebilir. TCK md.188/3 hükmü; “yardım etme suretiyle” iştirak edilebilen uyuşturucu ticareti suçuna dair seçimlik hareketleri düzenlemiştir. İşbu düzenlemeye göre, uyuşturucu maddelerle alakalı ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak, aşağıda sıralanan eylemlerin işlenmesi durumunda TCK md.188’de hüküm altına alınan uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş kabul edilir:

 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ülke içinde satılması,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin satışa arz edilmesi,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin başkaları için temin edilmesi,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin sevk edilmesi
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin nakledilmesi,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin depolanması,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin kazanç gayesiyle satın alınması,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin kabul edilmesi,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ticaret maksadıyla bulundurulması.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun vücut bulabilmesi için, yukarda sıralanan seçimlik hareketlerden herhangi birisinin işlenmesi kafidir. Sıralanan seçimlik hareketlerin herhangi birine yardımda bulunan kişi hakkında, suça yardım hükümlerinin düzenleme altına alındığı TCK md.39 gereği ceza indirimi yapılır. 

Uyuşturucu ticareti suçuna yardım edenin asıl fail ile beraber fiil üzerinde müşterek hakimiyeti bulunmamalıdır. Fiil üzerinde müşterek hakimiyet olması halinde, suçu işleyen kişi yardım eden sıfatıyla değil, suçun ortak faili sıfatıyla yargılanır.

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu, TCK md.39/2 düzenlemesi gereğince maddi ve manevi yardım olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi yardım;

 • Suçun işlenmesi sırasında kullanılacak araçların temini,
 • Suçun işlenmesinden önce ya da işlenmesi esnasında maddi yardımda bulunmak suretiyle icrasını kolaylaştırmak,

Şeklinde olup manevi yardım ise şu şekildedir:

 • Suç işlemeye teşvik etmek,
 • Suç işleme kararını kuvvetlendirmek,
 • Suçun işlenmesinden sonra yardım etmeyi vaat etmek,
 • Suçun ne şekilde işleneceği hususunda yol göstermek.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmenin Cezası

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunun cezası; suçun yasadaki cezasının yarısı kadarıdır. Fakat, faile hükmedilecek cezanın sekiz yılı geçmesi mümkün değildir. Bir örnek vermek gerekirse; kokain satan kişiye 15 yıl süreli hapis cezası verilir. Kokain satışına yardımda bulunan kişiye ise 15 yılın yarısı kadar; 7 yıl 6 ay süreli hapis cezası verilecektir. Son derece ağır ceza yaptırımı düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim uzman bir İstanbul ceza avukatından yardım almak, yargılamanın müspet seyri açısından son derece önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu madde ticaretine yardım suçu açısından, yardım edilen maddenin esrar, kokain, bonzai, eroin, ecstasy yahut bir başka madde olması önemli değildir.
Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunun cezası; suçun yasadaki cezasının yarısı kadarıdır. Fakat, faile hükmedilecek cezanın sekiz yılı geçmesi mümkün değildir. Bir örnek ile daha somut açıklamak gerekirse; kokain satan kişiye 15 yıl süreli hapis cezası verilir. Kokain satışına yardımda bulunan kişiye ise 15 yılın yarısı kadar; 7 yıl 6 ay süreli hapis cezası verilecektir.