Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

TCK 125/3 uyarınca işlenen hakaret suçunun takibi şikâyet tabi değildir. Kamu görevlisine hakaret edildiğinde Cumhuriyet savcılığı tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılır. Hakaret suçu şerefe karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan bir suçtur. Bu suç iki şekilde işlenebilmektedir. Fail, somut bir olgu ya da fiili isnad ettiğinde ya da genel ve soyut niteliğe haiz söz ve davranışlarla hakaret suçu işlenebilir.

Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlar söz konusu olduğunda sövme olgusundan söz edilebilir. Doğrudan kişiye gerçekleştirilen bir saldırı olma özelliğine sahip suçlar arasında hakaret suçu yer alır. Bu suç kişinin birey olma haklarına doğrudan bir saldırı niteliğinde gerçekleşir. Kişilik haklarını ilgilendirmesi sebebi ile de bu suça gerçek kişiler maruz kalabilir. Tüzel kişilere karşı hakaret suçu işlenememektedir.

Hakaret Suçu

Hakaret suçu kişinin haklarına bir saldırı niteliği taşırken burada saldırıya uğrayan hak, kişilik haklarıdır. Hakaret suçunda korunan hukuki değer kişinin şerefi ve özsaygısıdır. Kişinin şerefine karşı işlenebilen hakaret suçu, doğrudan kişiye gerçekleştirilmelidir.

Gerçek kişilere yönelik oluşabilen bu suç tüzel kişilere karşı işlenemez. Suçun takibi şikâyete bağlıdır. Suç işlendiğinde mağdur olan kişi suçu öğrendiğinde şikâyet hakkını kullanmalıdır. Şikâyet hakkı 6 aylık süre içerisinde kullanılır ve bu süre suçun öğrenilmesi ile başlar. TCK m. 125 şu şekildedir:

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…)46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından,

değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda

biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine

görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu TCK 125 kapsamında temel şekli ile takibi şikâyete bağlı suçlar arasında yer alır. Bu suç işlendiğinde mağdur suçu öğrendiği andan başlamak üzere 6 ay içinde şikayetini gerçekleştirmelidir. Şikâyet zamanaşımı süresi bu suç için suçun öğrenilmesinin ardından 6 aydır.

Hakaret suçu işlendiğinde yargılamayı Asliye Ceza Mahkemesi yapar. Kamu görevlisine ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinde uzlaştırma hukuk yolu uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra diğer tüm hakaret suçlarında uzlaştırma prosedürleri uygulanmak zorundadır.

Hakaret suçu şerefe karşı işlenen suçlar kapsamındadır. Suç işlenirken mağdura somut bir olgu veya olay isnad edilebileceği gibi genel ve soyut niteliğe sahip söz ve davranışlar yani sövme yolu da kullanılabilir.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçu basit hali ile işlendiğinde 3 ay-2 yıl aralığında hapsi cezası verilebilir. Bunun yanı sıra hapsi cezası uygulanmadığında adli para cezasına da hükmedilebilmektedir. Suç işlendiğinde hapis cezası veya adli para cezası uygulanırken her iki ceza aynı anda uygulanamamaktadır.

Nitelikli olarak işlenen hakaret suçunda 1-2 yıl hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın alt sınırının bir yıldan daha az olamadığı durumlar ise şunlardır:

  • Kamu görevlisine karşı görevi sebebi ile hakaret suçu işlenmesi,
  • Kişinin mensup olduğu dinin kutsallarına karşı hakaret suçu işlenmesi,
  • Kişinin dini, siyasi, felsefi, sosyal kanaatlerini açıklamasından ya da yaymaya çalışmasından dolayı suçun işlenmesi.

Hakaret Suçu Cezayı Artıran Haller

Hakaret suçunda ceza artışına sebep olan çeşitli hallerden söz edilebilir. Alenen işlenen hakaret suçuna verilen cezada artış olur. Alenen işlenen suçlarda ceza 1/6 oranında artar. Aleniyetten kasıt olay yerinde başkalarının olması değildir.

Bulunulan yerde belirlenemeyecek sayıda kişinin olması ve hakareti görme, duyma, algılama olasılığının olması aleniyetin olduğunun kabul edilmesi için yeterlidir. Bu suç herkese açık yerlerde işlenmiş olmalı ve fiil herhangi bir sınırlamaya maruz kalmamalıdır. Bu takdirde suç aleni olarak işlenmiş kabul edilir.

Özel sağlık kuruluşlarında veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı görevlerine istinaden hakaret suçu işlenirse TCK 125’te belirtilen hakaret suçları için verilen ceza yarı oranda artar. Ayrıca bu kanun maddesi yardımcı sağlık personelini de kapsar.

Kurul şeklinde çalışan kamu görevlileri görevlerini yaparken hakaret suçuna maruz kaldıklarında zincirleme suç oluşur. Bu durumda da zincirleme suça yönelik madde hükümlerine gidilir.

Zincirleme suç hükümleri uyarınca da cezada ¼’ten ¾’e oranına kadar ceza artışına gidilir. Cumhurbaşkanına alenen hakaret eden faile 1/6 oranında artan ceza miktarı uygulanır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Cezası

TCK 299’da ayrıca düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanına hakaret suçuna istinaden Cumhurbaşkanına yönelik toplumsal değer korunur. Toplumca benimsenmiş olan duygu ve düşüncelerin sarsılmasına yol açacak fiillerin yanı sıra sıfatların isnadı cezalandırılır.

Bu suç kapsamında korunmak istenen hukuksal bir kavram olarak Cumhurbaşkanının şerefidir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinde Adalet Bakanlığı kovuşturma yapar. Bu suç kapsamında verilen cezalar da 1-4 yıl aralığında hapis cezası olabilir. Suç alenen işlendiğinde ise verilen cezada artışa gidilir. Bu durumda da 1/6 oranında bir ceza artışından söz edilebilir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu işleyen sanık hakkında hüküm verildiğinde cezası ertelenebilir. Bunun yanı sıra HAGB kararı uygulanabileceği gibi cezanın adli para cezasına çevrilmesi de mümkündür. TCK m. 299 şu şekildedir:

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Hakaret Suçunun İspatı

Hakaret suçu işlendiğinde mağdurun kişilik haklarına bir saldırı söz konusu olur. Çeşitli yöntemler kullanılarak işlenebilen hakaret suçunda ispat sırasında; tanık beyanları, telefon kayıtları, SMS mesajlarının incelenmesi, telefonun fiziki incelemeye tabi tutulması, gizli video, ses ve görüntü kayıtları alınması, dijital uygulamalar, sosyal medya kanalları, e-tespit kanalı kullanılabilir.

Hakaret suçu ceza davası açılarak görülür. Ceza davalarında tanık beyanlarının önemli bir delil kaynağı kabul edildiği görülmektedir. Uygulamada en sık tercih edilen yöntemler arasında tanık beyanları ilk sırayı almaktadır.

Telefon kayıtları yani arayan ve aranan kayıtları hakaret suçuna istinaden dosyaya getirtilebilir. Bu suç sebebi ile telefon dinlemesi yapılamamaktadır. Telefon ve sim kart delil olabilmesi açısından incelenebilir.

Telefonda yer alan çeşitli dijital veriler delil olarak kullanılabilir. Videolar, mesajlar, fotoğraflar hakaret suçunun ispatında kullanılabilen verilerdir. Bu veriler incelendikten sonra kayıt altına alınabilmesi için hâkim kararı ya da Cumhuriyet savcısından alınmış yazılı izne gerek duyulmaktadır.

Ceza yargılaması sırasında delil değerine sahip olan gizli görüntü ve ses kaydının ani gelişen bir durum karşısında alınmış olması gerekir. Bu kayıt sistemli ve planlı olarak alındığında hukuki açıdan geçerli olmaz.

Telefon uygulamaları üzerinden gönderilmiş olan mesajların da delil niteliği bulunmaktadır. Ayrıca sosyal medya kanalları üzerinden yapılan paylaşımlar kolluk kuvvetlerince tutanağa dönüştürüldüğünde delil olarak mahkemeye sunulabilir.

Türkiye Noterler Birliği tarafından sunulan e-tespit uygulaması ile kesintisiz olarak internetteki bir web adresi ya da sosyal medya hesabındaki veriler ya da bilgiler URL bazlı arama ile tespit edilebilmektedir.

Karşılıklı Hakaret Suçu İşleme TCK 129/3

Türk Ceza Kanunu 129/3 uyarınca hakaret suçu iki kişinin karşılıklı olarak işleyebileceği bir suç olurken bu tür bir durumda karşılıklı hakaret suçu oluşmaktadır. Taraflar arasında karşılıklı hakaret suçu aynı zaman aralığında olmak zorunda değildir.

Karşılıklı hakaret suçu işlenirse taraflardan birine ceza verilmeyebilir. Bunun yanı sıra her iki taraf için de bir ceza uygulamasına gidilmeyebileceği gibi cezada 1/3 oranında indirime de gidilebilir.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Soruşturması

Hakaret suçu takibi şikâyete bağlı bir suç olduğundan savcılığa şikâyetin gerçekleşmesinin ardından soruşturma başlar. Soruşturma sırasında yeterli suç şüphesi tespit edildiği takdirde de savcılık makamı iddia makamı sıfatı ile kamu davası açar.

Kamu davaları kamunun haklarını korumak için açılır. Bazı suçlarda ortaya çıkan zarar yalnızca mağduru etkilemez. Doğrudan veya dolaylı yollardan kamunun zarar görmesi durumunda açılacak dava ceza davası niteliği kazanır.

Kamunun haklarını korumak ve kamuda oluşabilecek huzursuzluğu gidermek devletin görevidir. Devlet toplumsal yapının bozulmaması için kamunun haklarını yasaları vasıtası ile korur. Bunun için de savcılık makamını yetkilendirir.

Kamu görevlisine hakaret suçunun takibi şikâyet bağlı değildir. Bu sebeple savcılık makamı olayı haber alır almaz soruşturmayı kendiliğinden başlatır. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlendiğinde şikâyet şartı aranmaz. Kamu yönetiminin itibarı burada önemli hale gelir ve korunması amaçlanır.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Kovuşturması

Kamu görevlisine hakaret suçunun soruşturulması da kovuşturulması da resen gerçekleştirilmektedir. Resen yani kendiliğinden harekete geçen savcılık kamu görevlisine hakaret suçu oluştuğunda suçun oluştuğuna dair yeterli delil toplarsa kamu davası açar.

Kovuşturma sürecinde de savcılık kendiliğinden harekete geçen taraftır. Hakaret suçunun diğer tüm halleri şikâyete tabi olurken kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlendiğinde şikayet şartı aranmaz.

Hakaret Suçunda Uzlaşma

Ceza Muhakemeleri Kanunu 253. Madde kapsamında takibi şikâyete bağlı suçlarda uzlaşma prosedürlerinin uygulanması gerekir. Hakaret suçunda uzlaşma kanun yoluna gidilebilmektedir.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunda ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunda şikâyete bağlı olunmadan savcılık soruşturma ve kovuşturma başlatır. Bu suçlar kamuya karşı işlenmiştir ve bu sebeple takibi şikâyete bağlı olmaz. Suçtan zarar gören kamudur. Bu tür bir durumda ise uzlaşma hukuk yoluna gidilemez.

Hakaret Suçu Unsurları

Hakaret suçunda maddi unsurlar fail, mağdur ve fiili olurken manevi unsur ise suçun kasıtla işlenmiş olmasıdır. Bu suçun faili herkes olabilirken tüzel kişiler olamamaktadır. Suçun mağduru herkes olabilir. Bunun yanı sıra tüzel kişiler mağdur olamayacağından gerçek kişilerin mağduriyeti söz konusudur.

Kişiye isnad edilen fiil ya da olgu veya sövmenin o kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar vermesi gerekir. Suçun oluşmasında somut bir fiil ya da olgu isnad edilmesi aranır. Mağdura yöneltilen isnad belirli olmak zorunda değildir.

Hakaret Davası Açma

Hakaret davası şikâyete tabi suçlardandır. Bazı hallerde Cumhuriyet savcısının resen de soruşturma başlatabilmesi mümkündür. Hakaret davası ceza davası olarak açılabileceği gibi tazminat davası şeklinde de açılabilir.

Ceza davaları kamu davası niteliğini taşır. Bu sebeple ceza davalarında savcılık makamı da iddia makamı olarak yargılama sırasında kamu adına görev alır. Şikâyete tabi suçlarda şikâyetin ardından şikâyete tabi olmayan suçlarda ise resen Cumhuriyet savcısı soruşturma başlatabilir.

Kamu davalarının bir özelliği de savcılık makamının davayı sonuna kadar takip etmesidir. Şikâyetten vaz geçilmesi kamu davasının düşmesine sebep olmayacağından yargılamaya devam edilir.

Hakaret suçuna istinaden tazminat davası açılacağı zaman mağdurun bizzat mahkemeye başvurması ya da kanuni temsilcisi aracılığı ile hareket etmesi gerekir. Tazminat davası açılacağı zaman ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur.

Hakaret Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hakaret suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olurken yetkili mahkeme hakaret suçunun işlendiği yer mahkemesidir.

Hakaret Suçunda HAGB Kararı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması HAGB kararı olarak bilinir. Bu karar mahkeme tarafından verildiğinde sanık hakkında verilen hüküm bir süreliğine sonuç doğurmaz. Sanık kendisine tanınan süre içerisinde yeni bir suç işlemediği takdirde hakkındaki dava düşer.

Sanığın koşulları sağladığı durumlarda hakkında HAGB kararı verilebilir. Bu durumda sanığın mağdurun uğradığı zararı gidermesi gerekir. Fakat hakaret suçu için uğranılan zarar maddi nitelikte olmadığından sanığın bu zararı giderme şansı yoktur. Sanığın uğradığı manevi zarar ise bu suçta dikkate alınmaz.

Hakaret Suçu Ceza Ertelemesi

Ceza ertelemesi kurumu bu suçta uygulanabilmektedir. Mahkeme sanık hakkında verilmiş olan karar uyarınca cezasının cezaevinde çekilmesinden şartlı olarak vazgeçebilir. Bu durumda sanık kendisinden talep edilen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olur.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümleri aşağıdaki kişilere karşı görevleri başında işlenen hakaret suçlarında uygulanmamaktadır:

  • Kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelleri,
  • Kamu veya özel sağlık kuruluş ve kurumlarında çalışan yardımcı sağlık personelleri.

Hakaret Suçu Adli Para Cezasına Çevrilme

Hakaret suçu sebebi ile mahkeme sanık hakkında doğrudan adli para cezası uygulayabilmektedir. Adli para cezası tek başına uygulanabileceği gibi hapis cezası ile uygulanabilen bir ceza türüdür.

Hakaret Suçu Dava Dilekçesi

Hakaret suçu nedeniyle şikayet dilekçesi düzenlenmesi ve sonrasında takip edilecek soruşturma ve kovuşturma sürecinde hak kaybı yaşanmaması için uzman bir ceza avukatından hukuki destek talep edilmesi son derece yararlı olacaktır.

Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin hakaret suçuna ilişkin vermiş olduğu 06.03.2019 tarihli kararı şu şekildedir:

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve hakaret suçunun huzurda işlenmesinin en tipik örneği, fiilin mağdurun yüzüne karşı işlenmesidir. Fail, bu durumda hareketi doğrudan öğrenir. Suçun huzurda işlenmiş olması mutlaka fail ile mağdurun fiilin işlendiği sırada yüz yüze olmasını gerektirmez. Şayet fail, fiili işlediği sırada mağduru hedef alan hakaretinin mağdur tarafından da doğrudan algılanabileceğini biliyor ve istiyorsa, bu durumda da suç huzurda işlenmiş sayılacaktır.

Hakaret suçunun huzurda işlenmemesine rağmen, Kanun tarafından huzurda işlenmiş gibi cezalandırılan hali ise, ileti yoluyla yapılan hakarettir. TCK’nın 125/2. maddesinde, “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” demek suretiyle, tahkir edici nitelikteki fiilin, ileti yoluyla mağduru hedef alması durumunda failin huzurda hakaret etmiş gibi cezalandırılacağı belirtilmiştir. Buna göre, hakaret içeren bir mektup, telefon konuşması veya yazılı bir mesaj huzurda söylenmiş gibi cezalandırılacaktır. 

İleti yoluyla hakarette, failin kullandığı vasıtalar ile mağduru hedef aldığını bilmesi ve mağdur tarafından bu fiilin öğrenileceğini istemesi gerekir. Şayet ileti mağdurdan başka birisine gönderilmiş ancak tesadüfen mağdur tarafından öğrenilmiş ise, huzurda hakaret suçu oluşmayacaktır. Zira, fail mağdurun hakareti öğrenmesi kastıyla hareket etmemiştir. 

İleti yoluyla hakaretin, huzurda hakaret gibi cezalandırılabilmesi için sanığın iletilme kastı ile hareket etmesi gerekir. Sanığın, hakkında menfi tespit davası açan …’nin telefonuna gönderdiği mesajlar ile bu kişinin vekili olan katılan …’e yönelik olarak hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlaşılmakta ise de, yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, sanığın iletme kastıyla hareket etmediği anlaşılmakla, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incelemede:

Karşılıklı hakaret nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 06/03/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin kamu görevlisine hakaret suçuna dair vermiş olduğu 27.06.2012 tarihli kararı şu şekildedir:

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyeti bulunduğu halde, hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan kurulan hükümde, 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın olay gecesi karıştığı bir darp olayı nedeni ile görevli polis memurlarınca karakola davet edilmesi üzerine alkollü olmasının da etkisi ile karakola gitmek istemeyip görevlilere sokakta hakaret etmesi, götürüldüğü karakolda hakaretlerine devam ederek kamu malı niteliğindeki kapı camına vurarak kırması şeklinde gelişen olayda, mahkemenin kamu malına zarar verme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı zincirleme biçimde alenen hakaret etme suçlarının oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 27.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin vermiş olduğu 20.09.2018 tarihli kararı şu şekildedir:

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine hakaret

Hüküm : 1-Hakaret suçundan; TCK’nın 125/1-3a-4, 53. maddeleri

uyarınca mahkumiyet,

2-Cumhurbaşkanına hakaret suçundan; TCK’nın 299/1-2,

53. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yapılan temyiz incelemesinde;

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK’nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2-Kamu görevlisine hakaret suçundan yapılan temyiz incelemesinde, ise;

Yargılamanın esasını teşkil eden ve tutanak mümzilerince doğrulanan olay tutanağı ile tutanak mümziilerin kovuşturma aşamasındaki anlatımlarına göre sanık hakkında mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 20.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakaret Suçu Şikâyete Tabi mi?

Hakaret suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer alırken kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikâyete tabi değildir.  Bu durumda savcılık resen soruşturma başlatır.

Hakaret Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hakaret suçu nerede işlendiyse oradaki yer mahkemesi yetkili olurken Asliye Ceza Mahkemesi görevli mahkemedir.

Hakaret Davası Sicile Kaydedilir mi?

Kişi hakkında yargılama sonucunda verilmiş mahkûmiyet hükümleri sicile işlemektedir. Hakaret davası ile ilgili kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü olması durumunda sicile işler.