İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

internetten veya sosyal medya üzerinden hakaret suçu ve cezası

İnternet kullanımının artması ile hakaret suçunun kapsamı genişlemiş, Türk Ceza Kanunu da buna uygun belirli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Hakaret suçu toplumda çok büyük görülmeyen, önemsenmeyen suçlar kategorisinde yer alsa da hakaret suçu ile ilgili TCK yaptırımları kesindir ve uygulanmaktadır. Hakaret suçunun bir diğer türü de internetten veya sosyal medya üzerinden hakaret suçu olarak bilinir. Buna göre kişi hakaret eylemini sanal mecralardan gerçekleştirmektedir. Biz de size içeriğimizde bu konuların tüm detaylarından bahsedeceğiz.

İnternet ve Sosyal Medyadan Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçunun online ortamlarda işlenmesi durumu, internetten veya sosyal medya üzerinden hakaret suçunun kapsamını oluşturmaktadır. Hakaret suçunun sahip olduğu tüm nitelikleri bünyesinde barındıran bu suç, TCK tarafından düzenlenmiştir. Suçun oluşması için gerekli olan davranışlar aşağıdaki gibidir:

 • Soyut Söylemler ile Hakarette Bulunmak: Kişiye fiziki bir eylem ile hakarette bulunmadan, söz ve davranışlar sergilemektir. Küfretmek buna bir örnektir.
 • Somut Söylemler ile Hakarette Bulunmak: Bu durumda kişiye küfürle değil de fiziki bir eylem sonucunda hakaret etmek gerekecektir. Ayrıca bu tip hakaretler kişinin toplumda var olan saygınlığının zedelenmesine de sebep olabilir.

İnternet üzerindeki herhangi bir platformdan, bir web sitesinden ya da sosyal medya mecralarından kişilere hakaret edilmesi, suçun kapsamını oluşturmaktadır. Hakaret suçunun genel niteliklerine bakıldığında, suçun internet ve sosyal medya üzerinden işlenmesi, nitelikli hali ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle basit halden değil, nitelikli halden kişiye ceza verilir. İlgili hususlar Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde yer almaktadır.

İnternet ve Sosyal Medyadan Hakaret Suçu Nasıl İşlenir?

Kişiye yüz yüze edilen hakaret ile sosyal medya ya da herhangi bir internet mecrası üzerinden edilen hakaret, aynı nitelikte sayılmaktadır. İnternetten işlenmemesinin herhangi bir hafifletici sebebi bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu, TCK’nin ilgili maddelerinde olduğu üzere nitelikli haller arasında yer almaktadır. Peki, bu suçun işlenmesi ile ilgili temel değerler nelerdir?

 • Suç yalnızca yazılı değil, sesli ve görüntülü olarak da işlenebilir.
 • Hakaret suçunun herkese açık şekilde işlenmesi durumunda, kişiye ağır ceza üzerinden cezai uygulama yapılmaktadır. Sosyal medya ya da internet üzerinden yapılan hakaretlerde bu durum geçerlidir.
 • Sosyal medya ya da internet üzerinden kişiye hakaret edilirken, hakaretin niteliğine göre cezanın ağırlaştırılması da mümkündür.

Hakaret suçunun nitelikli bir türü olan internetten veya sosyal medyadan hakaret, ağır cezayı gerektirmekte ve aleni hakaret olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca sosyal medya ya da internet üzerinden hakaret edilmesinde, cezayı artıran hallerin olduğu da bilinmektedir.

Sosyal Medya ya da İnternetten Hakarette Cezayı Arttıran Haller

Hakaret suçunun basit hali içerisinde yer almayan sosyal medya ve internetten hakaretin kendi içerisinde ağır cezayı gerektiren halleri de bulunmaktadır. Bu haller genel anlamda aşağıdaki gibidir:

 • Kişinin dinine ve dini değerlerine karşı hakarette bulunulması,
 • Kamu görevlisine, işinden dolayı hakarette bulunulması ve
 • Kişinin dini, siyasi ve diğer tüm görüşleri nedeniyle hakarete maruz kalması, sosyal medya ve internetten hakaret suçunun ağırlaştırılmış hallerini oluşturmaktadır.

Yukarıdaki durumlarda, kişiye verilecek ceza belirli oranda artırılır. Bunun yanında suçun alenen işlenmesi, ağırlaştırılmış haller arasında yer almaktadır.

İnternetten Hakaret Suçu Hangi Araçlar ile İşlenebilir?

Bilgi çağı içerisinde olmamız ve teknolojinin sürekli olarak gelişim göstermesi, bu tür sosyal medya ve internet mecralarının gelişimini de hızlandırmıştır. Bunun olumsuz yanlarından bir tanesi de hakaretin ve iftiranın sayısının artmasıdır. İşte bu sebeple internet ya da sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları, nitelikli hakaret suçu arasında yer alır. Bu suçun işlenmesinde kullanılan araçlar da aşağıdaki gibidir:

 • Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının özel mesaj bölümünden,
 • WhatsApp, Telegram ve Bip gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden,
 • Elektronik posta göndererek,
 • Mektup kullanılarak,
 • Sesli görüşmeler yapılarak ve
 • SMS üzerinden hakaret eylemi gerçekleştirilebilir.

Yukarıdaki araçlardan bir ya da birkaçı ile kişiye hakarette bulunmak, sosyal medya veya internet üzerinden hakaret suçunu ortaya çıkaracaktır.

İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun internet ya da sosyal medya mecraları üzerinden farklı şekillerle işlenmesi mümkündür. Bu nedenle hakaret suçunun ne şekilde işlendiğine göre cezai uygulama da farklılaşmaktadır. Suç ile ilgili olarak verilmesi gereken cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Basit Halinin İşlenmesi: Sosyal medya ve internet üzerinden, nitelikli haller dışında kalan basit hallerde hakaret edilmesi, kişiye 3 ay ila 2 yıl arasında hapis ya da adli para cezasının uygulanmasını gerektirir.
 • Kamu Görevlisine Karşı İşlenmesi: Hakaret suçunun internet ya da sosyal medya üzerinden, bir kamu görevlisinin görevi ile ilgili olarak gerçekleştirilmesi, en az 1 yıl 2 ay hapis cezasını gerektirir.
 • Kişinin Dinine Karşı İşlenmesi: İnternet veya sosyal medya üzerinden, kişinin dinine ve dini görüşüne yönelik hakarette bulunulması, en az 1 yıl 2 ay hapis cezasını gerektirmektedir.
 • Aleni Olarak İşlenmesi: Hakaret suçunun aleni şekilde işlenmesi, verilen cezanın 6’da 1 oranında artırılmasını gerektirir. İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları aleni olarak nitelendirilmektedir.

İnternetten ya da sosyal medya üzerinden hakaret suçu cezası ile ilgili hükümler yukarıdaki gibidir. Nitelikli haller arasında yer aldığı için basit halden farklı olarak kişiye ceza verilmektedir. Ayrıca herkese açık olarak işlendiği için de suçun belirli bir miktarda artışı gerekecektir. Bu çerçevede içeriğimizde size “İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu” konusunun tüm detaylarından bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Mahkemeler, sosyal medyadan hakaret suçunun şikayet edileceği yerler değildir. Suçun bu halinin şikayet edileceği yerler savcılık makamları ya da emniyet güçleri olmalıdır.
Evet. Suç işlendiği durumda mağdur olan kişinin savcılık makamları ya da emniyet güçlerine şikayette bulunması gerekir. Şikayette bulunulmazsa, herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmanın başlatılması mümkün olmayacaktır.
Suç ile ilgili olarak adli para cezası verildiğinde, alt ve üst sınır önemli olacaktır. Çünkü suçun hali ile ilgili belirlenen sınırlar üzerinden kişiye ceza verilir. Ceza kaç güne tekabül ediyorsa, bir gün için verilen tutar ile çarpılır ve kişinin alacağı adli para cezası belli olur. Bu tamamen suçun haline bağlıdır.