Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Vatandaşlık avukatı, yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık hukukuna ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir. Vatandaşlık avukatı, başta vatandaşlık hukuku ve uluslararası hukuk olmak üzere, ilgili tüm alt hukuk disiplinlerine olan uzmanlığını ve bilgisini gerçek ve tüzel kişilerin istifadesine tahsis eder, müvekkillerinin ve danışanlarının hakları ve menfaatleri doğrultusunda hukuki hizmet sağlar.

Vatandaşlık hukuku oldukça kapsamlı ve teknik bir hukuk disiplinidir. Vatandaşlık avukatının hizmet alanı ise vatandaşlık hukuku ile doğrudan ilgilidir. Şu halde, vatandaşlık avukatı tarafından icra edilen hukuki işlerin genel kapsamının vatandaşlık hukuku mevzuatı dahilinde olduğu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Teknik ve kapsamlı bir hukuk disiplini olan vatandaşlık hukukunda, işbu hukuk disiplinine uzman ve deneyimli bir vatandaşlık avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Vatandaşlık Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Vatandaşlık avukatı, vatandaşlık hukuku dahilindeki hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir. Hukuki çalışmalarında müvekkil menfaatini gözeten ve bu doğrultuda hizmet veren vatandaşlık hukuku avukatının sağladığı başlıca hukuki faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için gereksinim duyulan çalışma iznine başvuruda bulunulması, sürecin takibi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye’de ikamet edebilmeleri için gereken ikamet iznine başvuruda bulunulması, sürecin takibi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu, sürecin takibi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Turkuaz kart ve mavi kart başvurusu, gerekli işlemlerin yapılması ve sürecin takibi,
 • Kazanma yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularının reddi halinde, başvurunun reddi kararına karşı itiraz ve iptal davası,
 • Çift vatandaşlığa ilişkin hukuk danışmanlığı,
 • Türk vatandaşı olan ve fakat Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiler için hukuki danışmanlık,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfiz edilmesi.

Vatandaşlık hukukuna ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davaların yabancılar avukatı marifetiyle takip edilmesi; sürecin müspet seyri, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle gereksiz vakit kaybı yaşanmaması, hak ve menfaat kayıplarına engel olunması adına en isabetli yaklaşım olacaktır. Zira, işbu hukuk disiplini ve vatandaşlık mevzuatı dahilindeki hukuki işler son derece teknik ve kapsamlıdır. Yapılacak usul hataları yahut ihmali bir davranış, telafisi güç kayıpların yaşanmasına zemin hazırlar.

Türk vatandaşı olmayan; fakat Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyrukluların hukuk düzeni tarafından öngörülen vatandaşlık başvurusu şartlarını taşıması ve başvuru prosedürünü usulüne uygun tamamlaması şarttır. Gerekli evrakın hazırlanıp ibraz edilmesi, yasada hüküm altına alınan şartların sağlanması ve yetkili mercie başvuruda bulunulması gerekir. Koşulların sağlanması ve yetkili mercie başvuruda bulunulmasının ardından, idarece Türk vatandaşlığı başvurusu değerlendirilir.

Türk vatandaşlığı kazanmak adına yapılan başvuru idare tarafından doğrudan reddedilebileceği gibi sessiz kalınarak dolaylı olarak da reddedilebilir. Bu tür bir durumda, idareye karşı itiraz ve idari yargıda iptal davası gibi hukuk yoluna başvurulması gerekir. İdareye başvuru ve iptal davası sürecinin etkin bir biçimde takip edilmesi ve müspet netice elde edilmesi içinse gerek vatandaşlık hukuku gerekse idare hukuku alanlarında uzmanlık sahibi bir avukattan yardım almak icap eder.

Türkiye’de ikamet etmek ve çalışmak isteyen yabancı uyruklular, ikamet izni ve çalışma izni sahibi olmalıdır. Kanunda düzenlenen usul çerçevesinde ikamet ve çalışma izni için başvuruda bulunmak, başvurunun reddedilmemesi içinse aranan şartları karşılamak gerekir. Vatandaşlık avukatı, yabancı uyruklu kişilere hukuk yardımı sağlamak suretiyle çalışma ve ikamet izni başvuru sürecini ilgililer adına takip eder, gerekli işlemleri yerine getirir.

Turkuaz kart ve mavi kart statülerine sahip olabilmek için aranan şartlar ve başvuru usulü başta olmak üzere tüm prosedür Kanunda düzenleme altına alınmıştır. Öte yandan, Türk vatandaşlığından çıkma işlemi de yine Kanunda hüküm altına alınmıştır. Turkuaz kart ve mavi kart başvuruları, sürecin takibi ve gerekli işlemlerin icrası noktasında hukuki destek sağlayan vatandaşlık avukatı, Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinde de lazım gelen hukuki desteği sağlamaktadır.

Vatandaşlık hukuku ve mevzuatı kapsamındaki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda usul hatası yapılmaması, sürecin olumlu yönde sonuçlanmasına doğrudan etki eder. Bu bakımdan, vatandaşlık hukuki işlerinde yapılacak hukuki bir yanlış, hata veya ihmal nedeniyle telafisi güç kayıplar yaşanabilecektir. Bu noktada kayıp ve mağduriyet yaşanmaması için hizmet veren vatandaşlık avukatı, sürecin kısa zamanda ve müspet yönde tamamlanması amacıyla hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir.

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık hukuku; yurttaşlık, milliyet ve bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi üzerinde hukuki düzenlemeler içeren, söz konusu kavramlarla ilgilenen hukuk alt disiplinidir. Uluslararası özel hukuk düzenlemelerine göre, her devlet kendine vatandaşlık ve milliyet bağıyla bağlı bulunan kişileri tayin etme hakkını haizdir. Buna ilişkin kurallar genellikle yazılı hukuk ve içtihat hukuku ile pratikte tatbik edilir. Vatandaşlık hukuku, niteliği itibariyle kamu hukuku karakterlidir.

Yabancı Uyruklu Kişi Nasıl Türk Vatandaşı Olabilir?

Türk vatandaşlığı temelde doğumla ya da sonradan kazanılabilir. Yabancı uyruklu kişiler ancak sonradan Türk vatandaşlığı kazanabilir. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılma yolları şunlardır:

 • Evlat edinilme yoluyla
 • Seçme hakkı ile,
 • İstisnai olarak,
 • Göçmen olarak,
 • İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığına kazanılması
 • Evlenme yoluyla.

İstanbul Vatandaşlık Avukatı Ücretleri 2022

İstanbul vatandaşlık avukatı ücretleri 2022 yılı itibariyle, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretlerden az olmamak üzere kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Vatandaşlık avukatı ücretleri belirlenirken somur olayın şartları, iş yükü ve yoğunluğu başta olmak üzere pek çok faktör değerlendirilir. Bu bakımdan, ücrete ilişkin net bilgiye sahip olmak için doğrudan avukatla iletişim kurmak icap eder.

Vatandaşlık Hukuku Uyuşmazlık Türü

İstanbul Vatandaşlık Avukatı Ücreti 2022

Aile Mahkemesinde Tenfiz

13.500,00 TL

İdarenin Kararına Karşı Duruşmalı İptal Davası

16.500,00 TL

İdarenin Kararına Karşı Duruşmasız İptal Davası

13.500,00 TL

Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti (Masraf Dışında)

12.500,00 TL

Asliye Hukuk Mahkemesinde Tenfiz

15.000,00 TL

Asliye Hukuk Mahkemesinde Tanıma

15.000,00 TL

Vatandaşlık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vatandaşlık hukukuna ilişkin iş ve davalarda görevli yargı organları ve idari merciler şu şekildedir:

Vatandaşlık Hukuku İşleri

Yargı Organı | İdari Merci

Vatandaşlık Başvurusu

Valilikler Nezdinde İl Göç İdareleri

Aile Mahkemesinde Tenfiz

Aile Mahkemesi – Asliye Hukuk Mahkemesi

İdarenin Kararlarına Karşı İptal Davası

İdare Mahkemesi

İstinaf Mercii

Bölge idare Mahkemesi

Temyiz Mercii

Danıştay

Genel Tanıma ve Tenfiz

Asliye Hukuk Mahkemesi

Türk Vatandaşlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin tabiyetinde bulunan kişiye Türk vatandaşı denir. 2709 sayılı T.C. Anayasası madde 66’da; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılmış ve kullanılmakta olan anayasalara göre Türk vatandaşlığının tanımı şu şekilde yapılmıştır:

1924 Anayasası’nın ilk halinin 88.maddesi:

Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla (Türk) ıtlak olunur. Türkiye’ de veya hariçte bir Türk babanın sulbünden doğan veyahut Türkiyede mütemekkin bir ecnebi babanın sulbünden Türkiyede doğup da memleket dâhilinde ikamet ve sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden veyahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Türklüğe kabul olunan herkes Türktür. Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izale edilir.

1924 Anayasası’nın 5. değişiklikten sonraki hali m.88:

Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir. Türkiye’de veya Türkiye dışında bir Türk babadan gelen yahut Türkiye’de yerleşmiş bir yabancı babadan Türkiye’de dünyaya gelipte memleket içinde oturan ve erginlik yaşına vardığında resmi olarak Türk vatandaşlığını isteyen yahut Vatandaşlık Kanunu gereğince Türklüğe kabul olunan herkes Türktür. Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hallerde olur.

1961 Anayasası m.54:

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Türk vatandaşı olan yabancıların edinebileceği haklar;

 • Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
 • Sözleşme Yapma Hakkı,
 • Basın Özgürlüğü,
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
 • Kişi Dokunulmazlığı,
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
 • Çalışma İzni,
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
 • Gayrimenkul Edinme Hakkı,
 • Miras Hakkı.

Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık başvurusu avukat aracılığıyla yapılabilir.
Türk vatandaşlığı başvurusu; yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise diş temsilciliklere yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular reddedilir.
Türk vatandaşlığı başvurusunun avukat marifetiyle yapılması halinde 6 – 12 ay süre ile sonuç alınabilmektedir. Ancak, avukat yardımı alınmadan yapılan başvuruların sonuçlanması genellikle 2 yıl sürmektedir.
Türk vatandaşlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kazanılır.
Dış temsilciliklere ya da valiliklere yapılan Türk vatandaşlığı başvurusu takriben 6 ayda sonuçlanır.
Vatandaşlıktan çıkarma kararı T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından verilir.
T.C. vatandaşlığından izin yoluyla çıkan ya da vatandaşlığı kaybettirilen kişilerin tekrar T.C: vatandaşlığına başvurabilmesi mümkündür.
İdari bir işlem olan vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı, kararın ilgiliye tebliğini takiben 60 gün içinde iptal davası açılabilir.