Ticaret Avukatı

İstanbul ticaret avukatı

Ticaret avukatı, ticaret hukuku ve ticaret hukuku ile ilişkili hukuk dallarında ihtisas sahibidir. Ticaret hukuku uyuşmazlıklarında hukuk danışmanlığı ve dava takibi hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden ticaret hukuku uzmanıdır. Hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti veren ticaret avukatı; hukuk yardımında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukukunu müdafaa eder, mevcut uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesi adına çalışır.

Ticaret avukatının işlevini, önemini ve ifa ettiği işleri yakinen kavrayabilmek için ticaret hukukunu kısaca açıklamak yerinde olacaktır. Ticaret hukuku, ticari faaliyetleri düzenleme altına alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerden kasıt ise, ticari malların üretimini, tüketimini ve değişimini ifade eder. Ticaret hukuku bir üst çatı olup kendi içinde ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku olmak üzere üç ayrımda incelenir.

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş konulara ilişkin düzenlemelerde bulunan ticaret hukuku; ticari işletmeye dair her tür husus hakkında hüküm tesis etmektedir. Ticaret avukatı ise, işbu hukuk dalı üzerinde uzmanlaşan, bu alandan doğan davalarda edindiği deneyimle hukuki müktesebatını artıran ticaret hukuku uzmanıdır. Hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermek suretiyle hukuki, maddi ve manevi kayıp yaşanmaması adına mesleğini icra eder.

Ticaret Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Ticaret avukatı, ticari şirket ve işletmelerin tabi olduğu genel ve özel hükümlere hakimdir. Ticaret hukuku uygulamalarını ve değişen mevzuatı takip eder. Genellikle ticaret mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlık konularında faaliyet gösteren ticaret avukatı; hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Ticaret avukatı, ticari ilişkiler dolasıyla meydana gelen uyuşmazlıkların kısa sürede ve müspet yönde çözümünü sağlar.

Ticaret avukatı, ticaret hukukunun temel yasal dayanağı olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümlerine hâkim, hukuk tekniği ve becerisi yüksek ticaret hukuku uzmanıdır. Ticari alacak ve tazminata dair uyuşmazlıklar 1.1.2019 yılı itibariyle zorunlu arabuluculuğa tabi kılınmıştır. İşbu hallerde arabuluculuk hizmeti veren ticaret avukatı tarafından ifa edilen başlıca işler şunlardır:

 • Sözleşme düzenlenmesi, değerlendirilmesi yahut mevcut sözleşmelerin feshedilmesi,
 • Ticari alacaklara dair icra takibi,
 • İhtarname göndermek, gelen ihtarnamelere yanıt vermek,
 • Ticari şirketlere ve işletmelere hukuk danışmanlığı hizmeti vermek,
 • Ticari davaların takibi.

İstanbul’da Ticaret Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da ticaret avukatı hizmeti veren AHD Hukuk ticaret avukatları; şirketlerin başka şirketler, firmalar, müşteriler ve şirket personeli ile yaşadığı ihtilafların pratik ve kısa zamanda çözülebilmesi için hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti verir. Hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmetini müvekkil menfaatleri doğrultusunda şekillendiren ticaret avukatı, hukuki ve maddi kayıp yaşanmaması adına gereken çalışmayı sarf eder.

AHD Hukuk ticaret avukatları; ticaret hukuku düzenlemeleri ile birlikte Anayasa, medeni hukuk, sözleşmeler hukuku ve en nihayetinde örf ve âdet hükümlerine hakimdir. Kendisinden hukuk danışmanlığı veya dava takip hizmeti alanlar için sahip olduğu bilgi, birikim ve hukuk tekniğini kullanarak en nitelikli hizmeti vermekte, somut uyuşmazlığın pratik yollarla ve lehte çözümlenebilmesi adına çalışmaktadır.

Ticaret hukuku, geniş düzenleme alanına sahip olması dolayısıyla uyuşmazlık çözümü ve dava takibi için uzmanlık gerektirir. Ticaret hukuku üzerine uzmanlaşmış bir ticaret avukatı; daima güncellenen mevzuatı yakinen takip ederek somut dosyaya tatbik edebileceği, somut dosyanın temellendirilebileceği hükümleri kısa sürede belirler. Ticaret hukukundan doğan iş ve işlemlerin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlar.

Ticaret Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Hukuk, ticaret hukuku uzmanı yetkin avukatları ile ticari dava takibi ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Ticari davaların takibi,
 • Ticari uyuşmazlıklar,
 • Gümrük davalarının takibi,
 • Haksız rekabet,
 • Uluslararası tahkim prosedürü,
 • Uluslararası ticaret sözleşmeleri dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ticari şirketlerin alım ve satım prosedürü,
 • Şirket devir ve birleşme işlemleri,
 • Hisse devir işlemleri,
 • Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü,
 • Kıymetli evrak hukuku uyuşmazlıklarının çözümü,
 • Risk sermayesi,
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi,
 • Sermaye piyasaları,
 • Leasing sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi,
 • Hukuki açıdan şirket yönetimi,
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
 • Acentelik, bayilik ve imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uyuşmazlık çözümü,
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
 • Tüketicinin korunması,
 • Yurtdışı alacak takibi,
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
 • Hisse senetleri ve tahviller,
 • Gümrük işlemleri,
 • İthalat ihracat işlemleri.

Ticaret Avukatı Ücretleri

Ticaret avukatı ücretleri, ticaret avukatı ve avukattan hukuk yardımı talep eden kişi arasında serbestçe belirlenir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. İşbu tarifede öngörülen miktardan daha az ücretlendirme uygulanmaz. Avukatı, somut dosyanın özelliklerini, koşullarını, iş yükünü ve kendisinden talep edilen hukuki yardımın niteliğini değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul, oldukça fazla sayıda ticaret avukatına ev sahipliği yapar. Ticaret hukukuna uzman, başarılı ve yetkin avukatların sayıca fazla olduğu kent, en iyi ticaret avukatına ulaşılabilirlik açısından diğer illere göre çok daha avantajlıdır.
Ticaretten kaynaklanan alacak davalarına bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.
Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar, haksız rekabet olarak adlandırılır.