Sigorta Avukatı

İstanbul sigorta avukatı

Sigorta avukatı; sigorta hukuku kapsamında sigorta sözleşmeleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuk danışmanlığı ve dava takibi hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Sigorta sözleşmesi taraflarına veya şirketlere hukuki destek sunan sigorta avukatı, hukuki kayıp yaşanmaması ve mevcut ihtilafın kısa sürede sonuçlanması adına hukuk bilgisini ve tekniğini kullanır. Oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olan sigorta hukuku konularında avukat yardımı almak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

Sigorta, kişilerin karşılaşabileceği bilumum rizikonun güvence altına alınmasıdır. Kişiler ve sigorta şirketleri sigorta sözleşme yapar. Sigorta sözleşmesi gereğince düzenli prim ödenir ve buna karşın doğabilecek risklere karşı tedbir alınır. Hayatta karşılaşılan herhangi bir riziko dolayısıyla zarar meydana geldiği takdirde sigorta şirketi zararı karşılar ve olayda kusuru olanlara rücu eder. Genel olarak bu şekilde ifade edebileceğimiz sigorta, beraberinde çok sayıda farklı hukuki uyuşmazlıkların doğmasına da neden olabilir.

Sigorta sözleşmesi nedeniyle doğabilecek ihtilafların sözleşme taraflarına hak ve menfaat kaybı yaşatmaması için yetkin ve başarılı bir sigorta hukuku avukatından yardım alınması doğru olacaktır. Aksi takdirde yapılacak hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hukuki ve maddi kayıp yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Sigorta avukatı sürekli değişen mevzuatı takip ederek mevcut uyuşmazlığın çözümü için çeşitli stratejiler geliştirir.

Sigorta Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Sigorta, kişilerin günlük yaşamında karşılaşabileceği zararlara karşı sahip olunan güvencedir. Sigorta hukuku, sigortacılık hizmeti sunan işletmelerin bu kapsamda yürüttüğü faaliyetleri denetleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta avukatı; meydana gelen zararın sigorta kapsamında olup olmadığının belirlenmesi, sigorta sözleşmelerinin usulüne uygun düzenlenmesi ve zararın tazmin edilmesi vs. bilumum sigorta hukuku işlerinde hukuki danışmanlık veya dava takibi hizmeti verir.

Sigorta hukuku, sigortalı ve sigortacı arasındaki hukuki ilişkinin tanzim edildiği, sigortacılık faaliyeti yürüten şirketlerin çalışmalarının düzenlendiği hukuk disiplinidir. Sigorta hukukuna ilişkin genel hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Genel Şartları da sigorta hukukunun yasal dayanağını oluşturmaktadır. İşbu hukuk alanından doğan davalar ise, sigorta hukuku davası olarak adlandırılır.

İstanbul’da Sigorta Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da sigorta avukatı hizmeti veren AHD Hukuk sigorta avukatları; geçmişte baktığı sigorta davalarından kazandığı deneyimi hukuk bilgi ve birikimi ile birleştirir ve hukuk yardımı sağladığı kişilerin hak ve menfaati doğrultusunda çalışmalar yaparak arzu edilen sonuca kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar üzerine ihtisaslaşan AHD Hukuk sigorta avukatları; hukuk yardımında bulunduğu kişilerin hukuk taleplerini en etkili biçimde ileri sürer.

AHD Hukuk sigorta avukatı; sigortacılık faaliyeti yürüten şirketler ile sigorta sözleşmelerinden doğan yahut zarar gören üçüncü kişiler ile sigortacı yarasında yaşanan uyuşmazlıkların kısa zamanda çözüm bulmasını sağlar. Bunun için hukuki danışmanlık veya dava takibi hizmeti veren sigorta avukatı; evleviyetle sigorta sözleşmesinin muteber olup olmadığı, meydana gelen zararın sigorta kapsamında bulunup bulunmadığını tespit eder ve yaşanan zararın tazmin edilmesi gibi hukuki kayıp yaşanmaması adına gereken prosedürü işleterek hukuk yardımı sunar. Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Kaza sigortalarına dair maddi ve manevi tazminat talebi,
 • Sigorta bedelinin tahsil edilmesi,
 • Kasko, deniz ve havacılık sigortasına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi,
 • Sağlık, emeklilik ve hayat sigortası nedeniyle tazminat davaları,
 • Yangın, deprem ve sel gibi afetler sonucunda meydana gelen sigorta alacak ve tazminatlara ilişkin dava takibi,
 • Sigorta sözleşmesi ile hüküm altına alınan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde uyuşmazlık çözümü,
 • Sigorta sözleşmesi hazırlanması, feshedilmesi, kısmi fesih ve cayma işlemleri,
 • Zarar sigortaları nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Zorunlu sorumluluk sigortasından doğan ihtilafların çözümü,
 • Sigorta primlerinin ödenmemesi halinde ödenmemiş primlerin tahsili amacıyla icra takibi.

İstanbul Sigorta Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da sigorta avukatı olarak avukatlık yapan AHD Hukuk çatısı altındaki sigorta avukatlarınca verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Sigorta nedeniyle tazminat davaları,
 • Sigorta rücu davaları,
 • Araç değer kaybı davası,
 • Malpraktis davaları,
 • Nakliye hizmetlerinden doğan davalar,
 • Tahkim komisyonu ve itiraz prosedürü,
 • Tüketici hakem heyeti başvurusu,
 • Sigorta alacağının tahsil edilmesi,
 • Trafik kazaları dolayısıyla meydana gelen zararın tazmini,
 • Sigorta şirketlerinin mevzuat çerçevesinde kurulması,
 • Primlerin tahsil edilmesi,
 • Sigorta şirketi adına idari merciler ile yazışma yapılması; izin, başvuru ve bildirim gibi işlemlerin ifası,
 • Değişen mevzuat çerçevesinde sözleşmelerin hazırlanması ve takibi,
 • Sigorta şirketleriyle reasürans şirketleri arasındaki işlemlerde hukuk danışmanlığı,
 • Sigorta hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı ve dava takibi.

Sigorta Avukatı Ücretleri

Sigorta avukatı ücretleri; sigorta avukatı ile sigorta avukatından hukuk danışmanlığı veya dava takibi hizmeti alan kişi arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbesti, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlandırılmış olup işbu tarifede öngörülen miktarın altında ücretlendirme uygulanması mümkün değildir. Sigorta avukatı, kendisinden talep edilen işin koşullarına, özelliklerine ve iş yüküne göre fiyatlandırma uygulayacağı için mevcut uyuşmazlık veya işin ne olduğu bilinmeksizin net ücret ifade etmek yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en kalabalık kenti olan İstanbul’da birçok sigorta avukatı bulunur. Diğer kentlere kıyasla oldukça fazla sayıda sigorta avukatının bulunduğu şehirde başarılı, yetkin ve uzman bir sigorta avukatına ulaşmak, diğer illere oranla çok daha kolaydır.
Sigortalar, zarar sigortaları ve can sigortaları olarak temelde iki başlık altında incelenir. Zarar sigortaları ise, mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sigorta hukuku uyuşmazlıklarında somut olayın koşullarına, taraflarına ve konusuna göre davaya bakmakla görevli farklı mahkemeler bulunur. Söz gelimi Ticaret Kanunu hükümleri dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıklarda asliye ticaret mahkemesi görevliyken motorlu taşıt kazası nedeniyle ileri sürülecek maddi ve manevi tazminat davası asliye hukuk mahkemelerinde açılacaktır.