Sağlık ve Malpraktis Avukatı

Sağlık ve Malpraktis Avukatı

Sağlık ve malpraktis avukatı, sağlık hukukun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti icra eden hukukçudur. Sağlık ve malpraktis avukatı edindiği hukuki bilgi, birikim ve deneyimi, kendisinden hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti alan kişilerin yararına tahsis eder. Kendisine tevdi edilen hukuki iş üzerinde kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma yapan sağlık ve malpraktsi avukatı, müvekkilinin ve danışanının hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamaması adına gereken hukuki desteği sunar.

Sağlık ve Malpraktis Avukatı Ne İş Yapar, Hangi Davalara Bakar?

Sağlık hukuku; hasta ve hekim haklarını koruma altına alan, hasta ile tıp hizmeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünün, usul ve esasların düzenlendiği hukuk disiplinidir. Sağlık hukuku, sağlık sistemini oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların tamamını kapsamı altına alır; bu itibarla, oldukça kapsamlı ve hacimli bir alandır. Bu alanda hukuki yardım sunan sağlık ve malpraktis avukatının sağlık hukukuna ve ilgili mevzuata hakim olması gerekir. Sağlık ve malpraktis avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet,
 • Hastane ve hasta arasındaki uyuşmazlıklar,
 • Hasta haklarının ihlali,
 • Hatalı tedavi neticesinde meydana gelen zararın tazmini,
 • Hatalı tedavinin suç teşkil etmesi halinde cezai süreç,
 • Haksız fiil tazminatına dair talepler.

İstanbul’da Sağlık ve Malpraktis Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da sağlık ve malpraktis avukatı olarak hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eden AHD Hukuk avukatları kendilerine tevdi edilen hukuki işin, müvekkilinin/danışanının hak ve menfaati doğrultusunda sonuçlanması amacıyla özenli, titiz, çok yönlü ve kapsamlı bir çalışma sunar. Arzu edilen sonuca kısa zamanda ulaşılabilmesi adına en doğru hukuki yol haritasını belirler ve sürecin başından sonuna kadar sıkı bir biçimde takibini sağlar.

İstanbul Sağlık ve Malpraktis Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul sağlık ve malpraktis avukatı olarak görev yapan AHD Hukuk avukatlarınca verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Malpraktis sebebiyle maddi ve manevi tazminat talepli davaların takibi,
 • Suç teşkil eden durumlarda cezai sürecin başlatılması ve takibi,
 • Hasta vekili olması halinde Türk Tabipler Birliği’ne başvuruda bulunarak ilgili hekim hakkında disiplin işlemi başlatılması talebi,
 • Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılarak ilgiler hakkında soruşturma başlatılması talebi,
 • Aleyhte bir mahkeme kararı verilmişse yüksek mahkeme veya hastane aleyhine idari başvuru,
 • Dava takibi, dilekçe hazırlanması, kanun yollarına başvuru,
 • Hasta hakkının ihlaline karşı hukuki ve cezai sürecin başlatılması,
 • Sağlık çalışanlarına karşı şiddet içerikli eylemlere karşı hukuki ve cezai sürecin başlatılması,
 • Eser veya vekalet sözleşmesi kapsamında değerlendirilen tedavi uygulamaları sebebiyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hasta – özel hastane ve hasta – devlet hastanesi arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Haksız fiil tazminatına ilişkin taleplerin ileri sürülmesi,
 • Hastanelere sağlık hukuku kapsamında tıbbi danışmanlık hizmeti,
 • Arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında taraf temsili,
 • Sağlık kuruluşunun Türk Sağlık Hukuku standartlarını uygunluğu.

Sağlık ve Malpraktis Avukatı Ücretleri

Sağlık ve malpraktis avukatı ücretleri, avukat yardımına konu edilen hukuki işin avukata getireceği iş yükü ve uyuşmazlığın vasfına göre farklılık gösterir. Avukat ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe kararlaştırılan avukatlık ücretinin tek istisnası ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Buna göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten daha az bir ücret üzerinde anlaşma sağlanamaz.

En İyi Sağlık ve Malpraktis Avukatı

En iyi sağlık ve malpraktis avukatı; sağlık hukukunda ihtisaslaşan, bahse konu hukuk dalında deneyim sahibi olan, güncel mevzuatı ve yüksek yargı kararlarını takip eden, malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası gibi sağlık hukuku davalarında tecrübe sahibi olan avukattır. En iyi sağlık ve malpraktis avukatı ile çalışmak, mevcut hukuki işin müspet yönde seyretmesi ve arzu edilen sonuca ulaşılması adına en doğru yaklaşımdır.

Sağlık ve Malpraktis Davaları Ne Kadar Sürer?

Sağlık hukuku nedeniyle incelenen davalar veya malpratis sebebiyle ileri sürülen maddi ve manevi tazminat talepleri, somut uyuşmazlığın durumuna ve sürecin avukat marifetiyle takip edilip edilmemesine göre farklı sürelerde sonuçlanır. Bu itibarla, sağlık hukuku davalarının süresine ilişkin net bir takvim öngörmek mümkün değildir. Fakat, davanın takibini yetkin ve deneyimli bir avukatın üstlenmesinin, dava süresine doğrudan olumlu etki edeceğini belirtmek gerekir.

İstanbul Sağlık ve Malpraktis Avukatı Tavsiye

Sağlık hukukunun inceleme alanına giren hukuki bir işin özenle yürütülmesi veya malpraktis sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebi gibi davaların en iyi şekilde takip edilmesi için avukat arayışına giren kişiler, İstanbul sağlık ve malpraktis avukatı tavsiyesine gereksinim duyar. Hukuki yardım alınacak avukatın başarılı ve deneyim sahibi olması, sağlık alanındaki gelişmeleri takip etmesi, güncel mevzuata ve yüksek yargı kararlarına hakim olması son derece önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi sağlık ve malpraktis avukatları İstanbul’dadır, şeklinde bir önermede bulunmak mümkün olmamakla birlikte, avukat sayısının çokluğuna istinaden İstanbul’da başarılı bir sağlık ve malpraktis avukatı bulma olasılığının, diğer illere kıyasla görece daha kolay olduğunu ifade etmek mümkündür.
Malpraktis, doktorun tedavi sırasında güncel standart uygulamaları yapmama hali, beceri eksikliği ya da hastanın tedavisini vermemesi sebebiyle oluşan zarardır.
Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yerine getirmemesi, beceri eksikliği veya tedavide bulunmaması nedeniyle hastada oluşan zararın sebebiyle açılan davadır.