İdare Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı; kamu hukuku genelinde ve özellikle idare hukuku alanında uzman, bu alandan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda danışmanlık ve temsil hizmeti veren avukattır. İdare hukuku avukatı marifetiyle yerine getirilen işlerin, avukatlık faaliyetlerinin ve öneminin anlaşılabilmesi için kamu hukuku ve idare hukukunun kısaca izah edilmesi isabetli olacaktır. Hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere iki ayrımda incelenir.

İdare hukuku kamu hukukunun bir alt dalıdır. İdarenin kuruluşu ve işleyişinde uygulanan kurallar bütününe idare hukuku denir. Bu kapsamda idare hukuku; idari teşkilat, idari teşkilatın yetki ve görevleri, kişi hak ihlallerine karşı bireysel çözümleri düzenleme altına alan normlardan vücut bulur. İdari yargı ise, idare hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların yargısal çözümünü sağlar. İdare hukuku avukatı, idari yargıda çözümlenen uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve temsil görevi sağlar. 

İdare tarafından yerine getirilen işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Bu nedenle, aksi ispat edilinceye değin her idari işlem hukuka uygun kabul edilir. Dolayısıyla uygulamada idarenin hukuka aykırı işlemlerine zaman zaman rastlanmaktadır. İdarenin hukuka aykırı işleminden ötürü hukuki kayıp yaşanmaması için idari yargıda idari işleme karşı dava açılır. İdari yargıda idari işlemlere karşı açılan davalarda idare hukuku avukatı görev alır.

İdare hukuku avukatı, kamu hukuku genelinde idare hukuk özelinde yetkinlik sahibi olup bu alandan doğan bilumum iş ve davada gerçek yahut tüzel kişilere hukuki birikimini kullanmak suretiyle danışmanlık veya vekillik hizmeti vererek arzu edilen sonuca ulaşılması adına çalışır. İdare hukuku avukatı marifetiyle görülen başlıca işler; idareye başvuruda bulunulması, uzlaşma süreci, idari işlemlere karşı iptal davası, kamu kurum ve kuruluşları ile yaşanan ihtilafların çözümlenmesi şeklinde ifade edilebilir.

İdare hukuku avukatı, görev alanına giren hukuki iş, işlem, ihtilaf ve davalarda bilgi birikimini ve hukuk tekniği kullanarak hukuki yardım sağladığı kişinin hak ve menfaati doğrultusunda hizmet verir. Etkili çözüm yolları geliştirme becerisini haiz kamu avukatı, hukuki prosedürün dinamik bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gereken işlemleri yerine getirir. Oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk dalı olan idare hukukuna ilişkin ihtilaflarda hatalı veya ihmali işlemlerden ötürü hak kaybı yaşamamak adına avukat desteğine başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

İdare Hukuku Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

İdare hukuku avukatı; bireylerin devlet ve devletin ilgili idari kurumlarıyla yaşadığı ihtilaflarda, idarenin üstünlüğüne karşılık kişi hak ve hürriyetlerini koruma altına alan idare hukuku hükümleri çerçevesinde hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sağlar. İdarenin tesis ettiği ve kişiler aleyhine sonuç doğuran idari işlemlerin iptal davasına konu edilmesi, maddi ve manevi zararların giderilmesi amacıyla tazminat davası açılması, kamulaştırma davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar başta olmak üzere idare hukukundan doğan tüm işlem ve uyuşmazlıklarda idare hukuku avukatı görev alır.

İdare hukuku diğer hukuk dallarına nispeten genç bir hukuk dalıdır. Oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk dalı olmasına karşın tedvin edilmemiş, tek ve toplu bir mevzuatı bulunmamaktadır. Bu nedenle somut uyuşmazlığa taraf kamu tüzel kişilik ya da idari kuruluşa göre farklı kurallara ve hükümlere başvurulur. Yaşanan uyuşmazlıkların hukuki kayba zemin hazırlamadan çözümlenebilmesi içinse, güncel mevzuata hâkim olmak elzemdir.

İdari yargıda dava açmak ve dava takip hizmeti vermenin yanı sıra idare ile yapılan sözleşmeler ve ihaleler gibi idare hukukunun düzenleme alanına giren konularda görevli olan idare hukuku avukatı; idare hukukunun geniş bir hukuk olması hasebiyle oldukça fazla dava ve işte görev alır. İdare hukuku avukatı tarafından ifa edilen başlıca iş ve davalar şunlardır:

 • İdari işlemin iptali davası,
 • Tam yargı davası,
 • Yürütmenin durdurulması talebi,
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması,
 • İdari sözleşmeler dolayısıyla yaşanan ihtilaflar,
 • Memur disiplin cezaları ve iptali,
 • Güvenlik soruşturması,
 • Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanması,
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’nun uygulanması,
 • İdari işlemler için gereken belgelerin düzenlenmesi.

İstanbul’da İdare Hukuku Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da idare hukuku avukatı görevini ifade eden AHD Hukuk idare avukatları; başta kamu hukuku olmak üzere idare hukukundan doğan bilumum hukuki iş, uyuşmazlık ve davada arzu edilen müspet sonucun elde edilebilmesi adına hukuki bilgi, birikim ve müktesebatını kullanarak çalışma sarf eder. Pratik çözüm yoları bulabilen, etkili ve güçlü iletişim becerisini haiz, mevzuatın inceliklerine ve hukuk tekniğine hâkim AHD Hukuk idare hukuku avukatı, hukuki yardım sağladığı kişilerin menfaati doğrultusunda hukuku müdafaa eder.

İdare hukukundan doğan işlerde deneyim sahibi bir idare hukuku avukatı tarafından temsil edilmek veya hukuk danışmanlığı almak suretiyle avukatın bilgi ve birikiminden istifade etmek en doğru yaklaşım olacaktır. Başarılı bir idare avukatı, bu alana ilişkin bilgisini ve deneyimini kullanarak somut olaya dair en pratik çözüm yolunu bulacağından sürecinde kısa zamanda istenilen yönde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

İstanbul idare hukuku avukatı yalnızca idare hukuku değil; memur disiplin hukuku, kamu ihale hukuku ve idari yaptırımlar başta olmak üzere birçok ilgili hukuk disiplini üzerinde ihtisaslaşmış avukattır. İdare gerçek ya da tüzel kişilerle yahut bir başka idareyle yaşadığı uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesini, hukuki sürecin etkin ve etkili bir biçimde takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlayan AHD Hukuk idare avukatı; kamu hukukunun tanzim ettiği bütün konularda hukuk yardımı sağlar.

İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Hukuk idare hukuku avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • İdari davalar,
 • 375 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarma dolayısıyla görülen idari davalar,
 • Sicil iptal davaları,
 • Geçici görevlendirmeye dair davalar,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davası,
 • Görevden uzaklaştırmaya dair davalar,
 • POMEM, PMYO ve PAEM sağlık idari davaları,
 • MSB sağlık ve mülakat davaları,
 • Pasaport iptaline dair idari davaları,
 • Rekabet hukuku dolayısıyla görülen idari davalar,
 • Denklik, silah taşıma ruhsatı vs. verilmemesine ilişkin davaları,
 • Gümrük hizmetlerine dair idari davalar,
 • Mobbing tam yargı davaları,
 • Tayin davaları,
 • Meslekten ihraç,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Atama ve atamama işlemlerinden doğan idari davalar,
 • Disiplin cezalarına dair idari davalar,
 • Uyarma, kınama cezası idari davası,
 • Memurluktan çıkarma, memurların parasal hakları, özlük hakları vs. nedenlerle açılan idari davalar,
 • İmar planı değişikliği dolayısıyla yürütülen idari davalar,
 • İmar uygulamasından doğan idari davalar,
 • Yapı ile ilgili idari davalar,
 • Yıkım işlemlerinden doğan idari davalar,
 • İmar para cezasına dair idari davalar,
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine dair idari davalar,
 • Kentsel dönüşümden doğan idari davalar,
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar,
 • Üniversite öğrencilerine dair idari davalar,
 • Tıbbi müdahaleler dolayısıyla tam yargı davaları,
 • Tazminat davaları,
 • Emniyet, belediye hizmetlerinden doğan tam yargı davaları,
 • Karayollarına dair tam yargı davaları,
 • Terörle mücadeleye ilişkin tam yargı davaları,
 • Genel ve düzenleyici işlemlerin iptali talepli idari davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Ecrimisil,
 • Kamu ihale davaları,
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine dair idari davalar.

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri

İdare, kamu gücü imtiyazı dolayısıyla tarafı olduğu sözleşme, hukuki işlem veya fiillerde karşı tarafa karşı üstündür. Bu nedenle idare karşısında zayıf durumda bulunan tarafın deneyimli bir idare hukuku avukatından yardım alması son derece mühimdir. İşbu nedenden ötürü idare karşısında taraf olan gerçek veya tüzel kişiler hukuki kayıp yaşamamak adına idare hukuku avukatına vekalet vermekte ve bu sayede profesyonel destek almaktadır.

İdare hukuku avukatı, vekaletini üstlendikleri gerçek veya tüzel kişilerin idare karşısında haklarını savunmak ve mevcut uyuşmazlığı pratik bir biçimde çözümlemek gibi ifa ettiği avukatlık faaliyetleri karşılığında belirli bir ücret alır. Avukatlık Kanunu’nun bir gereği olan avukatlık ücreti; idare hukuku avukatı ve avukattan yardım alan kişi arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbestliğe getirilen tek sınırlama ise, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir.

İdare hukuku avukatı, kendisinden talep edilen hukuki işin niteliğine, koşullarına ve iş yüküne göre değerlendirme yapar. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten daha az olmamak kaydıyla bir ücret üzerinde karar kılar. Dolayısıyla, idare hukuku avukatının ne kadar ücret talep edeceğini net bir şekilde ifade edebilmek için mevcut iş veya uyuşmazlığın bilinmesi gerekir. Bu itibarla, avukatlık ücretine dair kesin ücreti öğrenebilmek için avukatınızla görüşmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi idare hukuku avukatları; kamu hukuku alanında ihtisaslaşmış ve idare hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda kazandığı deneyimle hukuki müktesebatını artırmış avukattır. Çok sayıda idare hukuku avukatının mevcut olduğu İstanbul, Türkiye’nin en iyi idare hukuku avukatlarına ulaşılabilirlik açısından en avantajlı kenttir.
İptal davası, idari yargıda yürütülen ve 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu m.2’de hüküm altına alınan dava türlerinden biridir. İdare mahkemesinde görülen iptal davası; idari işlemler hakkında sebep, yetki, konu, şekil ve maksat yönünden biri dolayısıyla hukuka aykırılık teşkil ettiğinden ötürü iptal edilmesi talebiyle menfaatleri ihlal edilen kişilerce açılan davadır.
İdari eylem ve işlem nedeniyle kişisel hakları zarar gören kişiler tarafından açılan tam yargı davası; idari işlemin varlığı ve işlem dolayısıyla ilgililerin hak ihlali söz konusu olmalıdır.