İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari davalar; kamu kurumlarının, kamu hukukuna dayanarak tek taraflı tesis ettikleri işlemlerin iptali talebiyle açılan davalar ve yine idari iş ve eylemlerden doğan tam yargı davaları ile idari sözleşmelerden doğan davalardır. Şu halde idari dava, devlet kurumlarınca tesis edilen işlemlere karşı açılan davalar olarak ifade edilebilir. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, idare mahkemeler idari davalarda yerindelik denetimi yapamaz.

İdare mahkemeleri, yürütme işlevinin yasalarda düzenlenen şekil ve esaslara uygun şekilde icra edilmesini sınırlayamaz, idari işlem ve eylem niteliğini haiz veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı veremez. Bu hususun daha iyi anlaşılabilmesi için somut bir örnek vermek gerekirse; örneğin, Polis Okulları mülakatında elenen bir kişinin açacağı idari davada iptal kararı alması, kişinin mülakatı geçmesi sonucunu doğurmaz; yalnızca bir yeni mülakata katılma imkanı sağlar.

İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır?

İdari davalarda yetkili mahkeme, görev kuralları gereği İdare Mahkemeleridir. İdari davalar İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılır. Özellikle belirtmek gerekir ki; Bölge İdare Mahkemesi, idari davalara ilk derece mahkemesi olarak bakamaz.

İdari Dava Nerede Açılır?

İdari davalarda genel yetki kuralı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.32/1 hükmü uyarınca davaya konu edilen idari işlemi tesis edildiği yer mahkemesidir. İşbu Kanunun 33, 34, 35 ve 36. maddelerinde ise özel yetki kuralları hüküm altına alınmıştır.

İYUK m.32:

“Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir.”

İdari Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

İdari dava dilekçesi, kişinin bulunduğu yerde İdare ve Vergi mahkemesi mevcutsa doğrudan mahkemeye gidilerek elden teslim edilebilir. Dava dilekçesinin yanı sıra dava harç ve giderlerinin de yatırılmasıyla birlikte dava açılabilir. Dava harç ve giderlerinin toplamda ne kadar tutacağı, dava açmadan önce ilgili mahkemeye başvurularak öğrenilebilir. Kişinin bulunduğu yerde İdare ve Vergi mahkemesi mevcut değilse, kişinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçe verilecek yargı organıdır.

İdari davalar için hazırlanacak dilekçe, idareye tebliğ etmek ve mahkeme dosyasına konmak için olmak üzere iki nüsha hazırlanmalıdır. Gerek dava dilekçesinin usul açısından muntazam bir biçimde hazırlanması gerek idari dava sürecinin arzu edilen yönde seyretmesi için deneyimli ve yetkin bir idare hukuku avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

İdari Davalarda Yasal Süreler

İdare mahkemelerinde dava açılması için öngörülen süre, idare tarafından ilgiliye tebligat yapılmasını takiben 60 gündür. Vergi mahkemelerinde ise tebligatın ardından 30 gün içinde dava açılmalıdır. Özel kanunlarda öngörülen süreler mevcutsa o süreler uygulanır. İdari davalarda ifade edilen yasal süreler hak düşürücü niteliği haiz olup mutlaka sürelere tabi olunmalıdır. Aksi halde, dava açma hakkı yitirilecek, açılan davanın süre yönünden reddine karar verilecektir.

İdari davaların ne kadar sürdüğü de uygulamada merak konusudur. İdari davalarda süre; davaya bakan mahkemenin iş yükü ve yoğunluğu başta olmak üzere birçok parametreye göre değişir. Ancak, kesin olmamakla birlikte yaklaşık bir süre ifade etmek gerekirse, idari davalar takriben bir yıl içinde tamamlanır. İlk derece mahkemelerinin yanı sıra Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da geçirilecek süre ise ortalama 8 ay ile 1 yıl arasında değişecektir.

İdari Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu mu?

İdari davalar, ilgilinin bizzat açabileceği ve avukat yardımı olmaksızın pekala takip edebileceği davalardır. Bu bakımdan şahıslar bizzat, şirketler ise yetkilileri aracılığı ile idari dava açabilir ve takibini yapabilir. Fakat, idare hukukunun son derece kapsamlı ve teknik bir yapıya sahip olması, idari davaların yoğun prosedür ihtiva etmesi nedeniyle hatalı veya ihmali işlemler yapılması, dolayısıyla hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

İdari davalarda etkin bir biçimde temsil olunmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamak ve mahkeme kararının müspet yönde verilmesini sağlamak için emsal davalarla deneyim kazanmış başarılı bir idare avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Devlet kurumlarınca icra edilen işlere karşı açılan davalara idari dava denir. İdari davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindelik denetimi yapılmaz.
İdarece yapılan tebligatı takiben; vergi mahkemelerinde 30 gün, idare mahkemeleri ve Danıştay’da ise 60 gün içinde dava açılmalıdır. Bu süreler dışında, özel kanunlarda düzenlenen süreler varsa o süreler uygulanır.
İdari davalar İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri veya Danıştay’da açılır.