İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama aracımız sayesinde kısa sürede ve en doğru şekilde hesaplanabilir. Web sitemizde yer alan aracımızın kullanımı kolaydır. Pratik yoldan sonuca ulaşmayı sağlayan aracımız sayesinde ihbar tazminatı miktarınızın ne olduğunu hemen öğrenebilirsiniz.

İhbar tazminatı hesaplama programımıza gereken veriler girildikten sonra kısa süre içerisinde sonuca ulaşılabilir. Bunun için yapmanız gereken ilgili boşluklara sizden istenen bilgileri girmenizdir. Hesapla butonuna basmak sureti ile bu verilerden en doğru sonuca ulaşmak çok kısa bir süre içinde mümkün olmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı hesaplaması yapılacağı zaman bir takım verilere gerek duyulur. Bunlardan biri de işe giriş ve çıkış tarihleridir. Aylık brüt maaşın yanı sıra yemek, yol gibi ek gelirlerin de sisteme girilmesi gerekir.

Hesaplama sırasında araca girilen veriler sayesinde en net biçimde sonuç elde edilebilir. Tazminat miktarını belirleyen araca girilen verilerdir. İhbar tazminatı hesaplamasında ay 30 gün olarak yıl da 360 gün şeklinde belirlenir.

Gelir vergisi kesintisi de ihbar tazminatı hesaplama aracı vasıtası ile hesaplanır. Bu hesaplamayı araç otomatik olarak yapar. Bu hesaplama sırasında ayrıca damga vergisi kesintisi de dikkate alınır. Damga vergisi kesinti oranı da % 0,759’dur.

İhbar tazminatı hesaplama aracı ile elde edilen sonuç bilgi verici mahiyette olurken kesin bordro yerine geçmez. Buna ilaveten formüller aracılığı ile veriler gerekli alanlara girilerek de ihbar tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı olarak adlandırılan ve işçiye ödenen tazminat miktarı belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçileri ilgilendirmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshedildiğinde bu iş akdini fesheden taraf usulüne uygun hareket etmek zorundadır. Aynı şekilde ihbar tazminatı iş akdini sonlandıran işçi olduğunda işveren için de ödenmesi geçerli olan bir tazminat türüdür. 

Usulüne uygun olarak sözleşme feshi yapılmadığında ve sözleşmeyi fesheden taraf iş akdinin sonlandırıldığını karşı tarafa süresi içinde tebliğ etmediğinde ihbar tazminatı hakkı doğar.

İş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca ve 24-25. Maddeler kapsamında feshedilmediğinde ve bu fesih işlemi kanunun 17. Maddesi kapsamında usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediğinde bunu yapan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olur.

İş akdini sonlandıran taraf diğer tarafa kanunda ön görülen koşullar oluşmuşsa ihbar tazminatı ödemesi yapar. İş akdini sonlandıran taraf haklı bir nedenle fesih yapmış olsa bile kanunda belirtilen şekilde bildirim yapmadığında ihbar tazminatı alma hakkı geçerli olmaz.

İhbar tazminatı miktarı bildirim süresini ilgilendiren bir ücrettir. İşçiye bildirim öneli gönderilmeden yapılan iş sözleşmesi feshinde geçerli olan ihbar tazminatı miktarı işverene işçinin iş akdini feshettiğinde bildirim öneli göndermemesi halinde de geçerlidir.

İş sözleşmesini fesheden taraf bunu karşı tarafa kanunda öngörülen süresi içinde tebliğ etmek zorundadır. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapılmamış olan bildirimler sebebi ile işçi veya işveren ihbar tazminatı talep etme hakkını kullanamayacağından kanunda sayılan koşulların sağlanması gerekir.

İhbar tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir. Buna ilaveten belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ise ve bu sözleşme ardı ardına yinelenmek sureti ile belirsiz hale gelmiş ise ihbar tazminatı hakkı doğar. Bildirim süresine uymayan işveren ya da işçi ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olabilmektedir. İhbar tazminatı alınabilmesi için koşulların varlığına bakılması gerekir.

İhbar Tazminatı Alma Koşulları

İhbar tazminatı alma koşulları sağlandığında bu tazminatı işçi ya da işveren alabilmektedir. Tazminatı almaya hak kazanan taraf karşı taraftan bunu talep edebilir.

  • Öncelikle işveren ve işçi arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi yapılmış olmalıdır.
  • İşçi ya da işveren haklı bir fesih nedenine sahip olmamalıdır.
  • İş akdi kanunda belirtilen ihbara yönelik sürelere uyulmadan feshedilmiş olmalıdır.

İş sözleşmesini fesheden tarafın iş akdini sonlandırması için geçerli nedenleri bulunursa ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmaz. İşçi ve işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesi kapsamında işçinin işten çıkarılacağı zaman ya da kendi rızası ile işten ayrılması gerekli ise kanunda belirlenen süreler içerisinde tarafların usulüne uygun olarak bildirim yapması zorunludur.

Taraflar usulüne uygun biçimde bildirim yapmadığında usulsüz fesih söz konusu olur. Usulsüz feshi gerçekleştiren taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü tutulur. İhbar tazminatını işçi alabileceği gibi işveren için de aynı haklar geçerlidir.

4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesi kapsamında süreli fesih konu başlığında ihbar tazminatı hakkında gerekli açıklamalara yer verilir. Bu kapsamda belirsiz süreli iş sözleşmeleri sonlandırılmadan önce sözleşmeyi sonlandıracak taraf diğer tarafa süresi içinde bildirim yapmakla yükümlüdür.

Önemle belirtmekte fayda var ki ihbar tazminatı başta olmak üzere diğer işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların kısa sürede çözüm bulabilmesi için sürecin iş avukatı tarafından yönetilmesi sağlıklı olacaktır.

İhbar Tazminatı İhbar Süresi

İhbar tazminatı ihbar süresi işçinin çalıştığı işyerindeki süreye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışma süreleri dikkate alınarak hareket edilir:

  • İşçi bir işyerinde 6 aydan az süredir çalışıyorsa bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 2 hafta geçmesi ile iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır.
  • 6 ay- 1,5 yıl aralığında çalışan işçinin bildirim yapıldıktan 4 hafta sonra iş akdi sonlanır.
  • 1,5 yıl-3 yıl aralığında çalışan işçinin bildirim karşı tarafa yapıldıktan sonra 6 haftanın ardından iş akdi sonlanır.
  • İşçinin 3 yıldan fazladır çalışmış olduğu işte bildirimin ardından 8 hafta sonra iş sözleşmesi sonlanmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Formülü Nedir?

İhbar tazminatı hesaplaması sırasında işçinin ücretine ilaveten kendisine sağlanan para ve paraya dayalı ölçülebilir menfaatleri dikkate alınmaktadır. Hesaplama sırasında ise hafta 7 gün olarak kabul edilir.

İki haftalık ihbar tazminatı söz konusu ise 14 gün olarak giydirilmiş ücret dikkate alınır. 4 haftalık ihbar tazminatında giydirilmiş ücret 28 gün üzerinden hesaplanmaktadır. 6 haftalık ihbar tazminatı 42 gün ve 8 haftalık ihbar tazminatı da 56 gün üzerinden giydirilmiş ücret baz alınarak hesaplanır.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama yapılırken son giydirilmiş brüt ücret dikkate alınmaktadır. İşçinin kıdeminin tespitinin ardından da kıdeme denk gelen İş Kanunu 17. Madde kapsamındaki önel süresi belirlenir ve toplam gün sayısı işçinin son giydirilmiş günlük ücretiyle çarpılmaktadır. İşçinin yıllık gelir vergisi ve damga vergisi tutarı brüt tutar üzerinden kesilir.

Öncelikle işçinin ücretinin giydirilmiş ücret olarak tespiti gerekmektedir. İşçinin çalışma süresi bunun ardından dikkate alınır. İşçinin çalışma süresine denk düşen yasal ihbar süresi belirlendikten sonra da günlük brüt ücretle bu ihbar süresi çarpılmaktadır.

Tespit edilen miktardan ise gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra ihbar tazminatı miktarı belirlenebilmektedir. İhbar tazminatını iş sözleşmesini fesheden taraf karşı tarafa öder. Bu sebeple iş sözleşmesini işçi ya da işveren feshetmiş olsa ve haklı bir nedenle bunu gerçekleştirmiş olsa dahi bildirim süresine uymak zorundadır.

Kanunda yer verilen usulüne uygun olarak bildirim yapılması gerekir. İşçi ya da işveren haklı bir sebeple iş sözleşmesini feshetmiş olsa dahi 26. Madde kapsamında yer alan hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmediklerinde sonraki fesihler için karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olur.