Telif Hakları Avukatı İstanbul

Telif Hakları Avukatı İstanbul

Telif hakları avukatı İstanbul başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası çapta; müvekkillerine ve danışanlarına yönelik hukuki temsil & danışmanlık hizmeti icra eder. Telif hakları avukatı İstanbul ve diğer illerden hukuki destek talep eden kişilerin hak, menfaat, maddiyat ve zaman bakımından telafisi güç kayıplar yaşamaması adına özenli, çok yönlü ve kapsamlı hizmetler sunar.

Telif hakları hukukunda ihtisas sahibi olan telif hakları avukatı İstanbul ve diğer illerden müvekkillerinin hak – menfaat dengesini gözeterek hukuki yardım sağlar. Bu kapsamda; somut dosyanın esaslı unsurlarından ayrıntılarına kadar derin ve kapsamlı bir incelemede bulunan telif hakları avukatı, sürecin en kısa zamanda ve arzu edilen yönde sonuçlanması adına çalışır.

Telif hakları, 5846 sayılı yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Telif haklarında uzman avukatları, başta söz konusu Kanun olmak üzere telif haklarına ilişkin düzenlemelerde bulunan mevzuatın tamamı üzerinde uzmanlık sahibidir. Telif haklarının temel yasal dayanağı olan 5846 sayılı Kanun’un amacı, yine aynı Kanun’un 1’inci maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre;

“Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.”

AHD Hukuk & Danışmanlık İstanbul Telif Hakları Avukatlık Hizmetleri

Telif hakları avukatı İstanbul özelinde ve tüm ülke genelinde hizmet vermektedir. Danışanlarının hukuki problemlerine ilişkin yol haritası çizen ve hak kaybı yaşamaması adına nasıl bir süreç takip etmesi gerektiği bakımından bilgilendirme sağlayan AHD Hukuk & Danışmanlık; aynı zamanda, telif haklarından doğan davalar içinse müvekkilleri için dava takip hizmeti icra eder. AHD Hukuk & Danışmanlık, telif hakları bakımından;

  • Telif hakkına yönelik ihlallerde, ihlaller karşısında nasıl bir hukuki yol takip edilmesi gerektiği hususunda hukuki danışmanlık,
  • Telif hakkı ihlalinde, hakka yönelik tecavüzün giderilmesi adına dava açılması ve takibi,
  • Telif hakkının ihlali hukuki sebebine dayalı maddi ve manevi tazminat istemleri için dava ikame edilmesi ve takip edilmesi,
  • Telif hakkı sahibi olunabilmesi için, usulüne uygun olarak telif hakkı alma ve tescil işlemlerinin yürütülmesi,
  • Hak sahibine, telif hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesi adına hukuki zeminde danışmanlık sağlanması,
  • Telif hukuku çerçevesinde meydana gelen uyuşmazlıklarda, şayet ivedi bir durum söz konusu ise ihtiyati tedbir alınması adına hukuki sürecin derhal başlatılması ve hak sahibinin muhtemel hak kayıplarından korunması,
  • Telif hakkı ihlallerinde, hak sahibi adına, ihlali gerçekleştiren kişiye yönelik ihtarname gönderilmesi,
  • Hak sahibine, telif hakkı hukuku bakımından gündeme gelebilecek sözleşmelere yönelik hukuki yardım sağlanması,
  • Telif hakkı hukuku çerçevesinde, yalnızca hukuki süreçler değil; aynı zamanda, cezai sürece yönelik de hukuki danışmanlık ve dava takibi, hizmetlerini icra eder.

İstanbul Telif Hakları Avukatı İletişim Bilgileri

AHD Hukuk & Danışmanlık Adresi

Mimar Sinan Mah. Örnek Sokak Adile Hanım Apt. No:3 D:19

Çekmeköy / İstanbul

Telif Hakları Avukatı İstanbul Telefon Numarası

+90 533 279 60 06

E – Posta

info@ahddurakhukuk.com

İstanbul Telif Hakları Avukatı Ücretleri

İstanbul telif hakları avukatı ücretleri, telif hakkına ilişkin hukuki desteğe gereksinim duyan kişilerce merak konusudur. Avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan bazı faktörler söz konusudur. Bunlardan ilki, avukatın uzmanlığı, deneyimi ve başarısıdır. Avukatın telif hakkı hukuku bakımından deneyimi, ihtisas sahibi oluşu ve başarısı, avukatlık ücretine etki eden en önemli faktördür.

Avukatlık ücretinde belirleyici olan bir diğer faktör, somut dosyanın koşulları ve özellikleridir. Bununla birlikte, işin zorluğu ve avukata getireceği iş yükü de ücretlendirmeye doğrudan etki eder. İstanbul telif hakları avukatı ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla, söz konusu faktörler dikkate alınarak, avukat ile avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe kararlaştırılır.

Telif Hakkına İlişkin Uyuşmazlık Türü

Avukatlık Ücreti (2023 yılında İstanbul ili için tavsiye niteliği taşıyan ücretlerdir. Avukat için bağlayıcı değildir. Fikir vermesi adına incelenebilir.)

Telif hakkı ihlali karşısında cezai süreç kapsamında şikayet ve şikayet takibi

11.000,00 TL

Telif hakkı ihlali karşısında sanık müdafiliği

16.500,00 TL

Telif hakkı ihlali karşısında müdahil vekilliği

16.500,00 TL

Delil tespit davası

7.500,00 TL

Maddi ve manevi tazminat talepleri

13.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla, dava değerinin %15’i

Telif hakkı ihlaline karşı ihtarname düzenlenmesi

5.500,00 TL

İhtiyati tedbir alınması

10.200,00 TL

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde toplatma işleri

10.200,00 TL

Telif Hakları Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Telif hakları avukatı ücreti; TBB tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla, İstanbul Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğini haiz tarifede öngörülen ücret dikkate alınarak, somut işin koşulları, özellikleri ve avukata getireceği iş yükü gibi faktörler hesaba katılarak, avukat ve avukat yardımı alan kişi arasında serbestçe belirlenir.

Telif Hakları Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Telif hakları avukatına ödenmesi gereken avukatlık ücreti, avukat ve müvekkil/danışan arasında serbestçe belirlenmekle birlikte, genellikle işin başında ödenir. Ancak, içeriğimizde paylaştığımız tablodan da görüleceği üzere, işin niteliği gereği belirli işlerde iş sonu ücret ödenir. Ayrıca, belirli işlerde ilk başta bir miktar ücret ödenir; kalan tutar ise iş bittikten sonra tahsil edilen miktar üzerinden belirli bir yüzde ile ödenir.

İstanbul Telif Hakkı Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri, telif haklarına dair uyuşmazlıkları incelemekle görevlidir. Ancak, söz konusu mahkemeler her adliyede kurulmamış olabilir. Bahse konu mahkemelerin kurulmadığı yerlerde ise genel görevli mahkeme, yani asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Bunların yanı sıra, telif hakkı kapsamında gündeme gelebilecek davalarda görevli yargı organları şunlardır:

Dava Adı

Görevli Mahkeme

Telif hakkı ihlali sebebiyle ceza davası

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

Tecavüzün önlenmesi davası

Fikri ve sınai haklar asliye hukuk mahkemesi

Delil tespiti davası

Sulh hukuk mahkemesi

İhtiyati tedbir alınması

Fikri ve sınai haklar asliye hukuk mahkemesi

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde toplatma işleri

Fikri ve sınai haklar asliye hukuk mahkemesi

Telif Hakkı Davaları Ne Kadar Sürer?

Telif hakkı davalarının süresi bakımından net ve kesin bir süre ifade etmek mümkün değildir. Zira, somut dosyanın mahiyeti ve koşullarına göre dava süresinde farklılık söz konusudur. Telif hakkı davalarında uzmanlık ve deneyim sahibi bir avukattan yardım almak, sürecin kısa zamanda tamamlanması adına son derece yararlı olacaktır.

İstanbul’da En İyi Telif Hakları Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatın, kendisi için “en iyi” şeklinde bir nitelemede bulunması, meslek etiği bakımından doğru değildir. İyi bir avukattan kasıt, müvekkilinin/danışanın hak – menfaat dengesini gözeterek, sürecin arzu edilen yönde ve kısa zamanda sonuçlanması adına titiz, çok yönlü, kapsamlı ve özenli bir çalışma sarf etmesidir.

AHD Hukuk & Danışmanlık Telif Hakları Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

AHD Hukuk & Danışmanlık İstanbul telif hakları avukatları, kendilerine tevdi edilen dosyalar veya yardımlarına konu edilen hukuki iş ve uyuşmazlıklara ilişkin, müvekkilinin/danışanının hak ve menfaat dengesini gözeterek, istenilen sonucun en kısa sürede elde edilmesi adına kapsamlı, çok yönlü, özenli ve titiz bir çalışma sarf eder.

Telif hakkına aday olabilecek mahiyette bir ürün ortaya koyan kişilerin; telif hakkının tescili, korunması, hakka yönelik ihlallere ve tecavüzlere karşı hukuki ve cezai süreçlere başvurulması ve takip edilmesi gibi birçok iş bakımından hukuki yardıma ihtiyaç duyacağı aşikardır. AHD Hukuk & Danışmanlık telif hakları avukatı, söz konusu süreçlerin usul hukukuna uygun biçimde takip ve edilmesi ve yürütülmesini sağlar.

Telif hakkının hak sahibince etkin bir şekilde ve hukuk düzeni içinde nasıl kullanılabileceği, hakka bağlı sözleşmelerin düzenlenmesi, dikkat edilmesi gereken mühim hususlar vs. konularda hukuki danışmanlık verir. Ayrıca, gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların hak ve menfaat kayıplarına zemin hazırlamaması adına, önleyici danışmanlık hizmeti sağlar.

Telif hakkı sahibinin, hakkının ihlal edilmesi halinde, ihlalin giderilmesi ivedilik arz eden durumlarda derhal hukuki süreci başlatır. Bu çerçevede, ihtiyati tedbir talebi ile hukuk yoluna başvurulması başta olmak üzere, gereken hukuki sürecin başlatılmasını ve takibini sağlar. Hak ihlalinde bulunanlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması ve tecavüzün önlenmesi adına dava ikame edilmesi işlerini yerine getirir.

Telif Hakları Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Telif hakları avukatı İstanbul başlığı altında AHD Hukuk & Danışmanlık telif hakları avukatlarınca verilen hizmetlere, telif haklarına ilişkin bilinmesi gereken önemli hususlara ve merak konusu noktalara değindik. Özetle, hukuk sistematiği içindeki yeri bakımından, oldukça ileri hukuk tekniği ve bilgisi gerektiren telif haklarına ilişkin avukat yardımına başvurmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına en doğru yaklaşımdır.

Teklif Hakları Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’deki En İyi Telif Hakları Avukatları İstanbul’da mıdır?

Türkiye’deki en iyi telif hakları avukatlarının İstanbul’da bulunduğunu ifade etmek mümkün olmamakla birlikte, deneyimli ve başarılı bir telif avukatına ulaşılabilirlik bakımından, avukat sayısı dikkate alındığında İstanbul’un diğer kentlere kıyasla çok dava avantajlı olduğunu ifade edebiliriz.

Telif Hakları Avukatı İstanbul Ücretleri Nedir?

Telif hakları avukatınca talep edilecek avukatlık ücreti hakkında bilgi sahibi olmak için, İstanbul Barosu tarafından belirlenen ve tavsiye niteliği taşıyan ücret tarifesine göz atmak yararlı olabilir. Zira, somut işin özellikleri ve mahiyetine göre ücretlendirmeler değişiklik göstermektedir.

İstanbul Telif Hakkı Davalarında Avukat Tutmak Şart mı?

Avukat ile temsil edilmek veya avukattan hukuki danışmanlık almak şart olmamakla beraber, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına avukat yardımına başvurmak yararlı olacaktır.