Sözleşmeli Şirket Avukatlığı

Sözleşmeli Şirket Avukatlığı

Şirket avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti vermek suretiyle şirketin hak, menfaat, zaman ve maddiyat açısından kayıp yaşamaması adına hukuki iş ve işlemlerde faaliyet gösterir.  Türk Ticaret Kanunu ilgili düzenlemeleri uyarınca anonim şirketler, sermaye hacmine göre avukat bulundurma mecburiyeti altındadır. Bu bağlamda; şirketin kuruluşu, hizmetlerin ifası sürecinde işlemlerin hukuki çerçevede gerçekleştirilmesi vs. süreçte sözleşmeli şirket avukatlığı kapsamında alınacak hukuk yardımına gereksinim duyulur.

Sözleşmeli şirket avukatlığı, avukatlık ruhsatını haiz her avukat tarafından yapılabilmekle birlikte, sözleşmeli şirket avukatlığından beklenen başarı ve faydanın hasıl olması için, tercih edilecek avukatın bilhassa Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukuku üzerine uzmanlık sahibi olması önemlidir. Zira şirket faaliyetlerinin kahir ekseriyeti, söz konusu hukuk disiplinleri ile yakından ilişiktir. Sözleşmeli şirket avukatlığı kapsamında hizmet verilebilecek şirketler; anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler ve sermayesi bölünmüş şirketlerdir.

Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirket ve kooperatiflerin kanunda hüküm altına alınan vasıfları haiz olması, anonim şirket ve kooperatiflerin avukat bulundurmasını mecbur kılar. Avukatlık Kanunu m.35/3 hükmü gereği, TTK m.272’de düzenlenen anonim şirketler ile üye sayısı 100 ya da daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurması, işbu kanun hükmü gereğince zaruridir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirket olunabilmesi için şirket esas sermayesinin asgari 50 bin TL olması gerekir. Bir anonim şirketin esas sermayesi, kanunda öngörülen asgari esas sermaye miktarı olan 50 bin TL’nin beş katı, yani 250 bin TL ve daha fazla ise, söz konusu anonim şirketin avukat bulundurma mecburiyeti bulunur.

Sözleşmeli Şirket Avukatlığı Ne Tür Hizmetler Sunar?

Sözleşmeli şirket avukatlığı kapsamında önleyici ve koruyucu hukuk danışmanlığı sağlanır. Hukuk yardımı, şirket faaliyetlerinin hukuk düzeninde kalması için oldukça elzem ve önemli bir hizmettir. Bu nedenle şirketlerden bazıları özel hukuk danışmanlığı alırken bazıları da sözleşmeli şirket avukatlığı hizmeti alarak kendi bünyesinde hukuk departmanı oluşturur. Peki, sözleşmeli şirket avukatlığı ne tür hizmetler sunar?

  • Şirket kuruluşu ve tasfiyesi gibi hukuk kurallarıyla düzenleme altına alınmış süreçlerin hukuki prosedürlere uygun ilerlemesini sağlamak,
  • Şirketin ticari ilişkileri vesilesiyle taraf olduğu sözleşmeleri, şirketin vizyonu ve yararı doğrultusunda kontrol ederek gerekli bilgilendirmeyi sağlamak,
  • Sermaye artırımı ve sermaye azaltma işlemlerinin hukuk kaidelerine bağlı kalarak yürütülmesini sağlamak,
  • Şirketin gereksinim duyduğu hukuki bilgilendirmeyi sağlamak,
  • Şirket aleyhine açılmış ve açılacak davaların takibi,
  • Şirket adına icra işlemlerinin takibi.

Sözleşmeli Şirket Avukatlığı Neden Önemlidir?

Sözleşmeli şirket avukatlığı vesilesiyle elde edilecek hukuk gücünden yoksun şirketler; şirket faaliyetleri nedeniyle hatalı veya ihmali işlemler, yaşanabilecek uyuşmazlıklar dolayısıyla hak ve menfaat kaybı, zaman ve maddi açıdan telafisi mümkün olmayan zararlar ile baş başa kalmak gibi çeşitli menfi tabloların muhatabı olabilir. Ancak sözleşmeli şirket avukatlığı sayesinde alınacak hukuk yardımı, tüm bu olumsuz durumlara karşı önleyici çalışmalar yürüterek uyuşmazlıkların yaşanmasına mâni olacak nitelikte yardım sağlar. Öte yandan, mevcut ihtilafların hukuk zemininde takip edilerek çözüme kavuşturulması sürecini yönetir.

Şirketlerin ticari faaliyetleri, mevzuatın muhtelif kanunlarında hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan her şirket, ticari faaliyetlerini hukuk kaidelerine bağlı ifa etmekle mükelleftir. Aksi takdirde oldukça ağır yaptırımlar söz konusu olacaktır. Fakat sözleşmeli şirket avukatı, şirket faaliyetlerinin hukuk kurallarına göre tanzim edilerek uygun duruma gelmesini sağlayacağından dolayı, şirketin hak, itibar, zaman ve güven kaybı yaşamasının önüne geçer.

Dava Sürecinde Şirket Avukatının Önemi

Şirketler sektörlerinde var olabilmek için daima ticari faaliyetlerde bulunur. Şirketler, ticari faaliyetleri kapsamında tabiatı gereği pek çok firma, marka, işletme veya tekil müşteriler ile ticari ilişki halindedir. Ticari ilişkilerde tarafların anlaşmazlığa düşmesi, uyuşmazlıklar yaşanması da son derece doğaldır. Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturamadığı takdirde ise uyuşmazlığın mahkemeye konu edilerek çözümlenmesi söz konusu olur.

Sözleşmeli şirket avukatı, hukuk yardımında bulunduğu şirketin hukuki çıkarını korumak için dava takibinde bulunur. Avukat, somut uyuşmazlığın lehte çözümlenmesi adına elverişli bilumum belge ve bilgileri toparlamak suretiyle bir yol haritası belirler. Şirketin yararına olacak şekilde belirlediği yol haritası kapsamında dava takibini ifa eden şirket avukatı, ilk derece mahkemesinden temyiz aşamasına kadar tüm aşamalarda dinamik ve etkin bir rol alır. Çalışmalarını bu bağlam etrafında ve amaç doğrultusunda şekillendirerek arzu edilen olumlu kararın kısa sürede elde edilmesine olanak tanır.

Şirketler İçin Hukuk Danışmanlığı

Sözleşmeli şirket avukatlığı hizmeti, şirketler için hukuk danışmanlığını da tazammun eder. Sözleşmeli şirket avukatlığı kapsamında temin edilen hukuk danışmanlığı ile şirketin hukuk zemininde karşılaştığı ve karşılaşabileceği bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takibi sürecinde şirket yararına çalışma sarf eder. Şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında tarafı olduğu sözleşmelerden katıldığı ihalelere kadar gerekli belgelerin hazırlanması, ilgili ve yetkili kuruma ibraz edilmesi, gereken hallerde dava açılması ve takip edilmesi ve tüm bu işlemlerin yasal süreler içerinde yerine getirilmesini sağlar.