Limited Şirket Avukatlığı

limited şirket avukatlığı

Limited şirket, Türk Ticaret Kanunu m.578 ve devamında düzenleme alanı bulan şirket türlerindendir. Limitet şirket avukatlığı, Limited şirketlere sağlanan hukuk danışmanlığını ihtiva eder. Limited şirketlerin hukuki açıdan hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına oldukça önemli bir görev icra eden Limited şirket avukatı; şirket faaliyetlerinin hukuk çerçevesinde tezahür etmesini sağlar. Zira şirket kuruluşu, şirket faaliyeti ve işleri, hukuk uzmanlığı ve profesyonel yardım gerektirir.

Limited şirketler, özellikleri gereği anonim şirketlerden farklıdır. Limited şirketin kurulması ve ticari hayata başlamasını takip eden süreçte; şirketin tüm iş, işlem ve faaliyetleri ile üçüncü kişilerle kuracağı münasebetlerin yetkin bir limited şirket avukatı gözetiminde ilerlemesi, gelecekte telafisi güç hukuki kayıpların yaşanmaması adına en doğru yaklaşımdır. Limited şirket avukatlığı sayesinde şirket faaliyetleri ve üçüncü kişiler ile kurulacak ticari ilişkiler hukuki denetime tabi tutularak hatalı veya ihmali işlemlerin yapılmasına mâni olunur.

Limited şirketlerde iç ilişkiler kapsamında çeşitli uyuşmazlıklar veya personellere ilişkin ihtilaflar yaşanabilir. Söz gelimi Limited şirkette çalışan işçinin haklı nedenle işten çıkarılması süreci, İş Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla sürecin takibi gerekir. Öte yandan ticari faaliyetler gereği üçüncü kişilerle kurulan ticari iştirak ve münasebetlerde de uyuşmazlıklar yaşanabilir. Yaşanması muhtemel bilumum uyuşmazlıklarda limited şirket avukatı hukuki yardım sağlamak suretiyle şirketin hakları ve yararı doğrultusunda mesleğini icra eder.

Limited şirket avukatlığı kapsamında hukuk yardımı sağlayacak avukatın bilhassa ticaret hukuku ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili hukuk disiplinlerini vakıf olması önemlidir. İlgili alanlarda uzmanlık sahibi bir şirket avukatı; Limited şirketin ticari kimliğini, itibarını ve haklarını korur. Bununla birlikte önleyici hukuk yardımı sağlamak suretiyle şirketin hukuk düzenine uygun faaliyet göstermesini ve yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların önceden giderilmesini sağlar.

Limited Şirketler İçin Hukuk Danışmanlığı

Limited şirketler kuruluşu itibariyle ticari faaliyetlerine başlar. Şirketin ifa edeceği iş ve işlemler, ticari ilişkiler, danışmanlık sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri başta olmak üzere pek çok husus, hukuk düzenine tabidir. Söz konusu hususlarda hatalı veya ihmali işlemlerde bulunmak; şirketin itibarı ve ticari kimliği açısından zedeleyici olabileceği gibi, şirketin hak, menfaat kaybı yaşamasına da neden olabilir. Bu tür menfi durumlarla baş başa kalmamak için hukuk danışmanlığı hizmetine başvurmak en isabetli tercih olacaktır.

Limited şirketler için hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında avukat tarafından yapılacak bilgi aktarımı ve hukuki rehberlik sayesinde gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıklar önlenmiş olacaktır. Uyuşmazlıkların çözümü, kıymetli evrakın tahsili, icra takibi ve alacakların temini konularında alınacak hukuk danışmanlığı sayesinde zaman ve maddiyat kaybının önüne geçilecektir.

Limited Şirket Avukatı

Limited şirket avukatı, hukuk yardımı sağladığı şirketin iş ve işlemlerinin hukuki açıdan muntazam olmasını sağlar. Şirketin hukuki temsilini sağlayan şirket avukatı;

  • Dava dosyalarının takibi,
  • İnsan kaynakları departmanına hukuki destek,
  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • İşçi özlük dosyalarının gelecekte ihtilafa neden olmayacak biçimde düzenlenmesi,
  • Fesih belgelerinin düzenlenmesi,
  • Maaş hacizlerine yanıt verilmesi,
  • İhtarname düzenlenmesi,
  • İcra takibi,

Hususları başta olmak üzere şirketin gereksinim duyduğu hukuki tüm konularda hukuk yardımı sağlar.

Şirket Avukatlığı Ücretleri

Şirket avukatlığı ücretleri, alınan hukuk yardımına göre belirlenmekte olup hizmete göre farklılık gösterir. Şirket avukatının üstlendiği görevler ve ifa ettiği işler göz önünde alındığında, avukat için ödenecek miktarın avukat vesilesiyle korunacak menfaate kıyasla çok sınırlı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu itibarla şirket avukatlığı ücretlerine ekonomik kaygılarla yaklaşılmaması, doğrudan uzmanlık ve yetkinlik üzerinden yaklaşılması çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Hukuk desteği verilecek şirket ile avukat, avukatlık ücretinin belirlenmesinde serbesti sahibidir.

Avukattan talep edilecek hizmetlere göre farklı ücretlendirmeler söz konusu olabilir. Bu nedenle, avukatlık ücretine ilişkin net bir bilgi almak isteyen şirketler, hukuki desteğine başvuracağı avukat ile iletişim kurmalı ve ne tür bir beklenti içerisinde olduğunu ifade etmelidir. Avukat, kendisinden talep edilen hizmetin iş yükü değerlendirerek ücretlendirmeye karar verecektir. Şirketin kurulması, tasfiyesi gibi süreçlerde hukuk prosedürünün eksiksiz işletilmesinden şirket aleyhine açılan davaların takibi, icra işlemlerinin yürütülmesi vs. pek çok hukuki süreç avukat gözetiminde ilerleyeceği için telafisi güç maddi kayıpların yaşanmasının önüne geçilecektir.