İstinaf Avukatı

İstanbul istinaf avukatı

İstinaf avukatı; ilk derece mahkemelerince verilen kararların kesinleşmeden, yasal süresi zarfında üst mahkemeye taşınması ve ilk derece mahkemelerinde verilen hatalı yahut eksik kararlarda eksikliklerin giderilmesi yani istinaf sürecinde hukuk desteği sağlar. İstinaf sürecinin etkili ve etkin bir biçimde takip edilmesi, hukuk prosedürünün ivedi işletilerek arzu edilen müspet neticenin bir an önce hasıl olması adına istinaf avukatı yardımı oldukça önemlidir.

İstinaf avukatının faaliyetlerini, yerine getirdiği işleri ve önemini yakinen kavrayabilmek için istinaf kanun yolunun izah edilmesi gerekir. Kanun yolu, yerel mahkeme incelemesi ardından yapılan denetlemeleri ifade eder. İstinaf ise, ilk derece mahkeme kararının hukukilik ve maddi olay açısından denetime tabi tutulmasıdır. İşbu denetleme, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri eliyle gerçekleştirilir.

İstinaf ve temyiz kanun yolları birbirinden farklıdır. Temyiz kanun yolu, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruların incelenmesini ifade eder. Bu noktada, kural gereği sadece hukukilik denetimi sağlanır. İstinaf ve temyiz kanun yolları, ilk derece mahkemelerinde yapılan hukuki hataların giderilerek adaletin tesis edilmesi gibi oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bu itibarla, istinaf kanun yolunda istinaf avukatı nezaretinde hareket etmek, hak ve menfaat açısından en doğru yaklaşım olacaktır.

Türk Hukuk Sisteminde yaşanacak hukuki hataların en az indirilmesi amacıyla uygulanmaya başlayan istinaf kanun yolu, ilk derece mahkemelerindeki hatalar veya eksiklikler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarını önlemek gibi mühim avantajlar sağladığı gibi yargılamanın uzamasına neden olmak gibi birtakım dezavantajları da haizdir. Bu bakımdan basit uyuşmazlıklarda kanun yollarına başvuru olanağı öngörülmemiştir.

Yargıtay, istinaf yargılaması yapan mahkemeler kuruluncaya değin içtihat üretmekte ve ilk derece mahkemelerince verilen kararlardaki hukuka aykırılıkları gidermekteydi. Ancak 2016’da istinaf kanun yolunun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ilk derece yargılamasının ardından istinaf yargılaması (ikinci derece yargılama) ve istinaf yargılamasının ardından ise temyiz mahkemeleri eliyle üçüncü derece yargılama yapılmaktadır.

İstinaf Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

İstinaf avukatı; ilk derece mahkemelerinde verilen kararların hukuki yönden, usul ve esas açısından Bölge Adliye Mahkemesi ya da Bölge İdare Mahkemesi marifetiyle incelenmesi sürecini ihtiva eden istinaf kanun yolunda uzman avukattır. İstinaf avukatı, ilk derece hukuk ve ceza mahkemeleri eliyle verilen kararların Bölge Adliye Mahkemesinde; vergi ve idare mahkemeleri tarafından verilen kararların Bölge İdare Mahkemelerinde istinaf edilmesi sürecinde profesyonel hukuk yardımı sağlar.

İstinaf avukatı, istinaf mahkemesinde incelenen dosyalarda faaliyet gösterir. İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemeleri ile temyiz merci arasında bulunan ikinci derece mahkemelerdir. Ceza ve hukuk davalarında istisna teşkil eden davalar haricinde istinaf yoluna başvurulmadan temyiz kanun yoluna başvuru yapılamaz. Temyiz kanun yolunda başvuru merci ise, Yargıtay yani üçüncü derece mahkemesidir.

Aile mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri vs. mahkemeler ilk derece mahkemeleridir. Bölge Adliye Mahkemeler ve Bölge İdare Mahkemeleri ise, ikinci derece mahkemelerdir. Üçüncü derece mahkemesi ise, temyiz mercii yani Yargıtay’dır. İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkeme kararlarına konu hukuki uyuşmazlığın maddi olay açısından incelemesini ve kararın hukuka uygun olup olmadığının denetimini yapar.

İstinaf kanun yolunda başvuru merci olan Bölge Adliye Mahkemeleri, 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bölge Adliye Mahkemelerinin Hukuk Dairelerinin görevleri 5235 Sayılı Kanun m.36’da hüküm altına alınmış olup şu şekilde ifade edilmektedir:

1. Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak,

2. (Mülga: 9/2/2011 – 6110/14 md.)

3. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,

4. Yargı çevresindeki yetkili adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bölge Adliye Mahkemelerinin Ceza Dairelerinin görevleri ise, aynı kanunun 37.maddesinde hükme bağlanmış olup şu şekilde düzenlenmiştir:

1. Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak,

2. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek, 

3. Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermek,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İstanbul’da İstinaf Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da istinaf avukatı hizmeti veren AHD Hukuk istinaf avukatları; Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri tarafından incelenen dosyalarda hukuk yardımı sağlar. İkinci derece yargı merci sıfatıyla görev yapan Bölge Adliye Mahkemeleri 2016’dan bu zamana değin hukuk ve ceza yargılamasına müdahildir. Kuruluşuyla birlikte Yargıtay’ın iş yükünü azaltan ve ilk derece mahkeme kararlarındaki hataların ve eksikliklerin giderilmesini sağlayan istinaf mahkemeleri, 5235 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. 

AHD Hukuk çatısı altındaki İstanbul istinaf avukatları; Bölge Adliye Mahkemelerinin Hukuk Dairelerinde ve Ceza Dairelerinde incelenen dosyalarda hukuk desteği sunar. Bu doğrultuda, ilk derece adli yargı hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri tarafından verilen ve fakat kesinleşmemiş kararların incelenmesi ve karara bağlanması sürecini takip eder. İlk derece adli yargı hukuk mahkemesi ve ceza mahkemesi kararlarında eksik veya hata mevcut ise, istinaf kanun yoluna başvurmak suretiyle hukuki hataların giderilmesi sürecinde yardım eder.

İstinaf Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul istinaf avukatı olarak AHD Hukuk, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği istinafa başvurulabilecek tüm hallerde hukuk yardımı sağlar. İstinafa başvurulabilecek haller, işbu kanunun 341.maddesinde tahdidi düzenlenmiştir. İstinaf avukatı olarak verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • İlk derece mahkemelerince verilen ve fakat kesinleşmemiş kararların incelenmesi amacıyla başvurulması ve inceleme sürecinin takibi,
 • Manevi tazminat davalarında verilen karara karşı istinaf başvurusu ve sürecin takibi,
 • İlk derece mahkemelerince verilen işçi haklarına dair kararlara karşı Bölge Adliye Mahkemelerine başvurulması ve sürecin takibi
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.342’de öngörüldüğü şekilde istinaf dilekçesi hazırlanması.

İstinaf kanun yolu ile beraber temyiz merci olan Yargıtay’ın iş yükü ve yoğunluğu hafiflemiş, ilk derece mahkemeleri eliyle verilen kararların incelenmesi hızlanmıştır. Türk Hukuk Sisteminde hukuken ve fiilen 2016’dan bu zamana değin uygulanagelen istinaf kanun yolu, birçok önemli faydayı da beraberinde getirmiştir. İstinaf kanun yolu ile birlikte Türk Hukuk Sisteminde yaşanan en önemli gelişme, yargılama sürecinin hızlanması ve adaletin ivedi tesisi olmuştur.

İstinaf kanun yolunun getirdiği bir diğer önemli fayda ise, ilk derece mahkeme kararlarının iki aşamalı incelemeye tabi tutulması ve bu sayede hukuk sistemine olan güvenin artmasıdır. İstinafa başvurulabilecek hallerde istinaf başvuru süresini geçirmeden başvuruda bulunmak, hak kaybı yaşanmaması adına elzemdir. Bu itibarla istinaf kanun yoluna uzman istinaf avukatından yardım almak; süresi içerisinde başvuruda bulunulması ve sürecin etkin bir biçimde takip edilmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır.

İstinaf Dilekçesi

İstinaf dilekçesi, dilekçede bulunması gereken unsurlar ve diğer hususların düzenleme altına alındığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.342 uyarınca, istinaf dilekçesinin taşıması gereken unsurlar şunlardır:

 • İstinaf başvurusunda bulunanın adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi,
 • Karşı tarafın adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi,
 • İstinaf başvurusunda bulunanın yasal temsilcisinin, avukatının adı ve soyadı, adresi,
 • Karşı tarafın yasal temsilcisinin adı ve soyadı, adresi,
 • İlk derece mahkemesi, mahkeme tarafından verilen kararın tarihi ve sayısı,
 • İlk derece mahkemesi kararının ne zaman tebliğ edildiği,
 • Karar özeti,
 • Başvuru sebebi ve dayanılan gerekçeler,
 • Talep,
 • Başvuru sahibinin imzası,
 • Yasal temsilcisi ya da avukatın imzası.

İstinaf Avukatı Ücretleri

İstinaf avukatı ücretleri; istinaf avukatı ve avukat yardımına başvuran arasında serbestçe tayin edilir. İstinaf avukatı tarafından talep edilecek avukatlık ücreti; somut olayın özellikleri, koşulları ve iş yükünün değerlendirilmesiyle birlikte belirleneceği için mevcut durum bilinmeden net ücret bilgisi ifade etmek mümkün değildir. Bu noktada net bilgiye sahip olmak için istinaf avukatınız ile görüşmeniz en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Başarılı ve uzman bir istinaf avukatı; istinaf ve temyiz kanun yolu süreçlerine hakimdir. Birçok avukatın yer aldığı İstanbul, en iyi istinaf avukatına ulaşılabilirlik yönünden diğer kentlere kıyasla daha avantajlıdır.
İstinaf başvurusu, Bölge Adliye Mahkemesine yöneltilir. İlk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluna taşınabilmesi için istinaf süresi içerisinde dilekçe ile birlikte başvuru yapılmalıdır.
Hükmün tefhimi yahut tebliğini takiben yedi gün içinde istinaf başvurusu yapılmalıdır.
İstinaf mahkemesinde henüz karara bağlanmamış ve dolayısıyla incelemeye devam edilen dosyalar, istinaf dosya durumu açık olarak ifade edilir.