Borçlar Hukuku Avukatı

Borçlar Hukuku Avukatı

Borçlar hukuku avukatı; borçlar hukuku üzerine ihtisas sahibi olup bu alandan doğan bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Borçlar hukuku avukatı, borçlar hukukuna ilişkin edindiği bilgi, birikim ve deneyimini, kendisinden hukuk yardımı talep eden gerçek ve tüzel kişilerin istifadesine tahsis ederek hak, menfaat, zaman ve maddiyat kaybı yaşanmasının önüne geçer.

Borçlar hukuku, toplumu oluşturan bireylerin diğer bireyler ile aralarındaki ilişkileri inceleyen, düzenleme altına alan, özel hukuk karakterli bir hukuk dalıdır. Borçlar hukuku avukatı ise bu alan üzerine uzmanlaşan, borçlar hukukunun düzenleme alanına giren iş ve davalarda deneyim ve yetkinlik kazanan avukattır. Borçlar hukuku avukatı ile çalışmak şart olmasa da telafisi güç hukuki ve maddi kayıplar yaşanmaması adına borçlar avukatı yardımına başvurmak en doğru yaklaşımdır.

Borçlar Hukuku Avukatı Nedir, Hangi Davalara Bakar?

Borçlar hukuku, toplumdaki kişilerin birbirleriyle kurdukları ilişkileri düzenler. Borçlar hukuku avukatı ise borçlar hukukuna ilişkin hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verir. Türk hukukunda avukatlık mesleği için yasal branşlaşma öngörülmemesine karşın “borçlar hukuku avukatı” kavramının kullanılma nedeni, borçlar hukukuna ilişkin işlerde hukuk desteği sunan avukatların halk arasında ve pratikteki karşılığının “borçlar hukuku avukatı” şeklinde olmasıdır. İşbu avukatın görev alanına giren bazı dava türleri şunlardır:

 • Sözleşmeden doğan davalar (kira sözleşmesi, kefillik-kefalet sözleşmesi, taşınmaz (gayrimenkul) mal satış sözleşmesi, taşınır (menkul) mal satış sözleşmesi, mal değişim-takas sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, pazarlamacılık sözleşmesi, eser-müteahhitlik sözleşmesi, yayım-neşir sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kredi sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, tellaliye sözleşmesi, komisyonculuk sözleşmesi, ticari temsilcilik sözleşmesi, ticari vekillik sözleşmesi, tacir yardımcılığı sözleşmesi, havale sözleşmesi, saklama sözleşmesi, ömür boyu gelir sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi),
 • Mal satım sözleşmesi sebebiyle alacak davası,
 • Hizmet sözleşmesi sebebiyle alacak davası,
 • Avukatlık sözleşmesinden doğan alacak davası,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle tazminat ve alacak davası,
 • Kira sözleşme sebebiyle tahliye davası,
 • Kira sözleşmesinden doğan kira alacağı davası,
 • Kira sözleşmesinden doğan depozito alacağının iadesi davası,
 • İş akdi sebebiyle işçilik alacağı davası,
 • Miras sözleşmesi nedeniyle tazminat ve tapu tescil davası,
 • Danışmanlık sözleşmesinden doğan tazminat ve alacak davaları,
 • Hastane kabul sözleşmeleri sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Araç değer kaybı davası,
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından dolayı maddi ve manevi tazminat davası,
 • Adam yaralama sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Adam öldürmeden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
 • Malpraktis sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Dolandırıcılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Haksız icra takibinden doğan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşmenin geçerli olmaması dolayısıyla verilen paranın iadesi davası,
 • Objektif ve subjektif imkansızlık halinde verilen paranın iadesi davası.

İstanbul’da Borçlar Hukuku Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da borçlar hukuku avukatı olarak, danışanlarına ve müvekkillerine hukuki yardım sunan AHD Hukuk avukatları, müvekkillerinin ve danışanlarının hukuken kayıp yaşamamaları adına özenli, dikkatli ve kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. Kendilerine tevdi edilen dosyaları ayrıntılı bir şekilde tetkik eden AHD Hukuk avukatları, somut iş üzerinde çok yönlü bir çalışma yaparak en verimli yol haritasını çıkarmakta, belirlenen yol haritası doğrultusunda sıkı bir takip hizmeti icra etmektedir. 

İstanbul Borçlar Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul borçlar hukuku avukatı olarak verdiğimiz hizmetler, borçlar hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davaların tamamını kapsar. AHD Hukuk çatısı altında borçlar avukatı sıfatı ile hizmet veren avukatlardan alınacak hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti sayesinde hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilecektir. Borçlar hukukuna dair verdiğimiz hizmet kalemleri oldukça fazla olmakla birlikte, başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

 • Borç ilişkilerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takip hizmeti,
 • Sözleşmeler hukukuna göre sözleşme hazırlanması, düzenlenmesi, kurulması, geçersizliği,
 • Haksız fiil sorumluluğuna dair hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • Borçlar hukukunda zarar ve kusura ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • Haksız fiil sorumluluğu sebebiyle tazminat davalarının takibi,
 • Borçlar hukukundan doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
 • Sözleşmeler hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Sözleşmeler hukukunun inceleme alanına giren uyuşmazlıkların çözümü ve dava takip hizmeti,
 • Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • İfaya ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Alacaklı temerrüdü, borca aykırılık, kusurlu ifa imkansızlığına dair hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • Gereği gibi ifa edememe, borçlu temerrüdüne dair hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • Sözleşme taraflarında çokluk, borç ilişkisinin taşıdığı özel kayıtlara ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takip hizmeti,
 • Tarafların değişmesine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkisi, borcun sona ermesine dair hukuki danışmanlık.

Borçlar Hukuku Avukatı Ücretleri

Borçlar hukukundan doğan herhangi bir hukuki iş veya dava karşısında en iyi şekilde temsil olunmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamak için borçlar hukuku avukatından yardım almayı düşünen kişiler, borçlar hukuku avukatı ücretlerini merak eder. Avukat yardımına konu edilen hukuki iş hakkında değerlendirme yapmaksızın ücret hakkında bilgi vermek, avukat ücretini etkileyen pek çok faktör bulunduğundan dolayı yanlış ve yanıltıcı olacaktır.

Borçlar hukuku avukatı ücretleri; içinde bulunulan yıl için TBB tarafından öngörülen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretten az olmamak kaydıyla, avukat ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe belirlenir. Bu bakımdan, avukatlık ücreti hakkında net bir bilgi edinmek için avukatınızla görüşmeniz en doğru yaklaşım olacaktır. İstanbul Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğini haiz tarifeye göz atmak, ücretler hakkında isabetli bir fikir vermesi açısından faydalı olabilir.

En İyi Borçlar Hukuku Avukatı

En iyi borçlar hukuku avukatı; hukuki işi, uyuşmazlığı veya davası hakkında kendisinden hukuk desteği talep eden kişiye eksiksiz hizmet veren avukattır. Borçlar hukuku işlerinde ve davalarında, emsal iş ve davalarla deneyim kazanmış, yetkin bir borçlar hukuku avukatı ile çalışmak lehinize olacaktır. Aksi takdirde, pratikte birçok vakada görüleceği üzere telafisi güç ve hatta zaman zaman imkansız kayıpların yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Borçlar Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Borçlar hukuku davalarının süresine, davaya konu uyuşmazlığın vasfı, davanın avukat marifetiyle takip edilip edilmediği, tarafların durumu, mahkemenin iş yükü ve yoğunluğu gibi pek çok faktör etki eder. Dolayısıyla, borçlar hukuku davalarında süreye ilişkin net ve kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Fakat, borçlar hukukuna hakim ve uzman bir avukattan temsil hizmeti alınması halinde dava süresinin olabildiğince kısalacağını ifade etmek mümkündür.

İstanbul Borçlar Hukuku Avukatı Tavsiye

Borçlar hukuku düzenlemeleri, iş ve sosyal hayat başta olmak üzere kişi hayatının her alanına etki eder. Bu nedenle, hayatın olağan seyri içinde borçlar hukuku iş veya davalarıyla karşı karşıya kalmak son derece doğaldır. İstanbul borçlar hukuku avukatı tavsiye gibi hususlar, borçlar hukukuna ilişkin iş veya dava karşısında hatalı ya da ihmali bir işlemde bulunmamak, sürecin müspet yönde seyri adına en iyi şekilde temsil edilmek isteyen kişiler tarafından merak edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi borçlar hukuku avukatlarının kesinkes İstanbul’da olduğunu ifade etmek mümkün olmasa da avukat sayısı dikkate alındığında İstanbul’da başarılı ve yetkin bir borçlar hukuku avukatı bulmak pekala mümkündür.
Hayır; ancak, telafisi güç hukuki ve maddi kayıpların önüne geçilebilmesi adına, borçlar hukukunda uzmanlık sahibi bir avukatın yardımını talep etmek en doğru yaklaşım olacaktır.
Borçlar hukuku avukatı ücreti; avukat yardımına konu iş veya davanın özellikleri ve koşullarına göre farklılık gösterir. Bu itibarla, ücret hakkında net bilgi için avukatınızla görüşmeniz isabetli olacaktır.