Borç – Alacak Avukatı

İstanbul borç – alacak avukatı

Borç – alacak avukatı; borç ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olan, borçlara ve alacaklara ilişkin hukuk yardımı sağlayan ve icra ettiği iş nedeniyle borç – alacak avukatı olarak adlandırılan avukattır. Kişiler arası özel borç ilişkileri hukuk kuralları ile tanzim edilmiştir. Borç ilişkilerinde hukuk kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle hukuki veya maddi kayıp yaşayan kişiler, borç-alacak avukatı marifetiyle kaybının hukuk zemininde giderilmesini talep eder.

Borç ilişkisi en az iki kişi arasında kurulur. Kurulan borç ilişkisi ile, taraflardan birinin diğerine karşı belirli bir davranışta bulunma yükümlülüğü doğar. Genellikle sözleşmeler ile kurulan borç ilişkisinin konusu çok farklı hususlarda olabilir. Günlük yaşamın doğal seyri içinde dahi çeşitli borç ilişkileri kurulur. Söz gelimi marketten alışveriş yapak, toplu taşıma araçlarına binmek veya kantinden kahve almak gibi sayısız farklı konularda borç ilişkisi kurulur.

Borç – Alacak Avukatı Nedir?

Borç – alacak avukatı; bilhassa borçlar hukuku ve icra hukuku üzerine uzmanlaşan, daha çok bu alandan doğan iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuk yardımı sağlayan avukatlara günlük dilde verilen isimdir. Toplumsal yaşamın yadsınamaz gerçeği olan borç ilişkisi, birey hayatının her yerinde her an kurulmaktadır. Borç ilişkileri nedeniyle uyuşmazlık yaşanması ise kaçınılmazdır. Borç-alacak avukatı, borç ilişkileri dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların hukuki kayıp yaşanmadan kısa sürede çözümlenmesi adına mesleğini icra eder.

Haksız fiiller dolayısıyla kişilerin malı veya şahıs varlıkları zarar görerek azalma meydana gelebilir. Söz konusu zararın telafi edilmesini konu alan borçlar hukuku, kişilerin zarar görmesine mâni olmayı amaçlayan, zarar halinde zararın giderilmesini esas alan hukuk disiplinidir. İstanbul borç – alacak avukatı, emsal davalar ile edindiği deneyimi ve hukuk tekniğini kullanarak borçlar hukuku uyuşmazlıklarında hukuki destek sağlar.

İstanbul’da Borç – Alacak Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

Kişi veya kurumların yapmayı taahhüt ettiği ya da sorumlu olduğu edime borç adı verilir. Borç ilişkisinin tarafları; borçlu ve alacaklıdır. Borçlar hukuku ise borçlu ile alacaklı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri tanzim eder. Borçlar hukukuna hâkim uzman avukatları ile İstanbul’da borç – alacak avukatı hizmeti veren AHD Hukuk;

 • Borçlu ile uzlaşı sağlanması ve bu sayede alacağın kolaylıkla tahsili,
 • Borçlu ile uzlaşı sağlanamaması halinde, alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatılması,
 • Hukuki temsilini üstlendiği gerçek veya tüzel kişilerin hakkını dava sona erene değin etkili bir biçimde müdafaa etmek,
 • Borçlunun mal varlıklarına haciz konması, satış gerçekleşmesi halinde alacağın tahsil edilmesi,
 • İpotek ve rehinin nakde çevrilmesi dolayısıyla alacak takibi,
 • Finansal kiralama ve kredi sözleşmeleri nedeniyle doğan alacakların takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının takibi,
 • Borca ve kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz edilmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • İşlerini icra eder. Haczin başlatılmasından tahsil edilmesine değin geçen süreçte müvekkili ile iletişim kurar, süreç hakkında bilgi aktarır.

Borç – Alacak Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Borç – alacak avukatı olarak AHD Hukuk çatısı altında hukuki danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti ifa eden avukatlarımız; borç ve alacak uyuşmazlıkları karşısında etkin çözüm yolları üretme becerisini haiz, sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkili bir biçimde kullanabilme yeteneğine sahiptir. Avukatlık etiğine uygun davranmak suretiyle borç – alacak uyuşmazlıklarında hukuki yardım sağlamakta; motivasyonu, müspet davranışları ve ikna kabiliyeti ile uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda AHD Hukuk tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Borcun tahsili amacıyla borçlu ve alacaklı arasında arabuluculuk yapmak,
 • Vekaletini üstlendiği kişilerin hukuki haklarını savunmak,
 • Normal yollar üzerinde tahsili mümkün olmayan alacaklarda icra müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatmak,
 • Kredi ve finans kiralama sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Rehin ve ipoteğin satışı ile alacağın tahsili,
 • Karşılıksız çek davalarının takibi,
 • Haciz uygulamasından satış işlemlerine ve satış işlemlerinden borcun tahsiline kadar olan süreci etkin bir biçimde yönetmek,
 • Borca karşın açılan kötü niyetli davalarda itiraz etmek ve süreci takip etmek.

Borç – Alacak Avukatı Vekalet Ücreti

Borç – alacak avukatı vekalet ücreti belirlerken Avukatlık Kanunu uyarınca bedelsiz iş yapamayacağı gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardan daha az bir ücret uygulayamaz. Bu iki durum istisna olmak kaydıyla avukatlık ücreti belirlenirken avukat hür iradesi ile fiyatlandırma uygular. Avukat tarafından talep edilecek ücretin net olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Zira somut olayın koşulları, özellikleri ve iş yükü değerlendirilmeden avukatın talep edeceği vekalet ücreti bilinemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin En İyi Borç – Alacak Avukatları İstanbul’da Mıdır?

İstanbul ülkemizin en büyük nüfusa sahip ve dolayısıyla diğer illere kıyasla daha fazla borç – alacak avukatının bulunduğu ildir. Bu nedenle İstanbul, Türkiye’nin en iyi borç – alacak avukatları İstanbul’da mıdır? Sorusuna yanıt verebilecek uzmanlık ve yetkinlikte borç – alacak avukatı açısından zengindir.

En İyi Borç – Alacak Avukatı Nasıl Bulunur?

Borç – alacak avukatı; icra iflas hukuku ve borçlar hukuku üzerinde uzmanlık, işbu hukuk dallarına ilişkin hükümleri tazammun eden kanunlarda yetkinlik sahibi olmalıdır. Çözüm üretme becerisi yüksek ve ikna kabiliyeti haiz olmalıdır.

Borç – Alacak Avukatı Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Borç – alacak avukatı tarafından talep edilecek vekalet ücret, avukat ile kişi arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Tarifede öngörülen miktarın altında bir miktar üzerinden vekalet ücreti belirlenemez.