Arabulucu Avukat

İstanbul arabulucu avukat

Arabulucu avukat marifetiyle gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyeti, Türk Hukuk Sisteminde bulunan uyuşmazlık çözüm yöntemlerindedir. Özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculuk, uyuşmazlığa taraf kişilerin hür iradeleriyle tercih ettikleri bir hakem (arabulucu) gözetiminde anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla yürütülür. Arabuluculuk faaliyetine dava öncesinde ya da davanın açılmasıyla birlikte başvurulur.

Arabuluculuk ile özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınmadan pratik, hızlı ve kesin surette çözümü sağlanır. Bir usul hukuku kurumu olan arabuluculuk; zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılır. Uyuşmazlığa konu fiilin suç teşkil etmesi halinde arabuluculuk yoluna değil; CMK gereği uzlaşma – uzlaştırma yoluna gidilir. Uzlaşma – uzlaştırma faaliyeti, savcılık bünyesinde bulunan uzlaştırma büroları nezaretinde yürütülür.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu arabuluculuk; yaşanan uyuşmazlığın dava açmak suretiyle mahkemeye taşınmadan arabulucu faaliyetinin mecbur kılındığı ve dava şartı olduğu uyuşmazlıklarda söz konusudur. Dolayısıyla, zorunlu arabuluculuğun şart koşulduğu uyuşmazlıklarda arabulucu faaliyetine başvurmadan dava yoluna gidilemez. Aksi takdirde açılan dava, dava şartı yokluğu dolayısıyla reddedilir. Zorunlu arabuluculuk kapsamında değerlendirilen taleplerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

İfade edilen taleplerin yanı sıra iş hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin birçok talep, zorunlu arabuluculuk gerektiren taleplerdir.

İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

İhtiyari arabuluculuk; dava şartı olarak arabuluculuk faaliyetini mecbur kılmayan uyuşmazlıklarda, mevcut uyuşmazlığın çözümü için dava öncesinde tarafların hakeme başvurmasıdır. Uyuşmazlık taraflarının üzerinde tasarrufta bulunabileceği bilumum özel hukuk uyuşmazlığında ihtiyari arabuluculuk faaliyetine başvurulabilir.

Arabulucu Avukat Nedir, Görevleri Nelerdir?

Arabulucu; arabuluculuk, iletişim ve görüşme tekniklerinde uzmanlık eğitimi alan, hukuk fakültesinden mezun ve en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan kişidir. Hukuk fakültesinden mezun olan kişiler, arabulucu olabilmek için arabuluculuğa ilişkin temel bilgiler içeren eğitim alırlar. Aldıkları eğitim yalnızca arabuluculuğa dair bilgiler değil; müzakere metotları, uyuşmazlık çözüm yöntemleri, iletişim becerisi ve davranış psikolojisi gibi birçok sosyal disiplini de tazammun eder.

Avukatlar da arabulucu olabilir. Arabulucu olarak görev yapan avukatlar halk arasında “arabulucu avukat” olarak bilinir. Arabulucu olmak isteyen kişi, yukarıda ifade ettiğimiz eğitim sürecinin sonunda mesleki yeterlilik sınavına girer. Arabuluculuk için gerekli başarıyı sağlayan adaylar, arabuluculuk listesine kayıt olmak suretiyle arabuluculuk faaliyetinde bulunabilir. Adalet Bakanlığınca tutulan arabuluculuk listesine kayıtlı olmayan kişiler arabuluculuk faaliyeti yürütemez.

Arabulucu avukat, arabuluculuk faaliyetinde karar verme merci değildir. Arabulucu; uyuşmazlığa taraf kişiler arasındaki esas ihtilafı ve tarafların menfaatlerini tespit ederek tartışmanın bu hususlar üzerinde şekillenmesini ve çözüm bulunmasını sağlar. Fakat arabulucu tarafından çözüm önerilmez. Taraflar bizzat uzlaşarak uyuşmazlığı çözer. Arabulucu avukatın başlıca görevleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Uyuşmazlık taraflarının çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak,
 • Tarafsız olmak,
 • Tarafların sağlıklı tartışabilmeleri için iletişim kanallarını dinamik tutmak,
 • Tarafların ne elde etmek istedikleri öğrenmek,
 • Esas uyuşmazlığı tanımlamak,
 • Uzlaşma sağlanan noktaları tespit ederek taraflara bu noktalarda çözüm önerileri sunmak,
 • Tarafların sulh olabilmeleri için uzlaşma seçeneklerini artırmak,
 • Katılımcıların uyuşmazlığı değerlendirme ve uzlaşma seçenekleri üretmede eşit derecede yer aldığından ve uyuşmazlığa ilişkin tüm noktalara değinildiğinden emin olmak,
 • Uzlaşma seçenekleri değerlendirildikten sonra gerekli düzenlemeleri yaparak taraflara uygun hale getirmek,
 • Öneri ve son karar aşamasında tarafsız olmak,
 • Muğlak yerleri açığa kavuşturmak,
 • Sonraki toplantılar için tarih belirlemek,
 • Sulh olunduğunda arabuluculuk faaliyetinin son bulmasını sağlamak.

İstanbul’da Arabulucu Avukat Faaliyetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da arabulucu avukat faaliyeti yürüten AHD Durak Hukuk avukatları; Arabuluculuk Kanunu m.4 hükmü uyarınca süreci gizlilikle yürütmekte, faaliyet gereği kendisine verilen veya süreç içinde edindiği bilumum bilgi, belge ve kayıtları gizli tutmaktadır. Tarafların eşit söz hakkı almasını sağlayarak taraflardan birinin diğerine göre daha az katılım sağlamasının önüne geçer ve kısıtlanmasına mâni olur. Faaliyete katılanlara tarafsız ve eşit davranarak arabuluculuk sonunda maksadın hasıl olmasına yardımcı olur.

İstanbul’da arabulucu avukat olarak görev icra eden AHD Durak Hukuk avukatları, arabuluculuk faaliyetinde sürece katılan herkese karşı eşit ve tarafsız davranır. Hakkında şüphe doğuracak tutum ve davranışlardan, iş ve işlemlerden kaçınır. Faaliyete başlamasıyla birlikte taraflara gerekli bilgilendirmeyi yapar; arabuluculuğun ne olduğunu ve temel ilkelerini, sürecin nasıl yürütüleceğini ve neticelerini ifade eder.

Tarafların hak ve menfaatlerini gözeterek dengede tutulmasını sağlayan arabulucu avukat; mevcut uyuşmazlığın çözülerek tarafların sulh olmasını sağlamak amacıyla en verimli metotla hakemlik yapar. Faaliyetin son bulması durumunda, süreç içerisinde edindiği belgeleri ve arabuluculuk sonucunda düzenlediği tutanağı, Arabuluculuk Yönetmeliğinin 15.maddesi uyarınca beş yıl süre ile saklar. Mesleki bilgi ve birikimini kullanarak sürecin adilane yürütülmesini sağlar; iletişim kanallarının dinamik tutularak en uygun çözüm yolunun bulunmasına yardımcı olur.

Arabulucu Avukat Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Arabulucu avukat olarak, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk faaliyetlerinin tamamını yürütmekteyiz. Uyuşmazlığa taraf kişiler arasında etkin ve etkili bir iletişim kurulabilmesi, asıl uyuşmazlığın ve tarafların menfaatlerinin belirlenmesi ve buradan hareketle en uygun çözüm yolu bulunarak uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan kısa sürede çözümlemesini sağlamaktayız. Arabulucu avukat olarak verdiğimiz başlıca hizmet kalemleri şu şekildedir:

 • Tüketici Uyuşmazlıkları

Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.73/A gereği arabuluculuk faaliyetine başvurulması zorunlu uyuşmazlıklardandır. AHD Hukuk bünyesinde hizmet veren arabulucu avukatlar marifetiyle tüketici uyuşmazlıklarında pratik ve hızlı sonuç alınarak çözüm sağlanmaktadır.

 • Ticari Davalar

TTK m.5/a hükmü uyarınca, TTK m.4 ile hüküm altına alınan bilumum ticari davalar ve özel kanunlarda düzenlenen diğer ticari davalardan, bir miktar paranın ödenmesini konu alan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır. Zaruri haller istisna olmak kaydıyla, arabuluculuk için tarafımıza başvurulduğu takdirde altı hafta süre ile neticelendirmekte ve faaliyet kapsamında uzlaşı sağlanması adına hizmet vermekteyiz.

 • İş Hukuku

İş Hukukuna ilişkin getirilen düzenleme ile 1.1.2018 tarihinden itibaren yıllık izin ücreti, maaş, fazla mesai gibi işçilik alacakları ve kıdem tazminatı gibi tazminatlar dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıklar, iş mahkemesinde dava edilmeden önce arabuluculuk faaliyetine konu edilmektedir. Zorunu arabuluculuk yolu tüketilmeden iş mahkemesine taşınan işçi – işveren uyuşmazlıkları, dava şartı yokluğu sebebiyle reddedilir. AHD Durak Hukuk olarak;

 • İşe iade,
 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Fazla mesai,
 • Yıllık ücretli izin,
 • Tatil ücretleri,
 • İşçi ve işveren arasında hakaret,
 • İşyerindeki mallara veya iş malzemelerine verilen zarar dolayısıyla tazminat taleplerinde zorunlu arabuluculuk faaliyeti gereği hakem olarak hizmet vermektedir.

Arabuluculuk Görüşmesine Katılmayan Tarafın Hukuki Sorumluluğu

Arabuluculuk görüşmesine bizzat taraflar katılabileceği gibi yasal temsilcileri ya da avukatları aracılığıyla da katılabilir. İşverenin yetki verdiği bir çalışanı da arabuluculuk görüşmelerine katılarak işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir. Ancak çalışanın, işveren tarafından yazılı belgeyle yetkilendirilmiş olması şarttır.

Zorunlu arabuluculuk yapılması gereken iş hukuku uyuşmazlıklarında ilk toplantıya her iki taraf da katılmalıdır. Taraflardan birinin toplantıya katılım sağlamaması ve geçerli bir mazeret sunmaması halinde son bulan arabuluculuk faaliyetinde katılım sağlamayan taraf son tutanakta ifade edilir. Geçerli mazeret sunmaksızın toplantıya katılmayan ve bu nedenle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesine neden olan taraf, iş mahkemesine taşınan uyuşmazlıkta dava neticesinde haklı bulunsa dahi bilumum yargılama giderinden sorumlu tutulur.

Hangi Uyuşmazlık ve Davalar İhtiyari Arabuluculuk Kapsamındadır?

Dava ve işlerin bazıları, tarafların serbestçe tasarruf edebileceği türdendir. Bu tür dava ve işlerde ihtiyari arabuluculuk faaliyeti söz konusudur. İhtiyari arabuluculuğa konu edilen dava ve işlerden bazıları şunlardır:

Arabuluculuğa Başvurulamayacak Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Arabuluculuk kurumu üzerinden çözümlenmeyecek uyuşmazlıklar, tarafların üzerinde özgürce tasarrufta bulunamayacağı hukuki sorunlara dair uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar genellikle kamu hukuku uyuşmazlıkları ve bazı aile hukuku uyuşmazlıklarıdır. Uyuşmazlık taraflarının arabuluculuk faaliyetine başvuramayacağı uyuşmazlıklardan bazıları şunlardır:

 • Ceza davaları,
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi ya da değiştirilmesi davaları,
 • Aile içi şiddet iddiasına dayanan uyuşmazlıklar,
 • Velayet,
 • İdari yargının yetki alanındaki tam yargı davası ile iptal davası,
 • Vergi hukuku uyuşmazlıkları,
 • İş hukukundan doğan tespit davaları.

Arabulucuya Başvuru Süresi

Taraflar, 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu m.13 uyarınca, uyuşmazlığın her aşamasında arabuluculuk faaliyetine başvurabilir. Dolayısıyla, tarafların anlaşması şartıyla her aşamada arabuluculuk kurumuna müracaat edilebilir. Uyuşmazlık taraflarından biri, arabuluculuk kurumuna müracaat hususunda diğer tarafa teklifte bulunabilir. Teklifin muhataba ulaşmasını takiben 30 gün içinde müspet yanıt verilmediği takdirde, arabuluculuğa başvurma teklifinin reddedildiği kabul edilir.

Uyuşmazlık mahkemeye konu edilir ve dava açılırsa da taraflar karar vererek arabuluculuk kurumuna başvurabilir. Taraflar, arabulucuya başvurma konusundaki müşterek kararını mahkemeye ibraz ettikleri takdirde yargılamanın ertelenmesi karar verilir. Dava en fazla üç ay süre ile ertelenebilir ancak tarafların tekrar mahkemeye müracaat etmesi halinde sürenin üç aya kadar uzatılması mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Arabuluculuk Ne Demek?

Arabuluculuk, uzlaşma ve çözüm yolu aranarak tarafların sulh olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Uyuşmazlık taraflarını bir araya getiren, iletişim kurmalarını ve birbirlerini anlayarak çözüm üretmelerini sağlayan tarafsız hakemdir.

Arabulucu Ne İş Yapar?

Arabulucu, karar merci değildir. Taraflar arasındaki esas uyuşmazlığı tespit ederek iletişimin bu tespit üzerinde şekillenmesini ve tarafların menfaatlerine uygun olacak şekilde çözüm bulmaları adına tartışmalarını sağlar.

Arabulucuya Ne Zaman Gidilir?

Uyuşmazlık yaşandıktan ve fakat mahkeme ya da tahkime başvurmadan evvel arabulucuya gidilebilir. Bununla birlikte, mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya başvurulabilir.

Tüm Hukuki Talepler, Uyuşmazlıklar ve Davalarda Arabulucu Şart Mıdır?

Tarafların iradesine bırakılan konularda arabulucuya başvurulabilir. Kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlarda hakeme müracaat edilebilir. Ancak sözleşmeye konu edilemeyecek olaylarda arabuluculuk faaliyeti söz konusu değildir.

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Genellikle tarafların eşit olarak paylaşıp ödediği arabuluculuk ücreti, tek bir tarafın da ödeyebileceği bir ücrettir.

Arabuluculuk İçin Avukat Olmak Şart Mı?

Arabulucu olmak için hukuk fakültesinden mezun ve 5 yıllık meslek deneyimine sahip olma şartı aranırken avukat olma şartı aranmaz.

Türkiye’nin En İyi Arabulucu Avukatları İstanbul’da Mıdır?

Türkiye’nin en iyi arabulucu avukatlarının İstanbul’da olduğunu ileri sürmek mümkün olmasa dahi diğer kentlere nispeten çok sayıda arabulucu avukatın bulunduğu İstanbul’da uzman, yetkin ve başarılı arabulucu avukatlar bulmak oldukça kolaydır.