Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, tapu sicili ile alakalı yanlışlıklar ve eksiklikler olması halinde gerekli düzeltmeler yapılması sürecinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılan bir davadır. Tapu kayıtları tapu memurları tarafından yapılır. Bu kayıtlar sırasında ise tapu memurları bazı hatalı işlemler yapabilir. Hatalı kayıt girişi, yanlış bilgilere yer verilmesi, eksikler olması halinde tapu kaydının mutlaka düzeltilmesi gerekir. Tapuda yer alan tüm bilgiler resmi niteliktedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, ayni hakka sahip olan kişinin tapudaki bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin açılan bir dava çeşididir. Ad, soyad, anne adı, baba adı, doğum tarihi gibi bilgiler tapuda yanlış kaydedilmiş olabilir. Bu dava basit bazı bilgilerin yanlış eklenmesi sonucu açılan davadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1027.maddesine göre “Tapudaki tüm ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, resen düzeltilmesi mümkün olan basit yazı yanlışlıkları dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiçbir düzeltmede bulunamaz.”

Tapu kayıtlarında yer alması gereken bilgilerin birbiri ile eşleşmemesi durumunda gerçek malik ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için açılan bir davadır. Tapu kayıtlarında oluşan yanlışlıklar iki şekilde görülür. Bunlardan İlki, yapılan kayıtların asli şartları ya da kurucu unsurlarında yaşanan eksiklik ya da geçersizlikten kaynaklı hatalardır. Bu hatalar tapu memuru tarafından yapılmış olan yazım hatalarıdır. Diğeri ise tapu kütüğünde yer alan kaydın asli şartları ya da kurucu unsurlarındaki eksiklik ya da geçersizlikten kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar yolsuz tescil meydana getirir. Yolsuz tescilin düzeltilmesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1025.maddesi uyarınca tapu iptal ve tescili davası devreye girer.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Geçmiş yıllarda tapu kaydının düzeltilmesi davası açabilmek için tapuya başvuru gerekiyordu. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile tapuya başvuruya gerek kalmadı. Artık tapu müdürlüğüne başvurmadan tapu kaydının düzeltilmesi davası açılabiliyor. Tapuda yapılan işlemler sırasında bazen tapu memurları tapuya veya malike ilişkin bilgilerde yanlışlık yapılabilir. Bu eksik ya da yanlış bilgiler genellikle memurlar ve malikler tarafından fark edilmez. Ancak, tapu ile alakalı bir işlem yapılırken, bu yanlışlıkların fark edilmesi bazı sorunlar yaratabilir. Tapu kayıtlarında ortaya çıkan bu sorunların giderilmesi için tapu kaydında düzeltme yapılması gerekir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Neden Açılır?

Tapu kayıtları tutulurken malik ya da hak sahiplerinin sorun yaşamaması bilgiler özenle sisteme eklenir. Ancak, bazı durumlarda bilgilerde yanlış ya da eksik bilgilere rastlanabilir. Bu bilgilerin düzeltilmesi için tapu kaydı düzeltilmesi davası açılması gerekir. Bu dava çekişmesiz yargı işleri arasında yer alır. Çekişmesiz yargı işleri mahkeme aracılığı ile karara bağlanması gereken işler olarak tanımlanır. Çekişmesiz yargı davalarında bir hak ihlali ve uyuşmazlıktan bahsedilmez. Bu bağlamda değerlendirildiğinde tapu kaydının düzeltilmesi davaları bir dava değil çekişmesiz yargı işi niteliğinde olan davalardır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemelerince bakılır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 383. Maddesi kapsamında “Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir.” Bu nedenle tapu kaydının düzeltilmesi davaları da birer çekişmesiz yargı işi olduğundan görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.”

Çekişmesiz yargı işlerinde yetkili mahkemeye ilişkin olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 384. Maddesi uyarınca “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.” Belirlenen bu hüküm genel bir kuraldır. Ancak, tapu kaydının düzeltilmesi davası taşınmazla ilişkili olduğu zaman yetkilendirilmiş olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Aşamaları

Tapu kaydının düzeltilmesi davası süreci başvuru ile başlar. Bu süreç mahkeme tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme ve sonuçlandırma süreci şu şekilde devam eder.

 • Tapu kayıtları ilk kayıt tarihinden itibaren kronolojik olarak celp edilir.
 • Kadastro tutanağının tespit ve tescile ait tüm belgelerle birlikte celp edilmesi gerekir.
 • Tapuda kayıtlı mülk sahibi isimi ile nüfus kayıt sistemi kıyaslanmalıdır. Eğer aynı isimde birden fazla kişi görünürse, bu kişiler duruşmaya çağrılarak mülkiyet iddiaları olup olmadığı sorulur. Kaydı düzeltilmesi gereken kişinin tüm bilgileri, diğer tapu ve kadastro kayıtları ile karşılaştırılır.
 • Taşınmazın yerinde kolluk ile araştırma yapılır. Davacı ile aynı ismi taşıyan başka kişiler olup olmadığı araştırılır.
 • Kayıt düzeltme talep eden davacının tanıkları da dinlenir.
 • Mahkeme tarafından tüm değerlendirmelere rağmen tereddütler giderilememiş olabilir. Böyle bir durumda taşınmazın bulunduğu yerde keşif yapılır. Tanıklar ve bilirkişiler taşınmazın başında dinlenir.
 • Davacının tapu ve nüfus bilgileri arasında tutarlılık saptandığında, davanın kabulü gerçekleştirilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

Dava dilekçesi davalının yazdığı ve öncelikle ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine hitapla başlaması gereken bir dilekçedir. Buna göre;

 • İlk olarak başvuruda bulunan davacı dilekçeye; adını, soyadını, TC kimlik numarasını ve adresini yazmalıdır. Davacının eğer vekili varsa; vekilin adı, soyadı ve adresi de dilekçesine eklenmelidir.
 • Davalının ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü hasım olarak gösterilmesi ve adresi dilekçeye eklenmesi gerekir.
 • Dava konusu mutlaka eklenmelidir. Buna göre; tapu sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin talep ile hangi taşınmazın kaydının düzeltilmesinin istendiği bilgiler eklenmelidir. Bilgiler il, ilçe, mahalle, ada ve parsel olarak mutlaka belirtilmelidir.
 • Davalı ve davacı tarafın belirtilip, dava konusu açıklandıktan sonra tapu kaydının düzeltilmesi talebiyle ilgili gelişen olaylar aktarılmalıdır. Değişim talebi nedenleri, gerekçeler ve düzeltmenin haklı bir talep olduğunu gösterecek deliller açıklanmalıdır.
 • Dilekçenin sonuç kısmında ise ilgili ada ve parselde yer alan taşınmaza ilişkin tapu kaydının düzeltilmesine karar verilmesi talebine değinilmesi gerekir.
 • Tarih ve imza atılması ile ilgili dilekçe tamamlanmış olur.
 • Dilekçeye ek olarak; dava konusu taşınmazın tapu senedi ve düzeltilmesi istenen bilgilere ait belgeler de mahkemeye iletilmelidir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Ücretleri

Dava harcı ve vekalet ücreti maktu olarak belirlenir. Davalı taraf, Tapu Sicil Müdürlüğü yargılama ödemelerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmaz. Davanın kabul ya da reddi halinde de yargılama harcını, davacı tarafın ödemesi gerekir. Davanın reddedilmesi durumunda Tapu Sicil Müdürlüğü lehine vekalet ücreti ödenmesi talep edilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Avukat Seçimi

Tapu kaydının giderilmesi davası dilekçe ile başlatılır. Bu dilekçe örneği vekil tarafından hazırlanır. Böylece davacı hiçbir tereddüt yaşamaz. Dilekçe ve duruşma aşamasında güvenilir bir tapu avukatından hizmet almak, süreci daha kolay atlatmaya yarar.

Sıkça Sorulan Sorular

Tapu Kaydının Düzeltilmesi davası ne kadar sürebilir?

Tapu kaydının düzeltilmesi davasında taraflar arasında anlaşmazlık olması sürecin uzamasına neden olabilir. Bu durum bazen 3 ile 4 yıl arasında sürebilir. Ancak, tarafların anlaşması durumunda tapu iptal davaları genellikle kısa sürer.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi davasında zaman aşımı süresi nedir?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası ayni hakka dayanmayan bir davadır. Dolayısı ile herhangi bir zamanaşımı süresinden bahsetmek mümkün değildir. Tapu kaydının düzeltilmesi davası zamanaşımına konu değildir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi davası nerede açılır?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası taşınmazın olduğu şehir sınırları içinde açılır. Tapu Kaydının Düzeltilmesi davası taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Dava tapu sicil müdürlüğüne karşı açılır.

Ücretsiz Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası açılır mı?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası ücretsiz açılamaz. Bu davanın açılmasında, mahkemeye yatırılması gereken harç ücreti vardır. Yatırılacak olan harç tutarı, her yıl yetkili merciler tarafından belirlenir.