Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Bir edimin yapılıp yapılmayacağı yönünde bildirim yapan yazılı belgeler taahhütnamedir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı konut veya iş yerini belirli bir tarihte boşaltacağını beyan eder. Bu belgenin düzenlenme koşulları arasında yazılı olması yer alır. Sözlü olarak hazırlanan tahliye taahhütnameleri geçersiz kabul edilir.

Yazılı şekil şartına göre hazırlanacak tahliye taahhütnamesi icra edilebilir özellikte olur. Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken bir şarta bağlanmamış olması gerekir. Kiracı tarafından imzalanması gereken bu belgeler yazılı şekil şartına uygun olmadığında geçerli kabul edilmez.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralayana kiraladığı taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağı yönünde verdiği yazılı beyandır. Bu beyan bizzat kiracı tarafından imzalanır. Kiracının yakınları ya da üçüncü bir kişi bu taahhüdü veremez.

Taşınmaza ait boşaltma tarihi de tahliye taahhütnamesinde yer alır. Boşaltma tarihi spesifik olarak gün ay şeklinde ya da sadece ay olarak ifade edilebilir. Taahhüdün düzenlendiği tarih kira kontratı yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesi tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Kiracı tarafından imzalanmış olan bu belge kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğini beyan eder. Bu belge bazı hakların yanı sıra yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.

Kiralayanın bu belgeyi kötüye kullanmasının önüne geçmek maksadı ile kanun koyucu bazı tedbirleri uygun görmüştür. Bu sebeple taahhütnamenin geçerlilik koşulları bellidir. Hangi durumlarda geçersiz sayılacağı da düzenlemeler kapsamında izah edilir.

  • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi yapıldıktan sonra verilmiş olmalıdır.
  • Kira kontratı ile aynı anda yapılan tahliye taahhütnameleri Yargıtay tarafından baskı unsuru altında hazırlanmış olarak kabul edildiğinden geçersiz sayılır.
  • Taahhütte kiralananın boşaltılacağı ve hangi tarihte bunun yapılacağı açık ve net olarak belirtilmelidir.
  • Taahhütname yazılı şekil şartına uygun hazırlanmalıdır. Şekil şartına aykırılık geçersizlik nedenidir.
  • Taahhütnameyi bizzat kiracı imzalamalıdır. Kiracının yakınları, tanıdıkları bu belgeyi imzaladığında geçersiz kabul edilecektir.
  • Kira kontratı yapılmadan önce hazırlanmış tahliye taahhütnamesi de geçersiz sayılır.
  • Her yıl yenilenen kira sözleşmelerine bağlı olarak alınan tahliye taahhütnameleri Yargıtay nazarında hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilir.
  • Tahliye taahhütnamesi yapılırken irade sakatlığının olması halinde belge geçersiz sayılır. Kiracı yanılma veya aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde taahhütle bağlantısının olmadığını bildirmek zorundadır. Aksi durumda belge yasal olarak geçerlilik kazanır.
  • Kiraya veren ve kiracı anlaşarak tahliye taahhütnamesini hükümsüz kılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Yapılmışsa Kiracı Çıkarılabilir mi?

Kiracı kiraya verenle yaptığı kira sözleşmesinin ardından hazırlanacak bir tahliye taahhütnamesini imzaladığında ve bu taahhütname kanuna uygunsa belgede beyan edilen tarihte taşınmazı boşaltmakla yükümlü olur. 

Kiraya veren kiracının taşınmazı taahhütnamede yer alan tarihte boşaltmaması durumunda hukuki haklarını kullanabilir. 

Kiraya veren, kiracı taşınmazı boşaltmadığında taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurmak sureti ile tahliye talepli icra başlatır. Kiraya verenin başvurabileceği bir diğer yol ise dava açmak olur. 

Bu durumda kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vermek sureti ile dava açar. Tahliye davası kiracının kiralananı boşaltması için açılacak olan davadır. Uygulama sırasında kiralayan kiracıdan boş tahliye taahhütnamesi almakta ve daha sonra bunu işleme koyabilmektedir. Bu şekilde hazırlanan tahliye taahhütnamelerde kiracı yalnızca adını ve soyadını yazmakta kalan kısım daha sonra kiraya veren tarafından doldurulmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye Süresi

Kiracı kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte yazılı olarak imzalayacağı bir taahhütname ile boşaltacağını bildirdiğinde bu belge diğer koşulları da sağlıyorsa resmi olarak geçerli olur. Bizzat kiracı tarafından imzalanması gereken tahliye taahhütnamesi içinde hangi tarihte taşınmazın boşaltılacağı da açık ve net olarak ifade edilmelidir. Kira kontratı yapıldıktan belli bir süre sonra hazırlanması gereken bu belge yazılı şekil şartını da karşılıyorsa geçerli kabul edilir. 

Kiracı taahhütnamede belirttiği sürede taşınmazı boşaltmakla yükümlü olurken kiraya veren bu tarihte tahliye edilmeyen taşınmazla ilgili olarak bir ay içinde icra dairesine başvurabilir veya tahliye davası açabilir. Tahliye talebinin yetkili icra dairesine yapılması gerekir. 

Tahliye davası açılacağı zaman da yetkili ve görevli mahkeme aracılığı ile dava açılır. Bu durumda mahkemeye sunulacak dava dilekçesi ve eklerinde gerekli belgeler hazırlanarak bir dosya halinde mahkemeye beyan edilir. 

Tahliye Taahhütnamesi İcra Yolu

Kiraya verenin icra dairesine başvurmak sureti ile hareket ettiği durumlarda taşınmazın boşaltılması için beyan edilen süreden itibaren bir ay içinde icra takibi başlatılabilir. İcra dairesine müracaat edildikten sonra icra dairesi kiracıya tebligat gönderir.

Bu tebligatta taşınmazın 15 gün içinde boşaltılması belirtilir. Kiracı ödeme emri kendisine teslim edildikten sonra 7 gün içinde itiraz etme hakkını kullanabilir. İtiraz işlemi gerçekleşirse kiraya verenin icra mahkemesi kanalı ile itirazın kaldırılması talebi olabilir. Bunun yanı sıra genel mahkemede tahliye davası da kiraya veren tarafından açılabilir.

Kiracı ödeme emrine itiraz etmediğinde ya da itiraz etse bile itirazın kaldırılması durumunda icra müdürlüğü taşınmazı zorla tahliye eder ve kiralayana taşınmaz teslim edilir. Bu tür bir yasal süreç takip edileceği zaman 6-8 ay aralığında işlemlerin sürdüğü görülür.

Tahliye Taahhütnamesi Dava Yolu

Kiraya verenin taşınmazı kullanan ve tahliye taahhütnamesi imzalamasına rağmen taşınmazı boşaltmayan kiracısına yönelik başvurabileceği yollardan biri de dava açmaktır. Dava açılacağı zaman Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir. 

Tahliye davalarının sonuçlanma süreleri yaklaşık olarak 1-1,5 yıl aralığında değişmektedir. Mahkemenin davayı kabul etmesi halinde kiraya veren kiracının aleyhinde tahliye talebi içeren ilamlı icra takibi başlatır. İcra takibi yapılacağı zaman mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmemektedir. Kiracı ilamlı icra takibine itiraz etse dahi icra takibi durmaz. 

İcra takibi süre bakımından daha hızlı bir yol olurken dava yolunu tercih etmek problemin çözümlenme süresini bir miktar daha uzatabilmektedir. Geçerli bir tahliye taahhütnamesinde kiracı taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağını beyan ettiğinden ihtara gerek kalmaksızın o tarihte taşınmazı tahliye etmesi gerekir. 

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu koşullarda taşıdığı bu özelliğe istinaden kiraya veren herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kiracısının taşınmazı boşaltmadığı hallerde bir ay içinde icra dairesine başvurmak sureti ile icra takibi başlatabilmektedir. 

Tahliye Taahhütnamesi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye taahhütnamesine uymayan kiracı için tahliye davası açılacağı zaman Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olur. Bunun yanı sıra kiraya verenin yetkili mahkeme olarak taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine müracaat etmesi gerekir. 

Davalının yerleşim yeri mahkemesi ya da sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemesi de yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir.

Özellikle belirtmek gerekir ki tahliye taahhütnamesine dair iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda uzman ve başarılı bir gayrimenkul avukatı yardımına başvurmak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin tahliye taahhütnamesine ilişkin 17.06.2019 tarihli kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, dava dilekçesinde özetle; davalının … siteleri K-90/10 adresindeki dairede 27/06/2003 tarihinden itibaren kiracı olarak oturduğunu, 30.06.2014 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile hiçbir ihtara gerek olmadan 13.11.2015 tarihinde kiralananı tahliye edeceğini taahhüt ettiğini, ancak kiralananın tahliye edilmediğini, bu nedenle hakkında İskenderun 5.icra dairesinin 2015/19305 sayılı dosyası ile takip yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu kiracının taahhütnameye bir itirazının olmadığını belirterek davalının itirazının iptaline ve taşınmazın tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, savunmasında özetle; tahliye taahhütnamesinin boş olarak başka bir lojmandan taşınacağı sırada iş ilişkisinin devamı için imzalandığını, düzenleme tarihinin, tahliye tarihinin ve hangi lojmana ait olduğunun imza esnasında yazılı olmadığını, habersiz doldurulduğunu ve nüshasının verilmediğini, davacı tarafça bu tür taahhütnamelerin sıkça baskı, hile ve zorlama ile imzalatıldığını, usulsüz taahhütnameye dayanılamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının kira sözleşmesine istinaden davacıya ait daireyi 27.06.2003 tarihinden itibaren kiraladığı ve 30.06.2014 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile dava konusu taşınmazı 13.11.2015 tarihinde tahliye etmesi gerekirken etmediği, davalının itirazlarının yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir. 

Somut uyuşmazlık tahliye taahhütnamesine dayanılarak başlatılan icra takibine itirazın iptaline ve bu taahhütname uyarınca davalının tahliyesi gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Harçlar Kanunu 27-28. maddeleri gereğince harca tabi davalarda, başvurma harcı ile nisbi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır. Dava açılırken harcın eksik alınmış olması halinde, mahkemece davaya devam olunabilmesi için harcın Harçlar Kanun’unun 30 ve 33. maddeleri uyarınca tamamlanması yoluna gidilir ve davacıya eksik harcı yatırması için süre verilir. Şayet verilen süreye rağmen eksik harç ikmal edilmez ise dosya işlemden kaldırılır ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca süresinde harç tamamlanarak dava yenilenmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Somut olayda; dava değeri, bozmaya konu olan tahliye davası bakımından son dönemde ödenen bir yıllık kira bedeli olmakla davacı tarafça dava değeri 0 TL olarak gösterilmiş ve sadece maktu 27,70 TL harç yatırılmıştır. Tahliye davası bakımından yıllık kira bedeli üzerinden harç ödenmediği, mahkemece de eksik harcın ikmali için mehil verilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yıllık kira bedeli üzerinden eksik harcın tamamlattırılması, yatırılmadığı takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve süresi içinde harç ikmaliyle yenileme yapılmadığı takdirde bu talep bakımından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeksizin uyuşmazlığın esası incelenerek hüküm kurulması yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK. nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.06.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tahliye Taahhütnamesi Dava Dilekçesi

Tahliye taahhütnamesi örneği aşağıda yer almaktadır:

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN KİRACI

ADI SOYADI : 

TC KİMLİK NUMARASI :

KİRALAYANIN

ADI SOYADI : 

TC KİMLİK NUMARASI : 

TAHLİYE EDİLECEK

MESKENİN ADRESİ :

TAAHHÜT TARİHİ : …/…/…

TAHLİYE TARİHİ : …/…/…

Açıklamalar.

TAAHHÜT EDEN KİRALAYAN       TANIK   TANIK

İMZA       İMZA    İMZA    İMZA

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesine Uyulmadığında Dava Hangi Mahkemeye Açılır?

Kiraya veren ve kiracı arasında imzalanan tahliye taahhütnamesi uyarınca taşınmaz belirtilen zamanda boşaltılmadığında kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Koşulları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekil şartına uygun olmalıdır. Bizzat kiracı tarafından imzalanmış olmalıdır. Kontratın yapıldığı günle aynı tarihte imzalanmamış olmalıdır. Kontrat yapıldıktan sonra hazırlanmış tahliye taahhütnameleri geçerli olur. Taahhütnamede taşınmazın hangi tarihte boşaltılacağı açık ve net olarak belirtilmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından imzalanan kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edileceğini beyan eden bir belgedir. Koşulları sağlayan bir tahliye taahhütnamesi hukuki nitelik taşır.