Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Günümüzde kullanılan teknolojiyle tapuda sahtecilik gitgide zorlaşmıştır. Ancak, bu yapılmadığı anlamına da gelmez. Sahte kimlikle ya da bir şekilde kişinin kimliğini ele geçirerek benzer başka bir kişiyi notere götürerek, vekaletname çıkarılabilir. Böylece sahte belgeye dayalı işlemler gerçekleştirilebilir. Bu durumun fark edilmesi durumunda sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açılır. Tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı elinden alınmış olan kişinin mülkiyet hakkını elde etmesini sağlayan en önemli davadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz ya da yolsuz olarak düzenlendiği görülen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan bir dava çeşididir. Tapu iptali davası, taşınmazın mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğu için mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilmesi mümkün değildir.

Tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilmiş olan kişinin mülkiyet hakkını almasını sağlayan bir dava olması sebebi ile öneme sahiptir. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokol, tüm sözleşmeci devletlere mülkiyet hakkı ihlal edildiğinde bireye etkin koruma mekanizmaları sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.” Bu sebeple, mülkiyet hakkı ihlallerinde iç hukuk yolları çözemediğimde AİHM’e bireysel başvuru yapılabilir.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Sahte belgeye dayalı tapu iptali davası, tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılması gereken bir davadır. Taşınmazın bulunduğu yerde yetkili mahkeme, bu konuda karar mercidir. Taraflar kendi aralarında mutabakata vararak, davanın yetkili yer mahkemesi dışında bir mahkemede görülmesini sağlama hakkına sahip değildir.

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası, asliye hukuk mahkemesinde açılması gereken bir davadır. Kanunlarda, taşınmazın durumu, büyüklüğü, değeri gibi özellikleri fark etmeksizin davaya bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak hükmedilir. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açılabilmesi için ilk adım dilekçe hazırlanmasıdır. Bu dilekçede taşınmazın kayıt bilgileri ve yaşanan olayın özelliklerine göre yapılan işlemlerdeki hukuka aykırı haller açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Tapu kayıtları, kayıtlara dayanan belgeler ile birlikte dava dosyasına ekleneceği için doğru bilgi zaman kaybını azaltır. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası dilekçesinde, hangi hususlarda bilirkişi incelemesi talep edildiği belirtilmelidir. Ekte keşif işleminde ya da tanıklar dinlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası, tüm gayrimenkul davalarına benzer şekilde taşınmazın olduğu yerde açılmalıdır. Taşınmazın olduğu yerdeki mahkeme, yetkili mahkemedir. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası, asliye hukuk mahkemesinin yetkisi çerçevesindedir. Bunun dışında bir mahkemede dava görülemez.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Aşamaları

Sahte vekaletnameyle yapılan taşınmaz devirleri hukuken geçersiz kabul edilir. Kayıt malikleri sahte vekaletname ile yapılan devirlere karşı her zaman tapu iptali davası açma hakkına sahiptir. Ancak, gayrimenkulu sahte vekaletname ile devralmış olan kişi, bu taşınmazı üçüncü bir kişiye devretmesi halinde, kanunlar gereği üçüncü kişinin “iyiniyetli” taşınmaz iktisabı korunur. Kanunların iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı hallerde, asıl olan iyi niyetin var olmasıdır. İyi niyetin varlığı söz konusu olduğunda, alıcı üçüncü kişinin kötü niyetli olduğunu kanıtlamak ise eski tapu maliki olan davacıya aittir. Bir ayni hakkın sahtelikle alındığı tescil edildiğinde, bunu bilen ya da bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescil üzerinden hareket edemez. “Medeni Kanun kapsamında yolsuz tescili, bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi, başkaca bir delile gerek duyulmadan kötü niyetli addedilir.” Üçüncü kişinin yolsuz tescili, bilen ya da bilmesi gereken kişinin var olup olmadığı, şu noktalar dikkate alınarak değerlendirmeye alınır.

  • Her iki tarafın da tapu devrinden önce birbirini tanıyıp tanımadıkları,
  • Akrabalık ilişkisi olup olmadığı,
  • Ticari ve ekonomik ilişkiye dayanıp dayanmadığı,
  • Tarafların yaşadığı yerden kaynaklı oluşan sosyal ilişkiler,
  • Tapunun devir bedeli ve hangi tarihte devredildiğine bakılır.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil dava dilekçesi davalının ilgili asliye hukuk mahkemesine hitaben yazdığı bir dilekçedir. Davacının adı, soyadı ve kimlik bilgileri, adresi, vekilinin bilgileri belirtilmelidir. Davalının adı ve soyadı, kimlik numarası ve adresi de dilekçeye eklenir. Kısa bir cümle ile Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil dilekçesi konusu ifade edilir. Açıklama kısmında davaya neden olan hukuka aykırı haller detaylandırılır. Hukuksal sebepler ve deliller bulunuyorsa, onlar da eklenir. Sonuç ve istem bölümünde davacı vekilinin adı, soyadı ve imzası eklenir. Dilekçe ve dava sürecinde bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanız gerekir.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Ücretleri

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığında ilgili mahkemeye harç yatırmak gerekir. Bu harç miktarı, her yıl yetkili merciler tarafından resmi olarak açıklanır. Harç ve gayrimenkul avukatı ücreti, davayı açan tarafından ödenmesi gerekir. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davasında avukat tutulması, sürecin takibi açısından öneme sahiptir.

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Avukat Seçimi

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası dilekçe hazırlanması ile başlatılır. Bu dilekçe örneği vekil tarafından hazırlanır. Böylece işlemlerle gerek hitap ile ilgili endişe etmenize gerek kalmaz. Dilekçe ve duruşma aşamasında güvenilir bir hukuk bürosundan hizmet almanız, süreci çok daha kolay atlatmanızı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası ne kadar sürebilir?

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası asliye hukuk mahkemesinde görülen yaklaşık 1,5 yıl süren davalardır. İstinaf aşaması yaklaşık 1,5 yıl sürebilen davaların, temyiz aşaması yaklaşık 2 yılı bulabilir.

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davasında gayrimenkul avukatı ile çalışmak zorunludur. Avukatlar dava sürecinde, dilekçe takibinde sizin adınıza yapılacak işlemlerde yetkili olurlar. Bu süreci alanında uzman bir avukatla yürütmeniz işlerinizi kolaylaştırır.

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası nerede açılır?

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası, taşınmazın olduğu yerde açılması gereken bir davadır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme üzerinden işlemler yapılır. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası, asliye hukuk mahkemesinde yürütülür.

Ücretsiz sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açılır mı?

Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davasının ücretsiz olarak açılamaz. Sahte belgeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığında davacı tarafından mahkemeye belirlenen harç tutarı yatırılır. Yatırılacak olan harç miktarı her yıl yetkili merciler tarafından revize edilir.