Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel dönüşüm, ikamete elverişli olmayan ve kullanım süresini tamamlamış bulunan yapıların yenilenmesi sürecini ifade eder. Hukuk düzeni, yaşamın her alanını tanzim ettiği gibi kentsel dönüşüm sürecini de düzenleme altına almıştır. Söz gelimi 6036 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun vb. mevzuat, kentsel dönüşüme ilişkin bilumum iş ve işlemi hüküm altına almıştır. Kentsel dönüşüm sebebiyle yaşanan hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda görev alan avukata ise kentsel dönüşüm avukatı denir.

Kentsel dönüşüm, birçok iş, işlem ve faaliyetin iç içe ve bir bütün olduğu kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç, başta 6306 sayılı Kanun olmak üzere ilgili diğer kanunlarla düzenlenmiştir. Kentsel dönüşümün asli amacı, 6036 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde de ifade edildiği üzere “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme” yapılmasıdır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Nedir, Hangi Hizmetleri Verir?

Kentsel dönüşüm avukatı, başta 6036 sayılı Kanun olmak üzere kentsel dönüşüm hukukuna ilişkin mevzuata hakim olan, kentsel dönüşüm hukukunun düzenleme alanına giren uyuşmazlık ve davalarda hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden hukukçudur. Kentsel dönüşüm hukuku işlerinde hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına kentsel dönüşüm avukatına başvurmak, hukuk sistematiği içerisinde oldukça teknik bir yere sahip olan kentsel dönüşüm davalarının takibinde en doğru yaklaşımdır.

Kentsel dönüşüm sürecini Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütmek adına kentsel dönüşüm alanında yetkinlik, deneyim ve uzmanlık sahibi bir kentsel dönüşüm avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Sahip olduğu bilgi ve birikimi müvekkillerinin ve danışanlarının istifadesine tahsis eden kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm hukuku işlerinde temsil ve danışmanlık hizmeti icra eder.

Kentsel Dönüşüm ve 6306 Sayılı Kanun

Yapısı itibariyle deprem riskine karşı dayanıklı olmayan yapıların yıkılarak şehir planlama kuralları kapsamında depreme karşı dayanıklı yapılar yapılması ve sağlıklı, yaşanılabilir, sürdürülebilir bir kent ortamı oluşturulması için yeniden inşa sürecine kentsel dönüşüm denir. Türk hukuk düzeni, deprem riski altında bulunan dayanıksız yapıların dönüştürülmesi sürecinde esas alınacak asli düzenleme olarak 6036 sayılı Kanun’un referans alınmasını öngörmüştür.

Pratikte “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak da kullanılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile deprem karşısında dayanıksız olan yapıların belirlenmesi, yıkılması ve yerlerine depreme karşı dayanıklı yapıların inşa edilmesi, devlet yardımları, kira yardımı, düşük faizli banka kredileri, vergi ve harç muafiyeti ve sair hususlarda pek çok düzenleme getirilmiştir. İşbu kanunla birlikte hukuk terminolojisine “riskli alan”, “riskli yapı” ve “rezerv yapı alanı” gibi terimler kazandırılmıştır.

Kentsel Dönüşümde Avukat Yardımının Önemi

Kentsel dönüşüm hukuku kapsamında başta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri olmak üzere icra edilmesi gereken iş ve işlemlere dair sözleşmeler, sair işler ve işlemler, yalnızca kentsel dönüşüm hukukunun düzenleme alanına değil; imar hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku ve ticaret hukuku gibi ilgili diğer hukuk dallarının da inceleme alanına girer. Bu bakımdan, ilgili hukuk alanlarına hakim bir kentsel dönüşümü avukatından yardım almak, kentsel dönüşüm işlerinde hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

Adil, etkin, hızlı ve yerinde bir kentsel dönüşüm sağlanması, ilgili kanunların sağladığı teşviklerden ve uygulamalardan eksiksiz bir şekilde istifade edilebilmesi, ancak uzman ve deneyimli bir avukattan yardım alınmasıyla mümkündür. Aksi takdirde, hukukun tanıdığı hak ve menfaatlerin sarih bir şekilde belirtilmediği, hukuki boşlukları haiz sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, ilgili aleyhine hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmasına neden olur.

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da kentsel dönüşüm avukatı hizmeti icra eden AHD Hukuk kentsel dönüşüm avukatları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesiyle beraber, kentsel dönüşüm kapsamında eskiyen yapıların tekrar inşasında; yatırım – inşaat şirketlerine, site ve bina yönetimlerine ve daire sahiplerine hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir. AHD Hukuk kentsel dönüşüm avukatlarınca icra edilen başlıca işler şunlardır:

 • Riskli yapı tespiti sürecinde maliklere hukuki danışmanlık,
 • Mevzuata uygun şekilde yıkım ve tekrar inşa işlemleri için muvafakatte bulunmayan maliklere dair iş ve işlemlerin takibi,
 • Riskli yapılarda hukuki danışmanlık,
 • Ana proje seçim ve konsept sürecinde hukuki danışmanlık,
 • Yapı iskanı alınmasında müteahhidin sözleşmeye tabi olması hususunda hukuki yardım,
 • Kat sahipleri ve apartman yönetimi ile SPK değerler şirketi gibi taraflarla kurulan sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • İnşaat süresi boyunca apartman yönetimine hukuki danışmanlık,
 • Yatırım ve inşaat teknik sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Malikler arasında yapılacak toplantılara iştirak edilmesi ve konu hakkında hukuki bilgilendirme yapılması,
 • Taşınma ve kira yardımına dair hukuki yardım,
 • İmar değişikliğinde sözleşmelerin revize edilmesi.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Kentsel dönüşüm, ilgili kanunlarca hüküm altına alınan kurallar kapsamında ilerleyen, hukuk düzeninin öngördüğü düzenlemelere tabi olarak hareket edilmesi gereken kapsamlı bir süreçtir. İlgili prosedürün dikkatle ve özenle takip edilerek titizlikle yürütülmesi, kentsel dönüşüm sürecinin özellikle hukuki açıdan sağlıklı bir biçimde tamamlanabilmesi için son derece önemlidir. Bu süreçte yapılacak hatalı işlemler, ihmali davranışlar veya gözden kaçırılan bir detay, gelecekte telafisi güç kayıpların yaşanmasına zemin hazırlar.

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı olarak hizmet veren AHD hukuk kentsel dönüşüm avukatları, kentsel dönüşüm kararı alınması ile birlikte başlayan kentsel dönüşüm sürecinin tamamında danışmanlık ve takip hizmeti verir. AHD Hukuk kentsel dönüşüm avukatı, müvekkilinin ve danışanının hukuki sonuçlar açısından avantajlı konumda bulunması, kentsel dönüşüm sebebiyle elde edilecek hakların koruma altına alınması amacıyla kapsamlı, çok yönlü, titiz ve özenli bir çalışma yürütür. Bu çalışma kapsamında; 

 • Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Kentsel dönüşüm kararı alınması sürecinde icra edilecek iş ve işlemlere ilişkin hukuk danışmanlığı,
 • Riskli yapı kararı alınması hususunda hukuki yardım ve danışmanlık,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi,
 • Arsa paylarının düzeltilmesi davalarının takibi,
 • Hasılat paylaşımı sözleşmesine ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırmaya ilişkin hukuki destek ve danışmanlık,
 • Kentsel dönüşüm kaynaklı tazminat davalarının takibi,
 • Riskli alanlar üzerinde yapılması planlanan projelerin iptaline ilişkin hukuk desteği ve danışmanlık,
 • Kentsel dönüşümü kapsamında kira yardımına dair hukuki danışmanlık,
 • Kentsel dönüşümde ihtiyati tedbir kararı alınması hususunda hukuki destek,
 • Rezerv yapı alanı kararlarının iptali davalarının takibi,
 • Risk tespit raporuna karşın iptal davalarının takibi,
 • Kentsel dönüşümde yürütmeyi durdurma kararına ilişkin hukuki destek.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücretleri

Kentsel dönüşüm avukatı ücretleri, avukat yardımına konu edilen iş veya davanın içeriğine göre farklılık gösterir. Avukat yardımı talep edilen işin vasfı, avukata yükleyeceği iş yükü, koşulları vb. faktörler dikkate alınarak belirlenecek olan avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde öngörülen ücretten az olamaz. Kentsel dönüşüm avukatı ücreti hakkında net bilgi için avukatınızla iletişime geçmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

En İyi Kentsel Dönüşüm Avukatı

En iyi kentsel dönüşüm avukatına, kentsel dönüşüm hukukunun düzenleme alanına giren herhangi bir hukuki iş, işlem, uyuşmazlık veya dava tarafı olan kişilerce gereksinim duyulur. Hukuki yönden en iyi şekilde bilgilendirilmek, yönlendirilmek ve temsil edilmek isteyen kişiler, en iyi kentsel dönüşüm avukatını araştırır. Kentsel dönüşüm sürecinde hukuki iş ve davalarda danışmanlık ve takip hizmetleri için tarafımızla iletişime geçebilir, AHD Hukuk kentsel dönüşüm avukatlarından yardım alabilirsiniz.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Tavsiye

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı tavsiyesi, İstanbul’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde hukuki açıdan desteğe ihtiyaç duyan kişilerce merak konusudur. Zira bu kişiler, mevcut hukuki işlerinde hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına en doğru şekilde bilgilendirilmek; davalarında ise en iyi şekilde temsil edilmek için başarılı ve yetkin bir avukat arayışına girer. Her ne kadar avukat yardımı almak zorunlu olmasa da avukatsız takip edilen işlerde yaşanan hak kayıpları dikkate alındığında avukat yardımına başvurmanın ne denli önemli olduğu açıkça anlaşılır.

Türkiye’nin En İyi Kentsel Dönüşüm Avukatları İstanbul’da mıdır?

Türkiye’nin en iyi kentsel dönüşüm avukatlarının İstanbul’da olduğunu ileri sürmek mümkün olmamakla birlikte, avukat sayısı dikkate alındığında İstanbul’da deneyimli ve başarılı kentsel dönüşüm avukatları hayli fazladır.