Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası TCK md.89/2-3-4

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Türk Ceza Kanununun 89. Maddesinde düzenlenen suç unsurudur. Taksirle yaralama suçu ceza kanununa göre; suçu işleyen failin sonucu öngöremeyerek, dikkatsiz davranarak yaralama fiilini gerçekleştirme suçudur. 

Taksirle Yaralama Suçu Ne Demek?

Bu tür suçta olayın faili suçu kendi iradesiyle işler. Ancak yaptığı hareketin sonucu düşünmez. Suçun neden olacağı sonucu öngöremez. Taksirle yarama suçu; trafik kazası, iş kazası, doktorun yaptığı hata gibi nedenlerle meydana gelebilir.

Taksirli suçlarla kasten işlenen suçlar arasındaki fark, kasten yaralama suçunda failin olayı bilerek ve sonuçlarını öngörerek yapmasıdır. 

Taksirle Yaralama Nitelikli Şikayete Tabi mi?

Şikayete konu suçlardan bir tanesidir. Suçun işlenmesinden 6 ay süreye kadar şikayet edilebilir. TCK 89/2-3-4’e göre, suçun bilinçli bir şekilde işlenmesi basit şikayete tabidir. 

Aynı kanun maddelerine göre eğer suç nitelikli bir şekilde işlenmişse, o zaman suç şikayete tabi değildir. Yani mağdur şikayetçi olmasa bile yargılama sürer. 

Suçun Unsurları

TCK 89/2 kanununa göre suçun unsurları şu şekilde sıralanmıştır: 

Eylemin taksirle işlenebilen bir yapıda olması

Taksir halinin ceza alabilmesi için o fiilin yasada suç olarak tanımlanmış ve nitelenmiş olması gerekir. Taksirle ilgili olan suçlar, 5327 sayılı TCK’da açıkça tanımlanmıştır. 

Yapılan eylemin iradi olması

Suçu işleyen kişinin işlediği suçu kendi iradesi ile yapması gerekir. Yani işlenen fiilde irade özgürlüğü olması gerekir. Mesela yüksek miktarda alkol alan bir kişi sonu yaralama olan bir kaza yapmıştır. Burada fail alkollü araç kullanmanın suç olduğunu bilerek alkollü araç kullanmış, ancak sonucunu öngörememiştir. Yine de suç işlemiş olur.

Suç sonucunun fail tarafından istenmemiş olması

Her ne kadar fail suçun oluşumuna kendi iradesiyle neden olsa da, olayın sonucunu istememiştir. Yani birisinin yaralanmasını istememiştir. 

Yapılan hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının olması gerekir

Fail olan kişinin yaptığı hareketi mağdur olan kişi yaptığı hareketle kesmişse yani sonuca doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmişse, fail cezalandırılmaz. 

Sonuç öngörülebilirdir ancak fail tarafından olayın sonucu öngörülememiştir

Taksirli suçlarda fail olayın sonucunu öngöremez. Ama olayın sonucu öngörülebilirdir. Mesela aşırı hız yapan fail, ağır yaralama ile sonuçlanabilecek bir kazaya sebebiyet vermiştir ama bunun olmasını istememiştir. Ancak aşırı hızlarda kaza olacağı her zaman için öngörülebilen bir durumdur. 

Taksirle Yaralama Suçunun Türleri

Taksirle yaralama suçu özünde failin dikkatsiz davranmasını konu alır. Bu kapsamda suç birkaç türde ele alınır.

Basit Taksir Nedir?

Kişi yani fail olayın sonucunu öngörememiş ve yaralanmaya neden olmuştur. Yani hem neden olduğu olaya dikkat etmemiştir, hem de olayın sonucunu öngörememiştir. Fail aslında olayın yaralanmayla bitmesini istememiştir. 

Bilinçli (Nitelikli) Taksir Nedir?

5237 sayılı TCK madde 22/2’ye göre taksir: “Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” olarak tanımlanmıştır. Nitelikli taksirde ise fail olayın sonucunu öngörmüştür. Mesela patron işçisine, hiçbir iş güvenliği kuralına uymayarak, tehlikeli bir görev vermiş ve bu görev sonunda işçi ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu gibi olaylarda fail olayın sonucunu aslında öngörmektedir. Buna rağmen işçisini tehlikeli bir görev yapması için zorlamıştır. 

Taksirli Suçun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanununun 89. Maddesinde taksirle işlenen suçlara verilecek cezalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İlgili kanuna göre işlediği suçtan dolayı mağdur olan kişinin acı çekmesine ve sağlığının bozulmasına yol açmışsa, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer fail işlediği suç sonucunda mağdurun:

 • Vücudundaki kemiklerin kırılmasına, 
 • Duyu organlarından birisinin ya da birkaçının sürekli zayıflamasına ya da iş görmez hale gelmesine,
 • Yüz bölgesinde sabit bir iz kalmasına,
 • Konuşma zorluğu çekmesine,
 • Hayatını tehlikeli kılacak şekilde yaralanmasına,
 • Hamile bir kadının zamanından önce doğum yapmasına,

Neden olmuşsa, cezası yarı oranında artırılır. 

Taksirle suç işlemiş fail mağdurun:

 • İyileşmesi imkansız bir hastalığa yakalanmasına ya da bitkisel hayata girmesine neden olmuşsa,
 • Duyu organlarından birisinin ya da birkaçının tamamen işlevini yitirmesine,
 • Çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına,
 • Yüz bölgesinde sürekli değişikliğin neden olmasına,
 • Hamile bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, failin cezası 1 kat artırılır. 

Eğer failin işlediği suç birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa, failin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. 

TCK 89/1’e göre basit yaralama suçu 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır. 

Taksirle yaralama basit yargılama hükümlerine tabidir. Eğer hakim faile hapis cezası vermişse bu durumda adli para cezası uygulanmaz.

Taksirle nitelikli yaralama suçu meydana gelmişse, suçun neden olduğu sonuca göre cezalandırma yapılır. Mesela mağdur duyu organlarından birisini kaybetmişse, faile 4,5 aydan 1,5yıla kadar hapis cezası verilir.

Eğer mağdur olay neticesinde iyileşme olanağı bulunmayan bir durumda ise o zaman faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

Eğer nitelikli yaralama suçu birden fazla kişinin yaralanmasına ve mağdur olmasına neden olmuşsa o zaman faile verilecek olan ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Bu gibi suçlarda adli para cezasına hükmedilmez.

Tazminat Sorumluluğu

Taksirle yaralama suçu işleyen failin aleyhine mağdur, maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Ancak bunun için dava açması gerekir. 

Eğer yaralanma iş kazası sonucunda meydana gelmişse, mağdur olan işçi patrona karşı iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir. 

Trafik kazası sonucunda yaralanma meydana gelmişse mağdur olan taraf, trafik kazasından dolayı ortaya çıkan tazminat davası açma hakkına sahiptir. 

Cezanın Ertelenmesi

Mahkeme suçtan dolayı hapis cezasına hükmetmişse, cezanın ertelenmesi söz konusu olabilir. Ancak hapis cezalarında kesinlikle etkin pişmanlık hükümleri geçerli değildir. 

Aynı şekilde hapis cezası verilmesi durumunda hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verebilir. Bu durumda mahkeme tarafından yasada belirlenen şartlara failin belirlenen sürede uyması gerekir. 

Taksirle yaralama suçu kapsamında işlenen suç ister bilinçli yani nitelikli olsun, isterse basit yaralama suçuna girsin, suçun soruşturulması ya da yargılama aşamalarında ceza avukatımızdan yardım alabilirsiniz. 

Ceza hukuku ile ilgili https://www.ahddurakhukuk.com/ceza-hukuku/kisilerin-huzur-ve-sukununu-bozma-sucu/ bu yazımızı da incelemek isteyebilirsiniz. 

Uzlaşma Mümkün mü?

Suç basit nitelikteyse, yani fail olayın sonucunu öngöremeyerek suçu işlemişse uzlaşma mümkündür.

Nitelikli olan suçlarda taksirle yaralamada uzlaşma mümkün değildir.

Taraflar arasında her zaman için öncelikle uzlaşma yoluna gidilir. Eğer taraflar uzlaşamazsa, yargılama devam eder. 

TCK 89 ile ilgili detaylı bilgileri, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Taksirle Yaralama Suçu Örnek Yargıtay Kararları

Taksirli suçlarla ilgili aşağıda örnek Yargıtay kararlarından bazıları verilmiştir.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2017/12312 Esas, 2019/8337 Karar, 10.07.2019 Tarih.

Katılanın yaralanmasının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TCK’nın 89/1 maddesi gereğince belirlenen temel cezada, aynı Kanunun 89/2-d maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılarak ceza verilmesi gerektiği gözetilmeden, bir kat artırım yapılmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini, Kanuna aykırı olup, hükmün CMUK’un 321 nci maddesi gereğince BOZULMASINA,…”

Bir başka Yargıtay kararında: 

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2004/3320 Esas, 2005/12214 Karar

“5237 sayılı TCK’nın 89. maddesinde düzenlenen ve sanığın eylemine uyan taksirle yaralama eyleminin aynı maddenin 5. fıkrası gereğince bilinçli taksir hali hariç olmak üzere soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması ve mağdurun şikayetçi olması karşısında ….uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.”

Sıkça Sorulan Sorular

Suçun unsuruna göre verilecek ceza değişir. 4,5 aydan 1,5 yıla kadar ya da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezaları söz konusudur.
Suçu işleyen kişinin olayın sonucunu öngörmemesi anlamına gelir.
Eğer fail olayın sonucunu öngörmemişse bu basit taksir olarak adlandırılır. Eğer olayın sonucunu öngördüğü halde ihmalkar davranıp suç işlemişse bilinçli taksir olarak tanımlanır.
Basit taksirde suç şikayete tabidir. Yani mağdur olan taraf şikayetinden vazgeçmişse fail yargılanmaz. Nitelikli taksirde ise suç şikayete tabi değildir. Mağdur şikayetçi olmasa bile yargılama yapılacaktır.