Silahlı Terör Örgütü FETÖ | PDY Üyeliği *2024 Güncel

Silahlı Terör Örgütü FETÖ|PDY Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü FETÖ | PDY Üyeliği

Silahlı terör örgütü FETÖ | PDY üyeliğine ilişkin merak konusu hususların izah edildiği içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. FETÖ | Paralel Devlet Yapılanması üyeliğine değinmeden önce, ilk olarak silahlı terör örgütü kavramı üzerinde durmak gerekir. Bu bakımdan, öncelikle silahlı terör örgütünün unsurlarını açıklayalım

Silahlı terör örgütünün ilk unsuru kişidir. Silahlı terör örgütünden söz edilebilmesi için üç veya daha fazla kişinin mevcut olması gerekir. Örgüt yapısının varlığı için mevcut olması gereken bir diğer unsur, örgüt üyesi kişilerin suç işleme amacıyla bir araya gelmiş olmasıdır. Fakat, özellikle belirtelim ki, örgüt üyelerinin mutlaka suç işlemesi şart değildir; suç işleme amacıyla bir araya gelmiş olmaları yeterlidir.

Örgüt yapısından ve varlığından söz edilebilmesi için örgüt faaliyetlerinin süreklilik göstermesi gerekir. Buradan hareketle, en az üç kişinin bir kez suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi halinde oluşan yapı için “örgüt” denilemeyeceği açıktır. Örgüt varlığı için gereken son unsur ise örgüt üyeleri arasında hiyerarşik bir bağ bulunmasıdır.

İfade ettiğimiz çerçevede unsurları taşıyarak bir araya gelen topluluk için “örgüt” deyimi kullanılabilir. Örgütün oluşma amacı eğer terör faaliyetlerinde bulunmaksa terör örgütü; silahlı terör faaliyetlerinde bulunmaksa silahlı terör örgütü gündeme gelir. Şimdi, Yargıtay kararları çerçevesinde silahlı terör örgütü üyesinin kim olduğunu inceleyelim.

Silahlı Terör Örgütü Üyesi Kimdir?

Yargıtay kararlarından hareketle, silahlı terör örgütü üyesi; silahlı terör örgütünün hiyerarşik düzenine tabi olarak, benimsediği örgüt amaçları doğrultusunda, örgüt iradesini kendi iradesinden üstün tutan, örgüt ile arasında organik, canlı ve geçişken bağlılık bulunan, örgüt hiyerarşisi çerçevesinde verilen emir ve talimatları yerine getirmeye hazır olan, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren fiilleri icra eden kişidir.

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Cezası Nedir?

Silahlı örgüt, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Kanun’un ilgili maddesine göre, silahlı terör örgütüne üye olan kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Fakat örgütün, silahlı örgüt olması halinde Terörle Mücadele Kanunu md.5 uyarınca, sanık hakkında hükmedilecek ceza yarı oranında artırılır.

Netice itibariyle, silahlı terör örgütü üyeliği suçu sebebiyle sanık hakkında hükmolunacak cezanın alt sınırı 7,5 yıl, üst sınırı ise 15 yıldır. Ayrıca, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi hakkında ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Şimdi, FETÖ|PDY silahlı terör örgütü üyeliği kriterleri nelerdir? sorusuna yanıt verelim.

FETÖ | PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Kriterleri Nelerdir?

FETÖ | PDY silahlı terör örgütü üyeliği kriterleri Yargıtay kararlarıyla şekillenmiş olup, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce kabul edilen FETÖ | PDY üyelik kriterleri şunlardır:

  • By – Lock Kullanmak

By – Lock bir çeşit iletişim aracıdır. By – Lock adlı iletişim aracının örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılması, FETÖ | PDY üyeliği bakımından kesin delil niteliğini haiz olduğu yüksek mahkeme kararlarında belirtilmektedir.

Ayrıca, yine Yargıtay kararlarında, By – Lock aracının elde edilme biçiminin hukuka uygun olduğu belirtilmekle birlikte; sanığın kullandığı By – Lock aracı içerisinde haberleşme içeriğine ulaşılmasa bile By – Lock uygulamasının telefona indirilip kullanılmasının, FETÖ | PDY silahlı terör örgütü üyeliği için yeterli delil olduğu belirtilmektedir.

By – Lock uygulamasının sırf örgüte üye kişiler tarafından cep telefonuna yüklenip kullanıldığı, tespit ve değerlendirme raporları alınmak suretiyle By – Lock kullandığı tespit edilen kişilerin FETÖ | PDY silahlı terör örgütü mensubu kabul edilecekleri yüksek mahkeme kararlarında belirtilmiştir.

By – Lock haberleşme kayıtlarına erişilememesi halinde, uygulamayı kullandığı belirlenen kişinin yine de cezalandırılacağı ifade edilmiştir. Çünkü, Yüksek Mahkeme’nin görüşünde, haberleşme içeriklerinin, sanığın yönetici mi yoksa örgüt mensubu mu olduğunun tespit edileceği, By – Lock uygulamasının cep telefonuna yüklenmesi ile örgüt üyeliği suçunun unsurlarının oluştuğu vurgulanmaktadır.

Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 25/06/2020 tarihli kararında, haberleşme içerikleri belirlenen ve örgüt çerçevesinde bir haberleşme yapmadığı sabit olan kişi hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçu bakımından mahkumiyete kafi delilin mevcut olmaması dolayısıyla beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  • Bank Asya Hesabı

Bank Asya hesabına sahip olduğu için pek çok kişi hakkında gözaltı, tutuklama veya ceza kararı verilmiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi içtihatları gereği, örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya’ya para yatıranlar ile örgütten bağımsız ve habersiz şekilde hesap sahibi olan ve işlem yapan kişilerin bir tutulmaması, ayrılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bahse konu kararda, Bank Asya’nın 22.07.2016 tarihine kadar yasala uygun şekilde bankacılık faaliyetlerine devam ettiğinden bahisle, Bank Asya’da açılan hesapların tamamının ve hesap hareketlerinin, FETÖ terör örgütü faaliyeti çerçevesinde veya örgüte yardım kapsamında kabul edilemeyeceği; dolayısıyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmeyen hesap hareketlerinin silahlı terör örgütü üyeliği suçuna sebebiyet vermeyeceği belirtilmiştir.

Fakat FETÖ terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde, örgüte yardım yapmak amacıyla, örgütün emri ve talimatı doğrultusunda Bank Asya kullanılması halinde, silahlı terör örgütü suçunun unsurlarının mevcut olacağı ve ceza kararına hükmedilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

  • FETÖ | PDY Terör Örgütüne Ait Ev veya Yurtlarda Kalmak

FETÖ | PDY silahlı terör örgütü, toplum nezdinde güven kazanmak amacıyla dini değerleri istismar etmektedir. Bu bakımdan, ilgilinin örgüt faaliyeti çerçevesinde, hiyerarşi düzenine dahil bir biçimde, “abi” ve “abla” olarak isimlendirilen mahrem imamların da görevli olduğu ev ve yurtlarda kalması halinde silahlı terör örgütü üyeliği suçu kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Fakat bu noktada esas alınan ölçüt, ilgilinin örgüte ait ev veya yurtta kalma vaktinin 17 – 25 Aralık süreci öncesine mi sonrasına mı denk düştüğüdür. Şayet 17 – 25 aralık süreci öncesinde kalındı ise ve bu süreç sonrasında örgütle ilişiğini tamamıyla sona erdirmişse ilgili hakkında yeterli delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilir. Fakat, bahse konu tarihten sonra örgütle ilişki devam edilmişse bu durum sanık aleyhine değerlendirilerek cezaya hükmedilmektedir.

  • FETÖ | PDY Eğitim Kurumlarında Eğitim – Öğretim Görmek

Yargıtay’ın güncel kararlarında belirtilmektedir ki, FETÖ terör örgütüne ait eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim gören kişiler hakkında da 17 – 25 Aralık ayrımı söz konusudur. Bu tarihten önce eğitim ve öğretim görülmesi ve 17 – 25 Aralık sonrası ilişiğin kesilmesi halinde silahlı terör örgütüne üyelik suçundan söz edilemeyeceği ifade edilmektedir.

  • FETÖ | PDY Terör Örgütüne Ait Basın – Yayın Organlarına Abone Olmak

FETÖ terör örgütüne ait basın – yayın organları söz konusu olduğunda öncelikle Zaman Gazetesi akla gelmektedir. Nitekim, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk kararları, kişilerin Zaman Gazetesine üyeliğinin “kanaati kuvvetlendiren delil” niteliğinde olduğunu kabul etmekteydi. Fakat, yine aynı Ceza Dairesi’nin güncel kararlarında örgüte ait basın – yayın organlarına abone olan herkesin FETÖ terör örgütü üyeliği suçunu işlediğini kabul etmenin mümkün olmayacağı görüşü vurgulanmaktadır.

  • FETÖ | PDY Terör Örgütüne Ait Sendikalara Üye Olmak

FETÖ | PDY terör örgütü ile ilişkili sendikalara örgütün emri gereği üye olunması halinde bu eylem, silahlı terör örgütü üyeliği çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ancak, özellikle belirtmekte yarar var ki, sendikalara üyelik iradesinin, örgüt talimatı doğrultusunda tezahür etmesi gerekir.

  • FETÖ | PDY Terör Örgütü Adına Para Toplamak ve Örgüt Adına Bağışta Bulunmak

FETÖ | PDY terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde kişilerden para toplanması da silahlı terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilir. Fakat FETÖ terör örgütü namına “himmet” adı altında bağışta bulunma eylemine ilişkin Yargıtay’ın günce kararlarında, ilgilinin örgüt faaliyeti çerçevesinde bağışta bulunduğunun sabit olmaması ve bir başka cemaat/tarikata da bağış yaptığının delillerle sabit olması halinde silahlı terör örgütü üyeliği suçu söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.

  • FETÖ | PDY Terör Örgütünün Toplantılarına Katılmak

FETÖ terör örgütünün düzenlediği sohbet ve kararlara iştirak etmenin, terör örgütü üyeliği suçuna sebebiyet verip vermediği de yine Yargıtay kararlarında belirtilen kriterler ışığında tespit edilmektedir. Örgüt marifetiyle düzenlenen sohbetlere iştirak etmek, silahlı terör örgütü üyeliği suçu çerçevesinde değerlendirilmekledir. Ne var ki, söz konusu sohbetlere örgütsel bir faaliyet olmaksızın, hiyerarşi düzeninin dışında katılmak ve bu iştirakin de 17 – 25 Aralık süreci öncesinde olması halinde örgüt üyeliği suçuna yeterli kanaatin oluşmadığı vurgulanmaktadır.

  • Örgütün Haberleşmesinde Kullanılan Ankesörlü Telefondan Talimat Almak

FETÖ | PDY terör örgütünün ankesörlü telefon üzerinden emir/talimat verdiği bilinmektedir. Bilhassa askeri personel ile örgüt arasında ankesörlü telefon üzerinden örgütsel haberleşme yapılması ve örgüt yönetiminden talimat alınması, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu gündeme getirir.

FETÖ Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Silahlı terör örgütüne üye olma suçu sebebiyle yargılama yapmakla görevli yargı organı asliye ceza mahkemesidir. Fakat, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ağır ceza mahkemesinin görev alanına giriyorsa, silahlı terör örgütüne üye olma suçu sebebiyle kovuşturulan kişi hakkında ağır ceza mahkemesi marifetiyle yargılama yapılır.

FETÖ | PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiğinde, FETÖ | PDY üyeliği suçuna ilişkin yargılamalar da ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

FETÖ | PDY Örgüt Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık ve HAGB Kararı

Hakkında soruşturma başlatılmamış veya soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olmasına karşın henüz bunlardan haberdar olmayan kişi, özgür iradesiyle adli makamlara teslim olur ve FETÖ terör örgütü hakkında esaslı bilgiler beyan ederse hakkında ceza kararına hükmedilmez.

Fakat kişi hakkında soruşturma başlatılmış, ifadeye çağrılmış, yakalanmış veya tutuklanmışsa ve sonrasında FETÖ terör örgütü hakkında esaslı bilgiler beyan ederse, hakkında hükmedilecek ceza 1/3’ten 3/4’e kadar indirilir.

FETÖ | PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçu sebebiyle öngörülen ceza, 7,5 yıl ile 15 yıl arasında süreli hapis cezasıdır. Bu bakımdan, kural gereği HAGB kararı verilemez. Fakat, indirim halleri sebebiyle kişi hakkında hükmedilecek cezanın 2 yılın altına düşmesi halinde HAGM kararı verilebilir. Son olarak, belirtmek gerekir ki, oldukça ağır bir suç olan FETÖ | PDY terör örgütü üyeliği suçu dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde deneyimli bir ceza hukuku avukatından yardım almak son derece yararlı olacaktır.

Yargıtay’ın Son FETÖ Kararı 2023

Fetullahçı Terör Örgütü çerçevesinde çok sayıda ceza davası görülmektedir. Gerek dava tarafları gerekse kamuoyunda ilgiyle takip edilen FETÖ davalarına ilişkin Yargıtay kararları da sık sık araştırılmakta, Yargıtay’ın bu davalara dair verdiği kararlar yakinen incelenmektedir. Yargıtay’ın son FETÖ kararı 2023 itibariyle verdiği kararları incelemek için Yargıtay Karar Arama ekranını kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

FETÖ | PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçunun Cezası Nedir?

Bahse konu suç sebebiyle yargılanan sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

FETÖ | PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçunda Görevli Mahkeme Nedir?

Söz konusu suç dolayısıyla yargılama yapmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ancak, örgüt faaliyet doğrultusunda işlenen suçun, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi halinde görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesi olacaktır.

FETÖ | PDY Terör Örgütü Davalarına Hangi Avukatlar Bakar?

FETÖ | PDY terör örgütüne ilişkin davalarda ceza hukuku ve ağır ceza hukuku avukatları bakar.