Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu toplumsal bir tehlikenin oluşmasında etkendir. Şiddet eylemlerinin gerçekleşmesi sırasında silah ve benzeri aletlerin kullanılması toplumsal açıdan istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmaktadır. Günümüz toplumlarına gelene değin insanların silah üretme konusunda çeşitli teknikleri kullandıkları görülür. Silah sanayisinin gelişmesi ile beraber silah üretiminde yaşanan artış kayda değer bir gelişme göstermektedir. 

Silah kaçakçılığı olarak adlandırılan ve suç teşkil eden eylemlerin savaş tehlikesinin yanı sıra terör olaylarının artması ile de bağlantısı olduğu görülmektedir. Bu tür tehlikelerin yoğun olarak görüldüğü ülkelerde silah kaçakçılığının daha fazla olması ise kaçınılmaz bir sonuçtur. Silah kaçakçılığı suçu örgütlü suçlarla birlikte işlenebilen bir suçtur. 

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu işleyen suç örgütlerinin kara para elde ettikleri görülür. Karşılıklı olarak bu tür suçların etkileşim içerisinde olması birbirlerinin alanlarını da güçlendirmektedir. Şiddet içerikli eylemlerde en fazla tercih edilen araçlar arasında ateşli silahlar ilk sırayı alır. 

Günümüzde bireysel silahlanmanın açtığı sonuçlar da şiddet olaylarını tetikleyici bir nitelik taşımaktadır. Cinayetler işlenirken ateşli silahların kullanılması da önemli bir problem olarak görülür. Silah kaçakçılığı suçu işlenirken beraberinde başka suçları içermesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu suç karmaşık ve çok yönlü yapısı ile toplumsal problemleri de beraberinde getirir.

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu ile birlikte; dolandırıcılık, kara para aklama, yaralama, öldürme ve yağma gibi birçok suç birlikte işlenebilmektedir. Bu özellikleri nedeni ile suçun başka suçların işlenmesine de aracılık ettiği görülür.

Ateşli silahların yasa dışı yollardan ülkeye sokulması veya sokmaya teşebbüs edilmesi, buna aracılık edilmesi kanunlar nezdinde suç olarak kabul edilmektedir. 6136 sayılı kanun gereği kaçakçılık suçu olarak adlandırılır. Bu suçlar işlenirken üç şekilde işlenebilmesi mümkündür ve uygulanan ceza miktarları da işleniş biçimine göre farklılık arz etmektedir.

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suç Unsurları

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası verilirken işleniş biçimine bakılarak hareket edilir. Bu suç işlenişi itibari ile farklılık arz eden üç biçimde işlenebilmektedir. Bireysel olarak işlenebilen bir suç olmasının yanı sıra toplu silah ticareti ve kaçakçılığı şeklinde de işlenebilmektedir.

Ayrıca bu suçlar örgütlü olarak da işlenebilir. İşleniş biçimleri suça istinaden verilecek cezaların da belirleyicisi olmaktadır. Suçu bir kişi işlediği takdirde bireysel işlenen suçlar kapsamında ele alınır. Bunun yanı sıra iki veya daha fazla sayıda kişi tarafından suçun işlenmesi toplu silah ticareti ve kaçakçılığı olarak değerlendirilir. 

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası verilirken örgütlü olup olmadığı da dikkate alınır. Suçun örgütlü olarak işlenebilmesi içinse en az üç kişinin bir araya gelmesi gerekir. Bunun yanı sıra suç işleme amacı ile hareket etmeleri ve sıkı bir ilişki içerisinde olmaları zorunludur. 

Suça ait maddi unsurlar arasında ise silahları yayma ve tehlikeyi çoğaltma amacı gütme olması gerekir. Bu tür suçların işlenme amaçları arasında yer alan tehlikenin artırılması ve silahların da farklı çevrelere yayılması amacı suçun maddi unsurlarından biridir. 

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası verilirken suçun unsurlarının da tetkik edilmesi zorunludur. Bu suça ait unsurlar çeşitlidir ve suçun konusu ruhsatsız silah olduğunda bu durum maddi unsurlardan biri ile ilişkilendirilir. Silahın ruhsatının olmaması durumunda kanun kapsamında yasak niteliğinde olan ateşli silahlar kategorisinde ele alınır. Silahın ruhsatının olması durumunda ise silah ticareti söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca silah kaçakçılığına yönelik suçlarda silahların ülkeye sokulmaya teşebbüs edilmiş olması suçun işlenmesi için yeterli bir sebeptir. Silahlar ülkeye girdiği anda veya buna teşebbüs edildiği durumlarda suç işlenmiş kabul edilir. Bu tür suçlarda silahın nitelikli olması verilecek cezada artışa yol açar. 

Silahın nitelikli olması halinde kaç adet olduğuna bakılmaksızın verilen cezada artışa gidilmektedir. Silah kaçakçılığı ile ilgili olarak niteliksiz silahlar söz konusu olduğunda ise bunların 20 adedinin bir araya gelmesi neticesinde yine verilen cezalarda artış olduğu görülmektedir. 

Silah Ticareti, Nakledilmesi, İmalatı ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah ticareti kanunlar nezdinde yasak olarak kabul edilir. Kaçakçılık olarak adlandırılan eylemler devletin yasalarına karşı gelmek sureti ile yapılır. Kaçakçılık olarak tanımlanan eylemlerin kamu düzenini bozan yönü oldukça önemlidir. Kamu güvenliğinin bozulmasına yol açan kaçakçılık ayrıca uluslararası özellikleri ile de öne çıkar. 

  • Bireysel olarak işlenen silah kaçakçılığı ve ticareti suçlarında silahların ülke içinde imal edilmesi ve nakledilmesi durumunda verilen hapis cezaları 5-12 yıl aralığında değişebilmektedir. Ayrıca bu suçlarda adli para cezaları da hapis cezaları ile birlikte uygulanabilmektedir.
  • Silah ticareti suçu işlendiğinde bu durum hukuk kuralları gereği cezalandırılır. Toplu silah ticareti veya kaçakçılığı söz konusu ise verilen cezalar 8-15 yıl aralığında hapis cezası olabilmektedir. Ayrıca imalat ve nakletme eylemleri için verilen cezalar da aynı oranda olmaktadır.
  • Bu tür suçlar örgütlü olarak işlendiğinde verilen cezaların artırıldığı görülmektedir. Örgütlü olarak bir suç işlendiğinde 10-24 yıl aralığında hapis ve adli para cezası uygulaması yapılabilmektedir. Silah imalatı ve nakletme suçu da örgütlü olarak yapıldığında benzer cezalar verilir.

Silah ticareti ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de bu silahların nitelikli olması durumunda verilen cezalarda artış olduğudur. Nitelikli silahların sayısı 10 adetten az ise verilen cezalarda yarı nispette artışa gidilmektedir. 

Niteliksiz silahlar söz konusu ise bu silahların sayı bakımından değerlendirmesi yapılır. Mahkeme karar verirken niteliksiz silahların sayısını dikkate alacaktır. Niteliksiz silahların miktar açısından 20’den az olması durumunda cezada artırım uygulanmamaktadır. 

Bu cezalar verilirken silah ya da mermi gibi malzemeler dikkate alınarak hareket edilir. Silahların yanı sıra mermi ve diğer mühimmatların kaçakçılığı, ticareti veya imalatı ile nakledilmesi söz konusu ise verilen ceza miktarları kanunlarla belirlenmektedir.

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Adli Para Cezası

Silah kaçakçılığı veya ticareti suçları işlendiğinde ağır hapis cezaları söz konusu olmaktadır. Bu tür suçların toplumu da olumsuz etkileme özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle de uygulanan cezaların ağır yaptırımları olur. Adli para cezası olarak adlandırılan uygulama hapis cezası ile birlikte verilebilir. Bunun yanında tek başına da uygulanabilmektedir. Silah ticareti ve kaçakçılığı suçları için hapis cezası verildiğinde cezanın adli para cezasına çevrilme şansı yoktur.

Bu tür suçlara ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Ağır ceza mahkemelerinde yargılaması yapılan suçlar için en ağır cezaların verildiği görülür. Ayrıca suçun sonuçları kamuyu da olumsuz etkileme gücüne sahip olduğundan kamu davası olarak da savcılık makamının konuya dahil olması gerekir.

Kamu davalarında savcılık makamı toplumun haklarını korumakla yükümlü tutulur. Devlet toplumu korumak zorundadır. Bunun için de toplumun yapısında oluşacak bozulmalar ya da huzursuzluklar için kanunlarla tedbir alır. Bazı suçların toplum yapısını olumsuz etkileme özelliğine sahip olması nedeni ile toplumun korunması devlet tarafından yetkili makamları aracılığı ile sağlanmaktadır.

Savcılık makamı da devlet adına görev yapar. Savcılar bir suç işlendiğinde şikâyete bağlı olarak ya da kendiliğinden yani resen harekete geçme yetkisine sahip olur. Bir iddianame hazırlayarak davaya dahil olan savcılar iddia makamı olarak toplumu temsil eder. 

Özgürlüğü kısıtlayıcı yaptırımların uygulandığı ağır ceza davalarında savcılık makamı görev alır. Ağır ceza davaları karmaşık yapıları ile birtakım zorlu süreçleri de içerisinde barındırmaktadır. Bu tür davalar birbiri ile ilgili suçların da beraber işlenebileceği bir çalışma alanına sahiptir. Bu nedenle de davada sanık ya da mağdurları temsil edecek avukatlarda belirli bir deneyimi gerekli kılmaktadır.

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Cezanın Ertelenmesi

Silah kaçakçılığı suçu ağır yaptırımları olan bir suç kapsamında yer alır. Bu tür suçlar için uygulanan yaptırımlar arasında hapis cezaları ile birlikte adli para cezaları da olabilir. Davalar sırasında çeşitli hukuki uygulamalardan yararlanılabilmektedir.

Bunlar arasında hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi ya da cezanın ertelenmesi gibi uygulamalardan söz edilebilir. Silah ticareti ve kaçakçılığı suçları ile ilgili olarak verilen kararlar arasında bu tür bir uygulamaya yer olmamaktadır.

Silah kaçakçılığı veya ticareti suçu işlendiğinde verilen cezalar bir yıldan daha fazla süreli hapis cezaları olur. Bu nedenle de silah kaçakçılığı ve ticareti suçu işlenmesi durumunda verilecek ceza bir yıldan daha uzun süreli hapis cezası olacağından adli para cezasına çevrilme şansı bulunmamaktadır. Silah ticareti ve kaçakçılığı suçuna istinaden cezanın ertelenmesi mümkün olmamaktadır. 

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı HAGB Kararı

Silah kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak bilinmesi gereken birçok hukuki konu bulunur. Silah ticareti ve kaçakçılığı yapanların hakkında verilen kararlar ağır hapis cezalarını kapsar. Bu tür suçlarda HAGB kararları da verilememektedir. HAGB olarak adlandırılan hukuki uygulama Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması olarak ifade edilir. 

Bu tür suçlara istinaden HAGB kararı verilemediği gibi ceza ertelemesi uygulaması da yapılmamaktadır. Silah kaçakçılığı ve ticareti yapan kişiler hakkında mahkemenin ceza ertelemesi kararı vermesi mümkün değildir.

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçunda Görevli Mahkeme

Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu işlendiğinde yasalar tarafından cezalandırılması gerekir. Bu tür suçlar aynı zamanda kamu düzenini de bozma gücüne sahiptir. Kamunun olumsuz etkilenmesi nedeniyle de savcılık makamı da suç işlendiğinde konuya iddia makamı olarak dahil olmaktadır.

Bu tür suçları işleyenlerin ağır yaptırımlara maruz kaldığı görülürken Ağır Ceza Mahkemeleri aracılığı ile yargılamaları yapılır. Ağır Ceza Davaları kapsamında değerlendirilen silah ticareti ve kaçakçılığı suçu için verilen hapis cezaları suçun unsurları dikkate alınarak hesaplanır.

Suç işlenirken bireysel ya da örgütlü olarak işlenmiş olması verilen ceza oranlarında artmaya yol açabilmektedir. Ayrıca ceza sürelerine etki eden bir diğer unsur da silahların nitelikli olup olmadığıdır. Suç işlenirken silahların ülke içinde imal edilmesi ya da nakledilmesi de verilen cezalarda değişikliğe neden olabilmektedir. Bu tür suçlar karşısında sanık ya da mağdur olarak yer alan kişilerin deneyimli ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmesi hak kayıplarının engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

İşbu suç sebebiyle sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.
Silah kaçakçılığı ve ticareti suçundan dolayı fail için HAGB hükümleri işletilemez.
Silah kaçaklığı ve ticareti suçuna ilişkin yargılamalara bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir.