Jigolo Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Jigolo Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Jigolo dolandırıcılığı dolandırıcılık türlerinden biridir. Bu suçta da haksız bir çıkar sağlamak maksadı ile hareket edilirken bir kimse hileli davranışlarla aldatılmak sureti ile zarara uğratılır. Mağdurun zarara uğratılması sırasında fail kendi yararına ya da bir başkasına menfaat tesis etmek üzere hareket eder.

Dolandırıcılık suçu takibi şikâyete bağlı suçlar arasında değildir. Savcılık bu suçun oluştuğunu haber aldığında kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatır. Yeterli suç şüphesine ulaşılması durumunda da iddia makamı sıfatıyla savcılık makamı kamu davası açar.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçunda haksız çıkar sağlamak amacı ile hareket eden fail kendisi adına ya da başka bir kişi adına yarar sağlamak için bu eylemi gerçekleştirmektedir. Failin suç işlemesi sırasında hileli hareketlere başvurması da dolandırıcılık suçunda karşılaşılan bir olgudur.

Mağdur ya da bir başkası failin hileli hareketi sebebi ile zarara uğrarken failin amacı kendisine ya da başka birine menfaat temin etmektir. Dolandırıcılık suçu şikâyete bağlı suçlar arasında değildir.

Dolandırıcılık suçu ceza davası kapsamında yargılaması yapılan bir suçtur. Ceza davaları kamu davası niteliğine haizdir ve bu suç işlendiğinde mağdurun yanı sıra kamunun da zarar gördüğü kabul edilir.

Suç basit ya da nitelikli olarak işlenebilir. Suçta şikâyet süresi söz konusu olmamakla birlikte basit nitelikteki dolandırıcılık suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Basit dolandırıcılık suçu serbest hareketli suçlar kategorisindedir.

Dolandırıcılık Suçu Nasıl İşlenir?

Dolandırıcılık suçunu işleyen fail, hileli hareketler sergilerken karşısındaki kişinin aldatılması yönünde eylemlerini belirler. Aldatma amacı güden fail kendisine ya da bir başkası adına bu eylemden menfaat temin ederken mağduru zarara uğratır.

Dolandırıcılık suçu işlendiğinde mağdura ek olarak kamunun da mağduriyete uğradığından hareketle savcılık makamı tarafından bu suç ile ilgili soruşturma başlatılır. Dolandırıcılık suçu işlenirken hilenin nitelikli bir yalan söylemek sureti ile oluşması mümkündür. Bu durumda mağdurun aldatılması söz konusu olmalıdır.

Aldatmanın ortaya çıkardığı sonuç da zarara yol açmalıdır. Fail bu eylemleri bile isteye gerçekleştirirken kendisi ya da bir başkası adına menfaat temin etme amacında olur. Basit dolandırıcılık suçunda failin eylemi ile ortaya çıkan zarar arasında bir illiyet bağı bulunur. Dolandırıcılık suçu basit hali ile ya da nitelikli hali ile işlendiğinde farklı cezalar uygulanır.

Jigolo Dolandırıcılığı Suçu

Türk Ceza Kanunu uyarınca jigololuk dolandırıcılık olarak kabul edilen bir eylemdir. Bu suç işlendiğinde verilecek hapis cezası 3 ay-2 yıl aralığında değişebilmektedir. Bu tür suçlarda hapis cezasına ek olarak para cezası da uygulanabilmektedir.

Bu suçta ceza belirlenirken somut olayın şartlarına ve olayın ciddiyetine göre karar verilmektedir. Jigolo dolandırıcılığı suçu finansal kazanç elde etmek amacı ile işlenebilen bir suçtur. Bu kazanç elde edilirken fail, hileli hareketleri ile mağduru aldatma amacı güder ve haksız bir çıkar sağlar.

Malvarlığına yönelik suçlar dolandırıcılık olarak tanımlanacağı zaman kanunda öngörülen unsurları taşıyıp taşımadığına bakılır. Maddi olay değerlendirilirken dolandırıcılık olup olmadığının anlaşılması sırasında ise eylemin niteliklerine, Yargıtay kararlarına ve yasal düzenlemelere bakılması gerekir.

Dolandırıcılık suçunda korunan hukuki değer yalnızca mal varlığı değerleri olmayıp aynı zamanda kişinin irade özgürlüğü de korunur. Bu suçun konusunu ekonomik değere haiz olan şeyler oluşturmaktadır.

Hileli davranışları gerçekleştiren ile menfaat temin eden kişi bu suç işlenirken aynı olmak zorunda değildir. Dolandırıcılık suçu sebebi ile herkes mağdur olabilmektedir. Suçun icrası söz konusu olduğunda mağdur yalnızca gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişilere karşı işlenen suçlarda tüzel kişi suçtan zarar gören değil suçun mağduru olarak tanımlanır.

Bu suç genellikle internet kanalları kullanılarak işlenmektedir. Fail, kendisini zengin ve bekar olarak tanıtır. Evlilik vaadi ya da ilişki vaadi hileli hareketler sırasında ortaya çıkar. Fail, karşı taraftan para talep ederken paranın alınmasının ardından da ortadan kaybolur. Jigolo Dolandırıcılığı Suçu için öngörülen hapis cezası 3-10 yıl aralığında değişir.

Jigolo dolandırıcılığı suçunda kadınların duygusal zayıflıklarından yararlanılırken failin asıl amacı kadının dolandırılması olur. Bu suç işlendiğinde mağdurun duygusal açıdan da zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Jigolo dolandırıcılığı suçunda yargılama yapılırken dikkate alınacak kanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tanık beyanları,
 • Mali kayıtlar,
 • İletişim kayıtları,
 • Mağdur beyanları.

Jigolo Dolandırıcılığı Suçu Tazminat Talebi

Jigolo dolandırıcılığı suçunu işleyen fail kendisini olduğundan farklı biri olarak tanıtırken bunun için bilişim sistemlerini araç olarak kullanır. Hileli davranışlara bilişim sistemlerini araç etmesi sebebi ile bu suç nitelikli hale geleceğinden verilecek cezada da artış söz konusu olmaktadır.

Mağdurun uğradığı zarar duygusal açıdan yıpranma olurken aynı zamanda maddi kayıplar da söz konusu olacağından jigolo dolandırıcılığı sebebi ile maddi ve manevi tazminat talebi ile dava açılabilir.

Bu tür bir dava açılabilmesi için failin kim olduğunun bilinmesi gerekir. Tazminat miktarı tespit edilirken de mağduriyetin niteliğine bakılmalıdır.

Basit Dolandırıcılık Suçu

Basit dolandırıcılık suçu TCK 157 uyarınca düzenlenmiş olan bir suçtur. Fail, mağduru kandırma amacıyla hareket ederken hileli davranışlarla bu eylemi destekler. Ortaya çıkan zarar mağdurun yanı sıra kamuyu da etkileyebileceğinden basit dolandırıcılık suçu ceza davası kapsamında görülür.

Basit düzeyde hileli davranışlarla desteklenen basit dolandırıcılık suçu TCK 158’de düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılıktan aldatma amacı ile kullanılacak olan araçlar sebebi ile ayrılır. Nitelikli dolandırıcılıkta aldatmaya eşlik eden çeşitli araçlar olması suça verilen cezada artışa gidilmesine neden olmaktadır.

Basit Dolandırıcılık Suçunda Ceza

Basit dolandırıcılık suçu TCK 157 uyarınca çeşitli yaptırımlara tabidir. Bu suç için 1-5 yıl aralığında hapis cezası öngörülebilir. Bunun yanı sıra adli para cezası da uygulanabileceği gibi hapis cezası ile de adli para cezası birlikte verilebilir.

Basit dolandırıcılık suçu 3 veya daha fazla sayıda kişiye işlenirse verilen ceza miktarı artar. Bu artış yarı oranda olur. Suç işleme amacıyla kurulan örgütlerin faaliyetleri kapsamında işlenecek basit dolandırıcılık suçunda da ceza artışı söz konusu olur.

Bu durumda verilen cezada 1 kat artışa gidilir. 3 veya daha fazla kişiyle işlenen basit dolandırıcılık suçlarında failler 1,5-7,5 yıl aralığında hapis cezası alabilmektedir. Ayrıca 7500 güne kadar adli para cezası da bu tür bir durumda uygulanabilmektedir. 

Basit Dolandırıcılık Suçu HAGB, Etkin Pişmanlık, Ceza Ertelemesi

HAGB kararı basit dolandırıcılık suçunda uygulanabilir. Bu karar uygulandığında sanık hakkında hükmolunan cezayı denetim süresi içindeyken çeker. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılacağı zaman dava açılmadan önce bu hak kullanılırsa verilen cezada 2/3 oranında indirim uygulanır.

Dava açıldıktan sonra etkin pişmanlık hükümleri geçerli olacağı zaman ise verilen ceza miktarında yarı nispette indirime gidilir. Etkin pişmanlık hükümlerinin her iki durumda da geçerli olabilmesi için failin mağdurun zararını gidermiş olması koşulu aranır.

Ceza ertelemesi kurumu ile sanık hakkında hükmedilen cezadan şartlı olarak vaz geçilebilir. Koşulların varlığı halinde bu karar uygulanabilmektedir. Ceza ertelemesi uygulandığında sanık cezasını denetim süresi içinde çeşitli yükümlülüklere uymak koşulu çekebilir. Bu durumda sosyal yaşamın içinde sanığın denetim içinde cezasını iyi halli olarak çekmesi beklenir. Dolandırıcılık suçu için de bu karar verilebilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçu basit hali ile ve nitelikli hali ile Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılır. Nitelikli olarak dolandırıcılık suçu işlendiğinde verilecek cezada artışa gidilir. Dolandırıcılık suçunun nitelikli hale gelmesi için hileli davranışların çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Basın yayın araçlarından yararlanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması, bilişim sistemlerinin suça aracı edilmesi, dinin istismar edilmesi, kişinin içinde bulunduğu zorluğun aldatmaya araç edinilmesi dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirmektedir. Suçu düzenleyen madde metni ise şu şekildedir:

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya

dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari

faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan

güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin

açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,

sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.61

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçunda TCK 158 uyarınca hareket edilir. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren çok sayıda unsur vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Dini duygular ve inancın istismarı,
 • Kişinin içinde bulunduğu zorlukların kullanılması,
 • Kişinin algılama yeteneğinde oluşan zayıflığın kullanılması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, banka ve kredi kurumlarının kullanılması,
 • Bilişim sistemlerinin suça aracı edilmesi,
 • Basın yayın organlarının suç işlerken kullanılması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında zarara yol açacak şekilde davranılması,
 • Ticari faaliyetlerde tacir sıfatının veya şirket yöneticisi sıfatının dolandırıcılığa araç olarak kullanılması,
 • Sigorta bedelinin dolandırma maksadı ile alınması,
 • Failin kamu görevlileri ile ilişkisi olduğunu öne sürmesi ve menfaat temin etmesi,
 • Kooperatif yöneticilerinin faaliyetler sırasında dolandırıcılık amacı ile faaliyet sergilemesi,
 • Serbest meslek sahiplerince aldatma amacı ile faaliyetler yapılması.

Dolandırıcılık Suçu Nasıl Soruşturulur?

Dolandırıcılık suçu şikâyete tabi bir suç olmadığından Cumhuriyet savcısı olayı haber alır almaz soruşturma başlatır. Suçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeterli suç şüphesi oluşturacak kanıt toplandığında savcılık iddia makamı sıfatı ile kamu davası açar. Kamu davaları ceza davası olarak görülen dava türleri arasındadır.

TCK 157 ve TCK 158 uyarınca dolandırıcılık suçuyla ilgili verilen cezalar belirlenir. Bu suçların sonuçlarından biri de mağdurun zararının yanı sıra kamunun zararıdır. Kamunun uğradığı zararın giderilmesi ve kamunun korunması için devlet savcılık makamı aracılığı ile hareket edeceğinden dolandırıcılık suçu ceza davası kapsamında görülür. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında Ağır Ceza Mahkemesi görev alır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen cezalarda artış söz konusudur. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren failin hileli davranışlarına çeşitli araçları vesile etmesidir. Fail mağduru hileli davranışları ile kandırırken birçok araçtan istifade edebilir.

Suç, 24.11.2016 tarihinden önce işlendiğinde verilecek hapsi cezası 2-7 yıl aralığında olur. 6763 sayılı kanunla bu suçta öngörülen cezalarda artışa gidilmiştir. Bu kanun uyarınca faile verilecek ceza 3-10 yıl hapis olabileceği gibi 5000 güne kadar adli para cezası da uygulanabilir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda aşağıdaki hallerin varlığı söz konusu ise verilen ceza 4 yıldan az olamayacağı gibi adli para cezası miktarı da suçtan oluşan menfaatin iki katından az hesaplanamaz.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması sırasında çeşitli araçlar kullanıldığında,
 • Dolandırıcılık bilişim sistemleri ile gerçekleştiğinde,
 • Banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılırsa,
 • Sigorta bedelini almak için nitelikli dolandırıcılığa başvurulduğunda,
 • Failin kendisini kamu görevlisi gibi tanıttığı hallerde,
 • Fail kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan hareketle aldatma amacı güderse.

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülen nitelikli dolandırıcılık suçunda 3 veya daha fazla kişi ile hareket edilirse ya da suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt faaliyet kapsamında dolandırıcılık fiili gerçekleştiğinde verilecek cezada artışa gidilir.

Dolandırıcılık Suçu Dava Dilekçesi

Dolandırıcılık suçuna ilişkin dilekçe örneği üzerinden hareket etmek, gelecekte hak veya zaman kaybı yaşanmasına sebep olabileceğinden dolayı tecrübeli bir ceza avukatından dilekçe hususunda ve sonraki sürecin takibi noktasında yardım almak son derece yararlı olacaktır.

Dolandırıcılık Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin dolandırıcılık suçuna ilişkin vermiş olduğu 01.07.2020 tarihli kararı şu şekildedir:

HÜKÜM : Sanıklar …, … ve … hakkında sahte ibraname düzenleme eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı beraatlerine

Sanık … hakkında sahte bono düzenlemesi eylemi sebebiyle özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından TCK’nın 207/1, 43, 62, 53 ve TCK’nın 158/1-d, 35, 62, 52, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet 

Sahte ibraname düzenleme eylemi nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından, sahte bono düzenleme eylemi nedeniyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanık …’nun mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık …’ın katılana olan borcu nedeniyle kardeşi olan diğer sanık …’a ait taşınmaz üzerine ipotek tahsis edildiği, takibi durdurmak için sanıkların sahte ibraname düzenledikleri, ayrıca sanıkların 01/10/2006 tarihli 70.000,00 TL bedelli sanık … adına sahte bono düzenleyerek cebri icra takibi yapmak suretiyle iki kez nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanıkların savunmaları, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından; sanıkların sahte ibraname düzenlemeleri sebebiyle açılan nitelikli dolandırıcılık suçundan, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine dair hükümler ile sanık …’nun sahte bono düzenleme suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkumiyet hükümlerindeki kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçlar yönünden gerekçesi gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan sanık … müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 01/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolandırıcılık Suçu Nasıl Oluşur?

Failin hileli davranışlar sergileyerek mağduru aldatması ve bunun sonucunda da kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi ile dolandırıcılık suçu oluşur. Dolandırıcılık suçu şikâyete tabi bir suç olmadığından savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulan bir suçtur.

Jigolo Dolandırıcılığı Suçu Nedir?

Dolandırıcılık türlerinden biri olan jigolo dolandırıcılığında fail hileli hareketler sergilemek sureti ile mağduru aldatma amacı güderken ortaya bir zarar çıkmasına yol açar. Fail kendisi için ya da bir başkası adına menfaat temin eder ve bu hareketlerinde kasıt vardır.

Jigolo Dolandırıcılığı Davası Nasıl Soruşturulur?

Jigolo dolandırıcılığı suçu dolandırıcılık türlerinden biridir. Bu suç şikâyete tabi olmadığından ve ortaya çıkan zarar mağdurun yanı sıra kamuyu da etkileyeceğinden savcılık soruşturmayı resen başlatır. Yeterli suç şüphesi içeren deliller elde edildiğinde de kamu davası açarak iddia makamı olarak davaya kamu adına taraf olur.